profil

Prawo rolne

poleca 85% 321 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZALICZENIE Z PRAWA

1. Wymień przyczyny interwencjonizmu w rolnictwie.
 Uwłaszczenie włościan
 Kolonizacja wewnętrzna
 W okresie międzywojennym reforma rolna polegająca na stosowaniu systemu zachęt skłaniających wielkich właścicieli ziemskich do parcelacja dobrowolnej
 Reforma rolna przeprowadzona w początkowym okresie PRL mała charakter polityczny polegała na:
• Całkowitej likwidacji wielkiej własności ziemskiej
• Pozyskaniu poparcia chłopów dla nowej władzy komunistycznej
 Osadnictwo realizowane na obszarze ziem zachodnich i północnych – osiedlanie repatriantów przesiedlanych z terenów Kresów Wschodnich RP
 Nacjonalizacja lasów o obszarze przekraczającym 25 ha
 Kolektywizacja rolnictwa regulacja struktury agrarnej w drodze ewolucyjnej
 Skrajny liberalizm po przełomie 1989r.

2. Wymień podstawowe akty prawne kształtujące ustrój rolny.
 dekret 1944r Reforma rolna:
 likwidacja obszarników jako klasy społ. i rozdzielenie tej ziemi między małorolnych i bezrolnych. W Polsce nie było nacjonalizacji ziemi rolnej.
 reformie podlegały nieruchomości ziemskie które przekraczały 50 ha lub 100 ha. ( zabierano bez odszkodowań , ci co dostawali płacili symboliczne kwoty)
 rolnicy dostawali majątek od razu na własność 5-6 ha
 dekret 1944r. – o przejęciu niektórych lasów na własność skarbu państwa. Podlegały temu dekretowi lasy powyżej 25 ha ( zabierało je państwo bez odszkodowania)
 dekret 1946r. o osadnictwie rolnym na ziemiach odzyskanych. Trzy fazowe postępowanie ( najpierw rolnik wchodził do budynków , szacowano je rolnik płacił i na końcu spisywano akt własności)
ustawa z 1950r. o tzw. dobrach martwej ręki (dobra kościelne) Państwo przejmowało te powyżej 50 ha., pozostałe pozostawiano

3. Definicja prawa rolnego.
Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego.
Przez prawo rolne należy rozumieć zespół instytucji i rozwiązań prawnych o charakterze szczególnym, podyktowanym specyfiką rolnictwa jako odrębnego działu gospodarki, które tworzą ramy prawne dla działalności produkcyjnej w rolnictwie, jak tez dla przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.
4. Zdefiniuj pojęcie rzeczy.

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne.
Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
5. Omów prawo własności.
Właściciel może z wyłączeniem innych osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. w tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Właściciel ma prawo do:
 posiadanie rzeczy
 korzystania z rzeczy
 rozporządzania rzeczą
Ogranicza go:
 przepisy prawa
 ustawa o ochronie środowiska
 zasady współżycia społecznego
 społeczno-gospodarcze wykorzystanie rzeczy

6. Wymień sposoby nabycia nieruchomości rolnych
 umowa sprzedaży
 umowa dożywocia
 zamiana
 darowizna
 zasiedzenie – posiadanie nieruchomości nieprzerwanie do lat 20 jeśli posiada w dobrej wierze i 30 gdy zasiedział się w złej wierze
 spadek

7. Co to jest nieruchomość rolna.
Nieruchomościami rolnymi są nieruchomości które są lub mogą być wykorzystywanie do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
8. Co to jest zasiedzenie.
Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
9. Definicja gospodarstwa rolnego.
Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

10. Wymień prawa i obowiązki związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Obowiązki: podatki
 rolny od gruntu
 leśny
 dochodowy od działów specjal. prod. rolnej, np. szkolenia
 od nieruchomości
 od posiadania psów powyżej 2 ( nie pasterskie)
 VAT w rolnictwie
 z tytułu ubezpieczeń: społeczne ( na KRUS), majątkowe (budynki)
 Prawa:
 kredyty preferencyjne
 dopłaty bezpośrednie

11. Wymień prawne formy korzystania z gruntów rolnych ( czyli stosunek prawny jaki łączy rolnika z gruntem)
 jako właściciel-własność
 dzierżawa-umowa dzierżawy
 użytkowanie gruntów- przekazały gospodarstwa państw. za emerytury
 użytkowanie gruntu przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne
 służebności gruntowe- gdy nie ma drogi go swojego gruntu to sąsiad musi jej użyczyć- wygasa gdy niekorzystna przez 10 lat

12. Uzasadnij, która z ww. form jest najbardziej powszechna w Polsce ( własność- przyczyny historyczne, prawne i ekonomiczne)
 reformy rolne po wojnie – uwłaszczenie
 przyczyny ekonomiczne – cena ziemi niska w Polsce
 natury prawnej – dzierżawca miał daleko idące gwarancje że nikt nie wypędzi go z gruntu, u nas miał słabe prawa
13.Definicja dzierżawy gruntów rolnych.
Dzierżawa to umowa między dzierżawcą a wydzierżawiającym.
a) dzierżawa w obrocie powszechnym ( np. rolnik rolnikowi, podst. KC z 64 )
b) dzierżawa gruntów z agencji nieruchomości rolnej ( na podst. ustawy z 19 X 91r.)
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać grunt rolny do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić ustalony w umowie czynsz

14.Prawa i obowiązki dzierżawcy.
Prawa:
 pierwokupu
 w wyjątkowych sytuacjach dzierż. może domagać się obniżenia czynszu dzierż. ( musi nastąpić znaczne obniżenie przychodu z dzierżawy )
Obowiązki:
 płacenie czynszu
 obowiązek prowadzenia prawidłowej gosp. rolnej na dzierżawionych gruntach
 nie wolno zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy
 nie wolno poddzierżawiać gruntu rol. osobom trzecim

15. Dziedziczenie gospodarstw rolnych – formy sporządzania testamentów + krótki opis.
W drodze dziedziczenia stajemy się właścicielem. Jest to czynność prawna. To przejście prawne majątku ze zmarłego na jego spadkobiercę.
Formy testamentów:
 pisemny – pisany w całości pismem ręcznym, nie ma świadków, musi być jednoznaczny, jego forma jest dowolna, napisany na maszynie jest nieważny, powinna być podpis i data.
 ustny – musi być trzech świadków ( nie możę być głuchoniemy, nie mówiący w języku testatora, os. skazana za składanie fałszywych zeznań, os. mająca korzyści z testamentu), osoby te muszą spisać ten testament w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy.
 przed notariuszem – jest najważniejszy, najbardziej wierzytelny.

16. Warunki ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych.
 prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwila jego śmierci na jedną lub kilka osób
 spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego spadku
 w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych
(jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼.
 Kolejno dziedziczą zstępni
 Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1ha stosuje się przepisz kodeksu cywilnego (księga czwarta)
 Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia spadku: ,
• Stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo
• Mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej albo
• Są małoletni bądź tez pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół albo
• Są trwale niezdolni do pracy
17. Zasady nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców.
Nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 1ha przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia (decyzji administracyjnej) wydanego przez Ministra Spraw wewnętrznych za zgodą Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi. To samo tyczy się również sytuacji dziedziczenia.
Dopuszcza się możliwość nabywania, używania, przejmowania i sprzedaży nieruchomości, prawo dzierżawy, gdy będzie to bezpośrednio konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej.
Cudzoziemscy osiedlający się w Polsce oraz podejmujący pracę na roli na zasadzie samozatrudnienia mają możliwość pominięcia ww. procedury pod warunkiem wcześniejszej dzierżawy, stałego zamieszkania w Polsce i samodzielnego uprawiania tych gruntów.
18. Pojęcie gospodarstwa rodzinnego.
Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:
1. prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz
2. w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha
19. W jakich przypadkach ANR nie przysługuje prawo pierwszeństwa sprzedaży nieruchomości rolnych.
 kiedy nabywcą jest dzierżawca gruntu
 nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy
 nabywcą jest osoba bliska zbywcy
 w wyniku nabycia nieruch. roln. następuje powiększenie gosp. rodzinnego ale do pow. nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

20. Kwalifikacja rolnicze.
Uważa się ze osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
1. uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenia średnie lub wyższe, lub
2. osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat

21. Cele ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego.
Ustawa określa zasady kształtowania ustro¬ju rolnego państwa przez:
1. poprawę struktury obszarowej gospodarstw rol¬nych;
2. przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieru¬chomości rolnych;
3. zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

22. Wymień prawne formy prywatyzacji g. r. ( jakie są możliwości prawne zagospodarowania g. r. przejętych przez ANR )
 sprzedaż mienia
 dzierżawa lub najem
 wniesienie mienia do spółek
 oddanie mienia na czas oznaczony administratorowi w celu gospodarowania
 przekazanie w zarząd
 zamiana nieruchomości
23. Omów zasady sprzedaży g. r. z ANR
 nabywcę wybiera się w drodze przetargu ( może być przetarg ustny – licytacja; pisemny – konkurs ofert), przetarg otwarty ( każdy może wziąć udział ) ; zamknięty ( tylko rolnicy do 100 ha, lub były PGR)
 sprzedaż na raty
Warunkiem prawidłowego przetargu jest zawiadomienie zainteresowanych. Przy przetargu pisemnym os. podają: cenę, inwestycje jakie poczynią, ile stworzą miejsc pracy. Gdy wpłyną równorzędne oferty zakupu, pierwszeństwo nabycia ma rolnik powiększający gosp. roln. lub były pracownik ( spółka) z tego PGRu.

24. Omów zasady preferencyjnego nabywania mieszkań z ANR.
 byli pracownicy PGRu mogli kupić mieszkanie za:
cena nabycia = cena rynkowa – 4% zniżki za każdy rodz. pracy w PGR
ulga nie mogła przekroczyć 90%
 najemcy mieszkań nie będący pracownikami
cena nabycia = cena rynkowa – 3% ulgi za każdy rok wynajmu od PGR

25. Pojęcie domownika.
Przez domownika rozumie się osobę bliską która:
 ukończyła 16 lat
 pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie
 stałe pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
 26. Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia rolniczego.
 Rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
 Domownik tego rolnika, jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
27. Pojęcie wypadku przy pracy rolniczej.
Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:
 Na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
 W drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w punkcie 1, albo w drodze powrotnej, lub
 Podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w punkcie 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
 W drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3, albo w drodze powrotnej.
28. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników.
W ubezpieczeniu społecznym rolników wyodrębnia się:
1. ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie:
 jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
 zasiłek chorobowy
 zasiłek z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dziecka
 zasiłek macierzyński
2. ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 emerytura łub renta inwalidzka rolnicza
 renta rodzinna
 emerytury i ranty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin
 dodatki do emerytur i rent
 zasiłek pogrzebowy

29. Warunki uzyskania emerytury rolniczej.
Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. osiągnął wiek emerytalny
2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 100 kwartałów z uwzględnieniem okresów zaliczanych
30. Opodatkowanie rolnictwa.
 Podatek rolny
 Podatek leśny
 Podatek od nieruchomości
 Podatek od posiadania psów
 Podatek od spadków i darowizn
 Podatek od czynności cywilnoprawnych

31. Wymień obciążenia finansowe rolnictwa.
 Podatek rolny – podstawowy podatek obciążający rolnictwo (substytut podatku dochodowego)
 Podatek leśny
 Podatek od nieruchomości
 Podatek od posiadania psów
 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tyt prowadzenia gospodarstwa rolnego
 Ubezpieczenie budynków (wchodzących w skład gospodarstwa) od ognia i zdarzeń losowych
 ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie:
32. Wymień podatki w rolnictwie
Podatek rolny
 podstawowy podatek obciążający rolnictwo (substytut podatku dochodowego)
 obowiązek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż rolnicza
 jedynym przedmiotem opodatkowania są grunty rolne
 podstawa opodatkowania wyrażona jest w liczbie hektarów przeliczeniowych

 Podatek leśny
 obowiązek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi lub samoistnymi posiadaczami lasów
 opodatkowaniu podlegają wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna
 podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w ha

33. Od czego zależy wymiar podatku rolnego
Podstawa opodatkowania w podatku rolnym wyrażona jest w liczbie hektarów przeliczeniowych. Hektar przeliczeniowy to umowna jednostka przeliczeniowa związana z wartościowaniem ziemi rolniczej ze względu na jej:
1. Położenie (wysokość przelicznika uzależniona jest od okręgu podatkowego)
2. Klasę bonitacyjną gruntu
3. Rodzaj gruntów (grunty orne lub użytki zielone)

34. Wymień ulgi przewidziane w podatku rolnym.
 Ulga inwestycyjna
 Ulga żołnierska (przeszkolenie wojskowe)
 Obniżenie podatku od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich
 Ulgi w razie wystąpienia klęski żywiołowej

35. Wymień zwolnienia przewidziane w podatku rolnym
 Zwolnienie użytków klasy V, VI i VIz
 Zwolnienie gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych
 Gruntów położonych w pasie drogi granicznej
 Użytków ekologicznych
 Gruntów zajętych przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludność w wodę
 Gruntów z wałami przeciwpowodziowymi
 Gruntów położonych w międzywałach
 Gruntów wpisanych do rejestru zabytków pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków
 Gruntów stanowiących działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych , którzy osiągnęli wiek emerytalnych, są inwalidami I lub II grupy, się niepełnosprawni lub całkowicie niezdolni do pracy (lub egzystencji)
 Grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją – w roku w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
 Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100ha
 Grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat
 Grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia- na rok następny


36 i 37. Formy reprezentacji interesów zawodowych rolników (do jakiej org. mogą się zapisać i w jakich mogą się zrzeszać)
 kółka rolnicze
 koła gospodyń wiejskich
 rolnicze zrzeszenia branżowe
 związki rolników, kółek i org. rolniczych
 związki rolniczych zrzeszeń branżowych
 związki zawodowe rolników
 izby rolnicze

38.Założenie związku zawodowego rolników.
Podstawa prawna z – ustawa z kwietnia 89r.
Trzeba opracować statut związku.
Członkowie:
 rolnik prowadzący gosp. ( zawodowo czynny)
 os. bliskie rolnikowi wraz z nim pracujące w tym gosp.
Liczba członków:
 10 rolników jeśli związek lokalny na terenie jednej wsi
 30 gdy o zasięgu wojewódzkim lub regionalnym
 min 30 gdy ogólnokrajowy, ale działalność w połowie województw

39. Założenie kółka rolniczego.
Ustawa z 82r. Pod tym pojęciem rozumiemy kółka rolnicze + ich struktury nadrzędne.
Żeby założyć trzeba mieć min 10 osób z czego co najmniej 8 czynnych zawodowo. Członkowie wpisują się dobrowolnie:
 rolnik prowadzący działalność rolniczą
 członkowie jego rodziny
 osoby związane charakterem pracy z rolnictwem
Rejestracja w Sądzie Rejonowym.

40. Członkowstwo w izbach rolniczych
(nie wiem co tu pisać, odsyłam do wykładów lub książki)
41. Zadania związków zawodowych rolników i zadania izb rolniczych.
Związki zawodowe
 reprezentacja interesów zawodowych i społecznych
 uczestnictwo w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej i społ. wsi
 oddziaływanie na mechanizmy rynku rolnego
 sprawowanie kontroli w sferze zaopatrzenia rolnictwa w środki prod., w sferze inwestycji i usług na rzecz rolnictwa, w sferze skupu prod. rol.
 działalność na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rol. oraz postępu gosp. i społ. wsi
 organizowanie i prowadzenie działalności gops. ( prod., usługowej ) i socjalnej w zakresie określonym w statutach
Izby rolnicze
 reprezentacja interesów zawodowych rolników
 rozwiązywanie problemów rolnictwa
 wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

42. Wspólna polityka rolna – cele określone w Traktacie Rzymskim ( 57r. )
 zwiększenie wydajności prod. rolnej
 ochrona dochodów rolniczych, zapewnienie odpowiedniego standardu życia
 zagwarantowanie samowystarczalności żywieniowej Europie
 zapewnieni równowagi rynków rolnych
 zapewnienie odpowiednich cen żywności konsumentom

43. Instrumenty polityki rolnej.
Rynkowe :
 wspólne ceny rolne
 dopłaty w eksporcie – gdy poza UE
 dopłaty do przechowywania
 opłaty wyrównawcze
 dopłaty bezpośrednie
Strukturalne:
 pomoc na modernizację gosp rol.
 pomoc dla regionów niekorzystnych pod względem rolniczym
 na zalesienie gruntów rol.
 wcześniejsze emerytury
 poprawę jakości prod. rol.
 dla rolników mających gosp. w zgodzie z naturalnym środowiskiem ( jeszcze nie ekolog.)
 rolnictwo ekolog.

44. Różnice między instrumentami struk. a rynk. w.p.r.
Rynkowe są w całości finansowane z budżetu wspólnego, ich skutki widać bardzo szybko.
Strukturalne to instrumenty mające dłuższy horyzont czasowy. Nie są w całości finansowane przez budżet wspólnoty, są finans. przez b. wspól. i przez b. danego państwa w różnych proporcjach

45. Akty prawa wspólnotowego - omówić
Współwłasność – własność tej samej rzeczy przysługująca niepodzielnie kilku osobom.
 Może być ułamkowa lub łączna.
 Domniemywa się ze udziały współwłaścicieli są równe.
 Współwłaściciele mają obowiązek współdziałania w zarządzie rzeczą.
 Większość oblicza się według wielkości udziałów.
 Każdy właściciel może korzystać w rzeczy w sposób możliwy do pogodzenia z współwłaścicielami.
 Przychody i wydatki związane z rzeczą rozdziela się według wielkości udziałów.
 Każdy właściciel może wystąpić o podział rzeczy o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i przeznaczeniem rzeczy.
Gospodarstwo rolne:
Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego jest sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki, to sąd przyzna je temu współwłaścicielowi na którego wyrażą zgodę pozostali lub temu który stale na nim pracuje (w razie baku zgody stron). Pozostałym przysługują spłaty. Współwłaściciele którzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lecz do chwili zniesienia współwłasności w nim mieszkali, zachowują uprawnienia do mieszkania do 5 lat. (kodeks cywilny księga 2, dybał 4)

46. Ochrona gruntów rolnych – przedmiot ochrony.
Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:
1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne,
2) pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie
dla potrzeb rolnictwa,
3) pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi
oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej
oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,
4) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej
uznanej za dział specjalny
5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi
6) pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych,
7) pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych,
zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków
i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi,
8) zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,
9) torfowisk i oczek wodnych,
10) pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Ochrona gruntów rolnych polega na:
1) ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz
szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej
i ruchów masowych ziemi,
3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
4) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.


47.Co to jest wyłączenie gruntów rolnych z produkcji ( odrolnienie)
Jest to definitywna zmiana przeznaczenia gr. rol. na inne grunty ( komunikacyjne, przemysłowe etc.) Jest to procedura która zmierza do odrolnienia.

48. Co to jest rekultywacja gruntów rolnych
Rekultywacja gruntów rolnych – przywracanie zdewastowanym działalnością rolniczą glebom ich funkcji biologicznych.
49. Omów pojęcie strefy ochronnej
Strefa ochronna - wyznaczona indywidualnie dla określonej formy ochrony przyrody strefa zabezpieczającą ją przed zagrożeniami zewnętrznymi.
50. Warunki nabycia prawa do renty strukturalnej
Aby skorzystać z programu, należy spełniać następujące warunki (jednocześnie):
– Posiadać lub prowadzić wspólnie z współmałżonkiem gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych (liczą się tu hektary fizyczne, z wyłączeniem powierzchni zajmowanej przez budynki gospodarcze i mieszkalne).
– Mieć ukończone 55 lat – ale nie więcej niż 60 (kobieta) lub 65 (mężczyzna).
Jeżeli różnica wieku między małżonkami jest duża (np. mężczyzna 55 lat, kobieta 40 lat) – renta zostanie wyliczona tylko dla jednego z nich, drugi zaś – za obopólną zgodą – pozostanie na jego utrzymaniu do czasu nabycia uprawnień emerytalnych lub może znaleźć sobie własny dochód po oddaniu ich wspólnego gospodarstwa.
– Prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym od co najmniej 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną.
– Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy przez co najmniej 5 lat (również w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną).

51. Co to są normy prawne – cechy.
Normy prawne to reguły postępowania mające cechy specyf. Są ujęte w aktach prawnych ściśle określonych w konstytucji. Mogą być ujęte w formie ustaw , rozporządzeń , zarządzeń lub umowach międzynarodowych.Cechy:
 formułują zakazy lub nakazy postępowania
 zaadresowane są do abstrakcyjnego adresata, mają moc powszechnie obowiązującą
 regulują sytuacje powtarzalne
 w danym państwie składają się na system prawa

52. Podział prawa na dyscypliny


53. Cechy prawa cywilnego
 Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe
 Strony stosunku są na równorzędnych pozycjach
 Zasada swobody umów: strony mogą same wybierać z kim chcą zawierać umowy, na jakich warunkach i w formie jaką chcą byle było to zgodne z przepisami prawa.
Prawo cywilne:
 Rzeczowe
 Zobowiązania
 Spadkowe
54.Zdania Agencji rynku rolnego.
Agencja realizuje interwencyjną politykę rolną państwa w celu stabilizacji rynku produktów rolnych i żywnościowych oraz ochrony dochodów uzyskiwanych z rolnictwa.

55. Struktura organizacyjna.
Na czele stoi prezes, powoływany przez prezesa rady ministrów. Jest on jednoosobowym organem zarządzającym. Jest również Rada( organ opiniodawczy i doradczy) w jego skład wchodzą przedstawiciele beneficjentów. Prezes wykonuje swe funkcje poprzez aparat wykonawczy, mnij lub bardziej rozbudowany.

56. Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawowo Agencja winna wspierać:

1. inwestycje w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa;
2. przedsięwzięcia warunkujące wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji;
3. poprawę struktury agrarnej;
4. przedsięwzięcia tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wsi, a także miast liczących do 20 tys. mieszkańców;
5. rozwój infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i rolnictwa, a także miast liczących do 5 tys. mieszkańców;
6. inwestycje związane z tworzeniem giełd i rynków hurtowych;
7. przedsięwzięcia realizowane przez organizacje rządowe, samorządowe oraz pozarządowe mające na celu:

 podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi,
 doradztwo rolnicze i informację rolniczą,
 upowszechnienie rachunkowości w gospodarstwach rolnych;

8. restrukturyzację jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa;
9. kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich;

10. rozwój rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;
11. powstawanie i rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie;
12. rozwój infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych;
13. powstawanie i rozwój grup producentów rolnych i ich związków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 23 minuty