profil

Daty polskie - od starożytności.

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Chrzest polski Wojna trzynastoletnia

VIII w - powstanie osady w Biskupinie

966r - chrzest Polski
972r - zwycięstwo Mieszka I nad Cedynią
991r - Powstanie dokumentu Dagome iudex
997r - śmierć św.Wojciecha

1000r - zjazd gnieźnieński
1002r - Najazd Chrobrego na Miśnie Milkso i Łużyce; początek wojen polsko-niemieckich
1018r - pokój w Budziszynie
1025r - koronacja Bolesława Chrobrego
1039r - najazd na Polskę czeskiego księcia Brzetysława
1076r - koronacja Bolesława Śmiałego
1079r - bunt możnych przeciwko Śmiałemu
1097r - podział kraju przez Władysława Hermana

1109r - wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę; oblężenie Głogowa
1116r - włączenie do Polski Pomorza Gdańskiego przez Krzywoustego
1124r - Pomorze Zachodnie uznało zwierzchnictwo polski
1138r - Podział dzielnicowy (testament Krzywoustego)
1154r - Książę Henryk Sandomierski wyruszył na krucjatę do Polski
1175r - odlanie z brązu drzwi gnieźnieńskich

1220r - Lokacja Środy Śląskiej
1226r - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski
1227r - Zjazd w Gąsawie-śmierć Leszka Białego
1228r - osadzenie na Mazowszu Zakonu Braci Dobrzyńskich; przywilej nadany w Cieni przez Władysława Laskonogiego
1230r - nadanie Krzyżakom Ziemi Chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego
1233r - Lokacja Chełmna
1235r - Połączenia zakonu krzyżackiego z zakonem braci Dobrzyńskich
1237r - połączenie zakonu Krzyżackiego z zakonem Kawalerów Mieczowych(z Inflant)
1241r - Najazd Mongołów na ziemie Polskie, bitwa pod Legnicą
1283r - zakończenie podboju ziem pruskich przez krzyżaków
1295r - koronacja Przemysła II

1300r - koronacja Wacława II
1304r - powrót Władysława Łokietka do kraju
1308r - najazd brandenburski na Pomorze Gdańskie; wezwanie na pomoc Krzyżaków
1309r - opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków; przeniesienie stolicy z Wenecji do Malborka przez Krzyżaków
1314r - Opanowanie Wielkopolski przez Władysława Łokietka
1320r - koronacja Władysława Łokietka
1331r - Bitwa pod Płowcami
1335r - zjazd w Wyszehradzie; zrzeczenie się praw do tronu Polskiego przez Jana Luksemburskiego

1343r - zawarcie pokoju z zakonem Krzyżackim
1340-1366r - opanowanie przez Kazimierza Wielkiego księstwa Halickiego
1364r - Ufundowanie przez Kazimierza uniwersytetu w Krakowie
1370r - Ludwik Węgierski królem Polski
1374r - Przywilej koszycki
1384r - Koronacja Jadwigi na króla Polski
1385r - Unia w Krewie, Władysław Jagiełło królem Polski
1387r - powstanie biskupstwa w Wilnie
1397r - powstanie związku Jaszczurego

1409r - początek wojny z Krzyżakami
1410r - bitwa pod Grunwaldem
1411r - pokój toruński
1413r - unie polsko-litewska w Horodle
1422r - przywilej czerwiński
1430r - przywilej jedleński
1433r - przywilej krakowski

1454r - inkorporacja Pomorza Gdańskiego i Prus do Korony Polskiej; przywileje nieszawskie
1454-1466r - wojna trzynastoletnia
1460r - kapitulacja Malborka
1462r - Zwycięstwo polskie pod Świeciem
1466r - II pokój toruński
1477-89r - Wit Stwosz wyrzeźbił wielki ołtarz w kościele mariackim w Krakowie
1492r - koronacja Jana Olbrachta
1493r - ukształtowanie się sejmu walnego

1501 - koronacja Aleksandra I
1505 - uchwalenie konstytucji Nihil novi
1506r - koronacja Zygmunta Starego
1525 - Hołd Pruski
1543r - opublikowanie dzieła Kopernika "O obrotach..."
1548 - koronacja Zygmunta Augusta
1551- Publikacja Modrzewskiego "o poprawie rzeczpospolitej"
1561r - sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych; Inflanty oddane "pod opiekę" Polsce i Litwie
1565r - założenie kolegium jezuickiego w Braniewie

1573r - konfederacja warszawska; pierwszy sejm elekcyjny; artykuły henrykowskie; pacta conventa
1574r - koronacja Henryka Walezego
1575r - detronizacja Henryka Walezego
1576r - koronacja Stefana Batorego
1578 - "Odprawa Posłów Greckich" Kochanowskiego
1582r - Polska odzyskuje Inflanty
1587r - koronacja Zygmunta III Wazy
1596r - Unia brzeska

1605r - zwycięska bitwa ze Szwedami pod Kircholmem
1610r - zwycięska bitwa nad Rosjanami i Szwedami pod Kłuszynem
1620r - klęska w bitwie z Turkami pod Cecorą
1621r - bitwa pod Chocimiem
1627r - zwycięska bitwa ze szwedami w bitwie morskiej pod Oliwa
1632r - koronacja Władysława IV
1634r - pokój z Rosją w Polanowie
1635r - rozejm ze Szwedami w Sztumskiej wsi
1648r - koronacja Jana Kazimierza; wybuch powstania Chmielnickiego; kleski wojsk polskich w bitwach pod Korsuniem, Żółtymi Wodami i Piławcami

1651r - zwycięska bitwa z Kozakami pod Beresteczkiem
1652r - pierwsze zerwanie sejmu przez liberum veto
1654r - ugoda kozacko-rosyjska w Perejasławiu; początek wojny Polsko-Rosyjskiej
1655-1660r - potop szwedzki
1655r - obrona Jasnej Góry
1657r - traktaty welawsko-bydgoskie; Prusy Książęce uzyskały niezależność
1660r - Pokój w Oliwie ze Szwecja
1667r - rozejm z Rosją w Andruszowie
1668r - Jan Kazimierz zrzekł się korony i wyjechał do Francji

1669r - Koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1672r - traktat z Turcją w Buczaczu; Polska utraciła Podole
1673r - zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Chocimiem
1674r - koronacja Jana Sobieskiego
1683r - zwycięska bitwa z Turkami pod Wiedniem
1686r - Pokój Grzymułtowskiego
1697r - Koronacja Augusta II Mocnego
1699r - pokój z Turcją w Karłowicach

1704r - Osadzenie na tronie Polskim Stanisława Leszczyńskiego przez Karola XII
1709r - Powró na tron Augusta II Mocnego
1717r - Sejm Niemy
1733r - podwójny wybór na króla Augusta III Wettina oraz Stanisława Leszczyńskiego
1740r - założenie szkoły pijarskiej Collegium Nobilium
1764r - koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego; reformy sejmu konwokacyjnego; konfederacja barska
1772r - I rozbiór Polski
1773r - sejm rozbiorowy ; powołanie Komisji Edukacji Narodowej

1788-1792r - Obrady Sejmu Wielkiego
1791r - Konstytucja 3 maja
1792r - konfederacja w Targowicy; wojna polsko-rosyjska
1793r - II rozbiór Polski
1794r - powstanie kościuszkowskie; Uniwersał Połaniecki (7maj)
1795r - III rozbiór Polski; abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1797r - Legiony Polskie we Włoszech

1807r - Utworzenie Księstwa warszawskiego
1809r - wojna z Austria; KW + Małopolska
1815r - utworzenie Księstwa Polskiego, Poznańskiego i Rzeczpospolita Krakowska z KW
1830-1831r - powstanie listopadowe; detronizacja Mikołaja jako króla polski; bitwa pod Grochowem; klęska pod Ostrołęką
1846r - powstanie Krakowskie; rabacja Galicyjska
1863-1864r - powstanie Styczniowe

1867r - Galicja uzyskała autonomie
1871-1878r - "Kulturkampf" Otto von Bismarck(przepisy antypolskie)
1882r - Proletariat-pierwsza partia robotnicza na ziemiach Polskich
1892r - założenie PPS
1893r - Liga Polska przekształcona została w Ligę Narodów (! partia narodowa)
1895r - założenie Stronnictwa Ludowego

1905-1906r - wybuch rewolucji w Rosji i zaborze rosyjskim; Prusy Książęce uzyskały niezależność

Podoba się? Tak Nie