profil

Ubezpieczenia w Turystyce

drukuj
poleca 83% 668 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Organizowanie imprez turystycznych pozostaje w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, najlepiej nawet zorganizowany, stwarza dla jego uczestników wiele sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, grożących uszczerbkiem na życiu, zdrowiu lub mieniu.

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych

1. Obowiązkowe

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

2. Dobrowolne

- od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
- rzeczy osobistych i bagażu podróżnego
- ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy
- ubezpieczenie pomocy prawnej
- assistance
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia obejmuje w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, wypłatę odszkodowania w umówionej sumie, uzależnionej od treści umowy. W części dotyczącej kosztów leczenia ubezpieczenie tego rodzaju obejmuje zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, transport ubezpieczonego do szpitala i pobyt w szpitalu oraz transport do kraju.
Ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu kontynuacji podróży w przypadku utraty rzeczy osobistego użytku, niezbędnych na czas tej podróży.
Ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy ma związek z powszechną praktyką przedpłat na imprezy turystyczne, pobieranych przez organizatorów imprez, a uzasadnionych zarówno zabezpieczeniem trwałości umowy, jak i koniecznością ponoszenia przez organizatora imprezy szeregu wydatków w celu przygotowania podróży.
Ubezpieczenie pomocy prawnej rzadko występuje samodzielnie – częściej w pakiecie z innymi ubezpieczeniami. Obejmuje ono koszty pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego i obrony w sprawach karnych i jest szczególnie przydatne dla osób, które weszły w konflikt z prawem za granicą.
Ubezpieczenie typu assistance obejmuje świadczenia różnorakiej pomocy na rzecz osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. Także to ubezpieczenie jest łączone z innym, np. komunikacyjnym, które uzupełnia. Z tego rodzaju ubezpieczenia ubezpieczony może otrzymać pomoc w pokryciu kosztów usunięcia awarii pojazdu, zakwaterowania na czas usunięcia awarii, dostarczenie pojazdu zastępczego lub innej możliwości dojazdu do celu.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej występuje w turystyce w wielu formach, chroniąc zarówno organizatorów turystyki, przewodników i pilotów wycieczek oraz poszczególnych usługodawców jak i samych turystów. Istotą tego ubezpieczenia jest przejęcie przez ubezpieczyciela obowiązku naprawienia szkody, którą ubezpieczony wyrządził swoim zachowaniem. W odniesieniu do turystów ubezpieczenie to dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której turysta wyrządza szkodę osobie trzeciej.

3. Obligatoryjne

Są to ubezpieczenia co prawda nie obowiązkowe ale ich zawarcie jest wymuszane przez obowiązujące prawo, uzależniające np. uzyskanie zezwolenia na działalność gospodarczą od zawarcia umowy ubezpieczenia. W turystyce podobny charakter mają dwa ubezpieczenia – ubezpieczenia zawierane przez biuro podróży jako zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, którego posiadanie jest warunkiem uzyskania zezwolenia na działalność organizatora turystki lub pośrednika turystycznego oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, które organizator turystyki jest obowiązany zawrzeć na rzecz uczestników organizowanych przez siebie imprez turystyki zagranicznej wyjazdowej.

Pakiety ubezpieczeniowe w turystyce.

Poza omówionymi rodzajami ubezpieczeń na rynku oferowane są tzw. pakiety ubezpieczeniowe, tzn. umowy łączące w sobie ofertę kilku ubezpieczeń za zryczałtowaną cenę. Pakiety są zwykle korzystniejsze cenowo, niż zawieranie każdego z ubezpieczeń oddzielnie, a często łączą jedno z ubezpieczeń obowiązkowych lub obligatoryjnych z dodatkową ochroną.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
22.4.2011 (21:01)

Bład w ubezpieczenu obowiazkowym i dobrowolnym!!!!!!!!!!!!!!!!

27.7.2006 (12:16)

Uwaga w pracy są napisane rzeczy nieprawdziwe!!! Np. Ubezpieczeniem OBOWIAZKOWYM jest KL NNW podczas podróży!!! Dalej nie czytalem.

27.7.2006 (12:13)

Znalazłam błąd w pracy. Nie ma już zezwoleń na prowadzenie działalności!!!
Co nie zmienia faktu, że ubezpieczenie jest wymagane w ustawie.

Typ pracy