profil

Kazimierz III Wielki

poleca 85% 470 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

Moją ulubioną postacią historyczną jest król Kazimierz III Wielki.Wybrałem tego króla ponieważ,miał on nielada zadanie do dokończenia,po swoim ojcu Władysławowi I Łokietktowi, który po niemal dwustu latach zjednoczył Królestwo Polskie, które wcześniej zostało rozbite na dzielnice.Wybrałem go jeszcze dlatego,że zmocnił i powiekszył Królestwo Polskie w swoich czasach. Założył również pierwszy w Polsce Uniwersytet w Krakowie,który dzisiaj jest najlepszym uniwersytetem w Kraju.

Opis Kazimierza III Wielkiego:

Kazimierz II Wielki urodzony w 1310 roku zmarł w 1370 roku. Był synem Władysława I Łokietka i Jadwigi.Po śmierci swojego ojca w 1333 rok ukoronował się na króla ubiegając zgłaszające retencje do tronu polskiego Jana Luksemburskiego.Kazimierz III Wielki był ostatnim królem z dynasti Piastów.W czasie, kiedy Kazimierz objął tron dążył do zjednoczenia i przywrócenia całości Królestwa Polskiego.Polska w latach panowania Kazimierz Wielkiego była najbardziej zagrożona ze strony Czech i Zakonu Krzyżackiego.W czasie, kiedy Kazimierz sprawował swoją władzę,zawarł sojusz z królem węgierskim Karolem Robertem,także utrzymywał nienaganne stosunki ze Stolicą Apostolską 1335 roku za pośrednictwem Karola Roberta doszedł do porozumienia z Janem Luksemburskim,wykupując jego uzurpowane prawa do korony polskiej.W tym samym roku król Węgier i król Czech wydali wyrok w sprawie sporu polsko-krzyżackiego,przyznając Polsce prawo do Kujaw i ziemi dobrzyńskiej,równocześnie odając Pomoże Zakonowi Krzyżackiemu.Wyrok ten nie został zatwierdzony przez papieża,co stworzyło możliwośc do odwołania się do sądu papieskiego.Wyrok papieski wydany w 1339 roku,nakazywał Krzyżakom zwrot wszystkich zagarniętych terytoriów polskich,ponadto nakazywał jeszcze wypłatę odszkodowania wysokości 200 tysięcy grzywien.

W trakcie procesu polsko-krzyżackiego,Kazimierz Wielki zawarł w 1339 roku w Wyszehradzie z królem węgierskim Karolem Robertem układ,w myśl któregow razie bezpotomnej śmierci Kazimierza,tron polski miał przypaść Andegawenom.Również podczas sądu papieskiego żekł się na kożyść Jana Luksemburskiego praw do księstwa śląskiego,zhołdowanych wcześniej przez Czechy. Rezygnację z praw do Śląska Kazimierz Wielki traktował to jako wybieg.W 1343 roku nie mogąc wyegzekwować wyroku sądu papieskiego z 1339 roku, zawarł zKrzyżakami pokój ,nazywany później pokojem kaliskim.W krótce po zakończeniu sprawy z Zakonem Krzyżackim,Kazimierz Wielki wykorzystując dobre stosunki z cesarzem Ludwikiem IV Bawarskim,zbrojnie rewindykował Wschowę.Następnie Kazimierz wzmocnił swe wpływy na Pomorzu Zachodnim,po przez zawarcie w 1343 roku,przymierza z książętami wołgojskimi.Swoją córkę Elżbietę wydałza mąż za Bogusława V,następnie adoptował ich syna Każka słupskiego (Kazimierz IV),przeznaczając go na tron polski po Ludwiku Węgierskim.Dążąc do odzyskania Śląska ,objął w 1341 roku zastaw Namysłów,Kluczbork,Byczynę,Wołczyn,w 1343 roku opanował Wschowę,w 1345-48 roku walczył beskutecznie z Czechami. Zbliżenie się Kazimierza Wielkiego do cesarza, dobre stosunki z książętami śląskimi, nieprzyjazne kroki w stosunku do Luksemburgów, legły u podstaw odwetowej wyprawy na Polskę króla czeskiego Jana Luksemburskiego. Wojska czeskie zajęły znaczny obszar Polski, podchodząc aż pod Kraków. Śmierć Ludwika Bawarskiego (1347) i wybór na króla niemieckiego Karola Luksemburga zmusiły Kazimierza Wielkiego do zawarcia pokoju w Namysłowie (1348). W wyniku tego układu Śląsk został włączony do królestwa Czech. Kazimierz Wielki tytułem zastawu otrzymał Płock, w 1352 po wymarciu Piastów kujawskich przyłączył do Korony ziemię łęczycką i dobrzyńską, w 1355 zhołdował Mazowsze. Kazimierz Wielki dążył do odzyskania Pomorza, zawierając sojusze z książętami zachodniopomorskimi i adoptując Kaźka słupskiego.Prowadził wojny o Ruś Halicką (1349-1352),w wyniku których przyłączył do Polski księstwo halickie, Lwów oraz zachodni Wołyń.Uzyskał zgodę Węgier na zatrzymanie terytoriów zdobytych na Rusi, po potwierdzeniu w 1355 roku prawa królów węgierskich do tronu polskiego.W 1356 roku podporządkował sobie mazowsze,
w 1366 ziemię bełską,chełmską,Włodzimierz i Podole,jako lenna.W 1365 roku zhołdował Santok i Drezdenko,w1368 odzyskał od Brandenburgii część Nowej Marchii.W polityce wewnętrznej dążył do centralizacji rządów (oparcie się na dobieranej przez króla radzie królewskiej oraz na urzędzie starostów.Kazimierz Wielki popierał rozwój miast,rzemiosła,handlu i górnictwa-głównie w Małopolsce. Przeprowadził kodyfikację prawa zwyczajowego,w 1334 roku wydał przywilej dla Żydów,upożodkował równierz podatki oraz dokonał reformy monetarnej.Podniósł także obronność kraju budując około 50 zamków,w 1364 roku założył w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet.O znaczeniu Kazimierza III wielkiego w Europie świadczy powierzenie mu roli rozjemcy w sporze Luksemurgów z Habsburgami,a także zjazd wielu władców europejskich,który odbył się 1364 roku w Krakowie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty