profil

Wytłumaczenie czasu Passe Compose

poleca 86% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czas pass compos


Czasu tego używamy do wyrażenia czynności dokonanej, mającej miejsce w przeszłości. Składa się on z czasownika avoir lub etre odmienianego w czasie teraźniejszym, oraz z imiesłowu czasu przeszłego (Participe Passe) odmienianego czasownika.

KONSTRUKCJA ZDANIA :

Osoba+ odmiana etre lub avoir+ imiesłów czasu przeszłego (Participe Passe)+ reszta zdania.

PRZYKŁADY :

Il est alle en France.
On wyjechał do Francji.

Hier, j’ai ecrit une lettre a Marie.
Wczoraj napisałem/am list do Marii.

ODMIANA :
Etre
Je suis Nous sommes
Tu es Vous etes
Il est Ils sont
Elle est Elles sont
Avoir
J’ai Nous avons
Tu as Vous avez
Il a Ils vont
Elle a Elles vont

Do liczby mnogiej dodajemy końcówkę –s, a do rodzaju żeńskiego w odmianie czasownika etre dodajemy –e.PARTICIPE PASSE
Forma imiesłowu przeszłego, tworzona specjalnie dla tego czasu.

I GRUPA : Końcówka –er

Zamiast –er, wpisujemy –e

PRZYKŁADY :

Parler- parle mówić
Habiter- habite mieszkać
Chanter- chante śpiewać

II GRUPA : Końcówka –ir

Zamiast –ir wpisujemy –i

PRZYKŁADY :

Finir- fini kończyć
Rougir- rougi zaczerwienić się
Choisir- choisi wybierać

III GRUPA : Końcówki –re, -oir

Zamiast –re, -oir wpisujemy –u

PRZYKŁADY :

Adttendre- addtendu czekać
Falloir- fallu mieć konieczność
Vouloir- voulu chcieć

IV GRUPA : Czasowniki nieregularne

asseoir= assis= siadać
avoir= eu= mieć
boire= bu= pić
conduire= conduit= prowadzić samochód
connaitre= connu= znać
courir = couru= biegać
craindre= curieraint= obawiać się
croire= cru= wierzyć
cuire= cuit= gotować
decouvrir= decouvert= odkrywać
descendre= descendu= zchodzić
devoir= du= musieć
detriuire=detruit= niszczyć
devenir = devenu= stawać się
dire= dit= mówić
disparatre= disparu= znikać
crire= crit= pisać
lire= lu= wybierać
être= t= być
faire= fait= robić
lire= lu= czytać
mettre= mis= kłaść
mourir= mort= umierać
offrir= offert= ofiarowywać
ouvrir= ouvert= otwierać
paratre= paru= wydawać się
peindre= point= malować
plaire= plu= podobać się
pleuvoir= plu= padać (o deszczu)
pouvoir= pu= móc
prendre= pris= brać
produire= produit= produkować
recevoir= reu= otrzymywać
rire=ri= śmiać się
suivre= suivi= śledzić
tenir=tenu= trzymać
traduire= traduit= tłumaczyć
venir= venu= przychodzić
vivre= vcu= żyć
voir=vu =widziećDla mnie jest to najprostsze wytłumaczenie tego czasu. W załączniku jest plik z powyższą zawartością. + trudno dostępna lista nieregularnych czasowników:)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty