profil

Powstanie rzadu polskiego we Francji itp.

poleca 85% 439 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Powstanie rządu polskiego we Francji.
W nocy z 17 na 18 września 1939 r., po agresji sowieckiej, rząd i prezydent Polski przekroczyli granicę, aby przez Rumunię udać się do Francji. Jednak władze rumuńskie pod naciskiem Niemców internowały prezydenta i członków rządu. Prezydent Mościcki na mocy uprawnień konstytucyjnych wyznaczył na swojego zastępcę ambasadora Polski w Rzymie, gen. Bolesława Wieniawę-Długoszewskiego, jednak rząd Francji nie zaakceptował tej nominacji. Potem nominacje otrzymał marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz, uznany przez aliantów. Premierem nowego Rządu został cieszący się francuską sympatią gen. Władysław Sikorski, który objął równocześnie stanowisko Naczelnego Wodza Armii Polskiej we Francji.

2. Utworzenie armii polskiej we Francji.
Dzięki poparciu francuskiego rządu Sikorski szybko zaczął tworzyć Armię Polską. Rozpoczęto na szeroką skalę ewakuację żołnierzy internowanych na Węgrzech, w Rumuni i w krajach bałtyckich. Żołnierze rekrutowali się także z ludności pochodzenia polskiego zamieszkałej we Francji, liczono na napływ ochotników z Polonii amerykańskiej. Polska Armia we Francji w czerwcu 1940 r. Liczyła około 80 tys. żołnierzy.

3. W jakich okolicznościach doszło do nawiązania stosunków polsko-radzieckich?
Po zajęciu Francji przez Niemców rząd Polski wraz z częścią armii ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Sikorski starał się stworzyć gabinet uznany przez wszystkie polskie siły polityczne. Główną rolę wśród nich odgrywała tzw. gruba czwórka: Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Narodowe i partia powstała jako konstytucja PPS pod nazwą „wolność, równość, niepodległość” (WRN). Po niemieckim ataku na Związek Radziecki, 30 lipca 1941 doszło do podpisania polsko-radzieckiego układu, zwanego od nazwisk sygnatariuszy-premiera polskiego rządu i ambasadora radzieckiego w Londynie-układem Sikorski-Majski. Rosjanie w podpisanym układzie uznali za nieważne traktaty podpisane z Niemcami z 1939r oraz nawiązali ponownie stosunki dyplomatyczne z Rzeczypospolitą.

4. Jak doszło do zerwania stosunków dyplomatycznych między ZSRR a Polską?
13 kwietnia 1943 r niemieckie radio podało informację o odkryciu masowych grobów w lasach pod miejscowością Katyń na Smoleńszczyźnie. W zbiorowych mogiłach były pogrzebane zwłoki 4300 polskich oficerów, wziętych do radzieckiej niewoli po 17 września 1939r. Rosjanie oskarżyli o popełnienie zbrodni Niemców, którzy rzekomo mieli wymordować polskich oficerów po zdobyciu rosyjskich obozów jenieckich. W celu wyjaśnienia sprawy Niemcy zaproponowali powołanie komisji złożonej z przedstawicieli Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Po zbadaniu wydobytych zwłok komisja orzekła, iż oficerowie zostali zamordowani wiosną 1940 r co oznaczało, że zbrodnie popełnili Rosjanie. Rząd polski wezwał rząd radziecki do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. W odpowiedzi rząd radziecki 25 kwietnia 1943 zarwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie, prasa radziecka oskarżyła Polaków o współpracę propagandową z Niemcami.

5. Co wiesz o katastrofie gibraltarskiej, kto twoim zdaniem chciał śmierci Sikorskiego?
4 lipca 1943 r zginął gen. Władysław Sikorski. Samolot, którym powracał z inspekcji oddziałów polskich na Środkowym Wschodzie, zaraz po starcie z lotniska w Gibraltarze z nie wyjaśnionych do dzisiaj przyczyn spadł do morza. Według mnie tego czynu dokonali Rosjanie, którzy chcieli w ten sposób wyciszyć sprawę Katynia i pozbyć się człowieka, który stał im na drodze ku temu.

6. Wymień znane Ci tajne organizacje i ich przywódców.
Służba Zwycięstwu Polski (SZP) – gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski
Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) – gen. Kazimierz Sosnkowski
Armia Krajowa - gen. Stefan Grot-Rowecki
Kierownictwo Walki Czynnej (KWC)
Odział majora Hubala – Mjr Henryk Dobrzański (Hubal)
Organizacja Wachlarz
Kedyw – płk Emil Fieldorf
Bataliony Chłopskie (Bch) – Franciszek Kamiński
Rada Pomocy Żydom „Żegota”
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB)
Żydowski Związek Wojskowy

7. Wymień główne formacje polskie na zachodzie ich dowódców oraz rejony, w których walczyli.
Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich – gen. Zygmunt Szyszka-Bohusz (Norwegia – Narwik)
1. Dywizja Grenadierów – gen. Bronisław Duch (Niemcy – Lagarde)
10. Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej – gen. Stanisław Maczek (Montbard)
2. Dywizja Strzelców Pieszych – gen. Bronisław Prugar-Ketling (Francja)
Dywizjon Myśliwski 303 (Anglia)
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich – gen.

8. Jakie reformy zapowiadał manifest lipcowy? Jakie były szanse na wprowadzenie tych reform?
PKWN zapowiadał w swym manifeście reformy społeczne i ustrojowe. Głównym celem miała być walka o wyzwolenie ojczyzny i pokonanie III Rzeszy. Manifest za jedyną legalną władzę uznawał KRN i powołany przez nią PKWN.
W manifeście zapowiedziano:
- reformę rolną
- odbudowę państwa
- zwrot własności zrabowanej przez Niemców
- przywrócenie dawnym właścicielom ich przedsiębiorstw handlowych, bankowych, przemysłowych, transportowych oraz lasów
Polska miała stać się państwem o parlamentarno-demokratycznej formie rządów. Jednak były to tylko puste hasła i nie było szans na wprowadzenie tych reform.

9. Przedstaw przebieg formowania wojska polskiego (ZSRR)
W Siedlcach nad rzeką Oką 1. Korpus Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został przekształcony w 1. Armię Polską. Jej dowódcą został gen. Zygmunt Berling, ppłk WP II RP. W jej skład wchodziły dywizje piechoty im. Tadeusza Kościuszki, Jana Henryka Dąbrowskiego i wiele innych jednostek. KRN zadecydowała o połączeniu Armii Ludowej i Armii Polskiej w ZSRR w jedno Wojsko Polskie, z naczelnym dowódcą Michałem Rolą-Żymierskim. Po wkroczeniu na dawne ziemie polskie PKWN wydał dekret o mobilizacji.
Jej przebieg mimo początkowych trudności, pozwolił na rozpoczęcie tworzenia 2. Armii Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Karola Świerczewskiego.

10. Na czym polegał plan „burza”? Jaki był stosunek sowietów do AK?
Kiedy w 1943 r stało się oczywiste, że Armia Czerwona pierwsza wkroczy na ziemie polskie, plan wybuchu powszechnego powstania przygotowany przez AK został zastąpiony planem „Burza”. Na terenach, na które wkraczały wojska radzieckie, mieli się ujawnić i przystąpić z nimi do współpracy przedstawiciele władz cywilnych podziemnego państwa polskiego i oddziały Armii Krajowej, występując w roli gospodarza. Plan ten miał na celu wspólną walkę z Niemcami i jednocześnie przejęcie władzy na wyzwalanych terenach przez przedstawicieli administracji wojskowej i cywilnej rządu Rzeczypospolitej w Londynie

11. Dlaczego Armia Czerwona nie udzieliła pomocy powstańcom w Warszawie? Jakie były tego skutki?
Stalin świadomie nie udzielił pomocy powstańcom w Warszawie. Na drugim brzegu Wisły została zatrzymana ofensywa sowiecka. Nie wyraził również zgody na lądowanie samolotów alianckich na swoim terytorium. Alianci mogli tylko pomagać przez zrzuty broni, amunicji i leków. Stalin chciał wejść do pustego, zburzonego miasta i nie dzielić się tam z nikim władzą. Skutkiem tego była śmierć 18 tys. powstańców, 25 tys. zostało rannych. Podczas bombardowań, walk i w wyniku niemieckich pacyfikacji zginęło 180 tys. ludności cywilnej, a 16 tys. żołnierzy poszło do niewoli niemieckiej. Ludność stolicy została wysiedlona i skierowana do obozów pracy, miasto z rozkazów Hitlera zostało zrównane z ziemią

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut