profil

Czy Konstytucja 3-go Maja miała dobry wpływa dla Polski?

poleca 84% 1566 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Przywileje szlacheckie Przywileje szlacheckie

Dokonaj oceny konstytucji 3-go maja z perspektywy naszych czasów
Konstytucja 3-go Maja została uchwalona przez sejm czteroletni, a przede wszystkim przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791r. Była pierwszą nowoczesną ustawą w Europie. Zawarte są w niej obowiązki i prawa obywatela, oraz reformacje przeprowadzone w państwie. Jednak czy miała ona korzystny wpływ dla mieszkańców tego państwa?
Moim zdaniem konstytucja ta nie do końca wprowadziła pozytywne zmiany w państwie, ponieważ co jest najważniejsze: ludzie nie byli sobie równi. Faktem jest, że ktoś musi być głową państwa, ale czy to powód by inni, biedniejsi byli gorzej traktowani? Szlachta była uznawana za równą wobec siebie. Mieli oni dużo przywilejów m.in. każdy szlachcic miał zapewnione bezpieczeństwo osobiste, oraz był szanowany przez innych. Najbardziej osłabiła się rola magnaterii, ponieważ konstytucja pozostawiła ustrój stanowy. Mieszczaństwu umożliwiono nobilitację m.in. z tytułu nabycia majątków ziemskich i zasług dla kraju. Wszystkim mieszczanom w miastach królewskich ogłoszonych jako „wolne”, zapewniono wolności osobiste, prawo sprawowania urzędów i potwierdzono opiekę władzy państw nad Żydami. Najmniej jednak zmian zostało wprowadzone w życie chłopów. Cały czas byli traktowani jako poddani, a wolność osobistą otrzymywali tylko przybysze zza granicy. Myślę, że nie powinno być różnic między ludźmi i wszyscy powinni być traktowani tak samo, na równym poziomie.
Rząd narodu polskiego podzielił się na władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, co poprawiło ustrój w państwie i raz na zawsze został utrzymany porządek wśród społeczności. Do władzy ustawodawczej zaliczał się parlament, który był najważniejszym organem władzy. Właśnie on uchwalał prawa, nakładał podatki, oraz kontrolował inne władze i instytucje na sejmie zwoływanym przez marszałka. Uważam, że był to dobry sposób kierowania tymi sprawami, ponieważ zajmowały się tym wyznaczone osoby, a nie wszyscy na raz przez co unikano zamętu i chaosu. Następna władzą była władza wykonawcza, w której skład wchodził król wraz ze strażą praw, a mianowicie: prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu i marszałek sejmu. Straż praw kierowała administracją, podlegały jej komisje (policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu). Przewodniczący Straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów, a w razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Ministrowie mieli obowiązek podpisywania każdego rozporządzenia własnoręcznie pod kontrolą sejmu, po czym sądzę, że nie zdarzały się niejasności w dokumentach. Ostatnią władzą była władza sądownicza. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądowi ziemiańskiemu. Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby zostały podzielone na: Izbę Poselską i Izbę Senatorską. Izba Poselska jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, została świątynią prawodawstwa.
Moim zdaniem, najmniej tolerancyjnym punktem w konstytucji była wzmianka o tym, że religią narodową pozostanie święta wiara rzymsko-katolicka ze wszystkimi jej prawami, a za przejście do innego wyznania grozi kara. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia jest, że władze narzucają nam religię, którą mamy wyznawać. Dziś każdy obywatel kraju ma prawo do własnego wyboru religii. Czy jest to katolicyzm, czy prawosławie, to przedstawiciel danej religii jest tolerancyjny wobec drugiego i odwrotnie. Powinno się szanować człowieka, nawet gdy nie podobają nam się jego poglądy czy wiara, dlatego sądzę, że ta wzmianka w konstytucji prowadziła do tego, że ludzie , którzy wyznawali inną wiarę niż rzymsko-katolicka musieli ukrywać się ze swoja religią i udawać, że wyznają tą, która jest zapisania w ustawie.
Podsumowując stwierdzam, że przepisy zawarte w Konstytucji 3-go Maja miały swoje dobre i złe strony. Teraz w Polsce panuje większa tolerancja religijna, a ludzie są sobie równi.
Zachował się jednak monteskiuszowski podział władzy na władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą przez co w państwie panuje ład i porządek.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata