profil

Czy Polska elektrownia jądrowa będzie bezpieczna?

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Co to jest elektrownia jądrowa?
W reaktorze jądrowym (RJ) w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik roboczy (najczęściej wodę pod wysokim ciśnieniem - reaktory PWR i WWER). Czynnik przepływa do wytwornicy pary (WP), gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie o niższym ciśnieniu a następnie powraca do reaktora. Para wodna napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem.Elektrownia jądrowa pozwala częściowo zastąpić nieodnawialne źródła energii takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Najczęściej wykorzystuje się w nich ciśnieniowe reaktory wodne. Energii dostarcza tu uran, umieszczony w specjalnych elementach paliwowych, o kształcie kilkumetrowych prętów. Tworzą one rdzeń reaktora. Do kontrolowania zachodzących reakcji służą ruchome pręty sterujące. Przez rdzeń reaktora przepływa woda, odbierając ciepło pochodzące z rozpadu uranu. Choć jej temperatura sięga 300 stopni Celsjusza, to dzięki bardzo wysokiemu ciśnieniu nie dochodzi do wrzenia. Woda trafia następnie do wytwornicy pary. Tam powstaje para wodna rozpędzająca turbiny połączone z generatorami prądu.
2. Czy małe dawki promieniowania są szkodliwe dla ludzi?

Wbrew obiegowym opiniom, promieniowanie nie jest czymś złym, nie jest przekleństwem ludzkości. Wręcz przeciwnie, jest wspaniałym narzędziem danym człowiekowi. Jednak może być groźne jeżeli zostanie użyte w nieodpowiedzialny sposób. Zresztą ta reguła odnosi się do praktycznie wszystkiego; na przykład woda lub sól kuchenna również mogą zabić jeżeli użyjemy ich w niewłaściwy sposób (mało który organizm wytrzyma jednorazową dawkę 70g NaCl). Owszem, promieniotwórczość jest niebezpieczna, ale wcale nie musi być koszmarem ludzkości. Izotopy promieniotwórcze znajdują szerokie zastosowanie między innymi w medycynie, defektoskopii, czy... w energetyce jądrowej oraz w wielu innych gałęziach przemysłu. Niektórzy zawzięcie trzymają się starych mitów, według każda, nawet najmniejsza dawka promieniowania szkodzi, tymczasem prawda jest taka, że zewsząd jesteśmy otaczani przez promieniowanie (zwane tłem naturalnym). Poza tym gdyby promieniowanie było tak szkodliwe, jak niektórzy sądzą, to ludzki organizm nie byłby tak "głupi" aby przyswajać tylko promieniotwórczy izotop potasu. Istnieje sześć izotopów potasu a ludzki organizm przyswaja właśnie ten jeden, promieniotwórczy izotop potasu: 41K. Aby uświadomić sobie że "wszystko na nas promieniuje", warto w tym momencie podać kilka przykładów; woda w Wiśle ma około 0,1 Bq/litr (Bq-Bekerel czyli rozpad na sekundę), popioły ze spalania węgla; 2000Bq/kg a ciało człowieka; 50 Bq/kg.
Należy redukować dawki promieniowania, jak jest tylko możliwe.
Ekstrapolacja skutków bombardowaniu Hiroszimy i Nagasaki nie uwzględnia zasadniczej różnicy w gwałtownym lub powolnym otrzymaniu dawki.
Obecna nauka podkreśla działanie naturalnych mechanizmów obronnych w naszym organizmie, które działają na różnych poziomach- komórki, tkanki i całego organizmu.
W rejonach o podwyższonym tle promieniowania, mniej ludzi umiera na raka.
Najwięcej badań robiono w USA i tam dowiedli, że mniej ludzi choruje na raka.
W Misasa- uzdrowisko o wysokim promieniowaniu.
Ludzie w USA nie są narażeni na zagrożenie radonem. Badania w prowincji Yangjiang w Chinach: umieralność na choroby nowotworowe (po za białaczką) u osób od 40- 47 lat.
Przy dawkach tak małych jak od elektrowni jądrowych występuje wzrost ryzyka zachorowań na raka.
Stocznia Shippingport w USA: umieralność na raka mniejsza wśród pracowników napromieniowanych.
Umieralność na raka o 24% mniejsza w grupie dawek powyżej 5 mSv niż w grupie kontrolnej
Złożonej z pracowników tej samej. Dzieciom też nic nie grozi!
Osiągnięcia w badaniach procesów biologicznych po napromieniowaniu ludzi. Bardzo małe dawki są nie groźne. Występuje również małe ryzyko awarii jądrowej.

CIEKAWOSTKA!!
Kobieta, chodząc 8 godzin w butach na wysokich obcasach dostaje dawkę promieniowania ponad tło naturalne porównywalną z dawką na jaką byłaby narażona
przez okres 100 tysięcy lat w wyniku działania elektrowni atomowej. (wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, wzrasta dawka promieniowania naturalnego)
Kobieta podczas kontaktu seksualnego dostaje od swojego partnera większą dawkę promieniowania niż dostałaby od znajdującej się za ścianą elektrowni jądrowej.


3. Odpady radioaktywne
Aktywność odpadów radioaktywnych maleje.
W innych krajach Unii Europejskiej czołowi ekolodzy też zmienili pozycje- obecnie popierają elektrownie jądrowe.
Najbardziej przekonywujące argumenty to czyste powietrze nad elektrowniami jądrowymi i tania energia elektryczna.


4. Zasadnicza różnica między reaktorami PWR, WWER a reaktorem w Czarnobylu.
Układ wielu barier- bezpieczeństwo zachowane w razie utraty dwóch, dwóch nawet trzech z nich.
Układ barier w elektrowni jądrowej:
Pastylki paliwowe
Koszulka cyrkonowa
Zbiornik reaktora
Ostatecznym zabezpieczeniem jest potężna bariera. Wszystkie reaktory zapewniają znaczny wzrost bezpieczeństwa, nawet po najcięższej awarii nie potrzeba będzie ewakuacji, ani wstrzymania upraw rolniczych. Wysoki poziom bezpieczeństw zapewnia dobre rozwiązanie techniczne elektrowni jądrowych. Nawet w razie błędów człowieka następuje w niej wyłącznie. Trzeba niestety spodziewać się protestów…
Kłamstwa o umieralności niemowląt, również w Polsce nieraz atakowano nie dbając o prawdę.
Skutki Czarnobyla- przykład największej rozbieżności między prawdą a propagandą.
Wnioski:
Zgony: 50 likwidatorów, 9 dzieci, średnie dawki wyniosły 17 mSv. Dla osób indywidualnych od 0,1 do 380 mSv.
Są utajone: raki tarczycy, depresje nerwowe, apatia, bieda.
Finowie należą do najzdrowszych, dlatego nie zamierzają ewakuować Finlandii!


CIEKAWOSTKA!!
CZARNOBYLSKA ELEKTROWNIA JĄDROWA, elektrownia jądrowa na Ukrainie,
18 km od miejscowości Czarnobyl; pierwszy blok oddany do użytku 1978, następne 3
w latach 80. (łączna moc 3000 MW); źródłem energii w elektrowni są reaktory
energetyczne, w których moderatorem jest grafit, a chłodziwem woda (bardzo niekorzystne
połączenie z punktu widzenia bezpieczeństwa). W IV wieku, w roku 1986 nastąpiła awaria
czwartego bloku reaktora, wskutek czego przedostała się do atmosfery duża
ilość substancji radioaktywnych (m.in. jod 121, cez 137, stront 90). W wyniku awarii
skażeniu uległo ok. 100 tys. km2 pow., z tego 70% na Białorusi (ponad 20% powierzchni
uprawnej i 15% lasów), reszta na Ukrainie i w Rosji; gorące powietrze przeniosło
substancje radioaktywne na wysokość 1500 m; wraz z wiatrami masy skażonego
powietrza dotarły nad Skandynawię, środkową Europę (w tym Polskę), pd.-wsch.
Europę (zwłaszcza- Grecję) i północne Włochy. Skutki awarii spowodowały śmierć kilku tys.
osób; ze strefy najbardziej skażonej ewakuowano ok. 130 tys. osób; większa
część skażonego terenu jest jednak zamieszkana; notuje się wysoki poziom
zachorowań na leukemię u dzieci, choroby tarczycy i anemię oraz zmiany w
układzie immunologicznym. W 1993 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej
działały pierwszy i trzeci reaktor (drugi uległ spaleniu w 1992 roku) i pracowało ok.
4500 osób. Do 2000 ma być zamknięta.

5. Energia Jądrowa
ENERGIA JĄDROWA, energia atomowa, część energii wiązania jąder atomowych
wyzwalająca się w procesach rozszczepienia ciężkich jąder oraz łączenia się
(syntezy) jąder lekkich ( jądrowa reakcja); procesom tym towarzyszy wydzielanie
się energii, gdyż energia wiązania w jądrze przypadająca na jeden nukleon
ma wartość maksymalną dla jąder o średnich masach. Ilość energii uzyskiwana z
rozszczepienia 1 kg uranu wynosi ok. 8,64 1013 J, co odpowiada energii
otrzymywanej ze spalenia ponad 2,5 tys. ton węgla. Prace umożliwiające
wyzwolenie energii jądrowej zapoczątkował 1934 E. Fermi doświadczeniami nad
bombardowaniem uranu spowolnionymi neutronami. Szczególnie duże
znaczenie miało odkrycie 1938 przez O. Hahna i F. Strassmanna rozszczepienia
jądra uranu 235, a następnie stwierdzenie 1939 40, że w procesie rozszczepienia
pojawiają się 2 -3 swobodne neutrony; pozwoliło to wywołać jądrową reakcję
łańcuchową i praktycznie wykorzystać energię jądrową. Nie kontrolowana,
przebiegająca z wielką szybkością, jądrowa reakcja łańcuchowa zachodzi w
bombach jądrowych; w praktycznym wykorzystaniu energii jądrowej decydujące znaczenie
ma możliwość regulowania przebiegu reakcji; zostało to zrealizowane w
reaktorach jądrowych (E. Fermi 1942), wykorzystywanych m.in. w elektrowniach
jądrowych jako źródło ciepła.

6. Odpady promieniotwórcze
PROMIENIOTWÓRCZE ODPADY, materiały (o różnym stanie skupienia) lub przedmioty nie przewidziane do dalszego wykorzystania, w których jest zawarta większa niż dopuszczalna przez odpowiednie przepisy ilość izotopów promieniotwórczych. Odpady promieniotwórcze powstają w zakładach przerobu uranu, w reaktorach jądrowych oraz podczas prac z izotopami promieniotwórczymi w technice, medycynie, biologii, rolnictwie itd. Rozróżnia się 2 podstawowe i wzajemnie przeciwstawne metody postępowania z odpadami promieniotwórczymi:
1) stosowana do odpadów o małej aktywności właściwej ( promieniotwórcza aktywność) polega na rozcieńczeniu ich w środowisku (odpady gazowe są rozcieńczane w powietrzu, ciekłe w wodach rzek, jezior, mórz i oceanów) tak, aby ich stężenie osiągnęło poziom niższy od dopuszczalnego;
2) stosowana do odpadów o średniej i dużej aktywności właściwej polega na zmniejszeniu ich objętości, szczelnym zamknięciu i odizolowaniu od otoczenia tak, aby zminimalizować ryzyko ich uwolnienia. Zmniejszenie objętości odpadów promieniotwórczych uzyskuje się stosując destylację, filtrację, spalanie, prasowanie itd. Następnie zestala się odpady promieniotwórcze przy użyciu betonu, asfaltu, szkła lub tworzyw organicznych i umieszcza w szczelnych pojemnikach. Tak przygotowane wysoko- i średnio- aktywne odpady są przechowywane w podziemnych składowiskach (najczęściej w wyeksploatowanych kopalniach soli kamiennej na głębokości kilkuset metrów), a niekiedy na dnie oceanów; nisko- aktywne także w specjalnych składowiskach budowanych na powierzchni ziemi.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata