profil

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944-1945, wersja na ściąge!!!!!

poleca 84% 1711 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SYTUA WEW W POL 31.12.1944 PKWN decyzja KRN zostal przekszt w Rzad Tymcz RP na czele z Ed Os-Mor, rzad ten uznany zost przez ZSRR, Jug.i CzSna ziemiach pols dzial również rzad emigr, uzn przez USA, Wlk.brNowa wł na ziem pol wprow przy pom grup oper, romb aparat bezpieutworzono MO i zaczęły powst UBdokon areszt oraz brut akcji pacyf w celu zastr ludn, org akcje połącz z rabunk i rozstrz.Wieź które wcześ należ do gestap zost przejęte przez MO i zapeł się now więź. Szczeg brut były akcje prowadz wobec byłych żołn AK(zost rozw 1,1945)Utworz obozy odosob. Wieksz społ nie popier nowej wł Represj wobec żołn AK spow powrót tyś Pol do konsp nazyw przez komun reakcyjnym podziem lub bandamiW ramach konsp dział atak posteru i funkc MO,UB, takie akcje przepr były na ter lubel,białostok,rzeszow działała tam gr UPA wym przeciw Pol. Poniew wł komun nie radz sobie z konsp dział Pol dlatego też utworz Korpus Bezp Wew

ARESZT PRZY POL POWST poniew nowa wł nie radz sobie z podziem dowództ ACZ i NKWD otrz polec ujęc kierow pols podziem. Zapropon spotka dowódz pol podz z dowód radz w celu unorm stosun i znaleź drogi do współdział w odbud pańs pols. Spotka wyzna na 27.03.1945-okazało się zastaw pułap. Kiedy na spotka przybyli ppp zost areszt i wywieź do Moskwy(więź na Łubiance) oskarż ich o dywersje pol-wojs na tyłach ACZ. Inter na to wydarz rz.emigr poprzez WlkB i StZj była bezskut:rz radz nie przyzn się dopier na konfer założ ONZ w IV.1945 przyznał ze w Moskwie toczy się proces przeciw 16 przywód,3 z nich uwięź pozost otrzym wyroki, Leop Okul zmarł w radz łagrze

ISTOTA POROZUM RADZ
21.IV.1945premier rzadu tymcz Ed Os-Mor i Stalin podp „ukł o przyjaź, wzaj pomocy i współp powoj na 20 lat” ukł ten miał charakt sojuszu wojsk i polit, wytycz on kierunki polsk polit zagran dlat budził niezadowol wśród społecz i oburz rz.emigr (rz.tym nie był upraw do podej takiej decyzji bo w lutym 1945 zapadła decyz ze rz.tym zost przekszt w Tym Rz Jedn Naro)

UTWORZ TYMCZ RZAD JEDN NAROD powoł komis dobr usług-KDK skł się z przed W3, miała czuwać nad przeb rozm 17-21VI1945 przedst rz.tym: B.Bierut, W.Gomółka, Ed Os-Mor i przedst rz.emigr: St.Miko, Jan Stańczyk spotk się w Moskwie w celu utworz „rzadu jedności” –komisja zaini to spotka W3 oprac kompr, oba rzady wyraz zgode 28VI1945 prezyd KRN Bol.Bier powoł do życia TRzJN, prem zost Ed OM wiceprem: St Miko, Wł Gomół Rzad ten do końca czerwca uzn zost przez 17 państw europ: WlkBr Włoch Fran oraz StZj Kanad i Chiny.Na 21ms w now rzadz 4ms uzysk rz.emig, reszta ms dla komun. Rzady StZj i WlkBr cofn swoje uznanie dla rz.emigr

POWST POLS STR LUDOW 1945 do kraju z Lond wraca St.Miko zorg on konfer na która zaprosz działaczy ludow sprzed wojny i kierow ruchu ludow „Rady” nie zwarz przy tym na kontrol przez komun stronnictwo 12VII1945 Kraków posiedz Naczel Komit Wykona którego celem było wybr nowy władz SL, prezesem zost W.Witos wiceprez: St.Miko Józef Niećko Wł.Kiernik. W X umiera Witos jego ms zajm S.Miko 22VIII Miko postan przeksz SL w PSL poniew partia zaczęł się rozrast, przybyw nowych członk PSL głoś: walke polit o niepodl i wolność, swobod życia polit i prasy, fakt uczestn chłop w sprawow rzadów w kraju, AGRARYZM- ze najwaz dziedz w gosp jest roln a chłopi powinni stan większ. W listop 45 liczyło 200tys człon,a w maju 48 już ponad 800tys

ODBUD I REKONST GOSP ZE ZNISZCZ WOJENN straty gosp Pol najw w tej czesc świa straty mater wynos 26mld pw zl, 65%zakł przem uleg zniszcz w roln dewast grunt, zabud, inwent żyw, gwał spadek zasiew,plon. Zdeorg transp: zniszcz 33%torów 65%mostów klej 30%parowców i wagonów. Przem Wwy znisz w 90%,znisz uległ prze Wroc Szczec Gdań. Śmierć w czasie woj. pon ok 6mln lud pol. Reformę rolną zapow manifest PKWN dekret z 6IX1944: ref podl ter roln które były włas skarbu państwa stanow wł poniem lub obyw pol. Nastap parcel mająt ziemsk pow 100ha, ale także 50ha pow użytkowej. Nastąp upełnorol do 5ha otrzym przez chłop mało- i bezrolnych, a spłata miała nast. w przecią 20lat dla chł bezrol w form plonów(10% wart na danej ziemi)a dla małorol okres ten wyn 10lat. Ref zakoń latem 1945 Zniszcz w przemyś: gosp zdewas podcz radz dział wojen, robot zabezp fabryk przed Rosj, na ziem odzysk od ZRadz ogr zniszcz, skarb państ nie posiad środ na odbud. 3I1946 KRN przyj ustawe o nacjonal –upańst prywat przeds przem. Przejecie na włas państ pols zakł należ do Niem–bez odszkod. Przej przez pańs za odzskod zakł przem zatr po 50 robot na zmiane. Przeds nie podleg nacjonal a znajd się w tymcz zarządzie państw miano zwróc właściciel. Odbud zost przem wydob, hutn, rolno-spoż, stoczn. Jedynym tow eksp był węgiel. IV 1947 PPR sform progr „bitwy o handel” czyli stan zlikw h prywat. W rezult zlikw większ prywat sklep i hurt i rozb hand państw- powst CUP centr urz planow, na czele z Czesł Borowskim, dostał uprawn w dziedz plan społ-gosp, kontroli ekonom

IST AKCJI PRZEŚ I REPATR repatriacja- powrót do ojczyzny W lutym 1946 odbył się spis ludn ok. 6mln Pol zgin podcz wojny. Akcją repatr zajął się PUR Państ Urz Repatr na czele z Wł Wolskim. Ze ZR powróc ok.1,5mld osób które do 17IX1938 miało obyw polskie, ludn kierow na ziemie zach i pół. Z zach do kraj powróc ok. 1,5mld osób: wojsk kierowani byli na linie Odry i Nysy Łuż czyli Dol.Śl, powiat zgorz, lubań, lwówec. Akcje przesiedl, Niemc zgodn z postan konferen poczdamsk po roku 1946 przesiedl do strefy okup radzie i bryt.- przes ok. 2mln Niemc. warunki przesi dość dobre: pozwol wz część dobytku, jedzenie, transp był humanit. Akcja Wisła, bezlitoś likwid bunt wśród Ukrain (rzeszowsz) w1947 WP,MO,UB wysiedl Ukr na Pomorze, Dl.Śl i Mazury w celu rozprosz ich po kraju. Litw, Białoruś itd. przesi do Biał Litw Ukrai

ŚCIĄGA TA PISANA JEST SKRÓTAMI (ABY ZAJMOWAŁA MNIEJ MIEJSCA PO ZMNIEJSZENIU JEJ) MAM NA DZIEJE ŻE SIĘ KOMUŚ PRZYDA

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata