profil

Kryzysy społeczno-polityczne Polski w latach 1956-1989. Przemiany ustrojowe.

poleca 81% 899 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Teza:
Wpływ kryzysów społeczno-politycznych na przemiany w ustroju Polski w latach 1956-1989.

Argumenty:
1. Terror polityczny
1.1. Niszczenie wszelkich przejawów sprzeciwu partii
1.2. Pozbawianie społeczeństwa podstawowych praw
1.2.1. Wolności słowa
1.2.2. Prawa do pracy
1.2.3. Prawa do życia
2. Interwencje radzieckie w sprawach Polski
3. Wybór Papieża Polaka
4. Gospodarka Polski (centralnie zarządzana)
5. NSZZ „Solidarność”(Niezależne związki w Polsce oraz ich rola w odzyskaniu suwerenności)
6. Stan Wojenny

Wniosek:
Opierając się na powyższych argumentach stwierdzam, iż Polska stała się krajem totalitarnym gdzie polityka państwa wobec obywateli była sprzeczna z głównymi prawami człowieka. Co spowodowało zmianę ustroju państwa na demokratyczny

W pracy tej chciałbym odnaleźć wpływ kryzysów społeczno-politycznych na przemiany w ustroju Polski w latach 1956-1989. Będę opierał się na postawie rządu, postępowania społeczeństwa oraz niezależnymi organizacjami w tych latach. Prace oprę na poniższych argumentach

1. W Polsce niszczono siłą wszelkie przejawy niezadowolenia z rządów komunistów oraz sprzeciwu przykładem może być pierwszy w tym okresie poznański czerwiec, kiedy to manifestujący ludzie, którzy żądali podstawowej rzeczy „chleba”, aby mogli wyżywić swoje rodziny kolejnym przykładem łamania swobód obywatelskich było zdjęcie „Dziadów” A. Mickiewicza, dlatego że tą sztukę uznano za antyradziecką a po ostatnim przedstawieniu "dziadów" (1 lutego 1968 roku), gdy studenci udali się pod pomnik autora, aby złożyć kwiaty rozpędziła milicja a część skazano na dość wysokie grzywny. Studentów, którzy protestowali przeciw zakazowi wyrzucono z uczelni, potem, gdy część stawała z kolejnym protestem rozpędzała ich milicja tak się działo z większością manifestacji. Nie można tu ominąć jeszcze kilku wydarzeń takich jak Strajki stoczniowców na wybrzeżu gdzie w wielu stoczniach do strajkujących 16 grudnia 1970r., po kolejnej podwyżce cen żywności, robotników wojsko otworzyło ogień zginęło wielu robotników jeszcze więcej zostało rannych a gdy na wezwani do pracy następnego dnia przyszli do stoczni zostali ostrzelani z broni maszynowej zginęło dziesiątki ludzi,a setki zostało ranne. Kolejnym wydarzeniem wartym uwagi były strajki w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976r. Naprzeciw strajkujących stanęło ZOMO (Zmotoryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej) demonstrujących rozpędzono część aresztowano i zwolniono z pracy. Protest Górników kopalni „Wujek” w Katowicach rozpędził pluton specjalny ZOMO otworzyli ogień do strajkujących siedmiu zginęło na miejscu dwóch później w szpitalu duża część została ranna.

2. W sprawach politycznych polski ogromne znaczenie miała „Moskwa”. Kilka razy w Polsce stacjonowały wojska Radzieckie mające na celu wesprzeć Polaków w walce z protestującymi jednak po włączeniu do akcji Polskich sił wojska ZSRR zostały wycofane, polski rząd był zależny od radzieckiego. Zasługą Rosji Radzieckiej było uczestniczenie Polski w interwencji w Czechosłowacji.

3. Na sytuację Polski w dużej mierze wpłynął wybór na Biskupa Rzymu Polaka potępiającego rządy komunistów i starającego się pomagać kościołowi polskiemu jak tylko mógł. Przełomowym momentem była pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do ojczyzny, co umocniło Polaków w wierze
i walce z komunizmem.

4. Gospodarka Polski była gospodarką Centralnie Zarządzaną, co wpłynęło na to, iż nie było konkurencji ceny oraz ilość produkowanego towaru była ustalana w „Planach” odgórnie nie sugerowano się popytem na towar. Prowadziło to nieuchronnie do kryzysu gospodarczego. Efektem tej gospodarki były także puste półki w sklepach brakowało prawie wszystkiego przed dostawą towaru były ogromne kolejki w sklepach. Kraj zaciągał pożyczki w zagranicznych bankach.

5. Po strajkach na wybrzeżu powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wałęsą na czele, które miały pomóc w realizacji 21 postulatów postawionych rządowi PRL-u, pomimo tego, iż w postulatach były żądania polityczne negocjacje zakończyły się sukcesem. To był pierwszy krok do odzyskania suwerenności w Polsce. Wprowadzono nowe przepisy zgodnie, z którymi MKS przekształciły się w Międzyzakładowe Komitety Założycielskie(MKZ) a na spotkaniu w Gdańsku 17 września 1980r. utworzono Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”(NSZZ „Solidarność”). Związek w szybkim czasie rósł w siłę i po roku liczył 8 mln członków. Co sprawiło, że „droga” do demokracji stała się wreszcie realna. Część rządu była przeciwna „Solidarności” i chciała ją zdelegalizować. Po pierwszym zjeździe „Solidarności” i uchwaleniu apelu do robotników innych krajów „demokracji ludowej” pod presją innych państw znacznie ograniczono działalność NSZZ „Solidarność”.
Gdy w Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. ogłoszono stan wojenny Solidarność została zdelegalizowana a czołowych działaczy internowano, gdyż uznano ich za zagrożenie dla systemu.
Jednak po zniesieniu stanu wojennego z internowania powróciła większość działaczy opozycji, a władza wprowadziła nowe przepisy związane ze związkami zawodowymi, aby można było zachować nad nimi kontrole. Prowadzone były liczne starcia między MO, ZOMO a manifestującymi. Po uzyskaniu przez Wałęsę pokojowej Nagrody Nobla utworzył w 1986r. Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”, która po roku przemieniła się w Krajową Komisję Wykonawczą, która zgromadziła przy sobie mnóstwo zwolenników. Role Solidarności w PRL-u kończę na tzw. „Okrągłym Stole”, przy którym ustalono, iż w Polsce odbędą się w pełni demokratyczne wybory oraz ponowną rejestrację NSZZ „Solidarność” w 1989r.

6. W Polsce nocą z 12 na 13 grudnia 1981r. został wprowadzony stan wojenny jego przyczyny jak podają różne źródła były dwie:
a) Ratowanie polski przed interwencją wojsk Układu Warszawskiego
b) Ratowanie zagrożonego systemu komunistycznego w Polsce
Podczas stanu wojennego wprowadzono godzinę policyjną, która obowiązywała od 22:00 do 6:00 nie wolno było opuszczać miejscowości zamieszkania bez przepustki. Wyłączono telefony i zamknięto szkoły i uniwersytety, mass media borykały się ze ścisłą cenzurą nawet zawieszono wszystkie organizacje społeczne (oprócz komunistycznych) i zdelegalizowano związki zawodowe.
Ze względu na pogarszającą się gospodarkę polski oraz izolacją polityczną i gospodarczą część towaru (w tym żywność) można było kupić tylko na kartki. Stan wojenny zawieszono 1 stycznia 1983r. a zniesiono 22 lipca.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty stwierdzam, że kryzysy społeczno polityczne miały ogromne znaczenie w przemianach ustrojowych w latach 1956-89, gdyż to nastroje społeczeństwa (spowodowane brakiem podstawowych praw człowieka) doprowadziły do powstania pierwszych strajków sprzeciwów niezadowolenia z rządów i powstania NSZZ „Solidarność”, która w konsekwencji tego wszystkiego doprowadziła do zmiany ustroju polski z totalitarnego, jakim był komunizm na demokratyczny. Polska w tych latach była źle zarządzana świadczą o tym liczne kryzysy gospodarcze, spowodowane przez gospodarkę centralnie zarządzaną, których skutki odczuwamy po dzień dzisiejszy. Brak praw takich jak prawo do wolności słowa także miał negatywny wpływ na społeczeństwo.

Bibliografia:
Historia KL. III gimnazjum Jan Wendt

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
28.2.2009 (14:18)

Treść czy przesłanie nie jest złe, ale tekst nadaje sie do całkowitej obróbki gramatycznej ;)

15.4.2007 (19:50)

Składaj logiczne zdania i patrz na inter punkcje :P bo toroche lipa z tym u ciebie :D pzdr

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 6 minut