profil

II wojna światowa

poleca 82% 705 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
plan Barbarossa

1936-niemc Japoni podpisują w Berlinie układ o wspólnym zwalczaniu komunizmu skierowany przeciwko ZSRR pakt antykainternowski 1937do ww paktu przystępują włochy 1938konferencja w Monachiu na której Niemcy wysunęły żądania dotyczące zabrania czechosłowacji Sudetów zamieszkałych przez 3mln niemców. Zgodziły się Anglia i Francja 1938niemcy żądają od polski włączenia wolnego miasta Gdańska do niemiec oraz utworzenia eksterytorial autostrad która by łaczyła niemcy z prusami wschodnimi. Polska niezgadza 25VIII1939pakt polsk-angiels dawał on gwarancję żę w obliczu niemieckiego ataku polska nie pozostanie osamotniona. Pakt –ribentrop-mołotow-podpisan 23VIII1939 przez J. Ribentro i W. Mołotowa. Układ przewidywał współudział ZSRR w ataku na Polskę i podział jej terytorium między oba państwa FRON OBR-armia kraków gen. Szyling, ar modlin gen Przedrzymirski-krukowicz ar Łudź gen Rommel ar Poznań gen Kutrzeba ar Pomorze gen Bortnowski ar Karpaty gen Fabrycy Grupa Narew gen Młot-Fijałkowski Fro Najazdu Niem arm Północ gen von Bock skoncentrowana na pomorzu zach, w prusach wsch. Miała skierować się na W-wę arm Południe gen von Rundstedt skoncentrow na Sląsku Morawach skierowan na rzekę San i na tereny połud warszaw Bitwy 1-6IX walka o utrzymanie przez polaków linii obrony granicznej polskiej, duze straty pol 7-17IX wielkie straty pol nad rzeką Bzurą, 2-3IX niemcy zajmuja Górny Śląsk 6IX-niemcy zajmuj Kraków 18IX-5X klęski ostatnich walczących arm Łudź, pomorze 28IXkapitulac warszawy 5Xostatnia bitwa kampani wrześniowej bitwa pod Kockiem
28IV1939porozumie niemiecko Radzieckie. Zosatło podpisane w moskwie i dołączone do tajnego protokołu z 23VIII Dotyczyło strefy wpływów Niemieckich i Radzieckich na ziemiach Polskich, które będą wyznaczały rzeki Narew Bug San. P stron Niem 48,5% obszaru kraju i 20mln ludzi, po Radzieckiej 50%terytorium i 14,3mln ludzi. Ziemie wcielone do niemiec:polskie pomorze,wielkopolska,Dolny i górny śląsk 25I2005-60 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz 14VI1940-pierwsdzy transpotr więźniów z tarnowa 25VI1945 armia czerwona wyzwala obóz w oświęcimiu. 17/18 1939 władze pol emigrują z kraju przekraczając granicę z rumunią Ignacy Mościcki podaje się do dymisji nowym prezydentem zostaje Raczkiewicz, premierem Sikorowski który był jednocześnie naczelnym wodzem wojska pols. 3IX1939 Anglia i Francja wypowiadają wojnę Niemcom 30IV 1940 Niemcy po zakończeniu walk w polsce zajmują Danię i Norwegię 10V1940 niemcy zaatakowali francję poprzez teryt. Belgi Holandii i luksemburga 22VI 1940 główny dowódca wojsk Francuskich Philip Petain podpisał akt kapitulackji przed Niemcami Pólnoc-znalazła się pod okupacją niemiecką(ze stolicą w Paryżu) Południowa zostało tam utworzone państwo francuskie ze stolicą w Vichy(na czele z Petain zależne od niemiec) Alianci państwa należące do koalicji antyhitler Ekstermi-planowe, systematy wyniszczanie ludzipo 28IX1939 ziemie poskie na wschód od linii rzek Narew bóg san zostały wcielone do zachodniej białorusi i zach ukrainy, te zaś podporządkowane ZSRR. 30XI 1939-12III1940-rojna radziecko fińska, zakończona pokojem, którego w wyniku finowie musieli się zrzec 1/10 części terytorium (tereny wybrzeży j Łagoda przesmyk Karelski) na rzecz ZSRR XII 1939 wykluczenie ZSRRz ligi narodów VI 1940 Litwa Łot Estonia zostały podporządkowane ZSRR 1941-Rumunia Węgry Bułgaria przystępują do sojuszu z państwami Osi kar atlan-14VII 1941 premier wielk bryt Churchill i prezydent USA Roosewelt podpisali Karte atlantycką &wyżeczenie się podbojów terytorialnych &jakiekolwiek zmiany terytorial państw po wojnie nie będą akceptowane bez zgody zainteresowanych narodów &prawo wszystkich narodów –do wyboru form rządu &dążenie do wyrzeczenia się siły w stosunkach miedzynarodowych do 1945 podpisało 47państw, potem 51, postawa ONZ Holo-z gr.całopa był to systematyczny i planowy mord ludności żydowskiej przez niemców getto-były to wydzielone części miast, w których niemcy grupowali ludność żydowską na czas wojny, stamtąd była wywożona i mordowana w obozach zagłady aryjczycy-ludność nieżydowska, im to groziła kara śmierci za udzielanie pomocy żydom uciekającym z getta. Obozy zaglady-obozy do których niemcy przywozili żydów i ludzi innej narodowości gdzie byli mordowani w krematoriach. Na ziemiach polskich ok6 mln żydów zginęło w obozach. 19.IV.1943 powstanie w getcie warszawskim, krwawo stłumione przez niemców Polacy którzy pomagali żydom w czasie II wojny światowej otrzymali odznaczenia „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, do 1999r 5373 polaków otrzymało takie ordery.
Fall barbaross-plan ataku niemieckiego na zsrr wyznaczony przez hitlera na dzień 22VI1941 przez zaskoczenie przewidywał uderzenie Niemieckie w trzech kierunkach arm. Pół uderz na repub nadbałtyck i zdobyc Leningragu środek skupio w gener gubern miała uderz na bialor z kieru na moskwę połud atak na połud-wschód od ziem polsk z kierun na kijów Leningrad IX1941-I1944 Stalingrad 171942-2II1943 30VII1941traktat sojuszniczy pol-radzie podpisan przez sikorowskiego i majskiego. –związek Radz zrzekł się jakichkolwie układ z niemcami –władze zsrr miały wypuśc z łagrów i więzie stalin polak którzy zostali zamknię po 17IX –stalin zezwolił na utworz armi polskiej (gen anders) –1942armi polsk został ewakuow z zsrr na teren azji mniejszej Teheran 28XI-1XII1943 WBChurchill SZRosevelt Stalin –utworzenie 2 frontu w europie –ścisła współpraca wojskowa –spory wokół przyszłości państwa niemieckiego.Jałta 4-11 1945 –powołanie ONZ –podział niemie na 4 stefy okupacyjne –zsrr zobowiązał się do wojny z Japonią w 2-3 miesiące po zakońzeniu działańwojenych w europie Poczdam17VII-2VIII1945 –zasady funkcjonowania podzielonych na 4strefyokupacyjne niemiec –zakaz produkcji zbrojeniowej –oficjalne uznanie tymczasowego rządu jedności narodowej.


Konferencja w paryżu 10II1947uczestniczyły w niej państwa walczące po obustronach w IIwś za wyjątkiem niem, państwa pokonane zobowiązały się do zapłacenia odszkodowań wojennych i ograniczenia zbrojeń. 72państwa uczesniczyły w 2wś, 110mlnosob powołano pod broń. Wydatki wojenne pochłonęły ok. 935mld$, a straty material w europie oszacowan na ok260mld$ 53mln ludności poniosło śmierć,zostali zamordowani lub ponieśli śmierć na skutek epidemi głodu kraje okup przez Niem:polska dania norwegia belglia luksemburg pół francja Serbia Grecja zach obszary ZSRR państwo francuskie kraje wcielon do niem-Alzacja i Lotaryngia, zach ziem polski Blok państwosi:włochy japonia finlandia węgry rumunia bułgaria koali antyhit:wiel bryt, zsrr,usa francja militarnie:australia kanada nowa zelandia indochiny indonezjaWŁOCHy#1943 r. wojska niemieckie i włoskie zostały wyparte z Północnej Afryki,#w VI. 1943r. alianci dokonali desantu na Sycylie a nastepnie na całe Włochy, które chciały wówczas kapitulacji, ale Niemcy do tego nie dopuścili, #początek 1944r. alianci okupują Północne Włochy, tam też od stycznia do maja 1944r. rozgrywa³a się słynna bitwa pod MONTE CASSINO, po jednej stronie wojska polsko - angielsko - kanadyjskie a po drugiej niemiecko - włoskie, bitwa zakoñczy³a się sukcesem aliantów, przede wszystkim sukcesem II KORPUSU POLSKIEGO, #VI 1944 alianci zajmują rzym #2V1945 włochy kapitulują JAPONIA-amerykanie chcąc ostatecznie rozprawić się z Japoią, postanowili wykorzystać opracowaną przez nich Bombę atomowa #6sierpień 1945 hiroszima #9 sierpień Nagasaki #2 wrzesień 1945 japonia podpisuje akt bezwarunkowej kapitulacji NIEMCY –Vi 1944 Armia Czerw zwycięż nad niemcami, którzy wycofują się z ZSRR i w czerwcu tego roku są za rzeką Bug #6 VI1944r. desant wojsk alianckich z Anglii na Pó³nocn¹ Francjê (Normandiê), w celu ostatecznego wyparcia z Francji Niemców desant zakoñczy³ siê sukcesem i ju¿ w VIII 1945r. Pary¿ by³ wolny od niemieckiej okupacji #pocz¹tek 1945r. wojska alianckie w pogoni za uciekaj¹cymi z Francji Niemcami wchodz¹ w granicê Niemiec, od Zachodu #od wschodu natomiast do Niemiec zbli¿a siê Armia Czerwona, która w kwietniu 1945r. osi¹gnê³a ju¿ rzekê Odrê, #25 kwietnia 1945r. wojska aliantów z Zachodu oraz Armia Czerwona ze Wschodu spotka³y siê na linii rzeki £aby, #30 kwietnia 1945r. Hitler w obliczu zagro¿enia z dwóch stron pope³nia samobójstwo w Berlinie #8MAJ 1945R. NIEMCY PODPISUJ¥ AKT BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut