profil

Nauka w 19-20 w.

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BRAUN Karl Ferdinand,
1850-1918, fizyk niemiecki; wynalazca elektrometru, tzw. lampy Brauna (prototyp lampy obrazowej), detektora kryszta³kowego, anteny ramowej; za prace nad rozwojem telegrafii bezprzewodowej 1909 Nagroda Nobla.

1837 - Alfabet Morsea

ARAGO Dominique Franois,
1786-1853, francuski fizyk i astronom; odkry³ skrêcenie p³aszczyzny polaryzacji œwiat³a przez kryszta³ kwarcu, chromosferê S³oñca; bra³ udzia³ w pomiarach d³ugoœci po³udnika ziemskiego.

ASTON Francis William,
1877-1945, brytyjski fizyk i chemik; wynalazca spektrografu masowego; odkrywca i badacz izotopów; 1925 Nagroda Nobla.

BABBAGE Charles,
1792-1871, brytyjski matematyk i wynalazca; autor projektów maszyn licz¹cych - maszyny ró¿nicowej (1822) i analitycznej (1833), bêd¹cych prototypami komputera.

BAIRD John Logie,
1888-1946, wynalazca angielski; twórca pierwszych dzia³aj¹cych systemów telewizji czarno-bia³ej i kolorowej; 1925 dokona³ pierwszej udanej próby przekazania na odleg³oœæ obrazu cz³owieka w ruchu; wynalaz³ noktowizor.

BELL Alexander Graham,
1847-1922, amerykañski fizyk i fizjolog; nauczyciel g³uchoniemych; profesor uniwersytetu w Bostonie; 1876 wynalaz³ telefon.

BENZ Carl Friedrich,
1844-1929, niemiecki konstruktor silników spalinowych oraz pierwszego samochodu z silnikiem benzynowym (1885); za³o¿yciel firmy, z której po po³¹czeniu z zak³adami Daimlera, powsta³y zak³ady produkuj¹ce samochody marki Mercedes.

BULLOCK William,
1813-67, amerykañski wydawca i wynalazca; 1863 opatentowa³ maszynê rotacyjn¹ do dwustronnego drukowania gazet, co zrewolucjonizowa³o przemys³ poligraficzny.

Bush – wynalazca hypertextu

CHADWICK Sir James,
1891-1974, fizyk brytyjski; odkrywca neutronu (1935 Nagroda Nobla); wspó³odkrywca rozszczepienia j¹dra atomowego (deuteru) pod dzia³aniem promieniowania c (fotoefekt j¹drowy).

CHRONOFOTOGRAFIA,
fotograficzna metoda rejestrowania ruchu poprzez zdjêcia kolejnych jego faz w równomiernych odstêpach czasu; pierwsze próby przy u¿yciu systemu wielu aparatów fotograficznych wykona³ 1872 E. Muybridge.

CIO£KOWSKI Konstantin E.,
1857-1935, rosyjski uczony i wynalazca; twórca podstaw astronautyki, zajmowa³ siê m.in. teori¹ lotu rakiet; syn polskiego zes³añca.

COCKCROFT John Douglas,
1897-1967, fizyk brytyjski; wspólnie z E.Th. Waltonem 1932 przeprowadzi³ pierwsz¹ reakcjê j¹drow¹ wywo³an¹ sztucznie przyspieszonymi (w specjalnie zbudowanym do tego celu akceleratorze) cz¹stkami; 1951 Nagroda Nobla.

DEWAR Sir James,
1842-1923, szkocki fizyk i chemik; pierwszy skropli³ i zestali³ wodór; wynalaz³ tzw. naczynie Dewara.

DIESEL Rudolf,
1858-1913, in¿ynier niemiecki; konstruktor silników spalinowych; zbudowa³ 1897 pierwszy w pe³ni udany silnik spalinowy t³okowy o zap³onie samoczynnym (silnik Diesla).

FLOREY Sir Howard Walter,
1898-1968, angielski chemik i patolog; prof. uniwersytetu w Oxfordzie; wyodrêbni³ (wraz z E.B. Chainem) penicylinê i opracowa³ metody jej produkcji; 1945 Nagroda Nobla.

Wynalezienia halografii

HAHN Otto,
1879-1968, fizykochemik niemiecki; 1938 wspólnie z F. Strassmannem bombarduj¹c uran neutronami otrzymali bar, co w nastêpnym roku L. Meitner i O.R. Frisch zinterpretowali jako wynik reakcji rozszczepienia j¹dra atomowego; Hahn odkry³ kilka pierwiastków promieniotwórczych, m.in. protaktyn; 1944 Nagroda Nobla.

Wynalezienie monotypu – urzadzenie do skladania tekstu (1887)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata