profil

Symbole i kultura

poleca 83% 1629 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze


SYMBOLE I KULTURA
Rola znaku i symboli
ludzie potrafią przedstawić świat, doświadczenia za pomocą znaków
jeżeli ludzie uzgodnią między sobą zawartość znaczeniową danego znaku wówczas nazywany jest symbolem
symbole są zorganizowane w pewne całości zwane systemami symboli
suma systemów symboli to kultura
słowa ,mówimy, czytamy są przykładem znaków, których znaczenie zostało społecznie określon, są symbolami. Powstaje język –system symboli

Znaczenie symboli
To, co dotyczy języka, dotyczy wszystkiego do czego człowiek może sięgnąć myślą
* Nasz świat jest skonstruowany przez symbole. Wszystko, czego doświadczamy, co robimy, czego pragniemy
jest związane z symbolami. Toteż zrozumienie samych siebie oraz rzeczywistości społecznej wymaga
głębszej znajomości kultury
* Symbole stanowią środek, za pomocą którego porozumiewamy się z innymi , dostosowujemy się do
środowiska, interpretujemy nasze doświadczenie i organizujemy się w grupy
Kultura staje się rodzajem ograniczenia ludzkiego myślenia
Systemy symboli
* Systemy językowe -> obejmują słowa mówione, drukowane, symbole matematyczne, programy komputerowe
* Systemy technologiczne -> obejmują informacje i wiedzę o sposobach kontrolowania i wykorzystania
Środowiska
* Systemy wartości -> określają , co jest dobre a co złe, są to systemy abstrakcyjne. Konflikt wartości jest siłą
Napędową ewolucji społecznych. System amerykańskich wartości to:
-sukces – robi się coś jak najlepiej
-aktywność – dążenie do panowania nad sytuacjami
- wolność – nieskrępowane podążanie za pragnieniami
- postęp – doskonalenie siebie
- materializm –nabywanie dóbr materialnych
-skuteczność – robienie czegoś w sposób praktyczny
* Systemy przekonań -> obejmują poglądy oraz idee, które ludzie odnoszą do poszczególnych rodzaju
Sytuacji- wykształcenie , rodziny
* Systemy norm -> wartości i przekonania są ogólne, nie mówią co robić w konkretnych sytuacjach

Historia pojęcia kultury
* Kultura – uprawa ziemi z łac.cultura agri
* Cyceron – uprawianie filozofii jest kulturą
* Pojęcie kultury łączyło się zawsze z jakimś określeniem w dopełniaczu i miało znaczenie wartościujące
* Pojecie kultury zaczęto powszechnie używać w XVI – XVIII wieku był to okres tzw. Walki „kultury z cywilizacją” czyli opanowanie przyrody przez człowieka /budowanie tam ,mostów-panowanie człowieka nad przyrodą/
* Określeniem kultura chciano podkreślić różnicę między tym co wiąże się z biologicznym wyposażeniem człowieka a tym, co wiąże się z przetwarzaniem, wzbogacaniem treści i warunków ludzkiego życia
*Heder (XVIIIw) twierdzi, że człowiek rodzi się dwa razy : jako twór natury i jako twór kultury

Definicja Taylora zawarta w książce pt.”Primitive Culture” (1871)
„Kultura jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa”
Cechy kultury
1. kultura to jednocześnie wzory zachowań, idee i wartości
2. kultura nie jest naturą, lecz jest zbudowana na naturze
3. kultura cechuje się oderwaniem od bezpośredniego wynalazcy i przejęciem przez inne społeczności
4. kultura jest wyuczona, ludzie nabywają ją od innych począwszy od wczesnych etapów wychowania
5. kultura cechuje się zdolnością trwania, przekazywania w czasie
6. kultura ulega zmianom przystosowawczym, zmienia się tak jak zmienia się sytuacja, tak jak zmieniają się indywidualne i grupowe potrzeby
7. kultura jest sferą otaczającą człowieka ze wszystkich stron, z czego zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy
8. kultura ma z istoty charakter społeczny. Jest wspólna pewnej dziedzinie ludzi tworzacych pewne zbiorowości

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy