profil

TEST Z KONKURSU HISTORYCZNEGO 98/99

poleca 85% 453 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze1. Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono w :

a) Krakowie

b) Poznaniu

c) Gnieźnie

d) Kołobrzegu

2. Traktat w Verdun w 843r. dotyczył :

a) oddzielenia Kościoła Zachodniego i Wschodniego

b) podziału państwa Karola Wielkiego

c) pokoju między Frankami a Sasami

d) utworzenia Państwa Kościelnego

3. Zjazd łęczycki, na którym złamano zasadę senioratu, odbył się w roku :

a) 1138

b) 1226

c) 1180

d) 1148

4. Wyrazem tendencji zjednoczeniowych państwa polskiego w XIII i XIV w był kult:

a) św. Wojciecha

b) św. Kingi

c) św. Jadwigi

d) św. Stanisława

5. Słynny zjazd monarchów w Krakowie miał miejsce w roku :

a) 1374

b) 1364

c) 1354

d) 1333

6. Bolesław Krzywousty koronował się na króla Polski w roku :

a) 1135

b) nie koronował się

c) 1138

d) 1120

7. „Pokój wieczysty“ z Krzyżakami w 1343r. został zawarty przez Kazimierza Wielkiego w :

a) Krakowie

b) Gdańsku

c) Warszawie

d) Kaliszu

8. Pierwszym prymasem Polski został :

a) Zbigniew Oleśnicki

b) Mikołaj Trąba

c) Henryk Kietlicz

d) Paweł Włodkowic

9. Jan Długosz napisał „Dzieje Polski” w języku :

a) polskim

b) łacińskim

c) włoskim

d) niemieckim

10. „Poradlne” to :

a) sposób uprawy ziemi przez stosowanie radła z odkładnicą

b) karczunek ziemi pod uprawę

c) podatek płacony od łana

d) podatek od wyrobu radeł

11. Najazdowi tatarskiemu na ziemie polskie towarzyszył najazd na :

a) Bułgarię

b) Węgry

c) Czechy

d) Ruś

12. W okresie panowania Bolesława Śmiałego Polska była w obozie :

a) gregoriańskim

b) antygregoriańskim

c) cesarskim

d) była neutralna

13. Kazimierz Wielki ufundował Akademię w Krakowie w roku :

a) 1132

b) 1364

c) 1370

d) 1372

14. Canossa to symbol :

a) ukorzenia się władzy świeckiej przed kościelną

b) ukorzenia się władzy kościelnej przed świecką

c) zgody obydwu stron

d) zerwania stosunków przez obydwie strony

15. W wyniku drugiego pokoju toruńskiego Polska zyskała :

a) Prusy Książęce

b) Prusy Królewskie

c) Inflanty

d) Prusy Zachodnie

16. Za panowania którego króla „wyginęła szlachta” na skutek klęski w Mołdawii? :

a) Kazimierza Jagiellończyka

b) Jana Olbrachta

c) Aleksandra

d) Zygmunta Starego

17. Nietykalność osobistą i majątkową gwarantował szlachcie przywilej :

a) koszycki

b) jedlneńsko – krakowski

c) czerwiński

d) cerekwicko – nieszawski18. Pospólstwem w miastach określano :

a) czeladników, robotników najemnych, służbę

b) margines społeczny

c) nowoosiedlających się w miastach

d) rzemieślników, drobnych kupców

19. Imię Albrechta Niedźwiedzia (XII w.) związane jest z :

a) Hanzą

b) Marchią Brandenburską

c) Szwabią

d) Bawarią

20. Pokój augsburski z 1555r. kończył :

a) wojnę miedzy Rzeszą Niemiecką a Francją

b) wojny religijne we Francji

c) wojny religijne w Niemczech

d) wojnę między Rosją a Szwecją

21. Na stosie za swe poglądy naukowe został spalony :

a) Galileusz

b) Giordano Bruno

c) Kartezjusz

d) John Locke

22. Na obszarze dzisiejszego Peru istniało państwo :

a) Inków

b) Majów

c) Azteków

d) Tolteków

23. Pierwszy sejm walny w Polsce odbył się za panowania :

a) Jana Olbrachta

b) Aleksandra

c) Zygmunta Starego

d) Kazimierza Jagiellończyka

24. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu została zbudowana w stylu :

a) gotyckim

b) romańskim

c) renesansowym

d) barokowym

25. Lisowczycy to inaczej :

a) lekka jazda polska z XVII w.

b) Chłopi z osad służebnych polujący na lisy

c) nazwa ruskiego rodu magnackiego

d) oddział wojsk zaciężnych noszący lisie czapy

26. Bracia polscy to nazwa :

a) zakonu w Polsce

b) tajnej organizacji powstańczej w XIX w.

c) polskich arian

d) organizacji antykrólewskiej z XVII w. w Polsce27. Wojny polsko – tureckie kończył pokój wieczysty w :

a) Polanowie

b) Dywilinie

c) Karłowicach

d) Trembowli

28. Order „Virtuti Militari” ustanowił :

a) Tadeusz Kościuszko

b) król Stanisław August

c) August II Wettin

d) Romuald Traugutt

29. Prusy Książęce były lennem polskim do roku :

a) 1657

b) 1618

c) 1721

d) 1772

30. Który z polskich królów rozpoczął budowę floty wojennej na Bałtyku :

a) Stefan Batory

b) Zygmunt Stary

c) Zygmunt III Waza

d) Władysław IV

31. W 1654 r. rada kozacka zadecydowała o przyłączeniu Ukrainy do Rosji. Była to ugoda w :

a) Hadziaczu

b) Perejasławiu

c) Andruszowie

d) Jamie Zapolskim

32. Na czele stronnictwa Familii stała rodzina :

a) Branickich

b) Czartoryskich

c) Radziwiłłów

d) Potockich

33. Dzieło o naprawie Rzeczypospolitej pt. „ O skutecznym rad sposobie” napisał :

a) Stanisław Staszic

b) Stanisław Konarski

c) Andrzej Frycz – Modrzewski

d) Hugo Kołłątaj

34. Zasadę liberum veto zniesiono :

a) na sejmie konwokacyjnym 1764 r.

b) w akcie powstania kościuszkowskiego

c) w Konstytucji 3 Maja

d) na sejmie w 1788 r.

35. Drugi rozbiór Polski został zatwierdzony przez sejm w :

a) Targowicy

b) Grodnie

c) Warszawie

d) Barze

36. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. Kraków :

a) przypadł Austrii

b) przypadł Rosji

c) przypadł Prusom

d) stał się „wolnym miastem”

37. Ministrem Skarbu Królestwa Polskiego w latach dwudziestych XIX w. był:

a) Stanisław Staszic

b) książę Ksawery Drucki – Lubecki

c) Hipolit Cegielski

d) Aleksander Wielopolski

38. Pierwszym namiestnikiem cara w Królestwie Polskim został :

a) W.Ks. Konstanty

b) gen. Józef Zajączek

c) Nowosilcow

d) Ks. Adam Czartoryski

39. Zwycięstwa pod Wawrem, Dębem W. i Iganiami w 1831 r. to efekt znakomitego planu operacyjnego generała :

a) Józefa Dwernickiego

b) Ignacego Prądzyńskiego

c) Józefa Bema

d) Jana Skrzyneckiego

40. Symbol rosyjskiego panowania – Cytadelę w Warszawie – zbudował :

a) Iwan Paskiewicz

b) Iwan Dybicz

c) W.KS. Konstanty

d) Nowosilcow

41. Na czele Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim stał :

a) margrabia Aleksander Wielopolski

b) hrabia Andrzej Zamoyski

c) Zygmunt Feliński

d) Leopold Kronenberg

42. Autorem cyklu obrazów „Polonia” przedstawiających powstania styczniowe jest :

a) Jacek Malczewski

b) Jan Matejko

c) Artur Grottger

d) Józef Chełmoński

43. W wojnie prusko – austriackiej w 1866 r. wojska pruskie zwyciężyły pod :

a) Magentą

b) Sadową

c) Sedanem

d) Hohenlinden

44. Która z partii nie przyjęła komunistycznej doktryny :

a) PPS

b) SDKPiL

c) II Proletariat

d) KPP

45. Akt 5 listopada 1916 r. został ogłoszony przez :

a) cara Mikołaja II

b) cesarza Franciszka Józefa I

c) prezydenta Wilsona

d) cesarza Franciszka Józefa I i Wilhelma II

46. Tymczasowy Rząd Ludowy RP powstał w 1918 r. w :

a) Warszawie

b) Białymstoku

c) Lublinie

d) Krakowie

47. Po zamachu majowym Józef Piłsudski objął stanowisko :

a) prezydenta RP

b) premiera rządu

c) ministra spraw zagranicznych

d) ministra spraw wojskowych

48. Premierem ostatniego rządu II Rzeczypospolitej był :

a) gen. Władysław Sikorski

b) prof. Kazimierz Bartel

c) gen. Felicjan Sławoj – Składkowski

d) gen. Edward Rydz – Śmigły

49. Bolesław Limanowski był działaczem :

a) SDKPiL

b) Ligi Narodowej

c) PPS

d) PSL „Piast”

50. Układ Ribbentrop – Mołotow został zawarty :

a) 14 października 1938 r.

b) 5 sierpnia 1939 r.

c) 23 sierpnia 1939 r.

d) 3 września 1939 r.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Ciekawostki ze świata