profil

Przedstaw własne stanowisko wobec tezy Waltera Lapuerna

poleca 86% 102 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

" Dzieje powojennej Europy - w odróżnieniu od innych okresów historycznych przypominają film hollywoodzki w danym stylu z wszystkimi napięciami i konfliktami oraz wreszcie ze szczęśliwym i wspaniałym zakończeniem ".Powołując się na słowa Waltera Lapuenra postaram się udowodnić że jest tak w istocie , ze choć był to okres pełen walk i konfliktów to ludzie starali się sprawić aby świat zaczął wyglądać lepiej dlatego tworzyli np. organizacje, zakładali porozumienia i traktaty itp.


Po pierwsze należałoby wspomnieć o powołanej do życia w 1945 roku w Stanach Zjednoczonych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomysł jej utworzenia rzucili Churchill i Roosevelt, w ich zamyśle miała być kontynuatorka Ligi Narodów. Za jej podstawowe cele uznano utrzymanie pokoju na świecie i rozwój współpracy miedzy narodami. Jednym z największych osiągnięć ONZ stało się podpisanie w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Następnym ważnym punktem w historii powojennej Europy jest utworzenie w 1949 roku przez USA, Kanadę i 10 państw zachodnioeuropejskich Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Treść porozumienia mówiła o tym że : strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim ; wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, każda z nich udzieli pomocy stronie lub stronom w taki sposób napadniętym ,podejmując natychmiast indywidualnie i w porozumieniu z innymi stronami taką akcję, jaką uzna za konieczną, nie wyłączając użycia siły zbrojnej ,w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa strefy północnoatlantyckiej. W 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował ścisłą współprace gospodarczą miedzy Francja a Niemcami oraz innymi państwami europejskimi. Miała ona polegać na międzynarodowej kontroli produkcji węgla i stali. Dlaczego właśnie ich? Ponieważ to one są motorami wojny, państwo szykujące się do ataku/obrony musi zwiększyć wydobycie węgla i wytop stali. Plan Schumana jak nazwano propozycje francuskiego polityka zmierzał wiec do tak ścisłego powiązania systemów gospodarczych państw Europy, by uczynić wojnę niemożliwą z przyczyn ekonomicznych. Gospodarka miała się stać narzędziem polityki pokoju. Został on przyjęty przez 6 państw Francje, RFN, Włochy, Belgie, Holandie i Luksemburg. W 1951 roku utworzyły one Europejską wspólnotę węgla i stali. Następnym wydarzeniem który można przytoczyć do słów Lapuenra jest
rewolucja węgierska w 1956 roku -Węgry wycofują się z układu warszawskiego i proszą ONZ o zagwarantowanie neutralności – która została stłumiona przez ZSRR.
Można tu również wspomnieć o władzach NRD które całkowicie zablokowały w nocy z 12 na 13 sierpnia 1961 roku granicę z Berlinem Zachodnim. Wzdłuż granicy wzniesiono mur i inne rodzaje umocnień. Wschodnioniemieckie służby graniczne otrzymały rozkaz strzelania do osób usiłujących bez pozwolenia przekroczyć granicę. Według ustaleń niemieckiej prokuratury, zginęło 238 uciekinierów. W późniejszych wydarzeniach wyróżniamy dziesięciolecie 1969-79 które zostało nazwane okresem odprężenia w stosunkach wschodu z zachodem. Jego szczytowym punktem było podpisanie w Helsinkach w 1975 roku Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Następnie Jesień Ludów (Jesień Narodów), określenie procesu upadku europejskich reżimów komunistycznych na jesieni 1989, zapoczątkowanego negocjacjami Okrągłego Stołu w Polsce (II–IV 1989) i wolnymi wyborami 4 VI 1989. Przemiany na Węgrzech odbyły się podobnie na drodze negocjacji z opozycją (X 1989 zmiany w konstytucji, IV 1990 wolne wybory). Po nasilających się demonstracjach w X–XII 1989 ustąpiły władze NRD (upadek muru berlińskiego - były premier Węgier Gyula Horn powiedział w czasie uroczystego posiedzenia parlamentu w Dreźnie, że upadek muru zapoczątkował "nowy rozdział w historii Europy". "Jedność Niemiec była warunkiem zjednoczenia Europy" - podkreślił.), Czechosłowacji („Aksamitna rewolucja” (1989–90), był to czas pokojowej przemiany politycznej w Czechosłowacji, jeden z elementów Jesieni Ludów. Pod wpływem demonstracji ulicznych doszło do ustępstw Komunistycznej Partii Czechosłowacji na rzecz opozycji i wprowadzenia pluralizmu, co zaowocowało wyborem na prezydenta Vaclava Havla i zwycięstwem opozycyjnego Forum Obywatelskiego w Czechach oraz Społeczeństwa Przeciw Przemocy na Słowacji w wyborach parlamentarnych w VI 1990) i Bułgarii.


Przedstawione przeze mnie argumenty przedstawiają tezę Waltera Lapuerna. Ponieważ filmy hollywoodzkie są odzwierciedleniem rzeczywistości, obrazują w sobie większość rzeczy które się już wydarzyły lecz są bardziej ukoloryzowane i przestawione w fikcyjnym świecie. Ale czy w realiach życia codziennego czy raczej realiach życia powojennej Europy, czy tez w filmach wszystko odnosi się do jednego. Zostaje przedstawiony człowiek, naród ludzki który prowadzi sam do konfliktów i wojen a potem przez porozumienia , traktaty pokojowe prowadzi do szczęśliwego zakończenia. Lecz jest mała różnica miedzy filmem a życiem, taka ze w życiu te zmiany nie przechodzą tak szybko jak w filmie lecz pozostawiają za sobą góry gruzu, zniszczenia, strach, nieszczęścia które dopiero czas leczy.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty