profil

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

poleca 91% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Żaneta Gregorczyk Warszawa 30.XII.2005r
Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna
z Terapią Pedagogiczną
Grupa: 360 Cykl „B”SOCJOLOGIA


Temat : Krajowa Szkoła Administracji PublicznejSTATUS


Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął

rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 roku a jej otwarcie nastąpiło

2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w

krajach postkomunistycznych.

Powołaniem szkoły jest przygotowywanie kadr wyższych urzędników dla

administracji publicznej, neutralnych politycznie, kompetentnych i

odpowiedzialnych za sprawy publiczne.

14 czerwca 1991 roku Sejm RP uchwalił ustawę o Krajowej Szkole, zaś w

sierpniu tego samego roku Prezes Rady Ministrów nadał jej statut. Szkoła

podlega Prezesowi Rady Ministrów, który mianuje dyrektora.

Krajowa Szkoła realizuje swoje cele poprzez kształcenie stacjonarne,

kształcenie ustawiczne oraz przeprowadzanie egzaminów językowych.

Słuchacze KSAP są wyłaniani w drodze otwartego, konkursowego

postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i

legitymują się magisterskim wykształceniem wyższym. Kształcenie w szkole

trwa dwadzieścia miesięcy, na które składa się około 1700 godzin

dydaktycznych.

Absolwenci Krajowej Szkoły obowiązani są do podjęcia i wykonywania pracy

przez okres, co najmniej pięciu lat w urzędach administracji, na stanowiskach

pozostawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.


USTAWA


Ustawa z dnia 14 czerwca 1991r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

(Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.

Nr 28, poz. 153, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268).

Art. 1.

1. Krajową Szkołę Administracji Publicznej, utworzoną na podstawie przepisów

o jednostkach badawczo-rozwojowych, przekształca się w państwową jednostkę

organizacyjną pod nazwą "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej", z siedzibą

w Warszawie.

2. Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej "Szkołą",

jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby

cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. Szkoła ma osobowość prawną.
Art. 2.

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje szkole statut

określający jej ustrój i organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i

obowiązki słuchaczy oraz inne sprawy dotyczące jej działania, nieuregulowane

w ustawie, uwzględniając rolę Szkoły w systemie administracji państwa.

2. Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor szkoły, powoływany i

odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad szkołą w zakresie zgodności jej

działania z przepisami ustawowymi i statutem.

Art. 3.

Do mienia i finansów szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące

państwowych szkół wyższych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu

tych przepisów w odniesieniu do szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 4.

1. Słuchacze szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego

spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i posiadają dyplom ukończenia studiów

wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, powoływania

komisji rekrutacyjnej oraz zasady i tryb wnoszenia odwołań od wyniku tego

postępowania określa statut szkoły.

Art. 5.

1. Słuchacze szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, przez
okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach

administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa

Rady Ministrów.

2. Słuchacze szkoły odbywający w urzędzie administracji praktykę wykonują

zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu.

Art. 6.

1. W okresie kształcenia słuchacze szkoły otrzymują stypendium.

2. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w

szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie.

2. Absolwentom szkoły okres kształcenia w tej szkole zalicza się w zakresie

wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent

został zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.

Art. 7.

W razie skreślenia z listy słuchaczy decyzją dyrektora szkoły albo niepodjęcia

pracy w urzędach administracji, a także w razie rezygnacji z niej w okresie, o

którym mowa w art. 5 ust. 1, stypendium oraz inne koszty kształcenia podlegają

w całości lub w części zwrotowi, z zastrzeżeniem art. 8 pkt 2.

Decyzję w tych sprawach podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 8.

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa:

1. Zasady wynagradzania pracowników szkoły i przyznawania im innych

świadczeń oraz wymagane kwalifikacje.
2. Wysokość, szczegółowe zasady i tryb ustalania, wypłacania oraz zwrotu

stypendium i innych kosztów kształcenia, a także przypadki, w których

stypendium i inne koszty nie podlegają zwrotowi lub podlegają zwrotowi

w części.

Art. 9.

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1. Mienie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, utworzonej uchwałą nr 74

Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Krajowej Szkoły

Administracji Publicznej (Monitor Polski Nr 21, poz. 167), staje się mieniem

szkoły.

2. Pracownicy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa

w pkt 1, stają się pracownikami Szkoły.

3. Słuchacze wyłonieni w 1991 r. w drodze postępowania rekrutacyjnego do

Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa w pkt 1, stają się

słuchaczami szkoły.

W 1991 r. finansowanie działalności szkoły jest realizowane w ramach

przyznanych na ten rok środków.

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


I. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, zwana dalej "Szkołą", działająca na

podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji

Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450, z 1996 r. Nr 106, poz.

496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), zwanej dalej

"ustawą o KSAP", jest związana z systemem administracji Państwa.

II. Szkoła służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby

publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone

im sprawy.

III. Do zakresu działania szkoły należy w szczególności:

1. Kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji

publicznej.

2. Opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji

publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej.

3. Współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi

instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

4. Szkoła może przeprowadzać sprawdzenie poziomu znajomości wybranych

języków obcych pracowników administracji publicznej oraz osób pełniących

funkcje publiczne.

I. ORGANY I ORGANIZACJA SZKOŁY


IV. Organami szkoły są dyrektor i Rada Szkoły.

V. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców,

których powołuje i odwołuje po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.

VI. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, w tym ustalanie

regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy.

2. Określanie w regulaminie organizacyjnym szczegółowej struktury

organizacyjnej szkoły.

3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pionami i komórkami

organizacyjnymi szkoły oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej w szkole.

4. Organizowanie naboru kandydatów i ustalanie regulaminu przebiegu

postępowania rekrutacyjnego, określanie terminu rozpoczęcia postępowania

rekrutacyjnego i terminu rozpoczęcia zajęć w roku kształcenia.

5. Określanie warunków rekrutacji w drodze ogłoszenia publicznego o naborze,

co najmniej na dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia postępowania

rekrutacyjnego.

6. Zapewnienie realizacji procesów dydaktycznych oraz ustalanie regulaminu

kształcenia.

7. Powoływanie Komisji Programowo-Dydaktycznej, do której należy ocena

pracy słuchaczy, koordynowanie i aktualizacja programów zajęć i szkoleń oraz

inicjowanie i upowszechnianie nowych metod i form pracy dydaktycznej.

8. Podejmowanie decyzji o nagradzaniu lub o ukaraniu słuchacza oraz o

skreśleniu z listy słuchaczy.

9. Zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

10. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem szkoły.

VII. Rada Szkoły, zwana dalej "Radą", jest organem wnioskującym, doradczym

i opiniującym szkoły.

1. Rada liczy nie więcej niż 25 członków.

Do kompetencji Rady w szczególności należy:

- określanie organizacji i trybu działania Rady,

- wyrażanie opinii w sprawach:

- kierunków działania szkoły,
- ogólnych zasad rekrutacji,

- procesu dydaktycznego,

- funkcjonowania i wyników działalności szkoły,

- zatrudniania absolwentów.

2. W skład Rady wchodzą: minister właściwy do spraw administracji publicznej,

minister właściwy do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw

zagranicznych, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, Szef

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej - którzy mogą

działań za pośrednictwem wyznaczonego zastępcy.

3. Prezes Rady Ministrów zaprasza do udziału w Radzie Szefa Kancelarii

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

4. Prezes Rady Ministrów, na wniosek dyrektora, może powołać do Rady

kierowników urzędów administracji publicznej i dyrektorów generalnych

urzędów.

5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek dyrektora, powołuje do Rady także

wybitnych przedstawicieli nauki, praktyki i środowisk opiniotwórczych na

pięcioletnią kadencję. W skład Rady mogą być powoływane również osoby

zatrudnione w szkole.

6. Prezes Rady Ministrów może odwołać członków Rady, o których mowa w

ust. 3 i 4.

7. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Rady, może nadać honorowe
członkostwo w Radzie osobie szczególnie zasłużonej dla szkoły.

8. Rada spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i jego zastępcę, na

pięcioletnią kadencję. Rada może dokonać zmiany przewodniczącego i zastępcy

w każdym czasie.

9. Inauguracyjnemu posiedzeniu Rady danej kadencji przewodniczy Prezes

Rady Ministrów.

Rada obraduje na posiedzeniach odbywanych nie rzadziej niż dwa razy w roku.

10. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą

większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu.

11. Głosowania są jawne, chyba, że Rada postanowi inaczej.

12. W posiedzeniach Rady z prawem głosu uczestniczy dyrektor.

13. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa

regulamin uchwalony przez Radę.

VIII. Organizacja szkoły dostosowana jest do aplikacyjnego programu

kształcenia i może ulegać zmianom stosownie do rozwijanej działalności.

1. W strukturze organizacyjnej szkoły występują tworzone i znoszone przez

dyrektora piony, ośrodki, działy, sekcje i biura w ramach, których mogą działać

inne komórki organizacyjne.

2. Ośrodki, działy i sekcje prowadzą działalność bezpośrednio związaną z

wykonywaniem zadań szkoły.

3. Biura są jednostkami obsługi szkoły, jej słuchaczy i pracowników.

4. Dyrektor może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, zespoły
zadaniowe oraz inne niż wymienione w ust. 2 i 3 komórki organizacyjne, jeżeli

wymagają tego potrzeby szkoły.

XIX. W szkole działają:

1. Komisja Rekrutacyjna, do której należą sprawy określone w 15.

2. Lingwistyczna Komisja Sprawdzająca, do której należą sprawy określone

w 25.

3. Komisja Programowo-Dydaktyczna, do której należą sprawy określone w 6

ust. 1 pkt 7, 30 ust. 5 oraz w 31 ust. 1 pkt 3.


II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA


Przyjęcie w poczet słuchaczy szkoły odbywa się w drodze konkursowego

postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej

"Komisją".

Komisja podejmuje decyzje w sprawach:

1. Dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego i jego kolejnych

etapów.

2. Przyjęcia kandydata w poczet słuchaczy szkoły.

W skład Komisji wchodzą:

1. Dyrektor, który jest jej przewodniczącym; organizuje i kieruje pracami

Komisji.

2. Członkowie powoływani przez dyrektora przede wszystkim spośród osób
prowadzących zajęcia dydaktyczne w szkole; dyrektor może powołać

zastępców członków Komisji, którzy wchodzą do jej składu w przypadku

nieobecności członka.

3. Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.

4. Przedstawiciel Szefa Służby Cywilnej.

Rada może delegować do Komisji jedną osobę ze swojego składu.

Sekretarza Komisji wyznacza przewodniczący spośród jej członków.

W razie nieobecności dyrektora, Komisji przewodniczy wyznaczony przez

niego inny członek Komisji.

Wykonanie określonych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

przewodniczący może powierzyć osobom nie wchodzącym w skład Komisji.

Komisja podejmuje decyzje na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów.

Decyzja może być podjęta, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy nie mniej niż

połowa członków Komisji, obrady Komisji są niejawne.

Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniu Komisji, bez prawa

głosu, osoby nie będące jej członkami, które wykonywały czynności w

postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłaszane są publicznie w szkole poprzez

wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń.

Postępowanie rekrutacyjne, podzielone w trybie 6 ust. 1 pkt 4 na etapy,

ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydata, znajomości języka obcego
określonego w ogłoszeniu o naborze oraz spełniania wymogów i predyspozycji

do pracy na wyższych stanowiskach w administracji publicznej, w tym i w

służbie cywilnej. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikująca, która odbywa

się częściowo w wybranym przez kandydata języku obcym.

1. Wyniki poszczególnych etapów ustalane są według skali punktowej

określonej przez Komisję. Komisja ustala liczbę punktów niezbędną do

dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu postępowania, a także liczbę

punktów, jaką należy uzyskać w rozmowie kwalifikującej, by zostać zaliczonym

w poczet słuchaczy szkoły.

2. Sprawdzenie wiedzy i znajomości języka, poza sprawdzeniem dokonanym w

toku rozmowy kwalifikującej, odbywa się z zachowaniem anonimowości.

3. Komisja może, w przypadkach podyktowanych stanem zdrowotnym

kandydata, odstąpić od zasady anonimowości, jeżeli jej zachowanie nie jest

możliwe.

4. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą być użyte testy służące ocenie

możliwości intelektualnych kandydata i jego osobowości.

5. Kandydatowi, który po raz kolejny przystąpił do postępowania

rekrutacyjnego, nie zalicza się wyników uzyskanych w poprzednich

postępowaniach rekrutacyjnych.

Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do przewodniczącego Rady.

1. Odwołanie, w formie pisemnej, wnosi się w terminie 14 dni od daty

publicznego ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego.
2. Przewodniczący Rady rozstrzyga odwołanie nie później niż do dnia

rozpoczęcia roku kształcenia, którego postępowanie rekrutacyjne dotyczyło.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w formie:

1. Kształcenia słuchaczy, które trwa od 18 do 24 miesięcy.

2. Szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz kadr wyższych

urzędników administracji.

Program kształcenia jest otwarty, podlega zmianom i uzupełnieniom

odpowiednio do potrzeb służby publicznej.

Szkoła opracowuje programy szkoleniowe dla własnej działalności

dydaktycznej oraz może opracowywać programy na potrzeby służby cywilnej i

urzędów administracji publicznej.

Rodzaje zajęć dydaktycznych zarówno w toku kształcenia, jak i w działalności

szkoleniowej oraz metody ich prowadzenia (m. in. treningi, konwersatoria,

seminaria problemowe, warsztaty, badania terenowe), są dostosowywane przede

wszystkim do aplikacyjnego charakteru kształcenia i szkoleń.

Program kształcenia obejmuje:

1. Określony w regulaminie kształcenia zestaw przedmiotów i zajęć

obowiązkowych dla wszystkich słuchaczy (zestaw podstawowy).

2. Staże administracyjne, a dla słuchaczy spełniających warunki określone w

regulaminie kształcenia - także zagraniczne staże administracyjne.

3. Zajęcia służące analizie i poszerzeniu znajomości problematyki związanej z

działaniem służby cywilnej.
4. Zajęcia fakultatywne - udział w konferencjach, odczytach, spotkaniach z

krajowymi i zagranicznymi osobistościami życia publicznego itp.

W toku kształcenia przeprowadza się sprawdzenie znajomości języka obcego.

W toku kształcenia słuchacze są oceniani oraz klasyfikowani (szeregowani) ze

względu na uzyskane wyniki nauki i opinie, według reguł określonych w

regulaminie kształcenia.

Absolwent szkoły otrzymuje dyplom ukończenia według wzoru

określonego w załączniku nr 1 do statutu.

1. Do postępowania z dyplomem ukończenia stosuje się odpowiednio przepisy

dotyczące sposobu prowadzenia przez państwowe szkoły wyższe (uczelnie)

dokumentacji przebiegu studiów.

2. Uczestnik zajęć, o którym mowa w 26 ust. 2, po ich ukończeniu otrzymuje

certyfikat według wzoru określonego w załączniku nr 2 do statutu. Szkoła

organizuje i prowadzi szkolenia przede wszystkim na podstawie własnych

programów szkoleniowych - na zlecenie i na potrzeby urzędów administracji

publicznej.

3. Szkoła może organizować i prowadzić szkolenia wspólnie z innymi

jednostkami szkolącymi, w tym zagranicznymi.

Przeprowadzenia sprawdzenia znajomości języka obcego, zgodnie z

wymaganiami określonymi przez dyrektora, dokonuje Lingwistyczna Komisja

Sprawdzająca.

Członków Lingwistycznej Komisji Sprawdzającej powołuje dyrektor.
Osobom, które w toku sprawdzenia wykazały się znajomością języka obcego na

poziomie zaawansowanym i średnio zaawansowanym. Szkoła wydaje

certyfikaty według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i nr 4

do statutu.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA SZKOŁY


1. Słuchacz podejmuje obowiązki i nabywa prawa płynące z przyjęcia w poczet

słuchaczy z pierwszym dniem miesiąca, w którym rozpoczęto zajęcia.

2. Dyrektor może dopuścić do udziału w zajęciach osoby nie będące

słuchaczami, określając warunki i zakres ich uczestnictwa w zajęciach.

Do obowiązków słuchacza należy:

1. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach objętych programem kształcenia i

sumienne wykonywanie zadań zlecanych przez prowadzących zajęcia.

2. Odbywanie, w terminach określonych przez dyrektora, staży

administracyjnych, w tym zagranicznych, jeżeli spełnia wymogi dla nich

określone.

3. Rozwijanie własnej inicjatywy w uzyskiwaniu wiedzy o życiu publicznym w

kraju i problemach międzynarodowych.

4. Przestrzeganie regulaminów oraz stosowanie się do poleceń porządkowych

dyrektora.

5. Poszanowanie mienia szkoły i racjonalne wykorzystanie sprzętu i środków

stawianych przez szkołę do dyspozycji słuchaczy.
6. Kulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły i innych słuchaczy.

Usprawiedliwienie nieobecności słuchacza na zajęciach następuje w trybie

przewidzianym dla usprawiedliwienia nieobecności w pracy, określonym w

przepisach wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Słuchacz nie może wykonywać zajęć o charakterze zarobkowym.

W wyjątkowych przypadkach dyrektor może udzielić zgody na zawarcie przez

słuchacza umowy wydawniczej lub innej przenoszącej majątkowe prawa

autorskie.

1. Podjęcie lub kontynuowanie przez słuchacza studiów w innej niż szkoła

instytucji dydaktycznej może nastąpić tylko za zgodą dyrektora.

2. Słuchacze mogą być nagradzani przez dyrektora za szczególne osiągnięcia

oraz za wykonaną, poza swoimi obowiązkami, pracę na rzecz szkoły lub urzędu

administracji publicznej.

2. Nagrodami mogą być: pochwała pisemna, pochwała przed Prezesem Rady

Ministrów, nagroda rzeczowa lub pieniężna.

3. Wzmiankę o nagrodzie zamieszcza się w aktach słuchacza.

Słuchacz, za naruszenie obowiązków słuchacza, naruszenie regulaminu

lub polecenia porządkowego, może być ukarany przez dyrektora karą

porządkową.

1. Karami porządkowymi są: upomnienie i nagana.

2. Nie można ukarać słuchacza, jeżeli upłynęło 14 dni od daty powzięcia

wiadomości o przewinieniu lub trzy miesiące od jego popełnienia.
3. Przed zastosowaniem kary słuchacz musi być wysłuchany.

4. Od ukarania słuchaczowi przysługuje odwołanie do dyrektora, wnoszone

w terminie trzech dni od ukarania. Odwołanie rozpatruje dyrektor przy udziale

Komisji Programowo-Dydaktycznej.

5. Wzmiankę o ukaraniu zamieszcza się w aktach słuchacza.

Dyrektor skreśla słuchacza z listy słuchaczy, jeżeli:

1. Nie podjął lub zaprzestał uczęszczania na zajęcia.

2. W sposób rażący uchybił godności słuchacza tub jego zachowanie godzi w

dobre imię szkoły.

3. W dwóch okresach trzymiesięcznych Komisja Programowo-Dydaktyczna, na

podstawie przeprowadzonych w tych okresach sprawdzianów oraz opinii

prowadzących zajęcia, negatywnie oceniła pracę słuchacza.

4. Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

5. Złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kształcenia w szkole.

6. Odmówił złożenia zobowiązania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o

KSAP.

7. Nie spełnia określonych w odrębnych przepisach wymagań przewidzianych

dla urzędnika służby cywilnej lub pracownika administracji publicznej.

Dyrektor może skreślić słuchacza z listy słuchaczy, jeżeli:

1. Dwukrotnie otrzymał naganę, w szczególności z powodu nie

usprawiedliwionej nieobecności.

2. Opuścił z przyczyn usprawiedliwionych 20% zajęć w okresie trzech miesięcy.
3. Nie przystąpił w terminie, do co najmniej trzech sprawdzianów

przewidzianych programem kształcenia.

4. Z przyczyn nie usprawiedliwionych nie odbył stażu administracyjnego, w tym

zagranicznego, lub oceny ze stażu świadczą o nikłej przydatności do służby

publicznej.

Dyrektor przed podjęciem decyzji o skreśleniu z przyczyn określonych w

ust. 1 pkt. 2 wysłuchuje wyjaśnień słuchacza oraz zapoznaje się z opinią

wskazanych przez niego pracowników szkoły i słuchaczy.

Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy słuchaczy słuchaczowi przysługuje

odwołanie do przewodniczącego Rady, wnoszone w terminie 14 dni od daty

otrzymania decyzji.

Słuchacz jest uprawniony do:

1. Korzystania z wyposażenia i sprzętu szkoły dla doskonalenia swoich

umiejętności oraz pogłębiania wiedzy, na warunkach określonych przez

dyrektora.

2. Ubiegania się o odpłatne zakwaterowanie w hotelu szkoły.

3. Zwrotu należności przysługujących z tytułu podróży służbowych na zasadach

określonych w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności

przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej, wydanych na

podstawie Kodeksu pracy, w przypadku wykonywania zadań zleconych przez

szkołę poza jej siedzibą.

4. Wyboru miejsca przyszłej pracy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o służbie
cywilnej, spośród stanowisk postawionych do dyspozycji absolwentów szkoły

przez Prezesa Rady Ministrów w kolejności określonej pierwszeństwem

wynikającym z szeregowania.

Słuchacze szkoły wybierają ze swego grona reprezentację, która

przedstawia interesy i potrzeby słuchaczy władzom szkoły.

Słuchacze nie mogą na poparcie swych żądań podejmować działań

zakłócających funkcjonowanie szkoły.


IV. SYMBOLE SZKOŁY


Szkoła ma prawo używania emblematu według wzoru określonego w

załączniku nr 5 do statutu.

Szkoła posiada sztandar w kształcie kwadratu otoczonego z trzech stron złotymi

frędzlami. Na stronie głównej, na białym tle umieszczony jest z lewej strony

emblemat szkoły w kolorze granatowym, z boku emblematu napis złotymi,

dużymi literami "Krajowa Szkoła Administracji Publicznej", ułożony

pojedynczymi wyrazami jeden pod drugim, u dołu napis złotymi, dużymi

literami "Warszawa". Na stronie odwrotnej, na czerwonym tle pośrodku srebrne

godło Państwa ze złotą koroną, złotymi pazurami oraz górną częścią dzioba, nad

godłem półkoliście umieszczony napis złotymi, dużymi literami

"Rzeczpospolita", pod godłem półkoliście umieszczony napis złotymi, dużymi

literami "Polska" (półkola napisu stanowią przeciwległe fragmenty okręgu), po

obu stronach godła - złote, duże kropki.
Organizacja szkoły dostosowana jest do aplikacyjnego programu kształcenia i

może ulegać zmianom stosownie do rozwijanej działalności.

W strukturze organizacyjnej szkoły występują tworzone i znoszone przez

dyrektora ośrodki, działy, sekcje i biura w ramach, których mogą działać inne

komórki organizacyjne.

Ośrodki, działy i sekcje prowadzą działalność bezpośrednio związaną z

wykonywaniem statutowych zadań szkoły.

Biura są jednostkami obsługi szkoły, jej słuchaczy i pracowników.

Dyrektor może tworzyć i znosić samodzielne stanowiska pracy, zespoły

zadaniowe oraz inne komórki organizacyjne, jeżeli wymagają tego potrzeby

szkoły.

Szkoła służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby

publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone

im sprawy.

Do zakresu działania szkoły należy w szczególności:

- kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji

publicznej,

- opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji

publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej,

- współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi

instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Szkoła może przeprowadzać sprawdzenie poziomu znajomości wybranych
języków obcych pracowników administracji publicznej oraz osób pełniących

funkcje publiczne.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 25 minut