profil

Blokowanie Budowy Wysypiska Śmieci W Pobliżu Jeziora Na Terenie GMINY - Prawa Obywateli Gminy

poleca 85% 189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRZEDSTAW:
W twojej gminie władze postanowiły wybudować wysypisko śmieci w pobliżu jeziora.
Co mieszkańcy twojej gminy mogą zrobić w tej sytuacji ?

Obywatele gminy mogą rozwiązać ten problem stosując „PRAWO KONSTYTUCYJNE”
Aby opisać jak rozwiązać ten problem musimy najpierw wiedzieć co oznacza słowo gmina:
Gmina stanowi terytorialną wspólnotę samorządową jej mieszkańców na mocy ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.96 nr 13 poz.74 z dnia 8 marca 1990 r. z późniejszymi zmianami). Jako podstawowy szczebel władzy samorządowej wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, co uwarunkowane jest posiadaniem osobowości prawnej. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Gminy, wybierana w głosowaniu powszechnym raz na 4 lata. Gmina jako lokalna wspólnota samorządowa wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze lokalnym. Mogą to być zadania o charakterze własnym lub zleconym. Zadnia własne gminy związane są z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, natomiast zlecone to zadania o charakterze ogólnopaństwowym.
Pierwszym krokiem jaki powinni uczynić obywatele gminy jest wysłanie listu do radnego lub ustne powiadomienie i żądania podjęcia interwencji. Mamy prawo wiedzieć jaki sposób działania władz swojego samorządu i kontrolowania podejmowanych przez nich decyzji.
Możemy też wspólnie sporządzić petycje, w której będziemy się domagać rozwiązania trudnego problemu albo podjęcia odpowiednich decyzji.
Petycja: jest zazwyczaj bardziej stanowcza niż list do radnego Zwykle związana z większością mieszkańców społeczności lokalnej. Autorzy petycji starają się uzyskać poparcie dla jej treści, zbierają podpisy mieszkańców. Często zawiązują się w tym celu komitety złożone z najbardziej aktywnych obywateli. Aby zasięg akcji był odpowiednio duży, należ ją przygotować, rozpowszechniać treść petycji, przygotowując plakaty czy hasła informujące o jej treści. Petycje należy wysłać to tego organu władzy (np: burmistrza, starosty, marszałka województwa), który jest odpowiedzialny tego danego problemu. Układając jej treść, należy między innymi uwzględnić następujące elementy:
a) odpowiednia argumentacja przedstawiona w sposób rzeczowy i zwięzły,
b) podkreślenie związku danego problemu z interesem ogółu mieszkańców,
c) nieskuteczność innych form wpływu na władze, jeśli komitet przygotowujący petycję korzystał wcześniej z takich form.
Drugim krokiem, który wykonujemy to powiadomienie organizacji ekologicznych, które nam na pewno pomogą moją durze przebicie w organizowaniu grup nacisku na władze lokalne
Zasady polityki ekologicznej:
Podstawowym założeniem zrównoważonego rozwoju jest takie stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, aby zachować zasoby środowiska dla przyszłych pokoleń. W praktyce oznacza to konieczność stosowania zasad, które wytyczają kierunki działań na rzecz ochrony środowiska, zapobiegając powstawaniu negatywnych dla środowiska skutków działalności gospodarczej
Powiadamiamy media lokalne / krajowe i przekonujemy ich do naszych racji poparcie z ich strony to już olbrzymi sukces
Innymi środkami wywierania nacisku na władze lokalne są pikiety.
Zasadniczym celem pikiety jest wywarcie nacisku na odpowiednie władze, a zarazem uświadomieniu wagi problemu innym mieszkańcom. Pikietujący przygotowują transparenty z hasłami, które prezentują w pobliżu budynku, będących siedzibą odpowiednich władz samorządowych, urzędu odpowiedzialnego za rozwiązanie danego problemu lub miejsca w jakiś sposób związanego z protestem. Hasła powinny w prosty sposób wyjaśnić cel pikiety. Ta metoda wywierania nacisku na władze może być częściowo szerszej akcji, obejmującej np.: wysłanie listu do przewodniczącego rady gminy ( powiatu albo sejmiku wojewódzkiego )
Należy pamiętać, iż pikieta nie powinna przeszkadzać innym mieszkańcom oraz utrudniać ruchu pojazdów na jezdni.
Następnym krokiem, który powinni zrobić obywatele jest demonstracja i wiec
Demonstracja należy do najbardziej spektakularnych sposobów wpływania na władze lokalne
Polega ona na przemarszu grupy obywateli, wyrażających w ten sposób poparcie dla tej sprawy. Jeśli zgromadzeni obywatele pozostają w jednym miejscu np.: park, plac mówimy wtedy że to jest wiec Organizatorzy demonstracji lub wiecu muszą zgodnie z obowiązującym prawem zawiadomić o tym władze gminy Władze gminy mogą odmówić demonstracji tylko w uzasadnionych przypadkach. Organizatorzy powinni wziąść na siebie odpowiedzialność za spokojny przebieg demonstracji lub wiecu. Na ogół z tego sposobu korzysta się w ostateczności gdy inne środki nie przynoszą efektu
Krokiem, który morze wykorzystać obywatel gminy jest „Referendum”
Referendum lokalne to powszechne głosowanie mieszkańców gminy przeprowadzone z inicjatywy rady gminy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców. Szczególnym przypadkiem jest referendum dotyczące odwołania wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rady gminy przed upływem kadencji. Jeśli mieszkańcy dojdą do wniosku, że rada źle pracuje, mogą doprowadzić do jej usunięcia i przyspieszenia nowych wyborów. Doprowadzenie do referendum z inicjatywy mieszkańców nie jest takie proste zebranie 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania może być bardzo trudne. Duże znaczenie ma tez frekwencja wyniki referendum są dopiero wiążące gdy weżmie w niej udział co najmniej 30% mieszkańców.
Radykalnym posunięciem może być oddanie sprawy do „SĄDU” lub złożenie petycji do „Parlamentu Europejskiego” bo jesteśmy członkami „UE” i mamy takie prawo. Złożenie petycji do ”PE” nie jest jednak łatwą sprawą musimy przejść dość długą i skomplikowana drogę postępowania. Jest też możliwość oddania sprawy do „SĄDU” w Strasburgu ale to już ostateczność, która trwa długie lata
W dobie Internetu wszystkie listy petycje możemy wysyłać drogą elektroniczną lub założeniu strony internetowej o dotyczącym nas problemie co zwiększy nasze szanse protestu gdyż zostanie on przedstawiony szerszej grupie ludzi, którzy mieli takie problemy i udało im się je rozwiązać a każda dobra rada to krok do sukcesu.

Medalik7

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata