profil

Składowiska budowlane

poleca 85% 203 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Spis treści:
Wstęp
I Składowiska otwarte
II Magazyny półzamknięte
III Magazyny zamknięte
• Zastosowanie magazynów zamkniętych
IV Magazyny zamknięteWstęp
Sposoby magazynowania poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych zależą od ich wrażliwości na wpływy atmosferyczne (temperatura, nasłonecznienie, powietrze itp.). dlatego na placu budowy urządza się składowiska otwarte, magazyny półzamknięte i magazyny zamknięte. Wielkość tych składowisk i magazynów, ich liczba i rozmieszczenie wynikają z rzeczywistych potrzeb wykonawców poszczególnych robót, minimalnych warunków składowania i potrzebnych zapasów, harmonogramu: budowy i dostaw materiałowych. Również uwzględnia się zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą.

I Składowiska otwarte
Dominującą powierzchnię magazynowania na placu budowy mają składowiska otwarte. Są place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów nie wymagających zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi. Powinny one być odpowiednio urządzone w zależności od rodzaju materiałów i wyrobów budowlanych:
 Teren składowania powinien być odwodniony, wyrównany i mieć odpowiednio przygotowane podłoże do składowania
 Do przechowywania materiałów ciężkich lub dłużycowych przygotowuje się podkładki betonowe, przekładki, stojaki i legary
 Do składania materiałów sypkich na zwał buduje się zasieki, boksy lub stoiska
 Dla materiałów drobnowymiarowych układanych w wielu poziomach korzysta się ze znormalizowanych palet drewnianych

II Magazyny półzamknięte
Niektóre materiały budowlane muszą być osłonięte przed opadami atmosferycznymi i promieniami słońca, lecz nie wymagają przechowywania w określonej temperaturze lub wilgotności. Osłonami tymi mogą być wiaty, plandeki, przykrycia z blachy falistej lub z tworzyw sztucznych. W niektórych przypadkach w magazynach zadaszonych mogą być konieczne 1-3 ściany osłonowe. Podłożem może być: żużel, dobrze ubity żwir, drewniane palety.

III Magazyny zamknięte
Magazyny zamknięte zalicza się do tymczasowych obiektów zagospodarowania placu budowy. Powinny one odpowiadać warunkom bhp i sanitarnym ustalonym przez Państwowy Nadzór Budowlany w porozumieniu z Ochroną Przeciwpożarową i Inspekcją Sanitarną.
Magazyny tymczasowe wykonuje się w zasadzie według projektów typowych jako przenośne – ze składanych elementów prefabrykowanych, oraz przewoźne – kontenerowe i na stałym podwoziu. Na placu mogą również znajdować się szopy z drewna, których konstrukcja nośna jest podobna do wiat. Ściany składają się ze słupów drewnianych, zakopanych w grunt na głębokość 80 cm. Słupy łączą się u góry oczepami. Deskowanie, przy takim magazynie, wykonuje się z tarcicy okorowanej albo z blach profilowanych lub z tworzyw sztucznych. Konstrukcję nośną dachów stanowią krokwie spoczywające na oczepach i przybijane do główek słupów, wystających ponad oczep. Przy większych rozpiętościach stosuje się kratownice z desek. Natomiast podłogi wykonuje się z drewna: legary zaizolowane są ułożone na słupkach murowanych lub prefabrykowanych z betonu.
Magazyny wyposaża się w przegrody, półki, drabinki, wózki ręczne i inny sprzęt ułatwiający pracę magazynierowi oraz utrzymanie porządku.

Zastosowanie magazynów zamkniętych:
W owych magazynach przechowuje się materiały i wyroby budowlane wrażliwe na czynniki atmosferyczne, np. cement zapakowany w workach układa się warstwami w szopie drewnianej lub murowanej na szczelnej podłodze, a cement luzem może być przechowywany w silosach.
Wapno w bryłach i mielone powinno być magazynowane możliwie przez krótki okres w szczelnej szopie, zabezpieczone przed wilgocią. W takich samych warunkach worki z wapnem hydratyzowanym i hydraulicznym można przechowywać dłużej.

Kafle układa się na drewnianej podłodze w stosach do 2 m wysokości, tak aby ostatnie warstwy były oparte o ścianę magazynu.

Wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych powinny być przechowywane w magazynach suchych i zimą ogrzewanych. Wyroby te należy układać na podkładach, poziomo w stosy (np. płyty pilśniowe) lub w takiej pozycji, w jakiej mają być wbudowane (np. okna, drzwi). Deski podłogowe powinny być również przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 12-14 ˚C, ułożone warstwami z zastosowaniem przekładek.

Wyroby z metali, takie jak narzędzia, okucia budowlane, gwoździe, śruby, wyroby z blach, przechowuje się w magazynach suchych. Magazyny te ogrzewane powinny mieć ocieplone ściany i dach, aby nie występowały w nich gwałtowne zmiany temperatury powodujące pocenie się metali, a w efekcie korozję.

Blachy stalowe składa się w magazynach suchych. Arkusze układa się poziomo w stosy do wysokości 30 cm. Jeżeli arkuszy jest niewiele, to można je ułożyć na półkach. Blachy cynkowe i ocynkowane nie mogą być składowane w sąsiedztwie cementu, gipsu, płynów i gazów kwaśnych. Zwinięte arkusze należy ustawić pionowo. Tak samo magazynuje się blachę miedzianą.

Druty i liny w zwojach układa się w stosach na podłodze.

Folię dachową z PCV przechowuje się w magazynach w temperaturze 10-25 ˚C. Rolki układa się w więcej niż trzech warstwach.

Wełna mineralna wymaga przechowywania w magazynach zamkniętych, nie zawilgoconych i dobrze wentylowanych, w warstwach do wysokości najwyżej 3 m.

Materiały malarskie powinny być magazynowane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, w temperaturze 10-20 ˚C (temperatury wyższe powodują gęstnienie lakierów rozpuszczalnikowych). Materiały w puszkach i kanistrach ustawia się warstwami na półkach luba na podłodze (według rodzajów, kolorów i wielkości opakowań). Materiały w beczkach i transporterach ustawia się na podłodze w jednej warstwie.

W pomieszczeniach zamkniętych i suchych należy magazynować: grzejniki centralnego ogrzewania, wanny kąpielowe, zlewozmywaki metalowe, armaturę sieci domowej. A także płytki okładzinowe, kamionkę i fajans sanitarny, ceramikę sanitarną, szkło budowlane, siatki metalowe, sprzęt ochrony osobistej, gaśnice, odzież ochronną i roboczą.

IV Bibliografia
1. Książka „Organizacja budowy” – Jarosław Zygmunt Mirski
2. Zdjęcia z Internetu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut