profil

Historia myśli ekonomicznej, pytania i odpowiedzi - WSE

poleca 85% 663 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Jak zwiększyć efektywność produkcji.
Jako pierwszy efektywnością zajmował się Hezjod, który dał podstawy zasadzie racjonalnego działania. Uważał, że maksymalną efektywność osiąga się przez wytworzenie maksymalnego efektu przy danych nakładach. Należy pamiętać, że rozważania greków bazowały na niewolnictwie i ukierunkowane były głównie na efektywności w rolnictwie. Większą efektywność produkcji w myśli greckiej można osiągnąć dzięki podziałowi pracy, humanitarne traktowanie niewolników (Ksenofont).
2. Własność prywatna a klasy społeczne. Model idealnego państwa Platona.
Według Platona państwo powinno bazować na ideach dobra i sprawiedliwości. Wychowanie człowieka dla państwa i przez państwo. Idealne państwo podzielił na 3 klasy: Władców, żołnierzy i żywicieli. Władcy i żołnierze nie mogą posiadać własności prywatnej, powinna obowiązywać tylko własność wspólna by unikać konfliktów na tle własnościowym, a jedynie skupić się na państwie. Niewolnicy i rzemieślnicy mają pracować na utrzymanie klas rządzących.
3.System nauk ekonomicznych u Arystotelesa.
System ekonomiczny u Arystotelesa opiera się na ekonomi, chrematystyce, naukce o pieniądzu. Przez ekonomię rozumie naukę o zjawiskach zarządzania gospodarstwem domowych opartego na etyce i sztuka zarobkowania z innych źródeł. Celem jest uzyskiwanie nadwyżki, która stanowi o bogactwie. Chrematystyka zajmuje się sztuką gromadzenia pieniądza i pomnażania bogactwa. Pieniądz natomiast jest traktowany jako wyraz umowy społecznej zrodzonej pod wpływem wymiany. Sam pieniądz nie stanowi bogactwa.
4.Różnice pomiędzy gospodarką naturalną a nienaturalną u Arystotelesa.
Celem gospodarki naturalnej jest produkcja i pomnażanie wartości użytkowych i zaspokajanie własnych potrzeb, które są ograniczone. Naturalna jest wymiana towar za towar. Gospodarka nienaturalna nie pomnaża wartości użytkowych, lecz jak w przypadku chremastyki zajmuje się sztuką gromadzenia pieniądza i pomnażaniem bogactw.
5. Dlaczego handel duży jest godny według myśli rzymskiej.
Duży handel jest godny, bo przynosi duże zyski, bogactwo, za które można zakupić ziemie, co pozwoli zająć się polityką (Cyceron). Uprawę roli uważano za najzacniejsze zajęcie wiec przez duży handel rozumiano ten na skale międzynarodową (oliwki, winnice i bydło).
6.Jak godzi się wykorzystywać własność prywatną (Tomasz z Akwinu).
Instytucja własności prywatnej pochodzi od boga i jest porządkiem bożym. Bogacenie się może być miłe bogu, gdy celem nie jest tylko bogacenie się samym w sobie, ale bogactwo i własność prywatna ma służyć bogu, społeczeństwu np. jałmużny.
7.Części składowe ceny sprawiedliwej.
Cena powinna być proporcjonalna w stosunku do poniesionych nakładów (surowce, materiały i wkłady pracy).Powinna zapewnić zwrot kosztów oraz wynagrodzenie odpowiednie do wykonywanego zawodu, gdyby zyski były wyższe to powinno się je przeznaczyć na jałmużnę. Cena sprawiedliwa powinna dotyczyć wszystkich stosunków wymiennych.
8.Kruszcowa a nominalistyczna teoria pieniądza.
Kruszcowa teoria pieniądza: wartość pieniądza zależy od substancji, z której został zrobiony
Nominalistyczna teoria: pieniądz to tylko nominał istnieje dzięki prawu stanowionemu przez władców, sygnowany wybitym znakiem władcy, można pozbawić go wartości materialnej, ale nadal będzie funkcjonował.
9.Który kierunek w historii myśli podkreślał rolę handlu w rozwoju gospodarczym.
Merkantylizm, w którym jedynym bogactwem są zasoby kruszca, którego źródłem jest eksploatacja złóż, ale i dodatni bilans w handlu międzynarodowym. Dzięki handlowi zagranicznemu rosły zasoby kruszca, co wpływało na rozwój gospodarczy. Posiadanie kruszce pozwala na utrzymywanie wojska, finansowanie inwestycji, zwiększanie konsumpcji, zakupy zagraniczne.
10.Jak można zwiększyć bogactwo kraju według merkantylistów.
Bogactwo można zwiększyć przez zwiększanie ilości kruszca w danym kraju. Zwiększanie zasobów kruszca można osiągnąć przez: podboje i przywóz stamtąd kruszca, eksploatacja własnych i kolonialnych złóż, dodatni bilans w handlu zagranicznym (dużo eksportować mały import).
11.Podaj nazwę grupy ekonomistów uznających rolnictwo za jedyny rodzaj działalności produkcyjnej.
Fizjokraci:, bo tylko w rolnictwie powstaje produkt czysty, a nieproduktywne, ale pożyteczne są działy pozarolnicze ( zachodzi tam proces dodawania a nie pomnażania wartości). Źródłem bogactwa jest ziemia i natura, a rolnictwo to główna dziedzina gospodarki.
12.Poglądy merkantylistów na temat konkurencji.
Negatywna postawa względem konkurencji, bo obniża ceny towarów w związku z tym mniejszy zysk i dopływ kruszca. Kupiectwu służyły ugody i porozumienia, co do cen między sprzedawcami, dążono do wyznaczania przez króla monopolu na określony produkt lub handel z częścią świata.
13.Jaki cel miało uproduktywnienie społeczeństwa (merkantylizm).
Główny cel uproduktywnienia społeczeństwo tkwił w tym, że dążono do wzrostu produkcji na rynki zagraniczne i zastąpienie importu produkcją rodzimą, wymiana zagraniczna dążąca do osiągania dodatniego salda.Dlatego popierano wzrost liczby ludności, istniał nakaz pracy nawet dzieci od 5 roku życia, zakazywano żebractwa dla ludzi zdolnych do pracy, stosowano kary fizyczne dla zwiększenia produktywności.
14.Zasadnicza różnica na temat roli państwa w poglądach fizjokratów i merkantylistów.
Fizjokraci krytykowali protekcjonizm, gospodarkę traktowali jako organizm, który samoczynnie się reguluje, dlatego ingerencja państwa może jedynie zaszkodzić. Merkantyliści popierali protekcjonizm jako główny czynnik rozwoju gospodarczego zmierzający do zapewnienia dodatniego bilansu.
15.Źródła bogactwa gospodarki według fizjokratów.
Jedynym źródłem bogactwa jest ziemia, a pomnaża je rolnictwo. Dlatego podstawowa działalność to ekstensywne rolnictwo: trójpolówka, wspólnoty wiejskie, nawożenie, mechanizacja. Popierane są duże gospodarstwa, bo tam jedynie powstaje produkt czysty.
16.Podaj podstawowe filary laissez-faireyzmu.
Podstawą jest zasada pełnej swobody działalności gospodarczej, wolności posiadania własności i wolności osobistej. Rola państwa miała być ograniczona do roli "nocnego stróża", który miał strzec fundamentalnych zasad wolności gospodarowania i prywatnej własności. Rozumowanie leseferystów jest oparte na założeniu, że każdy człowiek kieruje się zasadą korzyści materialnej.
17.Dlaczego tylko rolnictwo miało być opodatkowane (fizjokraci).
Rolnictwo może być tylko opodatkowane, bo tylko tam powstaje dochód czysty rozumiany jako nadwyżka wielkości produkcji nad kosztami. Przemysł i rzemiosło przetwarza tylko już wytworzone dobra, a handel przesuwa te towary w miejscu i czasie.
18.Istota tablicy ekonomicznej F.Quesnay’a.
Tablica ekonomiczna przedstawia reprodukcję i cyrkulację kapitału społecznego, przy założeniu istnienia w społeczeństwie trzech klas: produkcyjnej (rolników-dzierżawców), właścicieli ziemi i jałowej (kupcy, rzemieślnicy), oraz przyjmując, że czysty produkt powstaje tylko w rolnictwie. Zakłada ponadto stałość cen odzwierciedlających porządek naturalny tj. ekwiwalentną wymianę, reprodukcję prostą i brak rynku zewnętrznego. Według tych założeń, klasa produkcyjna sprzedaje produkty rolne dwóm pozostałym: właścicieli ziemskich i jałowej. Za część sprzedaną klasa produkcyjna otrzymuje pieniężne środki na reprodukcję, a część produktów konsumuje. Klasa właścicieli ziemskich za pobierane opłaty od rolników z tytułu dzierżawy nabywa środki konsumpcji i artykuły przemysłowe. Klasa jałowa sprzedaje swoje produkty klasie właścicieli ziemskich, a za uzyskane środki zakupuje surowce do produkcji towarów i żywność. W ostateczności, więc do klasy produkcyjnej wracają środki, które po zainwestowaniu w ziemię znów dadzą nowe bogactwo.
19. Przyczyny biedy w społeczeństwie (fizjokraci).
Ubóstwo powstaje w skutek interwencji państwa w naprawianiu gospodarki, która samoczynnie się reguluje, Wskutek utrzymywania przywilejów handlowych i braku wolności: gospodarczej, własności, osobistej, rujnujący i nieproporcjonalny podatek, który powinien się opierać na czystym dochodzie powstającym jedynie w rolnictwie.
20.Cenowy mechanizm przepływu pieniądza kruszcowego.
Ciągłe utrzymanie przez państwo korzystnego bilansu handlowego jest niemożliwe. Coroczna nadwyżka prowadziłaby do wzrostu ilości złota i srebra w tym kraju, co powodowałoby wzrost poziomu cen w jego gospodarce. Z kolei w państwie, które notowałoby ujemny bilans handlowy, odpływ kruszców pociągnąłby za sobą spadek ogólnego poziomu cen. W efekcie eksport kraju z korzystnym początkowo bilansem obrotów handlowych będzie się kurczył, a zwiększał będzie się import tańszych towarów z drugiego kraju. W ten sposób według Hume'a dojdzie ostatecznie samoczynnie do korekty bilansów handlowych obu państw.
21.Kto jako pierwszy dokonał pomiarów dochodu i potencjału gospodarki.
W. Petty, obliczył dochód narodowy Anglii i Holandii, Irlandii opierając się na pomiarach wielkości zasobów ludzkich, obszaru, infrastruktury i stanu żeglugi. Potencjał wojenno-ekonomiczny badał bazując na: zasobach ludzkich, rozległości i urodzajności gleb, portach i flocie, produkcji manufaktur i zyskach z handlu.
22. Wymień czynniki produkcji u W.Pettego
Czynniki podstawowe: ziemia, praca. Czynniki pomocnicze: kwalifikacje zawodowe, zasoby( środki trwałe i materiały).
23. Podaj główne założenia d.North’a dotyczące teorii handlu zagranicznego.
Głównym założeniem jest jedność gospodarki światowej. Wymiana międzynarodowa musi mieć charakter ekwiwalentny. Rynek międzynarodowy automatycznie reguluje relacje między wielkościami ekonomicznymi nie potrzeba interwencji państwa, mechanizm ten prowadzi do podziały i specjalizacji produkcji w skali świata i poszczególnych krajów.
24.Jakie korzyści generuje akumulacja według Hum’a.
Gromadzenie kapitałów pieniężnych, ale nie w nadmiernych ilościach przynosi korzyści umiarkowanego wzrostu cen, co sprzyja rozwojowi przemysłu i zwiększa zatrudnienie.
25.Co jest bogactwem każdego kraju według klasyków.
Źródłem bogactwa jest praca produkcyjna i jej wydajność, bogactwo i dobrobyt kraju zwiększa się tym bardziej im więcej pracy zatrudnia to społeczeństwo.
26.Determinanty wzrostu wydajności pracy według klasyków. Waga tych czynników u A.Smith’a i D.Ricardo.
Czynnikami wzrostu wydajności pracy jest: wprowadzanie nowych technik do produkcji (mechanizacja), podział pracy, specjalizacja, względnie wysokie płace. Ricardo widział zagrożenie we wprowadzaniu do produkcji maszyn, bo prowadzi to do bezrobocia, które z kolei powoduje obniżkę płac.
27.Prawo niewidzialnej ręki rynku.
Na rynkach konkurencyjnych bez ingerencji państwa dochodzi do optymalnej alokacji zasobów, przy najniższym koszcie społecznym. Mówimy, że działa niewidzialna ręka rynku i automatycznie reguluje procesy gospodarcze. Działania kupców i przemysłowców są dla ogółu. Rynek jest dziełem ludzkim, działa w sposób właściwy, kiedy konkurencja nie jest ograniczona przez umowy, monopol i przywileje.
28.Co stanowi dochód społeczny według Smith’a.
Fundusz pracy, tkwiący w danym narodzie czy społeczeństwie, w zależności od tego, jaka jego część jest użyta produkcyjnie, dostarcza w ciągu roku pewnej określonej sumy przedmiotów, służących do zaspokajania potrzeb. Ta suma przedmiotów służących do zaspokojenia potrzeb, przypływająca w ciągu roku do społeczeństwa, stanowi dochód społeczny.
29.Istota paradoksu wartości.
Wiele dóbr mających podstawowe znaczenie dla życia ma niską wartość rynkową (np. woda), natomiast liczne dobra luksusowe (np. brylanty) mające małą wartość użytkową, są drogie. Wnioskiem jest, że cena odzwierciedla nie całkowitą użyteczność dobra, lecz jego użyteczność krańcową.
30. Wydajność pracy a dobrobyt społeczny i wartość dóbr.
Wzrost wydajności pracy powoduje wzrost ogólnego dochodu społecznego i dobrobytu, wytwarzane jest coraz więcej dóbr. Jednak wzrost wydajności pracy prowadzi do skrócenia czasu wytworzenia dóbr, co powoduje obniżenie wartości towaru.
31. Co to jest stagnacja sekularna?
Spadek stopy zysku, przychodzenie do coraz mniej rentownych inwestycji doprowadzi do zmniejszenia się rozmiarów akumulacji, nastąpi spadek płac, zmniejszenie przyrostu naturalnego i w konsekwencji zastój w gospodarce charakteryzujący się: niską stopą zysku, minimalnymi płacami, brakiem akumulacji i ustabilizowaną liczbą ludności.
32.Cykle koniunkturalne według klasyków.
Chyba cykle koniunkturalne nie występują, bo mechanizm rynkowy sam doprowadza do stanu równowagi i zakłada się pełne wykorzystanie czynników produkcyjnych, nie ma nadprodukcji i bezrobocia.O kryzysach wspominali Sismondi i Malthus.
33.Najlepsza polityka państwa dla osiągnięcia dobrobytu obywateli według klasyków.
Państwo powinno prowadzić politykę sprowadzającą się do roli „nocnego stróża”, nie oddziaływać na rynek, zadbać jedynie o poprawne funkcjonowanie rynku, zasady wolnej konkurencji i znoszenie przywilejów handlowych. Państwo powinno nie przeszkadzać, gdyż mechanizm rynkowy sam najlepiej reguluje procesami gospodarczymi. Jednostki kierując się egoistycznym celem zysku mimowolnie działają zgodnie z interesem całej gospodarki.
34.Mechanizm korygujący wzrost płac według klasyków.
Wysokość płac jest wynikiem samoczynnego mechanizmu dostosowywania się podaży pracy do popytu na pracę. O płacy decydują minimalne koszty utrzymania. Gdyby płace były wyższe niż niezbędne minimum, to nastąpi przyrost ludności i spowoduje wzrost liczebności siły roboczej i co za tym idzie większą podaż pracy. Wtedy płace spadną do poziomu minimalnego i nastąpi korekta płac.
35.Co jest przyczyną kryzysów w gospodarce (Malthus).
Przyczynami kryzysów jest zjawisko niedostatecznego wzrostu popytu. Są 2 przyczyny tego zjawiska. Pierwszą są zmniejszające się dochody i wydatki grup pośrednich i spadek ich liczebności(producenci, feudałowie). Drugą przyczyną jest, że producentów kapitalistycznych cechuje dążenie do oszczędzania, co zmniejsza bezpośrednią konsumpcję społeczeństwa.
36.Podaj prawo ludnościowe Malthus’a.
Teoria ludnościowa składała się z 2 członów. Po pierwsze wzrost ludności w tempie geometrycznym i podwaja się, co 25 lat. Po drugie wzrost produkcji środków utrzymania w tempie arytmetycznym. Wnioskiem jest, że rosnącej liczbie ludności zabraknie środków utrzymania, nastąpi deficyt żywności.
37.Jak można obliczyć rentę różniczkową.
Poszczególne grunty są różnej urodzajności, natomiast cena produktu rolnego, uzyskiwanego z danych gruntów jest na rynku przy założeniu wolnej konkurencji jednakowa. Grunty urodzajne względem najgorszego uzyskują dochód w postaci różnicy pomiędzy ceną produktu, czyli kosztami produkcji na najgorszym gruncie, a kosztami produkcji na urodzajniejszym gruncie: jest to tzw. Renta różniczkowa.
38.Od czego zależy wartość wymienna dóbr według Ricardo.
Wielkość wartości wymiennej nie zależy od jego użyteczności. Głównym czynnikiem, który decyduje o wielkości wartości są nakłady pracy. Dotyczy to pomiaru dóbr masowych. Wartość dóbr niepomnażalnych nie zależy od nakładów pracy, a od rzadkości ich występowania.
39.Uniwersalny miernik nakładów pracy według Ricardo.
Różne rodzaje i jakości pracy można sprowadzić do wspólnego mianownika biorąc za podstawę ilość wytworzonego produktu przez pracę zwykłą, prace bardziej wydajne były wielokrotnością pracy zwykłej, wykonywanej przez robotnika niewykwalifikowanego.
40.Dlaczego według Ricardo właściciele ziemscy nie oszczędzają.
Właściciele ziemscy nie oszczędzają, bo żyją w luksusie i przyzwyczaili się do otrzymywania renty, a więc nie troszczą się o jutrzejsze dochody i nie chcą oszczędzać.
41.Co decyduje o wzroście dochodu narodowego według klasyków.
O wzroście i poziomie dochodu decydują czynniki podażowe. Akumulacja umożliwia powiększenie zdolności wytwórczych gospodarki, a tym samym następuje wzrost produkcji i dochodu narodowego.
42.Co jest podstawą handlu międzynarodowego według Ricardo.
Podstawą handlu międzynarodowego jest występowanie względnych różnic w kosztach wytwarzania towarów mierzonych nakładami pracy. Np. gdy kraj B wytwarza dobra X,Y po wyższych kosztach, to kraj A, który ma absolutną przewagę kosztową powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie towaru o największej przewadze w porównaniu do kraju B mierzonej nakładem pracy. Kraj B powinien się specjalizować w produkcji i eksporcie towaru o najmniejszej różnicy kosztów w stosunku do kraju A.
43.Podaj prawo rynków Say’a.
Według tego prawa "produkcja sama wytwarza na siebie popyt". Ludzie wytwarzają wyroby i oferują usługi, aby po ich sprzedaniu kupić rzeczy, których pragną. Innymi słowy: produkty wymieniają się na produkty, każdy nabywca jest zarazem sprzedawcą i na odwrót. Z chwilą zakończenia wymiany okazuje się, że produktem zapłacono za produkt. Jeśli ludzie przestaną kupować określone wyroby, wówczas ich producenci przestawią się na wytwarzanie towarów, na które popyt istnieje.
44.Do czego zależą rozmiary efektywnego popytu (Say i inni).
Rozmiary efektywnego popytu w gospodarce są wyznaczane przez rozmiary produkcji, podaż globalną, które są sobie równe. Występuje tendencja do pełnego wykorzystania potencjału wytwórczego.
45.Główne cechy industrializmu (C.H. de Saint Simon).
Praca jest obowiązkiem wszystkich. Społeczeństwo ma zapewnić wszystkim możność uzyskania pracy zgodnej potrzebami ogółu oraz zdolnościami danej jednostki. Zachowanie własności prywatnej i zysków kapitałowych traktowany jako bodziec pobudzający. Industrializm miał powstać na drodze ewolucji.
46.Główne wady kapitalizmu według F.M.Ch.Fouriera.
Odosobnienie wytwórców, producentów wynikające z ich samodzielności i rozdrobnienia własności, czego skutkiem jest walka konkurencyjna, anarchia produkcji, kryzysy i olbrzymie marnotrawstwo pracy ludzkiej i środków produkcji. Pasożytnictwo handlu i jego dezorganizujące i demoralizujące oddziaływanie na całą gospodarkę.
47.Jak według Fouriera zorganizowany jest świat.
Porządek świata tworzą 4 porządki: materialny, organiczny, socjalny. Ruch w każdy z nich odbywa się ze specyficznymi dla niego prawami. Prawo powszechnej analogii mówi, że w poszczególnych porządkach są bliźniacze prawa. Np. prawo grawitacji działa w odniesieniu do materii, a analogicznie w porządku socjalnym istnieje prawo przyciągania namiętności (popędy zmysłowe, namiętność sympatii i namiętności rozdzielne-gra namiętności prowadzi do powszechnej harmonii).
48.Istota działania bazaru wymiany(Owen).
Towary powinny być wymieniane według wydatkowanej na nie pracy. Powinno się wyeliminować pieniądz jako pośrednictwa wymiany, wprowadzić bony pracy i bezpośrednio wymieniać nadwyżki wytworzone w komunach.
49.Podaj nazwy podstawowych komórek społecznych utopistów.
Może chodzi o Falanga, komuny Owena, federacje komun miały zastępować władzę państwową.
50.Co to jest dialektyka według Marksa.
Jest to walka przeciwieństw, ewolucja materii towarzysząca rozwojowi ludzkości. Istotą jest że po pojawieniu się nowych zjawisk(teza) w sferze stosunków produkcji( stosunki: społeczne i własności) za jakiś czas pojawia się inne zjawisko(antyteza) w sferze sił wytwórczych(środki produkcji, metody produkcji, kwalifikacje ludzkie…) negujące poprzednie. Skutkiem, czego wyłania się nowy układ stosunków produkcji jako synteza poprzednich.
51.Co jest tezą a co antytezą u Marksa.
Antytezą są siły wytwórcze, są to środki produkcji oraz techniczne, technologiczne metody produkcji, a także człowiek i jego umiejętności, kwalifikacje, organizacje. Teza są to stosunki produkcji to relacje między ludźmi, jakie pojawiają się w procesach wytwarzania dóbr( stosunki społ.) i stosunki między ludźmi a rzeczami(stosunki własności).
52.Siły napędowe rozwoju gospodarczego według Marksa.
Siła napędowa są sprzeczności między stosunkami produkcji a siłami wytwórczymi. Sprzeczności te ujawniają się w walce klasowej. W wyniku walki tych sprzeczności wyłania się nowy ład.
53.Co to jest czas społecznie niezbędny (Marks).
Jest to potrzebny czas do wyprodukowania danego towaru w przeciętnych warunkach produkcyjnych za pomocą środków produkcji stosowanych przez producentów wytwarzających dominującą część danego produktu.
54. Postęp techniczny a rynek pracy(Marks).
Postęp techniczny powoduje pojawienie się w gospodarce rezerwowej armii pracy, bezrobocia. Maszyny zastępują ludzi i dlatego są wypierani z rynku czynników produkcji. Pojawia się problem znalezienia pracy przez nowe pokolenia wchodzące na rynek.
55.Prawa ekonomiczne według kierunku historycznego.
Negowanie uniwersalnych prawekonomicznych, każdy kraj ma własną drogę rozwoju, gospodarki nie można badać w oderwaniu od zachowań poza ekonomicznych. Prawa ekonomiczne mają charakter historyczny(chociaż niektórzy przedstawiciele negowali ich istnienie K.Knies).Widziano potrzebę zbadania historii gospodarczej świata i na tej podstawie formułowanie praw ekonomicznych ale każdy kraj ma własną drogę rozwoju.
56.Podaj cechy ducha kapitalizmu (M.Sombart).
Maksymalizacja dochodu pieniężnego jako motywu działalności gospodarczej, konkurencj, racjonalność działania w sprawach gospodarczych-kalkulacja
57.Panstwo a jednostka (F.List).
Interesy jednostek podporządkowane interesowi narodu, które powinny być chronione polityką celną i wychowawczą, rozwój narodu może pociągnąc za sobą ofiary.
58.Instytucje ceremonialne a technologiczne (T.Veblen).
Instytucje czyli wzajemne powiązania społeczne zależą od ludzkich instynktów. Dobre instynkty związane z instytucjami technologicznymi: inwencja, technologi ,procesy wytwórcze. Złe instynkty odpowiadają za instytucje ceremonialne: prawa własności, systemy finansowe. Występują konflikty pomiędzy instytucjami i prowadzą do powstania nowych instytucji ceremonialnych.
59.Założenia metodologiczne badań subiektywistów.
Mikroekonomiczna analiza gospodarki, subiektywizm, zastosowanie rachunku marginalnego, uznanie przewagi konsumpcji nad produkcją
60.Co stanowi o wartości dóbr i usług według subiektywistow.
O wartości decyduje użyteczność rozumiana jako subiektywne odczucie konsumenta
61.Próby porównań międzyosobowych użyteczności.
W.S.Jevons tzw efekt robin hooda wzraz ze wzrostem ilości pieniądza maleje jej wartość użyteczna ,gdy będziemy zabierać bogatym a dawać biednym aż do czasu wyrównania ich dochodów to zwiększy się poziom użyteczności całkowitej.
62.Rozwiązanie paradoksu wody i diamentu.
Manger za pomocą tablicy, zakładając ze konsument wycenia wartość wszystkich dóbr i kwalifikuje je do jednej z 10 grup uszeregowanych pod względem ważności.. Woda jest w 1 grupie, bo jest dobrem najistotniejszym a diament w grupie mniej istotnej np. w 7 grupie. Całkowita użyteczność wody jest większa niż użyteczność diamentu, jednak użyteczność krańcowa diamentu jest wyższa i dlatego jego cena jest większa. Wartość diamentów jest większa od wartości wody, ponieważ o wyborze konsumenta a więc wartości decyduje użyteczność krańcowa.
63.Od czego zależy bieżąca cena krótkookresowa i normalna cena długookresowa (A.Marshal
Bieżąca cena krótkookresowa zależy tylko od nabywców, bo w krótkim okresie podaż się nie zmienia. Normalna cena długookresowa zależy od dostosowania podaży, tzn. od zmian aparatu wytwórczego, czyli kosztów.
64.Co to jest nadwyżka konsumenta (A.Marshall)
Jest to stan, w którym użyteczność krańcowa (subiektywna ocena konsumenta) jest wyższa od ceny rynkowej. Inaczej, gdy konsument wycenia dane dobro wyżej niż rynek. Gdy cena spada nadwyżka konsumenta rośnie.
65 Istota równowagi ogólnej (L.Walras)
Istota równowagi ogólnej sprowadza się do twierdzenia, że wielkości ekonomiczne mają tendencję do wzajemnego dopasowywania się, rzeczywisty układ wielkości rynkowych zawsze zmierza do równowagi.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 19 minut