profil

Jak wybieramy radnych

poleca 82% 749 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

JAK WYBIERAMY RADNYCH WOJEWÓDZTWAW skład Sejmiku wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie ustalonej w ustawie.Kadencja Sejmiku trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym Województwa.W województwie małopolskim wybieranych będzie 39 radnychJAK WYBIERAMY ZARZĄD WOJEWÓDZTWASejmik wybiera Zarząd, w tym Marszałka WojewództwaZarząd jest organem wykonawczym Województwa. Zarząd Województwa liczy 5 członków.Członkami Zarządu są: Marszałek Województwa jako Przewodniczący, 2 Wicemarszałków oraz 2 członków Zarządu.Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. JAK WYBIERAMY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWASejmik wybiera Marszałka Województwa bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym.Sejmik wybiera Wicemarszałków oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek Marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym. Marszałek, Wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku. JAK WYBIERAMY STAROSTĘ POWIATUStarosta wybierany jest przez radę powiatu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.Rada powiatu powołuje ze swego grona organ wykonawczy, jakim jest zarząd powiatu. W skład zarządu wchodzi starosta, wicestarosta oraz członkowie zarządu w liczbie od 3 do 5 osóbJAK WYBIERAMY PREZYDENTAW miastach powyżej 100 000 mieszkańców przewodniczącym zarządu jest prezydent miasta.Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.Prawo wybierania prezydenta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady gminy.Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym, że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.Kandydat na prezydenta nie może jednocześnie kandydować na prezydenta w innej gminie.Za wybranego na prezydenta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.Funkcji prezydenta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,3) zatrudnieniem w administracji rządowej,4) mandatem posła lub senatora.JAK WYBIERAMY WÓJTAWójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.Prawo wybierania wójta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady gminy.Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym, że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie.Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał więcej niż połowy liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,3) zatrudnieniem w administracji rządowej,4) mandatem posła lub senatora.JAK WYBIERAMY RADĘ POWIATUWybory do rady powiatu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania rady powiatuPrawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady powiatu.Liczba wybieranych radnych zależna jest od wielkości powiatu i określona jest w ustawie.Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośredni spośród zgłoszonych kandydatów.Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. JAK WYBIERAMY RADĘ GMINYWybory do rady gminy są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania rady gminy.Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do rady gminy.Liczba wybieranych radnych zależna jest od wielkości gminy i określona jest w ustawie.Radni są wybierani w okręgach wyborczych bezpośredni spośród zgłoszonych kandydatów.Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy