profil

Od Manipulacji do Instytucji społecznych.

poleca 85% 127 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Manipulacja społeczna, niedostosowanie społeczne, zachowania pro społeczne, patologia społeczna, Narkomania, alkoholizm, przestepczość, lekomania, instytucje społeczne, rola państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych...

Manipulacja:
Nadawca -^v^v-> (komunikat) Odbiorca - widzi czuje, słyszy
Postawy: Poznawcza-intelektualna, Emocjonalna, Behawioralna-zachowania,
Osobowość:
-Potrzeby,
-Światopogląd,
-Uczucia,
-Temperament,
-Inteligencja.
Skuteczna manipulacja społeczna zależy w dużej mierze od właściwie dobranego kodu informacji. Efekt kończący zostanie osiągnięty jeśli odbiorca nie zinterpretuje prawidłowo komunikatu. Skuteczna manipulacja zawsze prowadzi do zmiany postawy odbiorcy w jednej lub kilku sferach
Sposoby manipulacji:
*w Sferze intelektualnej:
-używanie niezrozumiałych pojęć,
-posługiwanie się ukrytymi informacjami,
-zagranie kontrastem,
-korzystanie z uwagi migawkowej,
*w Sferze emocjonalnej:
-wywoływanie lęku,
-dotykanie instynktów i popędów,
-wywoływanie naturalnej ciekawości,
-zbudowanie jedności emocjonalnej,
*w sferze zachowawczej:
-nawiązanie podobieństwa fizykalnego,
-odwołanie się do powszechności,
Reakcje na wpływ społeczny:
-uleganie (nagroda, kara)
-identyfikacja (opinie, poglądy, wartości)
-uwewnętrznianie lub internalizacja (wiarygodność)
Reakcja to odpowiedz na bodziec.
Uleganie to sposób zachowania się osoby, która jest motywowana do działania chęcią uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Warunkiem pojawienia się reakcji ulegania jest czynnik władzy którą dysponuje osoba oddziaływująca, ponieważ to ona przydziela nagrodę lub karę.
Identyfikacja jest reakcja trwalsza od ulegania, wywołana pragnieniem jednostki by być podobnym do osoby z która się identyfikujemy. Rożni się od ulegania tym, ze wierzymy w opinie, poglądy, wartości głoszone przez nadawcę. Warunkiem pojawiania się identyfikacji jest atrakcyjność nadawcy, rozumiana jako obdarzenie tej osoby sympatią.
Internalizacja jest najtrwalsza i najgłębiej zakorzeniona reakcja na wpływ społeczny. Polega na wywarciu wpływu na jednostkę i przekazanie jej opinii, wartości i poglądów swoich bądź innych osób, które dana jednostka uzna za własne. Warunkiem int. Jest wiarygodność nadawcy i obdarzenie go całkowitym zaufaniem.
Istotnym czynnikiem podczas manipulacji jest czas jaki upływa od momentu nadania do odbioru informacji.
Mechanizmy działające:
-efekt pierwszeństwa - polega na zapamiętaniu informacji które pojawiły się na początku przekazu.
-efekt świeżości - polega na tym, ze najbardziej zapamiętane zostaną informacje zawarte na końcu przekazu.
Im większy czas upływa od nadania do odbioru informacji, tym częściej działa pierwszy mechanizm.
W środkach masowego przekazu zwielokrotnia się reakcje poprzez:
-wiarygodność nadawcy
atrakcyjność nadawcy
-zwiększenie atrakcyjności nadawcy.

Niedostosowanie społeczne i zachowania pro społeczne.
Niedostosowanie społeczne jest to stan w którym pojawia się problem jednostki
w adaptacji do środowiska społecznego
Przyczyny zależne od jednostki:
-niedorozwój umysłowy
-osobowość jednostki
-choroby psychiczne, nerwica
-kalectwo
Przyczyny niezależne od jednostki:
-pojawienie się trudnej sytuacji życiowej
-stawianie zbyt wysokich, wykraczających poza możliwości jednostki, wymagań.
Wczesne objawy niedostosowania:
-wycofywanie się
-agresja
-wagary
-bójki, awantury
Późne objawy niedostosowania, patologia:
-alkoholizm
-przestępczość
-narkomania
Cechy:
-życie chwila
-brak krytycyzmu i samokontroli.
Skutki:
-postępująca alienacja
Zachowania pro społeczne:
Oznaczają dostosowanie społeczne i są wynikiem procesu,
który ma na celu przygotowanie jednostki do życia w społeczeństwie
K. Infernalna: K. Ekstremalna:
-flegmatyk -sangwinik, choleryk
-dużo wymaga wszystko jest związane
od siebie i innych z czynnikami zewn.
(wychodzi z założenia, (nieszczęścia, sukcesy).
ze wszystko zależy od niego).

Patologia społeczna
Alkoholizm jest nadużywaniem alkoholu. Jest to zespól uzależnienia od alkoholu.
Alkoholizm jest chorobą utraty kontroli.
Przyczyny:
Biologiczne:
-płeć (kobiety łatwiej i częściej się uzależniają)
-społeczeństwa wschodnie są mniej podatne na alkohol
-niektórzy ludzie maja wrodzone uzależnienie.
Psychiczne:
-osobowość (flegmatyk, melancholik)
Społeczne:
-uleganie grupie,
-problemy osobiste,
-sytuacje rodzinne.
FAZY ALKOHOLIZMU:
Wstępna:
-zadowolenie ze spożycia alkoholu,
Ostrzegawcza:
-utrata zadowolenia - zwiększanie dawki
-poszukiwanie okazji do upojenia
Krytyczna:
-ciągi picia (3 dni z rzędu)
-kac moralny
Przewlekła (późne uzależnienie):
-uzależnienie psychiczne.

Narkomania:
Jest patologicznym zjawiskiem społecznym.
Jest to uzależnienie od leków bądź od środków psychotropowych,
odurzających i etc. Charakteryzuje się koniecznością przyjmowania
środka odurzającego z tendencją do zwiększania dawki, oraz fizycznym
i psychicznym uzależnieniom. Zaprzestanie spożywania powoduje bardzo
przykre doznania abstynencyjne prowadzące w krańcowych przypadkach do śmierci.
FAZY UZALENIENIA:
Okazjonalne:
-doznawanie stanu odurzenia
-drobne kłamstewka
*brak widocznych zmian
Planowanie:
-doznawanie przyjemności ze stanu odurzenia
-zmiana środowiska kolegów
-złe nastroje
-alienacja
-agresywność
-zmiana/porzucenie dotychczasowego hobby i zainteresowań.
*przerwy w życiorysie, kradzieże, początki kłamstwa.
Uzależnienie wstępne:
-pogorszone zachowanie
-całkowita zmiana środowiska obcowania
-jawna identyfikacja z narkomanami
-kradzieże
-kłótnie i awantury na porządku dziennym
-przewlekły kaszel
-pogorszenie stanu zdrowia
*stan odurzenia celem nadrzędnym
Uzależnienie postępujące (efekty przedawkowania):
-wyniszczenie fizyczne i psychiczne
-agresja
-wybuchy i napady wściekłości
-ciężka paranoja
-duże luki w życiorysie
-częste kłopoty z prawem
*całkowita zmiana osobowości, niechęć do rozmowy, całkowita alienacja.
Czynniki chroniące wewnętrzne:
-odporność dziedziczna
-rozwój osobisty
-zainteresowanie nauką bądź pracą,
-poszanowanie prawa,
-umiejętność rozwiązywania kryzysów,
-odpowiedni system postrzegania środowiska.
Czynniki chroniące zewnętrzne:
-dobry kontakt emocjonalny z rodziną
-kontakty z odpowiednia grupą społeczną
-higieniczny tryb życia
-zaangażowanie religijne.
Narkomani w oczach społeczeństwa to ludzie bez ambicji.

Przestępczość:
Przestępczość oznacza naruszanie przepisów prawa i dokonywanie czynów karalnych
Charakterystyka przestępczości wśród młodzieży:
-wzrost liczby sprawców czynów karalnych poniżej 13 lat
-najczęściej sprawcami czynów są uczniowie wyższych klas szkół podstawowych (chłopcy 6 klasa)
-często działają w grupach kilkuosobowych
-pochodzą z niepełnych rodzin lub z placówek opiekuńczo wychowawczych
-działają na terenie większych miast.
Motywy-Przyczyny:
-materialne
-dysfunkcja rodziny(niepełna, niewydolna)
-patologia
-chęć zaimponowania
-nacisk grupy
-potrzeba przynależności i uznania; akceptacji
Przejawy przestępczości
-bójki
-wymuszenia
-rozboje
-znęcanie się
-włamania
-kradzieże
-dewastacja mienia
-zabójstwa
Sprawca jest oceniany według kodeksu karnego.

Lekomania:
Jest to zależność lekowa.
Stan wywołany dłuższym stosowaniem leków prowadzący do uzależnienia fizycznego i psychicznego.
Uzależnienie od leków należy odróżnić od przyzwyczajenia
Grupy ryzyka:
-kobiety w średnim wieku
-osoby przewlekle chore,
-osoby uzależnione od alkoholu,
-osoby młode, poszukujące doznań.
Skutki:
-wyniszczenie organizmu (fizyczne)
-objawy głodu abstynencyjnego
-złe relacje w rodzinie,
-problemy w pracy lub w szkole,
-postępujące uzależnienie psychiczne.

Instytucje społeczne.
Jest to grupa osób powołanych do zaspokajania potrzeb danej zbiorowości
i realizujących powierzone, przez daną zbiorowość, zadania.
Podział instytucji społecznych:
-Formalne,
-Nieformalne.
I.S. Formalne to takie, których powstawanie i działalność jest określona przepisami prawa.
I.S. Nieformalne to takie, których działalność nie jest określona przepisami prawa..
Podział ze względu na zadania:
-ekonomiczne
wytwarzanie i dystrybucja dóbr i usług, obrót pieniędzmi,
-polityczne
sprawowanie władzy
-wychowawcze
placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
zaspokajanie potrzeb kształcenia, potrzeb opiekuńczych i wychowawczych
-społeczne
o charakterze socjalnym
mają za zadanie zaspokajanie potrzeb wynikających z życia społecznego (fundacje, stowarzyszenia)
-religijne
zaspokajają potrzeby wyższego rzędu, związane z duchowością człowieka.
Wywierają ogromny wpływ na środowisko lokalne.
-kulturowe
ich celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych (kina, muzea, teatry)
Zadania i funkcje instytucji społecznych:
-Inst. Ekonomiczne,
wytwarzanie i dystrybucja dóbr,
-Inst. Wychowawcze,
kształcenie, zaspokajanie potrzeb oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
-Inst. Polityczne,
sprawowanie władzy
-Inst. Religijne,
zaspokajanie potrzeb psychicznych i integracja środowiska lokalnego.
Funkcje inst. Społecznych:
-Zaspokaja potrzeby członków zbiorowości i realizuje cele grupowe.
-Przygotowywanie do spełnienia określonych ról społecznych i wykonywania zadań powierzonych wybranym członkom zbiorowości.
-Integruje społeczność lokalną.
-Zapewnia ciągłość zbiorowości.

Rola państwa w zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wówczas gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie własnymi siłami przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych w jakich się znajduje.
Przyczyny:
-sieroctwo,
-bezdomność,
-macierzyństwo lub wielodzietność,
-bezrobocie,
-niepełnosprawność,
-patologia (alkoholizm, narkomania),
-trudność do przystosowania do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
-klęski żywiołowe lub ekologiczne,
-długotrwała choroba,
-bezradność, niewydolność wychowawcza,
Instytucje świadczące pomoc społeczną:
Placówki opiekuńczo-wychowawcze; ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
-mieszkania chronione
-ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej,
-regionalne ośrodki pomocy społecznej,
-powiatowa pomoc rodzinie,
-ośrodki i domy pomocy społecznej,
-placówki specjalistyczne poradnictwa rodzinnego.

Podoba się? Tak Nie