profil

Podstawy rachunkowości

poleca 90% 903 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Jak można zdefiniować rachunkowość?
Jest to sztuka opisu, pomiaru i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności wyrażonej w formie pieniężnej.

2. Czy jest różnica pomiędzy pojęciem rachunkowość a księgowość?
Księgowość jest elementem składowym rachunkowości, a ponieważ jest ona podstawowym członem rachunkowości, dlatego w praktyce niesłusznie utożsamia się pojęcie rachunkowości i księgowości. Księgowośc stanowi część rejestracyjną rachunkowości.

3. Co jest przedmiotem rachunkowości?
Przedmiotem rachunkowości są procesy gospodarcze mające miejsce w jednostkach gospodarczych oraz posiadane przez nie zasoby biorące udział w tych procesach. Charakter procesów gospodarczych zależy przede wszystkim od rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę.

4. Kto jest podmiotem rachunkowości?
Podmiotami rachunkowości są różnorodne pod wieloma względami jednostki prowadzące rachunkowość. Różna jest na ogół ich forma własności, forma prawna i organizacyjna. Różnią się one także zazwyczaj charakterem działalności oraz jej rozmiarami. Zdecydowana większość tych jednostek prowadzi działalność gospodarczą zarobkową.

5. Jakie cechy posiada podmiot rachunkowości?
Główną cechą podmiotu rachunkowości jest majątkowe wyodrębnienie. Wyodrębnienie to może być dokonane w sposób formalnoprawny, na podstawie ustaleń statutowych, lub tylko umownie przez wyodrębnienie jednostki w postaci zakładu lub oddziału w samej rachunkowości jako samodzielnie sporządzającej sprawozdanie finansowe, które staje się elementem łącznego sprawozdania finansowego.

6. Wyjaśnić sens metody bilansowej.
Metoda bilansowa w szczególny sposób decyduje o istocie rachunkowości i jednocześnie o jej nieprzemijającej roli dla odzwierciedlenia rzeczywistości gospodarczej. Metoda ta jest sposobem rozumowania, polegającym na poszukiwaniu oraz ustalaniu równowagi pomiędzy ilościowymi cechami obserwowanych przedmiotów i zjawisk. Polega ona na podwójnej obserwacji majątku jednostki i zdarzeń, powodujących zmiany w tym majątku, czyli z dwóch różnych punktów widzenia. Pierwszy aspekt to ujęcie majątku jednostki jako określonej struktury posiadanych zasobów, odpowiednio wycenionych w złotych, złotych drugi aspekt to ujęcie tego majątku według struktury źródeł jego pochodzenia (finansowania).

7. Jakie jest znaczenie metody bilansowej w rachunkowości?
Metoda bilansowa jest w rachunkowości wg Peche zespołem określonych rozwiązań organizacyjnych i rejestracyjno – rachunkowych. W swej istocie polega ona na stosowaniu określonych, ważnych dla przedstawienia procesów i zjawisk gospodarczych, równań tożsamościowych. Podobnie rolę metody bilansowej w rachunkowości określa Górski, stwierdzając, iż polega ona na ujmowaniu wybranego pola obserwacji ekonomicznych za pomocą równości arytmetycznej.

8. Co to są aktywa, jaka jest ich struktura?
Ogół majątku jednostki zarówno w postaci majątku trwałego, jak i majątku obrotowego nosi w rachunkowości miano aktywów.
Każda jednostka, aby mogła prowadzić działalność gospodarczą musi posiadać określone zasoby majątkowe, czyli środki gospodarcze. W praktyce występuje duża różnorodność zasobów gospodarczych. Są nimi budynki, maszyny, środki transportowe, zapasy materiałów, towarów, produktów, środki pieniężne, środki w rozrachunkach itp. Całość majątku, którym dysponuje jednostka gospodarcza dzieli się na majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały (długoterminowy) stanowią składniki majątkowe o długotrwałym okresie użytkowania oraz związania z jednostką. Składniki majątkowe długotrwale użytkowane w procesie gospodarczym jednostki zużywają się stopniowo, tracąc swoją przydatność oraz wartość. Chodzi tu o najbardziej powszechną grupę składników majątku trwałego, czyli środki trwałe. Do środków trwałych zaliczamy grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, środki trwałe w budowie, itp. Na majątek trwały składają się w szczególności rzeczowy majątek trwały, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, należności długoterminowe.
Na majątek jednostki, oprócz majątku trwałego, składa się majątek obrotowy w postaci rzeczowej, finansowej oraz należności. Do majątku obrotowego zaliczane są zasoby, które w przypadku zasobów rzeczowych są przeznaczone do zbycia lub zużycia w okresie do 1 roku. Do rzeczowego majątku obrotowego zalicza się zapasy, które ze względu na przeznaczenie w danej jednostce gospodarczej dzieli się na materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary. Materiały są nabywane w celu zużycia na własne potrzeby jednostki. Półprodukty i produkty w toku to nie zakończone jeszcze na dany moment wyroby własnej produkcji oraz nie zakończone jeszcze roboty i usługi. Produkty gotowe to wykonane we własnym zakresie i przeznaczone do sprzedaży innym jednostkom zakończone produkty i usługi. Towary to rzeczowe składniki majątku obrotowego nabyte w celu sprzedaży w stanie przetworzonym. Do majątku obrotowego zalicza się także należności krótkoterminowe – to środki pieniężne w rozrachunkach, inwestycje krótkoterminowe – np. udziały w innych jednostkach, papiery wartościowe, udzielone pożyczki, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych, itp.

9. Co to są pasywa, jaka jest ich struktura?
Pasywa są to źródła pochodzenia środków gospodarczych, które obejmują źródła własne i źródła obce.
Każda jednostka gospodarcza, stanowiąca podmiot rachunkowości jest wyodrębniona majątkowo. Wyodrębnienie majątkowe jednostki oznacza oddzielenie majątku jednostki od majątku osobistego jej właścicieli. W księgach rachunkowych jednostki majątek musi mieć określone wartościowo swoje źródła pochodzenia, czyli źródła finansowania. Źródła pozyskania składników majątku w zależności od tego czy przekazali je właściciele jednostki, bądź jednostka wypracowała je sama, czy też wyposażyły ją osoby obce określa się jako kapitały (fundusze) własne i kapitały (fundusze) obce. Kapitał własny odzwierciedla udział finansowy właścicieli w danej jednostce. Są to prawa podmiotowe właścicieli do majątku jednostki, określone przez kwotę kapitału własnego. Kapitał własny dzieli się na kapitał bezpośrednio wniesiony przez właścicieli jednostki i kapitał pochodzący z zysków pozostawionych do dyspozycji jednostki: kapitału zapasowego i rezerwowego oraz nie podzielonego zysku. Kapitały obce to aktualne zobowiązania jednostki wynikające z przeszłych zdarzeń gospodarczych. Kapitały te stanowią obce źródło finansowania zasobów majątkowych, które zostały postawione do dyspozycji jednostki na określony czas. Zwrot kapitału obcego to uregulowanie zaciągniętego zobowiązania. W ramach kapitałów obcych rozróżniamy: kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania handlowe itp.

10. Jaka jest definicja bilansu?
Bilans jest to wartościowe zestawienie aktywów i pasywów sporządzone na określony dzień i w określonej formie. Bilans powinien zawierać:
a) nazwę i adres podmiotu, dla którego jest sporządzany
b) słowo „bilans”
c) moment bilansowy, czyli datę, na którą wyceniono pasywa i aktywa
d) wyszczególnienie nazw i zawartości grup aktywów i pasywów
e) ogólną sumę aktywów i pasywów, między którymi musi zachodzić równowaga
f) podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansowa jednostki gospodarczej
g) datę i miejsce sporządzenia bilansu

11. Co jest podstawą równowagi bilansowej?
Podstawą równowagi bilansowej jest równanie aktywa = pasywa. Jest to podstawowe równanie rachunkowości.

12. Jaka jest podstawowa różnica miedzy majątkiem trwałym a obrotowym?
Majątek trwały podlega zużyciu, czyli amortyzowaniu, co prowadzi do wyznaczenia wartości bieżącej środków trwałych. Nie amortyzuję się gruntów dzieł sztuki a majątek obrotowy to środki, które podlegają obrotowi np. akcje, obligacje, bony skarbowe przeznaczone do obrotu, czyli zakupione celem odsprzedaży i zysków.

13. Jaka pozycja łączy bilans i rachunek zysków i strat?
To, co łączy bilans i rachunek zysków i strat to wynik działalności netto za dany okres sprawozdawczy.

14. Jakie informacje zawiera rachunek zysków i strat?
Rachunek zysków i strat odzwierciedla dokonania jednostki w danym okresie sprawozdawczym poprzez ujęte w nim przychody, które informują o wielkości sprzedaży i innych źródłach przychodów oraz poprzez informacje o kosztach uzyskania tych przychodów oraz ustalonym na ich podstawie wyniku działalności.

15. Co to jest operacja gospodarcza w rachunkowości?
Operacją gospodarczą nazywamy zdarzenie gospodarcze, które można wyrazić wartościowo i które powoduje zmiany w aktywach i pasywach.
Cechy operacji to:
a) ścisły związek z działalnością jednostki
b) jednoznacznie określony termin ich wystąpienia
c) obowiązek ich udokumentowania
d) masowość i powtarzalność występowania
e) wartościowe ujęcie
f) wywoływanie zmian w aktywach i pasywach firmy

16. Jak można zdefiniować konto, jakie są jego elementy?
Konto jest to dowolny technicznie rysunek zmian stanu określonej kategorii majątkowej, wywołanych operacją gospodarczą, pozwalający na ujęcie zwiększeń i zmniejszeń danej kategorii oraz ustalenie w dowolnym momencie jej stanu końcowego. Każde konto zawiera podstawowe elementy: nazwę konta wraz z nadanym mu symbolem dla celów praktycznych, dwie przeciwstawne strony konta oznaczone symbolami Debet (winien) i Credit (Ma) dla ujęcia odrębnie zwiększeń i zmniejszeń danej kategorii dla której utworzono konto.

17. Jaka jest różnica między zdarzeniem a operacją gospodarczą?
Operacją gospodarczą nazywamy zdarzenie gospodarcze, które wyznaczamy wartościowo i które powoduje zmiany w aktywach i pasywach a zdarzenie wyrażamy wartościowo, ale nie powoduje zmian w aktywach
i pasywach.

18. Jak funkcjonują konta bilansowe aktywów i pasywów?
Konto aktywów jest otwierane saldem początkowym z bilansu początkowego wpisywanego według przyjętej konwencji po stronie debetowej. Każda operacja gospodarcza zwiększająca stan początkowy zapisywana jest jako zmiana debetowa. Dlatego obrót debetowy informuje nas o wielkości danego składnika, którą mieliśmy do dyspozycji w danym okresie sprawozdawczym. Obrót kredytowy informuje o jaką kwotę globalnie zmniejszyła się wielkość danego składnika aktywów. Dla formalnego zbilansowania obrotów oraz ostatecznego zamknięcia konta saldo końcowe, debetowe na koncie aktywów wpisuje się po stronie przeciwnej, kredytowej.

Konto pasywu otwierane jest przez wpisanie salda początkowego z bilansu otwarcia po kredycie, które informuje o stanie początkowym pasywu. Każda operacja gospodarcza zwiększająca stan początkowy danego pasywu jest rejestrowana jako zmiana kredytowa. Obrót debetowy wynikający z zarejestrowania wszelkich operacji gospodarczych zmniejszających dany składnik pasywów, informuje o jaką kwotę globalnie uległo zmniejszeniu dane źródło finansowania środków gospodarczych. Różnica między obrotem debetowym i obrotem kredytowym stanowi saldo kredytowe. Dla formalnego zbilansowania obrotów oraz zamknięcia konta, końcowe saldo kredytowe danego składnika pasywu wpisuje się po stronie debetowej. Czyli po stronie mniejszego obrotu.


19. Co to znaczy, że konta korespondują ze sobą?
Konta aktywów i pasywów funkcjonują na odwrót, tzn. dla kont aktywów zmiany Dt mają znak arytmetyczny + a zmiany Ct znak -. Dla kont pasywów przyjęto odwrotne znaczenie stron. Zmiany Dt mają charakter – a zmiany Ct mają charakter +. W ten sposób każda operacja gospodarcza łączy przeciwstawnym zapisem dwa konta, które jak się określa korensponduja ze sobą.

20. Na czym polega zasada podwójnego księgowania i z czego ona wynika?
Każda operacja gospodarcza jest księgowana na dwóch kontach, po dwóch przeciwstawnych stronach tych kont. Jest to reguła podwójnego księgowania. Wynika ona z dwóch faktów: każda operacja gospodarcza powoduje zmiany dwóch składników bilansowych; konta aktywów i pasywów funkcjonują na odwrót, tzn. dla kont aktywów zmiany Dt mają znak arytmetyczny + (zwiększenie składnika) a zmiany Ct znak – (zmniejszenie składnika). Dla kont pasywów przyjęto odwrotne znaczenie stron. Zmiany Dt mają charakter – (zmniejszenie) a zmiany Ct mają charakter + (zwiększenie).

21. Jaka jest rola zestawienia obrotów i sald?
Na podstawie zestawienia obrotów i sald stwierdzić można, czy suma obrotów Dt równa się sumie obrotów Ct, a także suma sald Dt równa się sumie sald Ct. Jeśli występuje zgodność, świadczy to, iż wszystkie operacje gospodarcze zostały zaksięgowane zgodnie z zasadą podwójnego księgowania. Jest to funkcja kontrolna. Zestawienie obrotów i sal spełnia także ważną funkcję informacyjną. Informuje o zmianach w danym składniku majątkowym oraz kategoriach wynikowych, a także o ich stanie na koniec okresu sprawozdawczego.

22. Jakie wyróżniamy w rachunkowości grupy kont?
- konta bilansowe,
- konta procesowe (wynikowe),
- konta syntetyczne,
- konta analityczne,
- konta podstawowe,
- konta pomocnicze (w tym korygujące).

23. Jaka jest rola poszczególnych grup kont?
Konta bilansowe służą do ujęcia stanu oraz zmian w środowiskach gospodarczych (majątku) i źródłach ich pochodzenia (sfinansowania). Dlatego też konta bilansowe dzielą się na konta aktywów i konta pasywów.
Konta procesowe służą do ujęcia procesów gospodarczych, odzwierciedlając ponoszone w toku działalności koszty i realizowane przychody. Dlatego konta te dzielą się na konta przychodów i konta kosztów.
Kryterium podziału na kona syntetyczne i analityczne jest szczegółowość ujęcia informacji rachunkowych.
Konta podstawowe to konta występujące samodzielnie, natomiast konta pomocnicze są ściśle związane z kontami podstawowymi; nie mogą istnieć samodzielnie. Szczególnym rodzajem kont pomocniczych są konta korygujące, na których księguje się określone operacje z kont aktywów lub pasywów i które stanowią korektę sald wykazywanych na kontach bilansowych.

24. Co to są roszczenia?
Roszczenie oznacza wierzytelność, dla której musi być przeprowadzone odpowiednie postępowanie procesowe w celu stwierdzenia ostatecznej kwoty roszczenia, osoby dłużnika i terminu zapłaty. Roszczenia skierowane na drogę postępowania sądowego stanowią roszczenia sporne.

25. Jakie cechy powinny posiadać księgi rachunkowe?
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone w języku polskimi w walucie polskiej. Prowadzi się je w siedzibie zarządu jednostki. Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, na początek każdego następnego roku obrotowego oraz na dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostek, powodującego powstanie nowej jednostki, a także na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego. Zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, na dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego oraz na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości. Powinny być rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne i bieżące.

26. Jakie elementy musi zwierać dokument, aby stanowił dowód księgowy?
- opis rodzaju dowodu i jego nr identyfikacyjny
- określenie stron dokonujących operacji gospodarczych
- opis operacji oraz jej wartość
- datę dokonania operacji lub sporządzenia dokumentu
- podpis wykonawcy dowodu oraz osoby, której wydano składniki majątkowe,
- stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych

27. Jak można sklasyfikować dowody księgowe?
Dowody księgowe mogą być dowodami własnymi lub dowodami obcymi. Dowody własne są wystawiane przez dany podmiot dla udokumentowania zewnętrznych bądź wewnętrznych operacji gospodarczych. Stąd dodatkowe rozróżnienie dowodów własnych na zewnętrzne – dowody otrzymane od kontrahentów i wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Podstawą zapisów mogą być także sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: zbiorcze – służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione; korygujące poprzednie zapisy; zastępcze – wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego; rozliczeniowe – ujmują już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

28. Co zaliczamy do rzeczowego majątku obrotowego?
Majątek obrotowy to inaczej majątek bieżący, płynny, na który składają się zasoby zużywane w krótkim okresie (poniżej 1 roku) lub w jednym cyklu gospodarczym. Na majątek obrotowy, oprócz zasobów o charakterze pieniężnym, należności i krótkoterminowych papierów wartościowych, składa się rzeczowy majątek obrotowy, czyli zapasy. SA to przede wszystkim zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i produkcji niezakończonej.

29. Co wchodzi w skład majątku trwałego?
Głównym elementem majątku trwałego są środki trwałe, które aby były uznane muszą spełniać 2 warunki
I. Okres użytkowania dłuższy niż 1 rok
II. Wartość początkowa wyższa niż 2,5 tyś.
Rzeczowy majątek trwały to:
a) Grunty i tereny
b) Budynki i budowle
c) Urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) Inwestycje rozpoczęte
Finansowy majątek trwały to:
a) Udziały i akcje przynoszące korzyści finansowe
b) Akcje długoterminowe
c) Dłuższe papiery wartościowe
d) Udzielone pożyczki przynoszące dochód w formie oprocentowania
Wartości niematerialne i prawne
a) Nabyte prawa
b) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kont.

30. Jakie są metody amortyzacji środków trwałych?
Środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają zużyciu, którego równowartość w ewidencji nosi miano amortyzacji. Amortyzacja zawiera także utratę wartości środka trwałego na skutek upływu czasu. Stosuje się następujące metody amortyzacji: metodę liniową, degresywną i metodę zróżnicowanego odpisu. Metoda liniowa zakłada, iż środek trwały zużywa się jednakowo przez cały czas jego eksploatacji. Metoda degresywna polega na tym, iż stawki amortyzacyjne są początkowo wysokie, a później stopniowo maleją wraz ze zmniejszaniem się przydatności środka trwałego. Metoda zróżnicowanego odpisu opiera się na ustaleniu odpisu amortyzacyjnego na podstawie oczekiwanego zużycia środka trwałego lub wyniku produkcyjnego.

31. Co to są inwestycje długoterminowe?
Inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia ekonomicznych korzyści wynikających z ich wartości. Do długoterminowych inwestycji zaliczamy udziały w obcych jednostkach, długoterminowe papiery wartościowe o charakterze kapitałowym, udzielone pożyczki długoterminowe.

32. Co to jest weksel?
Weksle to dokumenty zwierające bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie w ustalonym terminie i miejscu określonej sumy pieniężnej. Weksel dotyczy przyszłej płatności, więc wygasa dopiero po uregulowaniu kwoty wynikającej z weksla. Zaletą weksla jest to, że można przenosić prawa z nich wynikające na inne osoby np. dokonać płatności zobowiązania poprzez przekazanie weksla swoim kontrahentom lub skierować weksel do wykupu przez bank przed terminem jego płatności.
- Weksel własny ( sola, suchy, prosty) jest płatny w miejscu wystawienia, a więc nie jest przewożony przez morze. Jest bezwarunkowym zobowiązaniem wystawcy do zapłacenia ustalonej sumy w ustalonym na wekslu terminie określonej osobie zwanej remitentem. Wystawia go się w jednym egzemplarzu i płaci go ta sama osoba, co wystawiła. Pełni funkcję kredytową, obiegową, płatniczą i gwarancyjną.
- weksel trasowany ( ciągniony, trata ) zawiera plecenia wystawcy zwanego trasantem do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty innej osobie na rzecz osoby trzeciej. Suma wekslowa obejmuje kwotę udzielonego kredytu + oprocentowanie danego kredytu.

33. Prawo wekslowe.
Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli: weksel własny i weksel trasowany. Weksel własny wystawia i wykupuje ta sama osoba; jest bezwarunkowym zobowiązaniem jego wystawcy do zapłacenia ustalonej kwoty osobie, zwanej remitentem. Weksel trasowany stanowi skierowanie do osoby trzeciej, zwanej trasantem, przez wystawcę weksla, czyli trasanta, polecenie wypłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta. Trasant z chwilą przyjęcia weksla staję się akceptantem, czyli głównym zobowiązanym weksla.

34. Rygor wekslowy.
Istotną cechą weksla jest to, iż łączy się z nim tryb szybkiego i skutecznego egzekwowania zapłaty w razie niewywiązania się dłużników z terminowego uregulowania sumy wekslowej, czyli z tzw. rygorem wekslowym.

35. Na czym polega obrót gotówkowy i bezgotówkowy?
Obrót gotówkowy polega na przyjmowaniu i wydatkowaniu gotówki. Obejmuje on w zasadzie wpłaty i wypłaty gotówki z kasy. Wielkość obrotu gotówkowego zależy od specyfikacji jednostki gospodarczej. Obrót bezgotówkowy polega na regulowaniu zobowiązań i inkasowaniu należności za pośrednictwem banku, przez przelewanie określonych sum z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela.
36. Jak definiuje się przychód?
Jest to zwiększenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu sprawozdawczego w formie uzyskania aktywów albo zmniejszenia zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego.

37. Co oznacza VAT naliczony i należny?
Podatek należny – obciąża sprzedawców
Podatek naliczony – obciąża kupujących
Podatek należny – podatek naliczony = podatek podlegający wpłacie do budżetu.

38. Czym charakteryzuje się koszt?
Koszt to celowe zużycie czynników produkcji i usług wyrażone w mierniku pieniężnym.
Koszty dzielimy na bezpośrednie i pośrednie. Do kosztów bezpośrednich zalicza się koszty, które na podstawie dowodów źródłowych lub wiarygodnych obliczeń można przypisać poszczególnym wytwarzanym wyrobom, robotom itp. Koszty pośrednie obejmują koszty ogólnego kierownictwa, procesem produkcji koszty zarządzania wydziałami produkcji pomocniczej. Do kosztów tych zalicza się koszty działalności zarządu oraz koszty sprzedaży.

39. Wyjaśnij różnicę między pojęciem płaca brutto i płaca netto.
Płaca netto to kwota należna pracownikowi do wypłaty, po odjęciu w liście płac od wynagrodzenia wyliczonego pracownikowi wszystkich potrąceń.
Płaca brutto to wszelkie wynagrodzenia wynikające z list płac, np. ubezpieczenie zbiorowe, pożyczek z kasy zapomogowo – pożyczkowej oraz różnego rodzaju egzekucji i grzywny.

40. Co to jest dowód księgowy, jakie cechy zawiera?
Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest dokument (dowód) księgowy stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.
Powinien być sporządzony w języku polskim, chyba że dotyczy transakcji z kontrahentem zagranicznym. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Powinien być sprawdzony pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym i na dowód sprawdzenia podpisany przez osoby do tego upoważnione. Powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, kompletne, czyli zawierające wszelkie niezbędne elementy oraz wolne od błędów rachunkowych.
Każdy dokument księgowy powinien zawierać: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron dokonujących operację gospodarczą, opis operacji gospodarczej oraz jej wartość, datę dokonania operacji, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe, stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 20 minut