profil

Wynik finansowy

drukuj
poleca 86% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WYNIK FINANSOWY jest podstawowym miernikiem oceny działalności podmiotu gospodarczego gdyż odzwierciedla w sposób całościowy osiągnięte efekty i poniesione nakłady. Dodatni wynik finansowy jest zyskiem a ujemny stratą.
WYNIK NA SPRZEDAŻY stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów towarów innych skł. Majątku obrotowego bez podatku VAT a wartością sprzedanych składników wycenionych według kosztów wytworzenia (lub ceny nabycia) powiększono o podatki obciągające sprzedawcę (podatek akcyzowy) oraz o koszty ogólne zarządu i koszty sprzedaży.
WYNIK NA POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ stanowi różnicę między sumą zrealizowanych przychodów operacyjnych operacyjnych sumą pozostałych kosztów operacyjnych
WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH jest to różnica między sumą należnych przychodów z operacji finansowych finansowych sumą kosztów z tych operacji.PRZychody te to np.przychody z tytułów udziałów w innych jednostkach,ze sprzedaży papierów wartościowych, odsetek od udzielonych pozyczek.Koszty to np.odsetki od zaciągniętych pożyczek, prowizje od kredytów
WYNIK NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH jest to różnica między otrzymanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi zyski i straty nadzw. Stanowią skutki zdarzeń odbiegających od normalnej dział. Przedsiębiorstwa
WYNIK FINANSOWY BRUTTO stanowi sumę wyników na działalności operacyjnej, operacjach finansowych finansowych operacjach nadzwyczajnych. Podlega on zmniejszeniu o podatek dochodowy a inne obowiązkowe obciążenia zysku np. wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa w przedsiębiorstwach państwowych
PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH OBCIĄŻEŃ OTRZYMUJEMY WYNIK FINANSOWY NETTO STANOWIĄCY ZYSK LUB STRATĘ PRZEDSIĘBIORSTWA


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy