profil

Wstep do socjologii - sciąga

poleca 85% 533 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Socjologia jest jedną z gałęzi nauk społecznych zbioru dyscyplin naukowych które badają naukę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty. Antropologia ma dwie główne gałęzie. Pierwsza antropologia fizyczna zajmuje się istotami ludzkimi jako organizmami biologicznymi.Badając nasz korzenie biologiczne nasz związki z innymi gatunkami a także biologiczne zróżnicowanie pomiędzy nami, druga gałąź antropologia kulturowa zajmowała się niegdyś naturą i ewolucją społeczeństw nie znających pisma. Nauki polityczne analizują związane ze źródlami rozdziałem i wykorzystaniem władzy w społeczeństwie.Badają procesy polityczne zachodzące w różnych grupach i organizmach nauki te są zainteresowane formami działań rządu. Psychologia bada podstawy i konsekwencja zachowania jednostki a szczególnie interesuje ją co prowadzi jednostkę do zachowywania się w taki a nie inny sposób.Wyobraźnia socjologiczna - Wright Mills użył wyrażenia wyobraźnia socjologiczna .Socjologia twierdzi mills powinna skoncentrować się na szerszych siłach społecznych wpływających na jednostkę.Wyobraźnia pomaga ludziom w przekroczeniu ograniczonego osobistego doświadczenia pozwala im dojrzeć związki z innymi i z instytucją społeczeństwa jako całości. Wykorzystywanie perspektywy socjologicznej szerszy obraz uzyskany dzięki perspektywie socjologicznej pomaga ludziom zrozumieć siły społeczne oddziałujące na ich życie.Pozwala dostrzeć w jaki sposób ich osobiste doswiadczenia wpływają na istniejące układy. Emil Durkheim i badanie nad samobujstwem francuski socjolog badał liczbę popełnionych samobójstw zarówno w społeczenstwie jako całości jak i w jego wybranych segmentach.Kiedy przyjrzał się poszczególnym liczbom dostrzegł przejrzysty wzór samobójstwo jest funkcją stopnia zintegrowania jednostki z grupą społeczną. Socjologia jako nauka tworzy teorie wyjaśniające życie społeczne Teorie ogólne są próbą wszechstronnego wyjaśnienia rzeczywistości jako przykład można przytoczyć tu ogólną teorię dzialania Talcotta Parsonsa łączącą kulturę strukturę spoleczną i osobowość. August Comte za twórcę socjologii uważa się francuskiego filozofa augusta comtea który ukuł ten termin w 1838 w celu określenia szczególnej metody badania społeczenstwa chciał wykorzystać nową naukę do naprawy schorzeń społecznych .Koncentrował się na dwóch konkretnych aspektach życia społecznego porządku i stabilizacji które nazywał statyką społeczną oraz na zmianach społecznych określających mianem dynamiki społecznej. Herbert Spencer – usiłował wyjaśnić porządek i zmiany społeczne przez porównanie społeczeństwa do żywego organizmu.Korzystając z tej analogii do organizmu opisywal społeczenstwo jako system składający się ze współzależnych części.Według niego socjologia odkrywa podstawowe struktury społeczne i bada jak ich funkcjonowanie wpływa na stabilizację społeczeństwa. Max Weber niemiecki socjolog wywarł olbrzymi wpływ na współczesną socjologię. Przyczynił się do rozwoju wiedzy jak i metodologii socjologicznej. Główne działania to działania społeczne. Weber postulował socjologię wolną od wartościowania domagał się wyeliminowania z procesu badawczego założeń wstępnych i uprzedzeń.Jego kolejną innowacją było stworzenie typu idealnego czyli takiej konstrukcji pojęć dowolnego zjawiska która uchwyci jego naistotniejsze elementy. Georg Simmel odrzucił Spencerowską analogię do organizmu uważał społeczeństwo za skomplikowaną pajęczynę wielokrotnych wzajemnych relacji pomiędzy jednostkami.Interakcja stanowiła głównt temat prac Simmla.Ujęcie to nazwane socjologią formalną można wykorzystywać do badania różnych sfer życia społecznego. Teorie makropoziomowe Ujęcie strukturalistyczno-funkcjonalistyczne ta orientacja teoretyczna określa w znacznej mierze przez antropologa Bronisława Malinowskiego. Podstawowym założeniem tego ujęcia jest stwierdzeniem że można wyjaśnić różne zjawiska szczególne struktury społeczne w kategoriach konsekwencji ich istnienia.Jednym ze składników tego ujęcia jest pojęcie systemu czyli zalożenia że różne elementy społeczenstwa są związane z sobą w taki sposób że zmiana w jednym prowadzi do zmian w innych.W socjologi czołowym analitykiem strukturalno- fun. Był Parsons.uważał analogię spencera za przydatną w badaniach nad strukturalnymi elementami społeczeństwa.Merton udoskonalił i zmodyfikowal funkcjonalizm Parsonsa.Wykazał że organizacja może mieć zarówno funkcje jawne czyli konsekwencje znane lub oczekiwane jak choćby zabiegi mające na celu pozyskiwanie głosów przez machiny polityczne jak i funkcje ukryte czyli nie zamierzone lub nie oczekiwane.Merton wskazuje również na dysfunkcje struktur czyli konsekwencje negatywne a także na eufunkcje czyli konsekwencje pozytywne.Teoria konfliktu podstawowy kierunek w tym ujęciu wyznaczony przez dzieło marksa kładzie nacisk na konflikt i współzawodnictwo różnych elementów społeczeństwa.Wersja marksistowska mówi o współzawodnictwie klas społecznych.Lewis czołowy współczesny teoretyk pozostający pod wpływem simmla uważa że konflikt jest nie tylko immanetną cechą spoleczeństwa.Teorie mikropoziomowe interakcjonizm symboliczny .Choć pozostaje pod wplywem webera to szkoła myśli zawdzięcza swoje powstanie główne dorobkami naukowymi uniwersytetu chicagowskiego w pierwszym trzydziestoleciu.Interakcjonizm symboliczny opiera się na założeniu że interakcja jest podstawowym procesem społecznym odbywa się poprzez symbole .Etnometodoldzy nie zakładają istnienia wspólnych uzgodnionych znaczen społecznych badają procesy, w których znaczenia te się tworzą i rozprzestrzeniają.Ludzie wspolnie budują rzeczywistość społeczną.Teoria wymiany odbywa się na podstawie analizy kosztów\\korzyści.Jeśli korzyści czerpane z interakcji przewyższają wysiłek niezbędny do jej utrzymania interakcja będzie trwała jeśli nie, zostanie zakończona.

3.Kultura często bywa kojarzone z pewnymi formami sztuki operą baletem za osobę kulturalną uważa się kto jest wykształcony ma ogładę towarzyską i zna się na sztuce oraz potrafi docenić jej wartość.Kultura jest cechą społeczeństwa a nie jednostki.Kulturą jest wszystko czego uczymy się w trakcie życia.Kultura Ludzi -wynalazek Ludzie odkrywają to coraz lepsze urządzenia i dlatego naz podzieliła.Kultura dała ludziom lepszy i szybszy sposób przystosowania się do zmian fizycznych topologicznych i klimatycznych niż mogła to zapewnić ewolucja biologiczna.Kultura -ogranicza ludzką wolność ludzie nie zawsze mogą robić to co chcą wprowadzono tak zwane prawo zabrania im pewnych typów zachowań. Kultura -zwiększa ludzką wolność mimo ograniczen kultura sprzyja wolności wyzwala jednostkę od ograniczających ją a wyznaczonych z góry zachowań dyktowanych przez instynkt.Mimo że kultura ma charakter restryktywny często pozwala na wybór spośród stosunkowo wielu akceptowanych opcji.Kultura materialna -nazywamy wszystkie dotykalne konkretne wytwory społeczeństwa.Kulturę stanowią np. odkrycia archeologiczne,biżuteria,broń.Kultura niematerialna –duchowych wytworach społeczeństwa przekazywanych przez pokolenia wytwory te stanowią ośrodek życia społecz.Wiedza -odnosi się do zbioru takich pojęć które są na wnioskach pochodzących z doświadczenia empirytycznego.Przekonania -są natomiast poglądami nie popartymi odpowiednią wiedzą empiryczną w takim stopniu który umożliwiałby uznanie ich za niewątpliwe prawdziwe.Wartości -są abstrakcjami pojęciami o tym co społeczeństwo uważa za dobre słuszne i pożądane.Wartości stanowią kontekst w którym są ustanowione normy społeczne.Wart.są podstawową oceną działań społecznych i dlatego kształtują nasze wybory. Są nie tylko pojęciami abstrakcyjnymi obdarzone są także znacznym ladunkiem emocjonalnym.Normy nasze zachowanie jest poddawane strukturze norm przepisów i regulacji spolecznych nakazujących odpowiednie zachowanie w szczególnych sytułacjach, mogą ksztaltować zachowania ludzi wobe siebie Zwyczaje nazywa się rutynowe czynności życia codziennego są to nawykowe działania takie jak budzenie się o tej samej porze.Obyczaj są normami uważanymi za naistotniejsze dla funkcjonowania spoleczeństwa i życia społecznego jako całość. Dlatego na przykład naruszenie normy poszanowania własności prywatnej jest niezwykle poważną sprawą.Tabu oznacza obyczaj proskryptywne czyli które określają czego nie powinno się robić .Społeczeństwa najczęściej mają tabu dotyczące związków seksualnych.Naruszanie tabu pociąga za sobą o wiele bardziej surowe sankcje . Sankcej te mogą obejmować uwięzienie wygnanie a nawet śmierć.Prawa są normami ustanowionymi i wymuszanymi przez władzę polityczną społeczeństwa. W niektórych społeczenstwach prawo przekazuje się formie ustnej nazywamy to prawem zwyczajowym. Znaki są reprezantacjami zastępującymi coś innego niż same. Znaki naturalne i konwencjonalne. Naturalne ma wewnętrzny immanent związek z tym co przedstawia.
Symbole nie mają naturalnego pochodzenia są arbitralnie stworzonymi przedstawicielami które zyskują znaczenie dzięki umowie społecznej.Język jest społecznie wytworzonym zbiorem znaczących symboli i najważniejszym aspektem kultury.Elementy języka mają mniej więcej to samo znaczenie dla wszystkich którzy należą do tej samej społeczności językowej.Gesty ludzie porozumiewają się również za pomocą gestów.mających społeczne uzgodnione znaczenie.Subkultury wzrosy subkulturowe nadają grupie wyraźną tosamość i styl co odróżnia ją od całości społeczeństwa którego jest częscią Tosamość subkultury może się koncentrować wokół jej dziedzictwa etnicznego i zależy od tego czy jest to dziedzictwo chińskie czy polskie,Może także wynikać z sytuacji ekonomicznej grup co najlepiej widać na przykładzie biedoty zamieszkującej getta.Kontrkultury jak nazywamy takie podgrupy ucieleśniają przekonania wartości normy i style życia które są wyraźnym przeciwieństwiem tych które wyznaje społeczeństwo jako całość.Relatyzm kulturowy hipotezy zakładają że żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra każda należy rozumieć w kontreście jej miejsca w większej konfiguracji kulturowej.Etnocentyzm tendencja do traktowania własnej kultury jako moralne wyższej od innych kultur a co zatym idzie do oceniania innych kultur wedlug wlasnych standartów.Obserwator entnocentyczny ma słonność do postrzegania praktyk innych kultur czy subkultur jako dewiacji.

4.Podstawowe cechy społeczeństwa badania socjologiczne skoncentrowane są głównie na społeczeństwie ,zbiorze ludzi o wspólnej kulturze,wspólnym terytorium i wpolnej tossamości ludzie ci oddziałują na siebie w społecznie ustruralizowanej sieci wzajemnych stosunków. Struktura społeczna jest trwałym układem relacji między elementami społeczeństwa do tych elementów należą status, rola wspólnoty terytorialne.Status w odniesieniu do pozycji danej osoby w strukturze stosunków społecznych.Status matka określa człowieka struktury społecznej zwanej rodziną podobnie jak ojciec córka i syn. Każda z tych strukturalnych etykiet odnosi się do sieci stosunków społecznych i określa konkretne miejsce czy pozycję zajmowaną w tej sieci.Ludzie mają wiele stosunków społecznych .Matka córka wszystkie te określenia mogą odnosić się do jednej osoby.Niektóre z tych stosunków nazywa się stosunkami przypisanymi nadawane są jednosce przez społeczeństwo lub grupę bez jej woli .Ludzie nie mogą wybierać swojej rasy.Statusy osiągalne które zależą od jakości na które jednostka ma pewien wpływ. Status dominujący czyli główny status o dużym znaczeniu.Tradycyjnie dla mężczyzny statusem dominującym jest status zawodowy który ma najważniejsze znaczenie dla męskiego poczucia siebie i związków z innymi.Rola określa dwa różne aspekty działań podejmowanych ze względu na status.Ralph Linton zdefiniował początkowo rolę jako wszystko czego oczekujemy od jednostki mającej określony status .Później zasugerował że rolę składają się zachowania jednostki o konkretnym statusie.Socjologie mówią ogólnie o przepisach roli definiując normy społeczne właściwie danemu statusowi.Termin wykonanie roli odnosi się natomiast do rzeczywistego zachowania osoby która odgrywa określoną rolę.Rola a status mimo że rola i status są związane z sobą są różne.osoba ma status al. Odgrywa lub wykonuje rolę.Statusy nie miały by sensu bez związanych z nimi przepisów roli.Rola to jednak nie tylko obowiązek przepisy roli definiują także pewne prawa związane ze statusem. Na przykład sekretarki pracujące w biurach muszą być punktualne.Konflikt roli zachodzi wtedy gdy związek między statusem i rolą nie jest jeden do jednego.Przepisy związane ze statusem zazwyczaj zgadzają się z sobą, daża się jednak że zachodzi między nimi konflikt.Konflikt pojawia się wtedy gdy przepisy związane z dwoma lub więcej statusami są sprzeczne.Napięcie w roli mówimy wtedy gdy wysiłek wkładany w wypełnianie przepisow wynikających ze statusu społecznego powoduje niepokój stres i napięcie.Grupy są wyróżniającą cechą życia społecznego.Większość działań odbywa się w kontekście grup do których zaliczamy rodzinę zespoły,grupy pracownicze.Grupy są wszędzie życie społeczne jest życiem grupowym.Kategorie społeczne są przydatne w opisie ludzi których łączy pewna wspólna cecha a także we wspazywaniu potencjalnych grup.Jednak w przeciwieństwie do grup ,kategorie i zbiory społeczne nie odgrywają silnej roli w życiu społecznym.Organizacje jest typem grupy specjalnie stworzonym po to by wykonać jakieś szczególne zadanie.Organizacja ma sformalizowaną strukturę za pośrednictwem której stara się spełnić to zadanie.Różnią się wielkością istnieją org. Ogromne i bardzo małe,różnią się także regułami formalnymi i wymaganiami stawianymi człowiekowi.Instytucje społeczne -cechuje stosunkowo stabilny zestaw wartości, norm, przepisów roli które związane są z pewnym specyficznym obszarem ludzkiej aktywności.Zajmuje się tym problemem jest gospodarka.Cechy instytucji –instytucje zbudowane z powiązanych ze sobą elementów kulturowych i strukturalnych cechuje je odporność na zmiany.Cechuje współzależność. Głównie instytucje społeczne są oparte na podobnych normach i wartościach i spierające te wartości.Wspólnota -jest grupą spoleczną która ma nie tylko taką samą tożsamość i taki sam strukturalny model interakcji lecz także wspólne terytorium geograficzne.Coraz częściej terminem wspólnota określa się grupy których członkowie nie są związani z sobą terytorialnieTypy społeczeństw Społeczeństwa myśliwsko-zbierackie:-polowanie i łowienie ryb za pomocą prostych narzędzi wykonanych głównie z drewna i kamienia oraz szukanie żywności.Ta forma zapewnia sobie środki do życia jest dziś stosunkowo rzadka. Spoleczeństwa kopieniackie- opierające się na uprawie roślin zaczęły stopniowo wypierać społeczeństwa myślowo zbierackie zwłaszcz w żyznych regionach bliskiego wschodu i połu.wsch.azji.Korzystały z techniki ścięcia i wypalania która polegała na oczyszczaniu gruntu i spalaniu roślinności na popiół będący doskonałym nawozem.Społ. pasterskie opiera się na udomowieniu zwierząt zapewniały trwalsze zapasy żywności niż społeczeństwa myśliwsko-zbierackie , zdarzało się też że społeczenstwo łączyły technologie kopieniackie i pasterskie by podnieść poziom i stabilność zapsów żywności.Społe.rolne- zawdzięczały swoje powstanie i istnienia uprawie ziemi na dużą skalę za pomocą pługa i zwierząt pociągowych. Społeczeństwa rolnicze pojawiły się najpierw na bliskim wschodzie ale ich technologia rozprzestrzeniła się w innych częściach świata.Spol.przemysłowe rewolucja przemysłowa dokonała się najpierw w Anglii w połowie XVIII a następnie rozprzestrzeniła się na całym świecie.Jej skutkiem był rozwój społ. Przemy. , korzystających ze złożonych nie napędzanych sił mięśni maszyn do produkcji dóbr materialnych technologia okazała się tak wydajna że przekształciła większość spoleczeństwa na świecie.Wytworzono ogromne nadwyżki podstawowych dóbr.Społ. Postindustialne w którym głównym celem egzystencji społecznej jest produkcja informacji i usług a nie jak do tej pory dóbr materialnych.Społe. Stanów Zjednoczonych uważane jest za najlepszy przykład społeczeństwa posti.po raz pierwszy w Historii ludzkości więcej ludzi pracuje w usługowym sektorze gospodarki niż w rolnictwie czy produkcji dóbr.Funkcje uniwersalne –każde społeczeństwo twierdzi Parsons musi zapewnić sobie bezpieczenstwo i określić w jaki sposób rozdzielić i wykorzysta władzę będącą immanetną cechą życia zbiorowego.Ta funkcja jest jądrem polityki.Każde społeczenstwo musi uprawiać jakąmś formę polityki .Parsons określa gospodarkę jako instytucję społeczną odpowiedzialną za rozdział dóbr i usług niezbędnych dla życia zbiorowego.Ewolucja społeczeństwa- parens widzi społeczeństwa jako stosunkowo stabilną strukturę w której zmiany zachodzą powoli i w sposób uporządkowany podkreśla również wewnętrzne zróżnicowanie społeczeństwa.Parsons wyróżnia typ społeczeństwa nazywany przez niego społeczeństwem pierwotnym typ ten odpowiada w przybliżeniu temu co opisaliśmy jako społeczeństwa myśliwsko zbierackie.Społecz. pośrednie odpowiadające mniej więcej późnym społeczeństwem kopieniackim i pasterskim oraz wczesnym społeczeństwem rolniczym .

5.Grupy społeczne –ludzie życie społeczne jest życiem grupowym jednostki są związane z rodzinami zawodowymi, grupami zawodowymi. Każda osoba rodzi się w grupie społecznej zdobywa w niej pierwsze doświadczenia ,wzrasta i dojrzewa.Typ grup: Grupa pierwsze i wtórne :pierwsze są małymi grupami których członkowie mają bliskie osobiste i trwałe związki. Z powodu bliskości i trwałości związków grupy te mają duże znaczenie dla jednostki.Grupy wtórne są zazwyczaj większe a ich trwalość ma charakter okresowy.Powstają w określonym celu związki między członkami nie są osobiste.Grupy wtórne to zbiorowość dążąca do wykonania specyficznego zadania i nie wywierające trwałego wpływu na tworzące jej jednostki.Grupy swoje i obce –grupy swoją zbiorowość do której jednostka należy i z którą dzieli poczucie tożsamości i lojalności.Grupa obca do której jednotka nie należy i wobec której nie jest lojalna,ludzie są nastawieni negatywnie.Grupy odniesione- wykorzystywane są przez jednostki do formułowania opinii oraz porównania i oceny wlasnych zachowań.Trzy funkcje grup odniesienia spełniają trzy funkcje funkcja normatywna która polega na określeniu własnościach form zachowania , porównawcza zapewnia wzór do naśladowania według którego osądza się słuszność oczekiwań wyrażanych przez innych w stosunku do jednostki. Funkcja audytoryjna która polega na ocenie stosowności zachowań jednostki.Norm grupowych -powstają w wyniku stopniowego procesu interakcji między członkami grup, jednostka zachowuje się we właściwy sobie sposób a inni potwierdzają odpowiedzialność lub nieodpowiedzialność tego zachowania oraz sugerują poważną zmianę.Konformizm wobec norm grupowych ponieważ osoby czerpią wiele satysfakcji życiowej z udziału w grupach te ostatnie wywierają wpływ na zachowanie swoich członków.W małych grupach istnieje silna presja na konformizm w stosunku do norm.Studium konformizmu dostosowana zachowań do presji grupowej jest praca Solomona Ascha badal on nacisk na przejmowanie fałszywych sądów na temat długości linii wydrugowanych na kartce papieru.Statusy i rola są szczególnie istotne w badaniach grup społecz.Członkowie grup często mają różne pozycje w jej obrębie i oczekuje się odnich zaangażowania w różnych rodzajach aktywności.Historia statusu –w związku z tym większość grup ma własną hierarchię stosunków w której niektórym stosunkiem przypisuje się więcej władzy i szacunku niż innym.Na przykład wiele grup ma swojego szefa który ma więcej wpływu na kształtowanie działalności grupy niż inni jej członkowie.W tym przypadku hierarchia jest określona przez pozycje stosunków a nie przez indywidualną charakterystykę członków.Granice grupy mają granice które oddzielają członków od nie czlonków.Granice te służą do wzmocnienia interakcji między członkami i pogłębiania grupowej tożsamości.Granice definiuje określona struktura grup.Pozrozumiewanie się stanowi zapewne istotę działań większości grup.Porozumiewanie się członkow grupy nie odbywa się przypadkowo.Prowadzono wiele badań na temat natury porozumiewania się w grupie ,Bales wraz ze współpracownikami odkrył że wzór porozumiewania się jest związany ze statusem jednostki w grupie. Konflikt W aspekcie pierwszym odróżnić można konflikty postaci wszystko albo nic oraz postaci mieszanych motywow.W konflikcie jedna osoba wygrywa albo przegrywa wszystko.W drugim aspekcie przeciwstawić można konflikt osobowościowe konfliktom sytuacyjnym. konflikt osobowoś.wywolywane są przez różne osobowościowe zaangażowanych w niej jednostek. Po trzecim można wyróżnić fundamentalne i niefundamentelne,konflikt fundamentalny toczy się wokół podstawowych norm związanych z daną sytułacją natomiast niefundamentalny dotyczy zastosowania uzgudnionych już norm w konkretnej sytułacji.Spójność jest bardzo ważną cechą grupy im bardziej grupa jest spójna tym większe jest prawdopodobieństwo jej stabilności i zgody członków na obowiązujące normy.Znaczenie wielkości grup wpływa na jej struktórę i interakcje między członkami.Najmniejsza grupa nazywana parą składa się z dwóch osób i wymaga aktywnego zaangażowania każdej z nich. Każdy z członków tej grupy musi brać pod uwagę drugiego jeśli para ma przetrwać.W trójce istnieje kilka możliwych rodzajów związków.Przeciwieństwo w małej grupie było przedmiotem wielu badań w trakcie których wyróżniono dwa różne typy przywódców. Przeciwieństwo instrumentalne sprawuje osoba która mobilizuje gruę do osiągania celow.Przywódca instrumentalny koncentruje się na wykonaniu zadania i na bieżących sprawach.Przywództwo ekspresywne natomiast wiąże się z tworzeniem harmonii i solidarności w grupie.Przywódca ekspresywny kładzie nacisk na poziom moralny grupy.Grupowanie podejmowanie decyzji – podej.decyzji w grupie zależy od interakcji między członkami grupy przed podjęciem dzialań grupy często odwołuje się do pojęcia consensusu czyli zgody.Grupy skladając się z wielu jednostek mają do dyspozycji szerszy zakres wiedzy doświadczenia i umiejętności niż pojedyncza osoba.Dzięki temu przy podejmowaniu decyzji grupy mogą korzystać ze zmaczenia bogatszych źródeł niż jednostki.Stoner odkrył że jednostki w grupach częściej podejmując ryzykowne decyzje niż jednostki działające samotnie.Organizacje formalne są dużymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu celów.Racjonalność kładą nacisk na dopasowanie środków i celów.Struktóry organizacyjne tworzone są po to by pomóc organizacji osiągnąć jej cele racjonalnie planowanie wymaga doskonałego zrozumienia celów organizacji rodzajów działań a także struktur organizacyjnych które są niezbędne do osiągnięcia tych celów.Sformalizowane w organizmach związki między dzialaniami oraz między działaczami są bardzo ustrukturyzowane istnieje precyzyjny opis obowiązków jednostek i zakresu odpowiedzialności urzędów.Biurokracja jest formą struktórową zarządzającą odpowiedzialną za planowanie nadzór i joordynowanie pracy różnych segmentów organizacji.Podział pracy polegający na wykonywaniu przez jednostki dokładnie wyznaczonych zadań prowadzi do rozwoju szczególnej biegłości jednostek w pracy co wzmaga skuteczność organizacji jako całości.Hierarchia w której każdy urząd jest nadzorowany przez urząd zajmujący wyższą pozycję w strukturze władzy.Przepisy i regulacje tworzone są po to by wprowadzać element stabilności i przewidywalności do działań biurokracji.Bezosobowość biurokrata powinien być odpersonalizowany i podejmować działania na podstawie przepisów i regulacji ustalonych przez organizację oraz precedensów.Nieformalna strona biurokracji nieformalne sposoby podejmowania działań mogą łagodzić istniejącą machinę formalną .Niektóre ograniczenie biurokracji: nieskuteczność przewidziane są dla spraw typowych skuteczność zależy od zasosowania owych przepisów i procedur do nowych przypadków.Zmiany celów z czasem ludzie pracujący w organizacjach zbiurokratyzowanych zapominają o właściwym celu organizacji.Rozrost biurokracji mają sklonność do rozrostu i zwiększenia zakresu swojej odpowiedzialności.Sztywność czyli nadmiernej koncentracji na przepisach i regulacjach.

6.Natura a wychowanie od ponad dwóch stuleci spierają się o to czy nasza tożsamość i nasze zachowanie są zdeterminowane przez dziedziczność biologiczną czy przez doświadczenia społeczne.Natura po stronie natury opowiadają się instynktywiści jak Mcdougall którzy twierdzą że ludzkie zachowanie jest wynikiem działania instynktów,czyli wrodzonych niezmiennych genetycznie zaprogramowanych wzorców działań. Natura-wychowanie :większość współczesnych badaczy w naukach społecznych przyznaje że zarówno dziedziczność jak i środowisko mają wplyw na kształtowanie się tożsamości i zachowań danej osoby.Fundamentalne potrzeby ludzkie Freud uważał że istnieją uniwersalne potrzeby ludzkie które pomagają kierować ludzkim zachowaniem i je kształtować.Pierwszą z nich jest Eros instynkt życia który według Freuda wyjaśnia ludzką potrzebę tworzenia związków i wiezi z innymi.Drugą jest Tanatos instynkt śmierci który jak sądził Freud stanowi podstawę naszych zachowań agresywnych.Struktura osobowości: Według Freuda osobowość zbudowana jest z trzech elementów id,superego i ego.Mają one różne korzenie i funkcje ale interakcja między nimi stanowi istotę życia psychicznego.Rodzaj osobowości- ludzkiej odbywa się w kilku następujących po sobie uniwersalnych biologicznie uwarunkowanych i związanych z wiekiem fazach które Freud nazwał fazami rozwoju psychoseksualnego.Pierwszą fazą obejmuje pierwszy rok życia nazwał fazą oralną .Drugą rozpoczyna się drugim rokiem życia faza analną.Trzecim a piątym rokiem życia faza fallicznej tworzy się kompleks Edypa.W fazie latencji trwającej od piątego do okresu pokwitania ,w centrum uwagi znajduje się rozwój umiejętności fizycznych i intelektalnych.Faza genitalna jest rezultatem ponownego przypływu energiiseksualnej. Faza sensomotoryczna występuje między pierwszymi dwunastoma a osiemnastoma miesiącami życia. W tym okresie dzieci uczą się przez zmysły głównie przez fizyczny kontakt ze światem.Nie potrafią posługiwać się symbolami.Faza przedoperacyjna trwająca od osiemnastego miesiąca so siódmego roku życia zaczyna szybko rozwijać się umiejętności posługiwania się symbolami.Dzieci zaczynają rozumieć przynajmniej w podstawowy sposób.Faza operacji konkretnych trwająca od siódmego do jedenastego roku życia pojawia się kolejna istota umiejętności stosowane logiki i alternatywnych perspektyw.Logika pozwala pojąć naturę związków przyczynowo skutecznych.Faza operacji formalnych etap ten zaczyna się w dwunastym rokiem życia ,dzieci zaczynają myśleć abstrakcyjnie.Rozwuj jaźni Jaźń wyrasta z doświadczenia społecznego ponieważ jednostka potrafi patrzeć na własne dzialania z perspektywy swoich partnerów.Okres przedwerbalny dzieci których interesuje z innymi są elementarne nie rozróżniają między tym co jest jaźnią a tym co nią nie jest.Okres werbalny kiedy dzieci rozwijają zdolność rozumienia i korzystania z komunikacji symbolicznej zaczynają aktywnie wpływać na swój rozwój.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 22 minuty