profil

VAT

poleca 83% 644 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Value Added Tax podatek od towarów i usług; skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej; stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, opartego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany.
Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót.
Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę VAT od tej sprzedaży. Jest to zatem wartość netto towaru, tzn. bez podatku VAT.
Podatnikami podatku VAT są:
A. osoby prawne,
B. jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,
C. osoby fizyczne które spełniają jedną z poniższych przesłanek, a mianowicie:
o mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej,
o wykonujące czynności: maklerskie, zarządzania funduszami powierniczymi, wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innej usługi o podobnym charakterze,
o na których ciąży obowiązek zapłaty cła, również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części lub w całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną,
o uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami,
o mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej,
o będące usługobiorcami usług pochodzących z importu.
Za zgodą urzędu skarbowego podatnikami mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności objęte opodatkowaniem podatkiem VAT, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans. Sprzedażą towarów dokonywaną przez tych podatników jest także odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającej bilans.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty