profil

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej

poleca 83% 1085 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zakład pracy jest zobowiązany do utrzymywania pomieszczeń pracy, budynków oraz terenów i urządzeń z nimi związanych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Maszyny, urządzenia oraz narzędzia pracy muszą być konstruowane i budowane w taki sposób, aby zapewniały bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy. Muszą przede wszystkim zabezpieczać pracownika przed urazami, działaniem substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami i działaniem szkodliwych wibracji oraz promieniowaniem.
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy przed dopuszczeniem do ich produkcji są poddawane ocenie pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prace związane z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych mogą wykonywać tylko pracownicy, którzy spełniają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie gospodarki energetycznej, określone w przepisach wydanych na postawie ustawy o gospodarce energetycznej.

Do zadań obsługi urządzeń elektrycznych zalicza się takie czynności, jak:
- uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń;
- nadzór urządzeń w czasie ich pracy;
- dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowych;
- oględziny i przeglądy urządzeń nie wymagające ich demontażu;
- prace porządkowe w pomieszczeniach.

Urządzenia mogą być uruchamiane tylko przez upoważnionych pracowników z zachowaniem kolejności czynności określonych w instrukcji eksploatacji. Nie dotyczy to urządzeń ogólno dostępnych, np. urządzeń oświetlenia pomieszczeń i terenów zewnętrznych.
Urządzenia elektryczne, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego (np. silniki elektryczne) można uruchamiać dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie o zamierzonym uruchomieniu urządzeń.
W czasie ruchu urządzeń nie wolno zdejmować osłon z części ruchomych tych urządzeń (np. w czasie ruchu maszyn wirujących). Zmiany osłon, ochron i innych istniejących zabezpieczeń urządzeń elektromagnetycznych mogą być dokonywane tylko przez osoby do tego upoważnione.

Wykonywanie oględzin urządzeń elektrycznych polega głównie na wzrokowym sprawdzeniu stanu technicznego tych urządzeń; nie wymaga się przy tym wyłączania urządzeń spod napięcia. Podczas oględzin urządzeń zabrania się:
- wykonywania prac przy urządzeniach z wyjątkiem czynności w zakresie obsługi określonych w instrukcji eksploatacji;
- zdejmowania osłon;
- wchodzenia na konstrukcje i urządzenia;
- zbliżania się na niebezpieczną odległość do nie osłoniętych części urządzeń.

Przy dokonywaniu wszelkich prac z zakresu obsługi należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny.


Prace w zakresie konserwacji, naprawi remontów urządzeń elektrycznych należy wykonywać w zasadzie po wyłączeniu tych urządzeń spod napięcia, przy czym wyłączenia spod napięcia należy dokonać w taki sposób, aby uzyskać widoczną przerwę izolacyjną w obwodach zasilających (np. Wyjęcie wkładek bezpiecznikowych, zdemontowanie części obwodu zasilającego). Nie jest konieczne, aby przerwa ta była widoczna z miejsca wykonywania prac.

Przy urządzeniach elektrycznych nie wyłączonych spod napięcia są zezwolone prace (poza pracami określonymi w instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi):
- polegające na wymianie wkładek bezpiecznikowych i żarówek (świetlówek) o nieuszkodzonej obudowie i oprawie;
- przy wykonywaniu prób i pomiarów w sposób określony w szczegółowych instrukcjach lub wskazówkach bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych;
- w innych przypadkach nie wymienionych powyżej, lecz wyłącznie przy zastosowaniu specjalnych środków przewidzianych w szczegółowych instrukcjach stanowiskowych, które zapewniają bezpieczne wykonywanie pracy.

Prace konserwacyjne i remontowe przy czynnych instalacjach i odbiornikach mogą być wykonywane po wyłączeniu spod napięcia całej instalacji, danego obwodu lub odbiornika, na którym są wykonywane prace, sprawdzeniu braku napięcia i uziemieniu.
Prace przy elektrycznych urządzeniach wirujących mogą być wykonywane po wyłączeniu ich z ruchu i skutecznym zabezpieczeniu przed nieprzewidzianym uruchomieniem od strony urządzeń napędzających lub od strony urządzeń napędzanych, np. pomp, wentylatorów. Nie dotyczy to prac z zakresu obsługi określonych w instrukcji eksploatacji.
Wyłączenia instalacji spod napięcia należy dokonać przez wyłączenie wyłączników (jeżeli istnieją) i wyjęcie wkładek zabezpieczających w rozdzielnicy danego budynku lub na najbliższej tablicy, z której jest zasilana dana instalacja lub obwód.
W razie wykonywania prac polegających na kuciu w murze i przebijaniu otworów w ścianie przy instalacjach podtynkowych i innych, nie ułożonych na powierzchni ścian, jest wskazane wyłączyć spod napięcia wszystkie obwody instalacji w budynku lub pomieszczeniu, w którym wykonywane te prace.
Wyłączenie odbiorników spod napięcia należy dokonać przez wyłączenie wyłączników, wyjęcie wkładek bezpiecznikowych znajdujących się możliwie najblizej danego odbiornika lub przez wyjecie wtyczki z gniazda wtykowego.
Sprawdzenia braku napięcia w wyłączanej instalacji lub odbiorniku należy dokonać neonowym wskaźnikiem napięcia. Niezależnie od sprawdzenia braku napięcia po wyłączeniu instalacji, ponownego sprawdzenia braku napięcia należy dokonać bezpośrednio przed przystąpieniem do prac w każdym nowym miejscu pracy. Może się zdarzyć, że część instalacji lub obwód, przy których ma być rozpoczęta praca, nie należą do instalacji wyłączonej spod napięcia.
W miejscu wyłączenia instalacji spod napięcia oraz w miejscu pracy, żyły przewodów instalacji powinny być uziemione przy zastosowaniu uziemiaczy przenośnych.

W instalacjach mało rozbudowanych, np. w mieszkaniach, w których założenie uziemiaczy przenośnych jest utrudnione, można nie uziemiać przewodów wyłączonej instalacji zarówno w miejscu wyłączenia, jak i miejscu pracy pod warunkiem, że:
- miejsce wyłączenia jest dostępne tylko dla osób wykonujących prace (np. rozdzielnica, z której wyjęto wkładki bezpiecznikowe, zostanie zamknięta na klucz znajdujący się u osób wykonujących prace) albo
- miejsce wyłączenia instalacji (obwodu) na tablicy ogólnie dostępnej jest skutecznie kontrolowane przez osoby wykonujące prace przed dokonywaniem na nich manipulacji przez osoby postronne, a wyjęte wkładki bezpiecznikowe znajdują się cały czas u osób wykonujących prace.

Przy wstrzeliwaniu kołków stalowych w ścianę, sufit lub inne podłoże należy zabezpieczyć się, aby nie było nikogo z drugiej strony tego podłoża, a pistolet był przed wystrzeleniem dociśnięty ściśle w wyznaczonym miejscu.
Naprężenie przewodów wielokrążkiem oraz przebijanie otworów w ścianach powinno się wykonywać stojąc na pewnych (sztywnych) rusztowaniach. Nie wolno wykonywać tych prac z drabin.
Pracownicy układający przewody w powłoce ołowianej powinni starannie myć ręce przed każdym posiłkiem i po pracy.
Przy posługiwaniu się lampą lutowniczą należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wybuchu lub spowodowanie pożaru.

Wszelkie prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego musza być wykonywane, co najmniej przez dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mieć aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne, a druga osoba może być osoba pomocnicza.
Prace w warunkach nie zliczanych do szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego mogą być wykonywane jednoosobowo.
Do prac należy zawsze używać odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bibliografia:
„Poradnik montera elektryka” Praca zbiorowa Wydawnictwa Naukowo-Technicznego


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut