profil

Co to jest bezrobocie? Kto to jest "bezrobotny"? Rodzaje bezrobocia --- ściąga

poleca 82% 799 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

CO TO JEST BEZROBOCIE?
Bezrobocie to sytuacja, w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.. Brak pracy jest czynnikiem, który mam wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd.

KTO TO JEST "BEZROBOTNY"?
Osoby bezrobotne to osoby niepobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej.
Najoględniej mówiąc Bezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.

- RODZAJE BEZROBOCIA
Ogólny podział:
bezrobocie strukturalne - mówimy o nim wtedy, gdy występuje niedopasowanie struktury podaży pracy i popytu na pracę ze względu na posiadane kwalifikacje, wykształcenie, zawód czy miejsce zamieszkania. Wynika ono z niedopasowania kwalifikacji pracowników do nowej technologii i braku kompetencji,
bezrobocie frykcyjne - związane z naturalną płynnością siły roboczej, możliwą dzięki pełnej swobodzie zmiany miejsca pracy i wyboru stanowiska pracy.
bezrobocie długookresowe - dotyczy osób. które pozostają bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, bowiem czym dłuższa przerwa w pracy, tym maleją szanse na ponowne jej uzyskanie
bezrobocie ukryte - rozumiane jako bezrobocie wśród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie ujętych w statystykach bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się w urzędach pracy. Osoby te posiadają dochód, ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego.
bezrobocie z wyboru - pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby zrekompensować utratę stałego zarobku i tym samym stworzyć zachętę do pozostawania zawodowo bezczynnym.
- bezrobocie jawne - zarejestrowane (da się określić).
*** podstawowym wskażnikiem bezrobocia jest stopa bezrob (odsetek zdolnych do pracy nie mogących jej znaleśc)
-- w Polsce stopa bezrobocia jest zmienna w latach jak również na przestrzeni terytorum (kraj, woj., powiat)
-- w 1990 roku w lutym stopa bezrob wynosiła 0,3% okres transformacji i gwałtownie rosła i pod koniec tego 90 wynosiła 6%
-- stopa bezrob rosła bez przerwy aż do sierpnia 1994 16,9% najntensywniej rosła w pierwszym roku
-- od wrześńia 1994 następuje spadek do wrezśnia 1998 9,5%
-- i od tego reku następuje stopniowy zrost a dzisaj oscyluje przy 20%
-----
system pomocy bezrobotnym - -- Powiatowe Urzędy Pracy

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty