profil

„Jak wyobrażasz sobie prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej w szkole wyższej"

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

System edukacji w dużym stopniu wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży(studenci). W krajach uprzemysłowionych, gdzie zdrowie jest szczególnie promowane prowadzi do się specjalne szkolne programy edukacyjne, których celem jest dążenie do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony zdrowia oraz zapewnienie uczniom społecznego wsparcia.
Odpowiedzialność za przekazanie studentom rzetelnej informacji o zdrowiu spoczywa na uczelni. Powinna ona także pomóc młodziezy ukształtować ich postawy, zrozumieć wartości, które są skutkiem właściwych wyborów w sprawach zdrowia oraz pomóc w dokonywaniu tych wyborów. Szkoła wyższa ma obowiązek pokazać, że w codziennej swej praktyce wspiera wartości, które promuje. Każdy pracownik szkoły jest odpowiedzialny za tworzenie w szkole właściwej atmosfery i warunków sprzyjających zdrowiu.
Niektórym nauczycielom - wykładowcą należy powierzyć nauczanie specyficznych problemów, lecz niektóre z nich są trudne i wymagają specjalnych umiejętności. Nauczyciele czują się zagrożeni, gdy omawiają z grupą uczniów problemy osobiste, intymne, które powinny poruszać w indywidualnych kontaktach z uczniami. Wielu nauczycieli nie jest przygotowanych do tej pracy. Należy podkreślić, że główne zadania w wychowaniu zdrowotnym w szkole spoczywają na nauczycielkach, a wszystkie inne osoby lub organizacje mogą ich wspierać a nie zastępować. Najczęściej jednak tematy do realizacji z oświaty zdrowotnej powierza się higienistce szkolnej z racji tego, że jako pracownik służby zdrowia posiada odpowiednie przygotowanie w tym zakresie.
Do szkół wprowadza się odpowiednie programy np.: „Szkoła promująca zdrowie” z 1992r., które wprowadzają edukację zdrowia w formie obowiązkowych zajęć.
Promocja zdrowia rozumiana jest jako ukazywanie stylów życia sprzyjających stymulowaniu rozwoju osobowego, utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i wykorzystaniu indywidualnych i zbiorowych potencjałów rozwojowych.
Najważniejsze zadania, które powinni spełnić nauczyciele i wychowawcy w procesie edukacji młodzieży to:
- uczenie młodych ludzi radzenia sobie ze stresem
- uczenie zasad kształtowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i podnoszących poczucie własnej wartości
- uczenie technik przeciwstawiania się negatywnym naciskom i wzorcom prezentowanym przez rówieśników, a także media
- propagowanie modeli zdrowego stylu życia
- uczenie rozpoznawania specyfiki własnej płci i celów oraz zadań prokreacyjnych
- uwrażliwienie na wartości
- uczenie metod samopoznania i samokontroli
W rodzinie kształtuje się osobowość człowieka, od tego czy rodzina stara się zaspokoić podstawowe potrzeby jej członków i czy stwarza warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego zależy przyszłe życie człowieka. Rodzina poprzez wymiar opiekuńczy, wychowawczy, moralny, edukacyjny sprzyja zdrowiu i jego rozwojowi ale może także to zdrowie zaburzyć i zniszczyć. Podstawowe czynniki rodzinnego ryzyka to : rodziny niepełne, zaburzone więzi uczuciowe w rodzinie, alkoholizm, agresja wobec dzieci.
Na wykładach prowadzonych na studiach powinny być poruszane takie tematy jak:

- wyjaśnić pojecie zdrowia, zdrowego stylu życia, czynników które je warunkują - podzielić sposoby spędzania wolnego czasu na korzystne i niekorzystne dla zdrowia
- podać budowę skóry
- wymienić czynności związane z utrzymaniem ciała i skóry w czystości
- wykazać związki pomiędzy stanem zdrowia a zabiegami pielęgnacyjno - higienicznymi a obecną modą
- omówić choroby dnia codziennego i choroby cywilizacyjne
- podać kilka typów terapii naturalnych
ŻYWNOŚĆ I ŻYWIENIE
- wyjaśnić określenie "zdrowe żywienie"
- wymienić składniki odżywcze
- wyjaśnić rolę witamin i soli mineralnych na zdrowie człowieka
- wyjaśnić czym są używki
- omówić wydatki energetyczne w różnych sytuacjach
- omówić cechy prawidłowo skonstruowanej diety
PIERWSZA POMOC
- wykazać różnice w zachowaniu ofiary, sprawcy i świadków w różnych sytuacjach dnia codziennego
- określić treść podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy
- wymienić środki pierwszej pomocy
- wymienić ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu
NAŁOGI I UZALEŻNIENIA
- wytłumaczyć pojęcie uzależnienia - wymienić przyczyny dla których ludzie sięgają po środki uzależniające - alkohol, nikotyna, narkotyki
- wykazać związki pomiędzy stanem zdrowia a paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków
- podać sposoby skutecznego odmawiania
- wymienić kilka aspektów prawnych dotyczących osób zażywających narkotyki lub je rozprowadzających
- wskazać instytucje udzielające pomocy uzależnionym i ich rodzinom

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy