profil

PYTANIA MATURALNE

poleca 84% 1074 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe Insurekcja kościuszkowska II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Władysław Łokietek Kazimierz Wielki Unia lubelska

1.MONARCHIA KAROLA WIELKIEGO - IDEE, STRUKTURY, FUNKCJE.2.PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE3.SŁOWIANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU4.CESARSTWO OTTONÓW5.POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO6.PAŃSTWO POLSKIE ZA BOLESŁAWA CHROBREGO7.WALKA O PRZODOWNICTWO W ŚWIECIE CHRZEŚCIJAŃSKIM - PAPIESTWO- CESARSTWO (XI - XII W.)8.STANOWISKO POLSKI WOBEC WALKI CESARSTWA Z PAPIESTWEM9.POLSKA ZA PANOWANIA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO10.RUCH KRUCJATOWY XI - XIII W.11.MONARCHIA STANOWA W ANGLII. GENEZA PARLAMENTARYZMU12.POLITYKA WEWNĘTRZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO13.POLITYKA ZAGRANICZNA KAZIMIERZA WIELKIEGO14.ROZBICIE DZIELNICOWE W POLSCE I JEGO KONSEKWENCJE15.PROCES ODBUDOWY KRÓLESTWA POLSKIEGO W XIV W. DROGA DO KORONY WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA16.KRYZYS KOŚCIOŁA I PAPIESTWA I PRÓBY JEGO PRZEZWYCIĘŻENIA(XIV -Xvw.) - NIEWOLA AWINIOŃSKA17.WIELKIE WYPRAWY MORSKIE HISZPANÓW I PORTUGALCZYKÓW XV/XVI W.PRZYCZYNY, CELE, PRZEBIEG, SKUTKI.18.ROZWÓJ GOSPODARCZY EUROPY W XV I W XVI W.19.POLSKA I LITWA W DOBIE PIERWSZYCH JAGIELLONÓW20.POLSKA A ZAKON KRZYŻACKI ZA PIERWSZYCH JAGIELLONÓW. WALKA O ODZYSKANIE POMORZA21.POLITYKA ZAGRANICZNA ZYGMUNTA STAREGO- 1506- 1526.GENEZA HOŁDU PRUSKIEGO22.REFORMACJA W EUROPIE W XVI W. WOJNY RELIGIJNE23.REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI W.24.WOJNY O PANOWANIE NAD BAŁTYKIEM.SPRAWA INFLANT W POLITYCE BAŁTYCKIEJ XVI - XVII W.25.WALKA O HEGEMONIĘ W EUROPIE W XVI W.26.UNIA LUBELSKA. PRZESŁANKI I ZNACZENIE27.SZLACHECKA WIZJA PAŃSTWA - SARMATYZM28.SZLACHECKA WIZJA PAŃSTWA- RUCH EGZEKUCYJNY29.MONARCHIA LUDWIKA XIV30.KONFLIKT POLSKO - SZWEDZKI W I POŁ. XVII W.31.PRZYCZYNY I PRZEBIEG POWSTANIA B. CHMIELNICKIEGO32.POTOP SZWEDZKI 1655 - 166033.WOJNY POLSKO - TURECKIE W II POŁ. XVII W.34.PARLAMENTARYZM SZLACHECKI. SEJMY I SEJMIKI W POLSCE XVI - XVIII W.35.WZROST ZNACZENIA ROSJI I PRUS W I POŁ. XVIII W.36.UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII -7 XVII/XVIII W.37.PROGRAMY NAPRAWY RZ.P. W XVIII W.38. POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO 1764 R. DO KONFEDERACJI BARSKIEJ939.PRZYCZYNY I ROZBIORU POLSKI40.SEJM WIELKI. KONSTYTUCJA 3-GO MAJA 1791 R.41.POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE I III ROZBIÓR POLSKI42.POCZĄTKI I PRZYCZYNY WIELKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ43.DYKTATURA JAKOBINÓW44.CESARSTWO NAPOLEONA I - POLITYKA ZAGRANICZNA45.LEGIONY POLSKIE I UDZIAŁ POLAKÓW W WOJNACH NAPOLEOŃSKICH46.POSTANOWIENIA KONGRESU WIEDEŃSKIEGO - SYSTEM WIEDEŃSKI W EUROPIE W LATACH 1815 - 183047.KONSTYTUCJA KRÓLESTWA POLSKIEGO W 1815 R. - NARUSZANIE POSTANOWIEŃ48.KULTURA OŚWIECENIA W POLSCE49.POWSTANIE LISTOPADOWE50.GŁÓWNE OŚRODKI I OBOZY WIELKIEJ EMIGRACJI51.SYTUACJA W KRÓLESTWIA POLSKIM PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO52.WIOSNA LUDÓW W EUROPIE (ZNACZENIE DLA EUROPY I SPRAWY POLSKI)53.POWSTANIE STYCZNIOWE I BEZPOŚREDNIE SKUTKI54.WALKA POLAKÓW Z RUSYFIKACJĄ I GERMANIZACJĄ W KONTEKŚCIE POLITYKI WYNARADAWIANIA W II POŁ. XIX W.55.SYTUACJA POLAKÓW W ZABORZE ROSYJSKIM PO POWSTANIU STYCZNIOWYM56.POWSTANIE CESARSTWA NIEMIECKIEGO- 1871 R.57.UPADEK II CESARSTWA. KOMUNA PARYSKA 1871 R I JEJ ZNACZENIE58.UKSZTAŁTOWANIE SIĘ NOWOCZESNEGO SPEKTRUM POLITYCZNEGO NA ZIEMIACH POLSKICH - XIX/XX W.59.REWOLUCJA 1905 R. W ROSJI60.REWOLUCJA 1905 - 1907 R. NA ZIEMIACH POLSKICH61.ORIENTACJE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO PRZED WYBUCHEM I WOJNY ŚWIATOWEJ62.PRZYCZYNY WYBUCHU I WOJNY ŚWIATOWEJ63.SPRAWA POLSKA A PAŃSTWA CENTRALNE W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ64.USTALENIE ZACHODNIEJ GRANICY POLSKI PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ65.ROK 1917 W ROSJI66.WOJNA POLSKO - RADZIECKA 1920 R. - POSTANOWIENIA TRAKTATU RYSKIEGO67.KONSTYTUCJA MARCOWA I KWIETNIOWA - ISTOTNE RÓŻNICE68. ZAMACH MAJOWY I JEGO POLITYCZNE KONSEKWENCJE69.SYSTEM RZĄDÓW AUTORYTARNYCH W POLSCE - 1926 - 193970.POŁOŻENIE MIĘDZYNARODOWE II RZ.P. W LATACH 1918 - 1926.71.OSIĄGNIĘCIA I PROBLEMY GOSPODARKI POLSKIEJ W XX - LECIU MIĘDZYWOJENNYM72.SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W EUROPIE W LATACH 1933-193972.WOJNA OBRONNA POLSKI W 1939 R.74.IDEOLOGIA I PRAKTYKA RUCHU NAZISTOWSKIEGO W NIEMCZECH W LATACH 1933 - 193975.PODZIAŁ ZIEM RZ.P. PO KLĘSCE WRZEŚNIOWEJ76.GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ RZĄDU POLSKIEGO NA EMIGRACJI W OKRESIE 1939 - DO CZERWCA 1941 R.77.POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ78.WOJNA NIEMIECKO - RADZIECKA 1941 - 194579.GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ ARMII KRAJOWEJ80.POWSTANIE I ROZWÓJ KONSPIRACJI LEWICOWEJ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ81.POLITYKA RZĄDU RADZIECKIEGO I WŁADZ PKWN WOBEC AK I DELEGATURY RZĄDU W LATACH 1944- 194582.SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE W LATACH 1944 - 194783.POSTANOWIENIA WIELKIEJ TRÓJKI NA KONFERENCJI W TEHERANIE, JAŁCIE I POCZDAMIE84.PRZEMIANY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE 1947 - 195585.SYTUACJA POLITYCZNA I ZMIANY W POLITYCE SPOłECZNEJ W POLSCE PO ROKU 195686.KRYZYS LAT 1968 - 1970 W POLSCE87.OPOZYCJA W POLSCE I WYSTĄPIENIA SPOŁECZNE W LATACH 1970 - 198088.WYDARZENIA LAT 1980 - 1981 W POLSCE.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut