profil

Zanieczyszczenia i ochrona wód

poleca 85% 314 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Wielkość zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu w Europie. Do tego wlicza się także sumę opadów rocznych na danym obszarze. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę komunalną (ok.21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%). Rozwój gospodarczy oraz wzrost ludności powoduje ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, odprowadzanych bezpośrednio do wód. Ścieki te stanowią podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych. Wśród najważniejszych źródeł zanieczyszczenia należy wymienić: przemysł włókienniczy, paliwowo - energetyczny, metalurgiczny, górniczy, chemiczny, papierniczy i spożywczy.

Wody powierzchniowe zanieczyszczone są głównie przez substancje:
- lotne, jak CO2, CO, SO2, H2S, NO2, HCl, Cl, CS2
- stałe, jak związki P, Na, K oraz sole metali ciężkich Cu, Zn, Pb
- ciekłe, jak oleje, smary, rozpuszczone detergenty, wypłukiwane z gleby związki z nawozów sztucznych, H2SO4, H2SO3, sól, fenol, ropa naftowa i substancje naftopochodne.
Mówiąc o zanieczyszczeniach wód powierzchniowych uwzględniamy rzeki, jeziora oraz Morze Bałtyckie. W Polsce obowiązują cztery klasy czystości wód (I,II,III oraz IV - nie odpowiadająca normom).
Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 54 większych rzek i cieków, które są objęte badaniami (całkowita długość rzek objętych systematyczną kontrolą wynosi łącznie 1819,9 km. Sieć wodną uzupełniają jeziora, stawy i kanały.
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności województwa podlaskiego są wody podziemne. Wszystkie miasta naszego województwa posiadają komunalne ujęcia wody ze stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią wodociągową.
Na wsi blisko 55% gospodarstw podłączonych zostało do sieci wodociągowej. Łącznie na terenie województwa funkcjonuje 281 stacji uzdatniania wody.

W minionym dziesięcioleciu obserwuje się systematyczne ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zahamowanie postępującej ich degradacji. Spowodowane jest to: upadkiem dużych zakładów, zmianą profilu produkcji, modernizacją procesów produkcyjnych. Systematycznie rośnie ilość ścieków oczyszczanych biologicznie.
Większość źródeł zanieczyszczeń wód stanowią miejskie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie komunalne. Z danych statystycznych wynika, iż wyraźnie rośnie ilość miast województwa wyposażona w mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji. Realizowane proekologicznie działania inwestycyjne w zakresie ochrony wód utrzymuje od kilku lat dobrą jakość rzek w skali województwa.
Władze województwa wspólnie z samorządami gmin realizują szeroki program budowy oczyszczalni ścieków, ich modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji.

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich. Wielkość zasobów wodnych stawia nas na 26 miejscu w Europie. Do tego wlicza się także sumę opadów rocznych na danym obszarze. Zużycie wody w Polsce z roku na rok rośnie. Woda wykorzystywana jest głównie przez przemysł (ok.67%), gospodarkę komunalną (ok.21%) oraz rolnictwo i leśnictwo (ok.12%). Rozwój gospodarczy oraz wzrost ludności powoduje ciągły wzrost ilości ścieków przemysłowych i komunalnych, odprowadzanych bezpośrednio do wód. Ścieki te stanowią podstawowe zagrożenie dla wód powierzchniowych. Wśród najważniejszych źródeł zanieczyszczenia należy wymienić: przemysł włókienniczy, paliwowo - energetyczny, metalurgiczny, górniczy, chemiczny, papierniczy i spożywczy.

Wody powierzchniowe zanieczyszczone są głównie przez substancje:
- lotne, jak CO2, CO, SO2, H2S, NO2, HCl, Cl, CS2
- stałe, jak związki P, Na, K oraz sole metali ciężkich Cu, Zn, Pb
- ciekłe, jak oleje, smary, rozpuszczone detergenty, wypłukiwane z gleby związki z nawozów sztucznych, H2SO4, H2SO3, sól, fenol, ropa naftowa i substancje naftopochodne.

Mówiąc o zanieczyszczeniach wód powierzchniowych uwzględniamy rzeki, jeziora oraz Morze Bałtyckie. W Polsce obowiązują cztery klasy czystości wód (I,II,III oraz IV - nie odpowiadająca normom).
Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 54 większych rzek i cieków, które są objęte badaniami (całkowita długość rzek objętych systematyczną kontrolą wynosi łącznie 1819,9 km. Sieć wodną uzupełniają jeziora, stawy i kanały.
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności województwa podlaskiego są wody podziemne. Wszystkie miasta naszego województwa posiadają komunalne ujęcia wody ze stosunkowo dobrze rozwiniętą siecią wodociągową.
Na wsi blisko 55% gospodarstw podłączonych zostało do sieci wodociągowej. Łącznie na terenie województwa funkcjonuje 281 stacji uzdatniania wody.

W minionym dziesięcioleciu obserwuje się systematyczne ograniczenie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zahamowanie postępującej ich degradacji. Spowodowane jest to: upadkiem dużych zakładów, zmianą profilu produkcji, modernizacją procesów produkcyjnych. Systematycznie rośnie ilość ścieków oczyszczanych biologicznie.
Większość źródeł zanieczyszczeń wód stanowią miejskie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie komunalne. Z danych statystycznych wynika, iż wyraźnie rośnie ilość miast województwa wyposażona w mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji. Realizowane proekologicznie działania inwestycyjne w zakresie ochrony wód utrzymuje od kilku lat dobrą jakość rzek w skali województwa.
Władze województwa wspólnie z samorządami gmin realizują szeroki program budowy oczyszczalni ścieków, ich modernizacji i rozbudowy systemów kanalizacji.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty