profil

Problemy i osiągnięcia europejskiego Średniowiecza (Xl / Xlll w.).

poleca 84% 140 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

FAKT - wydarzenie + myśl , która się za nim kryje.
<BR>
<BR>(siła urzeczywistnienia )
<BR>
<BR>W średniowieczu uważano , że istnieje jeden lud chrześcijański, którego naczelnym zadaniem jest troska o zbawienie duszy. Wszystkie niepokoje moralne , etyczne , kulturowe , materialne odczytywane w kateg. teologiach ( jak takie czy inne postępowanie ma się do mojego zbawienia ).
<BR>
<BR>Podstawową formą zorganizowania społeczeństwa jest rodzina . Dla każdej rodziny ważne są środki utrzymania , warunki bytowania , perspektywa dobrej przyszłości w ramach posiadanego obrazu świata w imię wyznawanych wartości i poprzez posiadane kwalifikacje . To daje poczucie tożsamości , określa przynależność do danej jakiejś wspólnoty , jednocześnie tworzy struktury porozumienia , akceptacji i współdziałania .
<BR>
<BR>Cały świat pojmowano w kategoriach teologicznych . Społeczeństwo było chrześcijańskie zarówno w swoich instytucjach , poglądach , wierzeniach , zwyczajach . Papiestwo posiadało władzę mocą autorytetu prawa bożego ( lud boży rządzi się prawem bożym ) . Xlll w. to okres absolutnej przewagi Kościoła nad państwami . Państwa były kościelne . Ludzie średniowiecza byli podzieleni na stany , z których każdy miał swoje uprawnienia i swoje powinności ( król stał na straży całości ) . Zgodnie ze swoimi uprawnieniami stan duchowny był powołany do prowadzenia wiernych do zbawienia wiekuistego , stąd miał takie uprawnienia : nauczanie prawd wiary i wymaganie dyscypliny .
<BR>
<BR>Ludzie średniowiecza spostrzegali świat w kategoriach zbawienie lub potępienie poprzez odpowiednie postępowanie . Człowiek średniowiecza jeśli chciał osiągnąć zbawienie musiał wykonywać nakazy wiary ( spełniać godności powołania ) .
<BR>
<BR>Ludzie średniowiecza nie pytali się dlaczego ? , pytali się po co ? .Ludzie średniowiecza uważali , że każdy byt ma swą naturalną godność , swoje powołanie , każdy byt czemuś służy i do czegoś zmierza . " Deszcz pada po to , aby trawa była zielona , trawa jest po to , aby się mogli nią paść bydlątka , bydło jest po to , aby ludzie mogli je spożywać , a ludzie dostali nieśmiertelną duszę , aby wieźć ją w kierunku zbawienia wiekuistego " , tak więc ludzie zadawali sobie pytania - co istnieje ? , co jest bytem , i jak istnieje , czyli jaka jest natura rzeczy i jaka jest jej godność powołania . Ludzi średniowiecza fascynowało również jak się mają pojęcia do rzeczywistości ? .
<BR>
<BR>Były dwie szkoły myślenia :
<BR>
<BR>nominaliści , którzy uważali , że istnieją tylko byty jednostkowe , pojęcia są tylko nazwami .
<BR>
<BR>realiści ( res - rzecz ) , którzy twierdzili , że pojęcia są bytami rzeczywistymi , natomiast byty jednostkowe są tylko egzemplikacją ( uprzykładowieniem ) .
<BR>
<BR>Takim trwałym bytem dla realistów było państwo , Kościół , urząd ,natomiast kolejne pokolenia były tylko przejawem tego urzędu .
<BR>
<BR>W średniowieczu uważano , że istnieje tylko jedna prawda dostępna ludzkiemu rozumowi , obejmuje ona obszar od materii do Trójcy Św. ( od doświadczenia zmysłowego do mistycznej intuicji poznania nadprzyrodzonego ) .
<BR>
<BR>Przeświadczenie to opierało się na jeszcze głębszej prawdzie , że umysł ludzki jest zdolny nawiązać kontakt z rzeczywistością , która jest poza nim . Zrozumienie tej rzeczywistości zarówno w dziedzinie metafizyki jak i etyki można wyrazić w terminach ważnych poza wszystkie czasy .
<BR>
<BR>ETYKA - sztuka realizacji tego , co możliwe dla indywidualności .
<BR>
<BR>Nauka średniowieczna rozbiła się na dwa nurty :
<BR>
<BR>1. NURT PLATOŃSKI ( realistyczny ) - św. Bonawentura
<BR>
<BR>2. NURT ARYSTOTELESOWSKI ( nominalistyczny )- św. Tomasz
<BR>
<BR>1. Wszystko przemija , natura człowieka jest grzeszna i ułomna wobec bożej doskonałości , zbawienie człowiek może osiągnąć tylko w wyższej sferze ducha ( kwestia łaski bożej ).
<BR>
<BR>2. Św. Tomasz dokonał rozróżnienia między tym co naturalne, a tym co nadprzyrodzone. Sformułował takie twierdzenia : " Łaska chrześcijańska porządek rzecz nie znana ludzkiej natury lecz ją doskonalą. Natura ludzka też jest dobra jako dzieło boże, lecz musi być doskonalone przez odpowiednie postępowanie ".
<BR>
<BR>A więc mamy dwa porządki:
<BR>
<BR>1. Natura ludzka jest zła i bez łaski bożej nie osiąga się zbawienia, człowiek musi odrzucić swoją naturę i tępić wady.
<BR>
<BR>2. Natura ludzka jest dobra i może spełnić godność swego powołania poprzez odpowiednie postępowanie. Wolność człowieka polega na tym że może łaskę przyjąć albo odrzucić. Człowiek ma obowiązek mnożyć swoje zalety.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: