profil

Charakterystyka wybranych krajów Europy

poleca 76% 918 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Czechy Rosja Niemcy słowacja norwegia finlandia szwecja islandia

1. Charakterystyka krajów Skandynawskich.
Do grupy krajów skandynawskich należą:
• Norwegia
• Szwecja
• Finlandia
• Islandia
• Dania
Kraje te zajmują północną część Europy. Charakteryzuje je rozległe płaskowyże o zrównanych powierzchniach zwane fieldami. Na północnych krańcach krajów Skandynawii panuje klimat subpolarny, na pozostałym obszarze klimat jest umiarkowany. Kraje skandynawskie nalezą do grupy najbogatszych państw świata. Najwięcej ludzi pracuje w sferze usług, a najmniej w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Dochód narodowy na jednego mieszkańca przekracza 20 000$.

Fiordy – wąska, często rozgałęziona, głęboka zatoka morska o stromych, skalistych brzegach, powstała w wyniku zalania przez morze dolnych odcinków dolin rzecznych przekształconych przez lodowce.
Szkiery – skaliste wysepki charakterystyczne dla bałtyckich wybrzeży Szwecji i Finlandii, powstałe w wyniku zatopienia przez morze wygładzonych przez lodowiec pagórków.
Fieldy – rozległe spłaszczenia szczytowych partii gór, silne przekształcone przez lodowce (charakterystyczne dla Gór Skandynawskich).

2. Charakterystyka Dani.
- kraj nizinny,
- bardzo dobre warunki do rozwoju intensywnego rolnictwa – wyspecjalizowane rolnictwo,
- kraj wyspecjalizowany w hodowli bydła,
- grunty przeznaczone pod uprawę roślin paszowych,
- niezbyt urodzajne gleby są starannie meliorowane i nawożone – otrzymywanie bardzo wysokich plonów,
- nowoczesne farmy stanowią podstawę rozwoju duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (masło, ser, mleko i bekon- głównie na eksport),
- elektrownie wiatrowe – wykorzystanie silnych wiatrów,

Intensywna gospodarka rolna – sposób uprawy ziemi charakteryzujący się dużym nakładem pracy i środków na jednostkę powierzchni, pozwalający, m.in. na osiąganie bardzo wysokich polonów.

3. Charakterystyka Finlandii.
- wszechobecne lasy (65% pow. kraju) i woda (jeziora),
- przemysł drzewno-papierniczy (towary eksportowane),
- jeżyk urzędowy – język ugrofiński,

4. Charakterystyka Szwecji.
- duże zasoby surowców mineralnych przede wszystkim rudy metalu i żelaza koło Kiruny i Gllivare,
- przemysł hutniczy słynący z wytopu wysokiej skali jakości,
- przemysł maszynowy, wyroby takie jak: urządzenia górnicze, samochody, tabory kolejowe, turbiny elektryczne.
- przemysł drzewny i celulozowo-papierniczy.
- bezpłatne szkolnictwo i opieka zdrowotna,
- duże podatki zapewniły Szwedom bardzo wysoki poziom życia: bezpłatne szkolnictwo i opieka zdrowotna, długie urlopy, dobrze rozwinięty cały system świadczeń socjalnych.


5. Charakterystyka Norwegii.
- największa w Europie flota handlowa,
- rybołówstwo i przemysł stoczniowy,
- bogate złoża ropy naftowej i gazu zimnego (export tych bogactw jest najważniejszym źródłem dochodów państwa),
- hydroelektrownie wybudowane na licznych w Norwegii rzekach górskich, które produkują tanią energię pokrywają 100% zapotrzebowanie kraju,

6. Charakterystyka Islandii.
- rybołówstwo jest podstawą gospodarki, (dochody sprzedaży i przetwórstwa ryb przynosi państwu ponad 60% ogólnych dochodów z exportu),
- ograniczony rozwój rolnictwa,
- pewne znaczenie ma hodowla owiec i bydła,
- uprawa roślin tylko w szklarniach,

7. Charakterystyka Niemiec.
Niemcy to największa potęga gospodarcza Europy.
Powierzchnie Niemiec - 357 tys. km²
Ludność - 83 mln.
Gęstość zaludnienia - 233 os/km²
Stolica - Berlin
Warunki naturalne
W krajobrazie Niemiec wyraźnie wyodrębniają się trzy krainy: Nizina Niemiecka, Średniogórze i Alpy. Leżące na północy kraju niziny są na ogół rozwinięte lub faliste, rozcięte szerokimi pradolinami, urozmaicone wzgórzami morenowymi i polodowcowymi jeziorami (zwłaszcza na Pojezierzu Meklemburskim). Na urokliwy krajobraz Średniogórza składają się pasma niewysokich starych gór (m.in. Reńskie Góry Łupkowe, Schwarzwaldy, Jura Szwabska, Jura Frankońska, Rudawy, Szumawa), śródgórskie kotliny, malownicze przełomy rzek (zwłaszcza Renu i Łaby) oraz ślady dawnej działalności wulkanicznej. Najwyższe wzniesienia znajdują się na południu kraju, w Alpach Salzburskich i Bawarskich. Od północy u ich stóp rozciąga się falista Wyżyna Bawarska.

Rolnictwo
I. ukształtowanie powierzchni w północnej i środkowej części Niemiec, duże kompleksy dobrych gleb i łagodny klimat sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Użytki rolne zajmują prawie ½ powierzchni państwa. Najżyźniejsze gleby występują na Wyżnie Bawarskiej, nazwanej „rolniczym zagłębiem” Niemiec, oraz w południowej części nizin. Podstawą rolnictwa jest hodowla, przede wszystkim trzody chlewnej, bydła mlecznego i mięsnego oraz drobiu. Na gruntach ornych dominują zboża, przede wszystkim pszenica i jęczmień (plony są 2 razy większe niż w Polsce). Uprawia się również buraki cukrowe, rośliny pastewne, rzepak i chmiel. Wokół większych miast rozwinęło się warzywnictwo i sadownictwo.

II. Rolnictwo intensywne, prawie całkowicie zaspokaja potrzeby żywnościowe kraju. Uprawia się zboża, rośliny okopowe, ale również chmiel do produkcji piwa, którego Niemcy są drugim producentem na świecie. Doskonały jest poziom hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Przemysł
Niemcy mają niewiele bogactw mineralnych. Stosunkowo duże są jedynie zasoby soli potasowych i soli kamiennej, złoża węgla kamiennego i brunatnego są już częściowo wyeksploatowane, a ich wydobycie staje się nieopłacalne. Brakuje ropy naftowej, miedzi i boksytów. Dlatego większość surowców dla przemysłu jest importowana z zagranicy. Tradycyjne gałęzie niemieckiego przemysłu – górnictwo, hutnictwo i przemysł chemiczny – rozwijały się w okręgach Ruhru i Saary oraz w miastach portowych. Prawie cały przemysł niemiecki znajduje się w rękach prywatnych. Największą rolę odgrywają w nim potężne koncerny. W ich fabrykach powstają na ogół gotowe produkty, montowane z części i podzespołów dostarczanych przez współpracujące z nimi mniejsze zakłady (taki podział nazywamy kooperacją).
8. Charakterystyka Czech.
Powierzchnia - 79 tys. km²
Ludność - 10,3 mln.
Gęstość zaludnienia - 130 os/km²
Stolica - Praga
Przemysł
I. Czechy to najbardziej uprzemysłowiony region Europy. Sprzyjają temu lokalne bogactwa mineralne (węgiel kamienny i brunatny, rudy cynku i ołowiu, uran, wolfram, cyna, grafit a także surowce skalne) oraz dobre warunki do rozwoju rolnictwa w kotlinie Czeskiej i na Wyżynie Czesko-Morawskiej. Rozwój przemysłu, w tym zwłaszcza hutnictwa, energetyki cieplnej, przemysłu maszynowego, chemicznego i spożywczego doprowadziły do znacznego zniszczenia środowiska. W lasach, które porastają ok. 1/3 powierzchni kraju, uszkodzonych jest 96% drzew. W ostatnich latach Czesi dokonali wielu zmian, które maja na celu przekształcenie gospodarki: przeprowadzili reprywatyzację (zwrot majątków niegdyś bezprawnie odebranym właścicielom), realizują projekty prywatyzacyjne, modernizują przestarzałe zakłady przemysłowe przy udziale kapitału zagranicznego.

II. Kraj dobrze uprzemysłowiony. Rozwinięty przemysł elektromaszynowy, hutnictwo żelaza, przemysł włókienniczy. Kraj samowystarczalny w produkcji żywności. Charakterystyczną uprawą Czech jest chmiel i jęczmień do produkcji piwa.

9. Charakterystyka Słowacji.
Powierzchnia - 49 tys. km²
Ludność - 5,3 mln.
Gęstość zaludnienia - 108 os./km²
Stolica - Bratysława
Przemysł
I. W Słowacji dopiero w XX wieku rozwinął się na większą skalę przemysł przetwórczy, m.in. hutniczy, metalowy, elektromaszynowy i chemiczny. Obecnie najbardziej uprzemysłowione są okolice Bratysławy i Koszyc. Potrzeb ożywiającego się przetwórstwa nie mogą zaspokoić niewielkie – chociaż dość różnorodne – zasoby bogactw mineralnych. Dlatego też wiele surowców jest importowanych z zagranicy. Ważnym działem słowackiej gospodarki jest rolnictwo, chociaż naprawdę dobre warunki do uprawy roślin panują tylko na Nizinie Naddunajskiej. Najwięcej gruntów ornych przeznaczonych jest pod uprawę zbóż, a także rzepaku, buraków cukrowych, lnu, tytoniu i chmielu. W całym kraju hoduje się trzodę chlewną, natomiast na obszarze gór –bydło i owce.

II. Kraj rolniczy; na północy w Karpatach hodowla owiec, bydła, na południu na Nizinie Naddunajskiej – uprawy zbóż, roślin okopowych i winnice. Przemysł słabo rozwinięty; pojedyncze środki przemysłowe.

10. Charakterystyka Rosji.
Powierzchnia Rosja - 17 075 400 km²
Ludność - 144 979 000
Gęstość zaludnienia - 8 os./km²
Stolica - Moskwa
Rolnictwo
W azjatyckiej części Rosji powierzchnia obszarów wykorzystanych rolniczo jest niewielka. Uprawia się tam zboża i hoduje bydło. W europejskiej części kraju obszarów rolniczych jest znacznie więcej. Uprawia się tam zboża (żyto, pszenica, jęczmień, owies) oraz słoneczniki, len, buraki cukrowe, bawełna, tytoń i ziemniaki. Rosyjskie rolnictwo jest mało wydajne. Mimo dużych zbiorów produkcja rolna nie pokrywa potrzeb kraju. Brakuje maszyn. Duża część plonów jest marnotrawiona na skutek braku siły roboczej oraz stosowania niewłaściwych metod uprawy i przechowywania zbiorów. Ogromne połacie ziemi leżą odłogiem. W takiej sytuacji niezbędny staje się import żywności.


Przemysł
Rosja posiada największą ilość surowców mineralnych na świecie. Obecnie surowce mineralne są dla Rosji najważniejszym towarem eksportowym. Rosja posiada takie surowce mineralne jak np.: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny. Na Wołdze i rzekach syberyjskich wybudowano liczne elektrownie. Różnorodność i wielkość dostępnych zasobów surowcowych przyczyniła się do rozwoju przemysłu ciężkiego (m.in. przemysł wydobywczy, hutniczy, maszynowy i metalowy). Dobrze rozwinięty jest także przemysł chemiczny oraz celulozowo-papierniczy wykorzystujący pozyskane w tajdze syberyjskiej drewno.

11. Charakterystyka Ukrainy, Białorusi i Litwy.

( tu jest tabelka)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 7 minut