profil

Ocena działalności Polskiego Zrzeszenia Hoteli oraz Izby Gospodarczej PZH w świetle informacji Internetu oraz źródeł prasowych i innych branży turystycznej

poleca 85% 335 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwszą organizacją hotelarską w Polsce była naczelna organizacja Polskiego przemysłu hotelowego utworzona w 1928 r. z inicjatywy Michała Benisławskiego, nestora polskiego hotelarstwa. Działała ona do 1 września 1939 r., tj. do wybuchu drugiej wojny światowej. Do dobrych tradycji tych organizacji nawiązało Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych, powołane 2 lutego 1962r. z inicjatywy działaczy hotelarskich przy ówcześnie działających: Centralnym Zarządzie Przedsiębiorstw Usługowych „Orbis” oraz Zakładzie Prawnych i Ekonomicznych Zagadnień Turystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Na Zebraniu Ogólnym Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych, jakie odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 1996 r. w Warszawie, dokonane zostały zmiany strukturalne i organizacyjne, uchwalono projekt nowego statutu, wybrano nowe władze oraz przyjęto nową nazwę: Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH).

Cele i zadania PZH zostały określone jako:
- wspieranie rozwoju hotelarstwa i stwarzanie warunków do modernizacji i unowocześniania obiektów hotelarskich w kraju,
- rozwijanie i utrwalanie etyki zawodowej hotelarzy i tradycji polskiej gościnności,
- ochrony interesów zawodowych hotelarzy, gastronomików, pracowników turystyki i ośrodków wypoczynkowych, zakładowych itp.,
- upowszechnianie wiedzy zawodowej, szkolenie i kształcenie kadr dla potrzeb branży oraz wspieranie badań naukowych w tej dziedzinie,
- reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą.

Polskie Zrzeszenie Hoteli organizuje liczne szkolenia, m.in.:
· HACCP – praktyczne zastosowanie w gastronomii hotelowej Wdrażanie systemu i prowadzenie księgi HACCP
· Jak ubiegać się o środki z funduszy Unii Europejskiej? Praktyczne zapoznanie uczestników z aplikacją i wypełnianiem wniosków.
· Ocena działalności obiektu hotelarskiego oraz ocena inwestycji hotelarskich
· Szkolenie objazdowe dla kierowników i pracowników recepcji
· Obsługa konsumenta - szkolenie dla kelnerów
· Organizacja bankietów i konferencji
· Szkolenie dla kucharzy
· Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarsko – gastronomicznych
· Bezpieczny hotel
· Fachowa obsługa gościa
· Hotelarstwo ery Internetu
Szkolenia i warsztaty organizowane są również na indywidualne zlecenie firm czy obiektów hotelarskich. Dzięki tej formie działalności PZH wzrasta poziom kwalifikacji zawodowych pracowników hotelarstwa i gastronomii. Podnosi to również wyniki działania zakładów hotelarskich.

PZH jest także organizatorem różnych konkursów:
· Hotel bez barier – konkurs ten ma charakter informacyjno-edukacyjny a jego głównym celem jest uwrażliwienie środowiska hotelarzy na potrzeby osób niepełnosprawnych i zachęcanie ich do likwidowania barier architektonicznych w obiektach hotelarskich. W jego wyniku Jury wyłania najlepiej dostosowany obiekt, któremu przyznaje honorowy tytuł i emblemat „Hotel bez barier ” oraz wyróżnia cztery inne, które otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wszystkie obiekty hotelarskie otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody.
· Konkurs wiedzy o hotelarstwie - Konkurs, jako forma współdziałania PZH i resortów ze środowiskiem szkolnictwa zawodowego przyczynia się do większej integracji praktyków hotelarstwa ze słuchaczami szkół hotelarskich oraz pomaga w przygotowaniu słuchaczy do roli pełnowartościowych pracowników hoteli, sprawdza zdobyte w szkole umiejętności.
· „Złoty klucz” – prestiżowe wyróżnienie w rozgrywanym co dwa lata Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Zrzeszenia Hoteli – przyznawany jest najgościnniejszemu hotelowi, zapewniającemu wysoką jakość usług. Surowymi, i to bardzo surowymi, jurorami tego konkursu są sami goście hotelowi – krajowi i zagraniczni. Oceniają oni obiekt hotelarski bez względu na jego kategorię. Poddają ocenie kulturę, życzliwość i fachowość hotelowej obsługi, czystość i porządek w pokojach, wyposażenie hotelu. Oceniają ofertę lokali gastronomicznych – kulturę i sprawność personelu, jakość i wybór serwowanych potraw. Na podstawie tych ocen Prezydium Rady PZH ogłasza wyniki plebiscytu. Obiekt, który zdobędzie największe uznanie w oczach gości, otrzymuje „Złoty klucz”.

Organizowanie różnego rodzaju targów, konferencji, wystaw itp. imprez przez PZH ma wpływ na rozwój i doskonalenie branży hotelarskiej, np.:
· Międzynarodowe Targi Producentów na Rzecz Hoteli „Trend – Hotel”
· Międzynarodowe Targi Hotel Market
· Międzynarodowe Targi Gastronomii, Cateringu i Hotelarstwa IGEHO

Inną formą działalności PZH jest rekomendacja zakładów hotelarskich i gastronomicznych. Polskie Zrzeszenie Hoteli rekomenduje obiekty hotelowe takie, gdzie gościom wypoczywa się najlepiej i chętnie do nich wracają. Uzyskana rekomendacja oznacza szczególne wyróżnienie jak również stanowi niezwykłą mobilizację do podnoszenia jakości świadczonych usług przez hotelarzy.
Rekomendacja przyznawana jest także produktom o szczególnych walorach użytkowych w hotelach.

W szerokim zakresie działalności PZH znajduje się także działalność wydawnicza. Są to m.in. oficjalne informatory o bazie hotelarskiej oraz miesięcznik „Hotelarz”. HOTELARZ to miesięcznik business-to-business skierowany do branży hotelarskiej. Spośród wszystkich tego typu pism na rynku ma najdłuższą tradycję – ukazuje się nieprzerwanie od 1962 roku. Pismo tworzone jest przez doświadczony zespół dziennikarzy znających polski rynek hotelowy. Wśród autorów miesięcznika jest wielu polskich hotelarzy. Z HOTELARZEM współpracują także eksperci znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań do przedsiębiorstw z sektora hotelarskiego.
HOTELARZ jest adresowany do osób zarządzających hotelami, motelami, pensjonatami, ośrodkami wczasowymi, domami wypoczynkowymi, sanatoriami, a także centrami kongresowo-konferencyjnymi. Pismo trafia również do dużej grupy osób prowadzących placówki stricte gastronomiczne. Miesięcznik dociera także do kadry kierowniczej firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów hotelarskich.
HOTELARZ to miesięcznik ogromnie popularny również wśród wykładowców, studentów i uczniów hotelarskich szkół wyższych i średnich. HOTELARZ jest pismem rekomendowanym przez Polskie Zrzeszenie Hoteli.

Izba Gospodarcza Polskie Zrzeszenie Hoteli została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.0000174981 w listopadzie 2003 roku z inicjatywy 123 podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor hotelarski, gastronomiczny, firmy, przedsiębiorstwa i wyższe uczelnie współpracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w Polsce. Reprezentuje 126 hoteli o potencjale ponad 18100 jednostek mieszkalnych.
Izba Gospodarcza Polskie Zrzeszenie Hoteli jest organizacją samorządu gospodarczego branży hotelarsko-gastronomicznej, posiadającą osobowość prawną, działającą zgodnie z ustawą o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.
Izba dąży do uświadomienia politykom istotnego znaczenia hotelarstwa w gospodarce narodowej pokazując znaczne wpływy do budżetu państwa z działalności tej gałęzi gospodarki oraz olbrzymie obciążenia jakie ponoszą z tego tytułu hotelarze i przemysł gościnny w Polsce.
Jest rzecznikiem i pomostem łączącym środowisko biznesu hotelowego i gastronomicznego z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.
Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków.
Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu R.P, w sprawach działalności gospodarczej szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.

Działalność PZH i Izby Gospodarczej PZH jest niezwykle ważna w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii. Działania podejmowane przez te organizacje wpływają korzystnie na rozwój tych branży, podnoszą poziom usług i kwalifikacje zawodowe pracowników. Dzięki nim polskie hotelarstwo reprezentowane jest zarówno w kraju jak i za granicą, kreowana jest właściwa opinia o branży hotelarskiej. Dzięki istnieniu Izby Gospodarczej PZH możliwe jest współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz instytucjami gospodarczymi i naukowymi.


Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy