profil

Prawo gospodarcze - zagadnienia.

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

PRAWO GOSPODARCZE

1. Klasyfikacja spółek prawa handlowego
Spółka jawna
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo – akcyjna
Spółka partnerska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka akcyjna
Regulacja prawna w Kodeksie Spółek Handlowych i w Kodeksie Handlowym. Spółki prawa handlowego służą profesjonalnemu obrotowi handlowemu. Posiadają dobre uregulowania prawne, mniejsza swoboda stron, co za tym idzie większe bezpieczeństwo obrotu.
2. Pojęcie i źródła prawa gospodarczego
Prawo gospodarcze – obejmuje przepisy regulujące ustrój przedsiębiorców oraz stosunki gospodarcze między przedsiębiorcami.
Źródła prawa gospodarczego:
- konstytucja
- kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
- ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
- ustawa o przedsiębiorstwach państwowych a dnia 25 września 1981 r.
- ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.
- ustawa Prawo Upadłościowe i Naprawcze z dnia 28 luty 2003 r.
3. Zasady swobody działalności gospodarczej
1. Zasada wolności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
2. Zasada równości praw w podejmowaniu i wykorzystywaniu działalności gospodarczej
3. Zasada legalności w wykonywaniu i podejmowaniu działalności gospodarczej
4. Zasada wykonywania działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji
5. Zasada poszanowania dobrych obyczajów w wykonywaniu działalności gospodarczej i poszanowania słusznych interesów konsumentów
6. Zasada reprezentacji środowiska przedsiębiorców przez samorząd gospodarczy
4. Pojęcie działalności gospodarczej
Działalność gospodarcza – jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż a także działalność zarządowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
5. Pojęcie i budowa Krajowego Rejestru Sądowego
KRS – jest to baza danych prowadzona przez Wydziały Gospodarcze Sądów Rejonowych w systemie informatycznym, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności przez przedsiębiorców. KRS – budowa
1. Rejestr przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających w Polsce, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń)
2. Rejestr Stowarzyszeń i Fundacji (fundacje, społeczno-zawodowe organizacje rolników, izby gospodarcze, cechy, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia, Stowarzyszenia kultury fizycznej, Związki zawodowe pracodawców, związki zawodowe (także związki zawodowe rolników indywidualnych), jednostki samorządu zawodowego niektórych podmiotów gospodarczych, kolumny transportu sanitarnego, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Organizacje pożytku publicznego, jeżeli nie mają innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do KRS)
3. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, wspólnicy ponoszący odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej , jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, dłużnicy, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni)
6. Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego
Pełni funkcję informacyjną i legalizacyjną. KRS jest jawny.
Funkcja informacyjna Krajowego Rejestru Sądowego polega na udostępnianiu określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy też sposobie jego reprezentowania. Źródłem tych informacji jest Krajowy Rejestr Sądowy ukonstytuowany jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Wprowadzenie skomputeryzowanej i scentralizowanej instytucji zajmującej się udzielaniem informacji o zarejestrowanych danych (Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącej jednostkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości) daje pełną gwarancję realizacji funkcji informacyjnej rejestru. Funkcja legalizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego polega na tym, że dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwilą wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawną).
7. Postępowanie rejestrowe
- wpis do rejestru wykonywany jest na wniosek chyba, że przepis szczególny przewiduje wpis zarządu
- wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu; składając wniosek wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
- urzędowe formularze są udostępniane w siedzibach sądów oraz poza nimi
- wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej
- w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe nie zostały złożone pomimo upływu terminu sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin pod rygorem zastosowania grzywny
8. Tryb udzielania koncesji
Koncesja udzielana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu, który powinien zawierać: - - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,
- numer w rejestrze przedsiębiorców,
- określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być
udzielona koncesja,
- informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w odrębnych przepisach, które w szczególności mogą dotyczyć spełnienia przez przedsiębiorcę wymogów dotyczących wymagań technicznych, organizacyjnych czy finansowych. Jeżeli organ koncesyjny uzna, że dokumentacja jest niepełna, może wezwać do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
Przed wydaniem decyzji organ koncesyjny ma prawo kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia wymagane prawem warunki prowadzenia danego rodzaju działalności. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia wymagań, organ może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej zakres w stosunku do wniosku. Koncesji udziela się na czas oznaczony od 2 do 50 lat. Za udzielenie koncesji pobierana jest opłata skarbowa.
9. Cofnięcie koncesji
Obligatoryjne cofnięcie koncesji następuje w wypadkach:
- prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej koncesją,
- niepodjęcia przez przedsiębiorcę działalności objętej koncesją pomimo wezwania organu koncesyjnego,
- zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.
Organ koncesyjny może cofnąć koncesje lub zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub inny ważny interes publiczny. Przedsiębiorca zamierzający podjąć działalność w dziedzinie podlegającej koncesjonowaniu może ubiegać się o promesę koncesji tj. przyrzeczenie jej udzielenia. Promesę udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 6 miesięcy.
10. Co to jest promesa koncesji
Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji może ubiegać się o przyrzeczenie jej wydania. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. W promesie ustala się okres jej ważności nie krótszy niż 6 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie.
11. Pojęcie wynalazku
Wynalazek to nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Wg prawa patentowego wynalazek to, poddające się ścisłej definicji prawno-technicznej, unikalne rozwiązanie techniczne, nie opatentowane dotychczas.
12. Zgłoszenie wynalazku
Zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:
podanie
opis wynalazku
zastrzeżenie lub zastrzeżenie patentowe
skrót opisu
a ponadto rysunki niezbędne do zrozumienia wynalazku
Zgłoszenie wynalazku w procedurze krajowej odbywa się przed urzędem patentowym kraju, w którym zamierza się uzyskać ochronę. Zgłoszenie w procedurze tej dokonuje się bezpośrednio w krajowym urzędzie patentowym poprzez pełnomocnika - rzecznika patentowego z danego kraju. Procedury zgłaszania są odrębne dla każdego kraju. Pomocy w postępowaniu zgłoszeniowym za granicą udziela rzecznik patentowy.
13. Wynalazek tajny
Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego może być uznany za tajny, jeżeli dotyczy obronności lub bezpieczeństwa Państwa. Wynalazkami dotyczącymi obronności Państwa są w szczególności rodzaje broni lub sprzętu wojskowego oraz sposoby walki. Wynalazkami dotyczącymi bezpieczeństwa Państwa są w szczególności środki techniczne stosowane przez służby państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także nowe rodzaje wyposażenia i sprzętu oraz sposoby ich wykorzystywania przez te służby. Wynalazek tajny stanowi tajemnicę państwową. O tajności wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa Państwa postanawiają, odpowiednio, minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
14. Patent
Patent - oficjalny dokument wydawany przez urzędy patentowe, które umożliwiają zastrzeżenie prawa do zarobkowego wykorzystania danego wynalazku przez osoby fizyczne lub prawne składające wniosek o jego zastrzeżenie. W języku codziennym patentem nazywa się także sam opatentowany wynalazek. Zastrzeżenie patentowe umożliwia prawne ściganie osób, które w celach zarobkowych wykorzystują bez zgody właściciela dany patent
Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego.
Patent wygasa na skutek: upływu okresu, na który został udzielony; zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie; nie uiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku.
15. Znak towarowy
Znak towarowy to słowo, krótki tekst i/lub charakterystyczna grafika, którą posługują się przedsiębiorstwa, fundacje i inne osoby prawne do jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług oraz np. w czasie kampanii reklamowych. W większości krajów świata znak towarowy można zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki czemu inne osoby nie mogą go legalnie wykorzystywać bez zgody właściciela.
16. Dziedziny podlegające koncesjonowaniu
Przez koncesję należy rozumieć jako akt zgody wyrażanej przez Państwo w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie działalności przez niepaństwowe podmioty gospodarcze dziedzinach z różnych względów zastrzeżonych dla Państwa.
Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
· poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
· wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
· wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
· ochrony osób i mienia,
· transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
· budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
· zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
· rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut

Ciekawostki ze świata