profil

Ekonomia

poleca 85% 657 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Tu są pytania a odpowiedzi są w załączniku:

1. Model wyceny aktywów kapitałowych CAMP.
2. Makroekonomiczna funkcja popytu inwestycyjnego.
3. Determinanty PKB w krótkim okresie.
4. Wpływ zmiennych makroekonomicznych na decyzje w przedsiębiorstwie.
5. Funkcje pieniądza.
6. Mechanizm ekonomiczny dewaluacji.
7. Wykorzystanie cenowej elastyczności w badaniach ekonomicznych.
8. Cenowa mieszana elastyczność popytu a utarg.
9. Przyczyny i rodzaje bezrobocia.
10. Kurs walutowy a bilans płatniczy.
11. Wpływ deficytu budżetowego na stopy procentowe.
12. Czynniki określające podaż pieniądza.
13. Wybór konsumenta w czasie.
14. Równowaga międzyokresowa.
15. Popyt na pieniądz.
16. Rodzaje inflacji.
17. Optimum techniczne i ekonomiczne w przedsiębiorstwie.
18. Równowaga na rynku towarowym.
19. Czynniki determinujące popyt na pieniądz.
20. Pomiar zysku w ekonomii.
21. Krzywa Philipsa.
22. Dobra publiczne i prywatne
23. Dobra substytucyjne i komplementarne.
24. Mechanizm kreacji pieniądza.
25. Rodzaje bezrobocia.
26. Funkcje pieniądza.
27. Przyczyny i sposoby zwalczania inflacji.
28. Czynniki wyznaczające podaż pieniądza.
29. Zmiany równowagi konsumenta(krzywa oferty cenowej, krzywa Engla, krzywa zapotrzebowania , krzywa popytu).
30. Nadwyżka konsumenta.

Podoba się? Tak Nie