profil

Najważniejszy daty II wojny światowej

poleca 85% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1939.09.01 - hitlerowskie Niemcy rozpoczęły II Wojnę Światową od ataku na ziemie polskie.
1939.09.01 - obrona poczty gdańskiej, po użyciu przez Niemców dział i miotaczy ognia obrońcy poddali się. W czasie walk zginęło 12 osób, pozostałe 38, w tym kobiety, rozstrzelano. Obroną dowodził porucznik Konrad Guderski.
1939.09.01 - walki w rejonach Mokrej - płk Julian Filipowicz.
1939.09.01 - 1939.09.07 - obrona Westerplatte, które zostało zaatakowane przez Niemiecki pancernik Schleswik-Holstein - mjr Henryk Sucharski.
1939.09.01 - 1939.10.02 - obrona Wybrzeża - płk Stanisław Dąbek, kontradmirał Józef Unrug.
1939.09.03 - Anglia i Francja wypowiadają wojnę Niemcom, nie podejmując żadnych działań militarnych - "dziwna wojna".
1939.09.07 - 1939.09.28 - walka obronna Warszawy - gen. Walerian Czuma, gen. Juliusz Rómmel, Stefan Starzyński.
1939.09.08 - 1939.09.10 - walki w rejonie Wizny - kpt. Stanisław Raginis.
1939.09.09 - 1939.09.20 - bitwa nad Bzurą - gen. Tadeusz Kutrzeba.
1939.09.11 - 1939.09.29 - walki w rejonie Modlina - gen. Wiktor Thomme.
1939.09.12 - 1939.09.22 - walki we Lwowie - gen. Władysław Langer.
1939.09.17- atak wojsk sowieckich na Polskę.
1939.09.17 - 1939.09.18 - internowanie władz polskich w Rumunii.
1939.09.27 - utworzenie w oblężonej przez Niemców Warszawie podziemnej organizacji militarnej Służba Zwycięstwu Polski, na czele której stanął Michał Tokarzewski-Karaszewicz.
1939.09.28 - podpisanie przez III Rzeszę i Rosję układu o wzajemnej przyjaźni.
1939.09.30 - utworzenie polskiego rządu we Francji.
1939.10.03 - 1939.10.06 - walki w Kocku - gen. Franciszek Kleeberg.
1939.10.12 - utworzenie z części ziem polskich Generalnego Gubernatorstwa.
1939.10.13 - z inicjatywy Władysława Sikorskiego powołano Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) - organizację zbrojną podlegającą bezpośrednio rządowi emigracyjnemu.

1939.11.30 - 1940.03.12 - wojna radziecko-fińska1940.04.09 - niemiecka inwazja na Danię i Norwegię, zajęcie Danii po kilkugodzinnej walce. W Norwegii utworzenie faszystowskiego rządu Vidkuna Quislinga.
1940.05 - dokonanie mordu w Katyniu.
1940.05.10 - agresja niemiecka na Holandię, Belgię i Francję.
1940.05.21 - w rejonie Dunkierki został okrążony bryt. korpus ekspedycyjny oraz część wojsk francuskich, z których większość ewakuowano do Wielkiej Brytanii.
1940.06.10 - Włochy przystępują do wojny po stronie Niemiec i wypowiadają wojnę Francji i Wielkiej Brytanii
1940.06.22 - kapitulacja Francji i jej podział na część północną - pod okupacją niemiecką i część południową ze stolicą w Vichy pod kolaboranckim rządem marszałka Ptaina.
1940.08 - włączenie krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii do ZSRR.
1940.08 - Włosi opanowują Somali brytyjskie i część Kenii i Sudanu, a następnie atakują oddziały angielskie w Egipcie.
1940.08 - 1940.10 - bitwa o Anglię - pierwsza kampania przegrana przez III Rzeszą.
1940.10 - 1940.12 - wojska włoskie z Albanii zaatakowały Grecję i poniosły porażkę.

1941.02 - w Afryce Włosi otrzymują wsparcie armii niemieckiej Afrikakorps pod dowództwem Erwina Rommla.
1941.03.01 - Bułgaria przystąpiła do faszystowskiego paktu berlińskiego, na którego mocy wojska niemieckie mogły korzystać z bułgarskich portów morskich, baz lotniczych i linii kolejowych.
1941.04.06 - 1941.04.09 - atak Niemiec, Włoch, Węgier i Bułgarii na Jugosławię i Grecję.
1941.04.13 - Japonia i Związek Radziecki zawarły układ o nieagresji.
1941.04.17 - kapitulacja Jugosławii.
1941.04.29 - kapitulacja Grecji.
1941.06.22 - wybuch wojny radziecko-niemieckiej.
1941.07 - powstanie Wielkiej Koalicji Antyfaszystowskiej.
1941.07.22 - wojska japońskie wkraczają do Indochin.
1941.07.30 - układ polsko-radziecki - ponowne nawiązanie stosunków polsko-radzieckich, podpisany przez ambasadora radzieckiego w Wielkiej Brytanii Iwana Majskiego i Władysława Sikorskiego.
1941.08 - 1941.12 - oblężenie Tobruku przez wojska niemieckie.
1941.08.14 - podpisanie Karty Atlantyckiej przez F.D. Roosevelta i W. Churchilla na pokładzie pancernika Prince of Wales.
1941.08.29 - blokada Leningradu - trwała 900 dni.
1941.10.02 - 1941.12.06 - bitwa o Moskwę.
1941.12.07 - atak Japończyków na Pearl Harbor.
1941.12.11 - wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym przez Niemcy i Włochy.

1942.06.03 - 1942.06.05 - bitwa o Midway, zwycięstwo Amerykanów nad Japończykami.
1942.06 - zdobycie Tobruku przez wojska niemieckie.
1942.07.17 - 1943.02.02 - bitwa Stalingradzka - kapitulacja armii niemieckiej pod dowództwem Friedricha von Paulusa.
1942.08.18 - 1942.08.19 - operacja desantowa aliantów pod Dieppe, zakończyła się niepowodzeniem.
1942.10 - 1942.11 - zwycięstwo VIII armii brytyjskiej pod El-Alamein.
1942.11 - odwrót Niemców od Libii, ofensywa aliancka w Libii i Tune

1943 - z inicjatywy komunistów polskich w Sielcach nad Oką utworzono 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Zygmunta Berlinga.
1943.07 - bitwa na łuku kurskim.
1943.07 - lądowanie wojsk alianckich na Sycylii.
1943.10.12 - kapitulacja wojsk osi w Afryce (do niewoli dostało się ponad 200 000 żołnierzy włoskich i niemieckich).
1943.10.12 - 1943.10.13 - pierwsza bitwa 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Zygmunta Berlinga (Lenino).
1943.10.19 - 1943.10.30 - konferencja moskiewska z udziałem USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR.
1943.11.28 - 1943.12.01 - konferencja w Teheranie z udziałem Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ZSRR1944 - ofensywa zimowa ZSRR.
1944.05.18 - zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski dowodzony przez Władysława Andersa.
1944.06.06 - lądowanie wojsk alianckich we Francji (operacja Overlord) - uruchomienie drugiego frontu w Europie.
1944.07 - operacja białoruska.
1944.07.20 - nieudany zamach na Hitlera w jego bunkrze pod Kętrzynem.
1944.08 - Rumunia przyłącza się do aliantów.
1944.08.01 - 1944.10.02 - powstanie warszawskie.
1944.09 - wyzwolenie Francji.
1944.10 - wyzwolenie Belgii.
1944.10.20 - 1945.02 - amerykańska flota i wojska lądowe wyzwoliły Filipiny.
1944.12.16 - kontrofensywa wojsk niemieckich w Ardenach.
1944.12.28 - Węgry wypowiadają wojnę Niemcom


1945.01 - operacja zimowa wojsk radzieckich na ziemiach polskich.
1945.01.17 - zajęcie Warszawy przez wojska ZSRR.
1945.01.19 - rozwiązanie AK przez Leopolda Okulickiego - głównego komendanta.
1945.01.19 - zajęcie Łodzi i Krakowa przez wojska ZSRR.
1945.01.21 - armia radziecka przekracza dawną granicę polsko-niemiecką.
1945.02.04 - 1945.02.11 - na konferencji w Jałcie (Wielka Brytania, USA, ZSRR) podjęto decyzje m.in. w sprawie powojennej organizacji świata, pozostawienia Polski w strefie wpływów ZSRR.
1945.04.05 - Rosja wypowiada Japonii pakt o nieagresji.
1945.04.25 - spotkanie wojsk amerykańskich i radzieckich nad Łabą.
1945.04.29 - ofensywa wojsk alianckich we Włoszech, kapitulacja wojsk niemieckich we Włoszech.
1945.05 - wyzwolenie Holandii.
1945.05.02 - zdobycie Berlina przez wojska radzieckie przy udziale m.in. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
1945.05.08 - kapitulacja wojsk III Rzeszy.
1945.06.17 - 1945.06.21 - konferencja moskiewska - rokowania między przedstawicielami KRN i Rządu Tymczasowego RP, a działaczami polit. dotychczas gł. związanymi z władzami RP na uchodźstwie.
1945.07.17 - 1945.08.02 - konferencja w Poczdamie.
1945.08.02 - ogłoszenie, że zachodnią granicę Polski stanowić będą Odra i Nysa Łużycka, północną Bałtyk. Do Polski przyłączono także Gdańsk i południową część Prus Wschodnich.
1945.08.06 - zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę przez Amerykanów.
1945.08.09 - zrzucenie bomby atomowej na Nagasaki przez Amerykanów.
1945.08.09 - Związek Radziecki wypowiada wojnę Japonii.
1945.09.02 - kapitulacja Japonii - koniec II Wojny Światowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut