profil

Słówka i zwroty

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

a bit – trochę, odrobinę
ability – umiejętności, zdolności
acceptance fee – opłata za akceptację
access – dostęp, dojście, dojazd
accident insurance – ubezp od wypadku
according to – według
account – rachunek, zestawienie, konto
accounts – rachunkowość, księgi handlowe
accounts payable – creditors
accounts receivable – debtors
acquisition – nabycie
activity – czynność, działanie
additional – dodatkowy
additional policy – dodatkowa polisa
advantage – korzyść, przewaga, zaleta
advert – ogłoszenie, reklama
advertisement – reklama, ogłoszenie
advertising – reklama, reklamowy
adviser – doradca
alteration – zmiana, dokonywanie zmiany
although – chociaż, mimo że, aczkolwiek
amount – suma, ilość, kwota
annual – roczny, coroczny
anticipate – przewidzieć, wyprzedzić
applicable law – stosowane prawo
application fee – opłata za zgłoszenie
appointment – umówione spotkanie
approval – zgoda, zatwierdzenie, aprobata
approximetly – w przybliżeniu
arbitration procedure – procedura arbitrażowa
arrangment – układ, umowa, porozumienie
articles of association – statut spółki
as a matter of fact – prawdę mówiąc
as it happens – tak się składa
assistance – pomoc, wsparcie
association – związek, stowarzyszenie
attitude (towards) – stosunek do
auction – aukcja, przetarg, licytacja
auditor – rewident księgowy
available – osiągalne
avoid – unikać
bad line – złe połaczenie
balance – bilans, saldo
based – z siedzibą w
basis – podstawa, zasada, grunt
battery – akumulator
benefit from – korzyść z
bid – oferta, oferowana cena
bidder – oferent
board – zarząd
bonus – premia
bookkeeping – księgowość
branch – filia, oddział, gałąź, branża
bulding society – towarzystwo budowlane, spółdz mieszkaniowa
burden – obciążenie, ciężar
busy – zajęty
campaign – kampania
Can I help you? – Czym mogę służyć
canvas – płótno
canvas shoes – tenisówki
cardboard – pudełko kartonowe
career prospects – perspektywy kariery
carmaker – producent samochodów
carrier – przewożnik
case – przypadek
case – przypadek, sprawa
casing – obudowa
certainly – oczywiście, z pewnością
certificate of origin – świadectwo pochodzenia
challenging – prowokujący, wymagający, stawiający wyzwanie
charg – koszt, obciążenie, należność, opłata
chief executive officer – dyrektor naczelny
circa – około
clause – postanowienie (umowy)
collateral security – dodatkowe zabezpieczenie
commercial bank – bank handlowy
commercial invoice – faktura handlowa
commission – prowizja
commitment – zaangażowanie, zobowiązanie
compensation – odszkodowanie
competitive – konkurencyjny
competitor – konkurent
component – część składowa, komponent
concern – firma, niepokój, zainteresowanie
conclusion – wniosek, konkluzja
conclusion – zawarcie, zakończenie, sfinalizowanie
condition – warunek
confident of – pewny, przeświadczony o
confidentiality – poufność
confirmation – potwierdzenie
conscious – świadomy
consent – zgoda, pozwolenie, ugoda
considerable – znaczny, spory
consignment – partia towaru, przesyłka
constitute – stanowić, tworzyć
continuously – stale, ciągle
control panel – pulpit operatora, tablica sterownicza
convinient – dogodny, wygodny
cooperation – współpraca
cost reduction – redukcja, zmniejszenie kosztów
costal area – teren, rejon przybrzeżny
court – sąd
credible – wiarygodny
crucial – decydujący, krytyczny
currently – obecnie, aktualnie
customary – zwyczajowy, przyjęty, zwyczajny, zwyczajowo
customs duty – cło
damage – uszkodzenie, zniszczenie
damaged – uszkodzony, zniszczony
deadline – ostateczny, nieprzekraczalny termin
debtors – debet,
delay – opóźnienie
delivery – dostawa
demand – popyt
deputy chairman – wiceprezes
deputy director – wicedyrektor
design – wzór, model
device – przyrząd, urządzenie, mechanizm
diary – terminarz
director – dyrektor
disability – niezdolność, niemożność
disable – niezdolny
disadvantage – niekorzyść, wada
disadvantageous – niekorzystny
disagreeable – nieprzyjemny, niemiły
disagreement – niezgodność, niezgoda
discount – rabat, obniżka
dislike – niechęć
dispatch – wysyłka
divisional director – dyrektor oddziału
domestic – krajowy, domowy
domestic – rodzimy, wewnętrzny, krajowy, domowy
draft – projekt umowy
drive –energia, przedsiębiorczość
due date – termin płatności
due to – spowodowany czymś
duly – właściwie
durability – trwałość
efficiency – wydajność, skuteczność
effort – wysiłek
election – wybór, wybory
eligable – odpowiedni, posiadający odpowiednie kwalifikacje
enable – umożliwić, dać możliwość
enclosure – załącznik
encourage – zachęcać, popierać, ośmielać
encouraged – zachęcony
Eng – inżynier
engaged – zajęty
ensure – zapewnić, zagwarantować
enterprise – przedsiębiorstwo, firma
enthusiastic about – entuzjastycznie nastawiony do
environment oriented – wyczulony na potrzeby środowiska
especially – szczególnie
essential – konieczny, niezbędny, istotny, podstawowy
establish – założyć
ex work price – cena loko fabryka
excellent – świetny, doskonały, znakomity
exclusive – wyłączny, ekskluzywny
execute an order – zrealizować zamówienie
execution – wykonanie, realizacja (np.umowy), egzekucja sądowa
executive director – dyrektor ds...
executive summary – podsumowanie kierownicz
exercisable right – prawo, które może być wykorzystane
expenditure – wydatek
expiration – wygaśnięcie
extension – numer wew
extension – przedłużenie, rozszerzenie, rozwój, rozbudowa
factory manager – kierownik fabryki
faulty – wadliwe, uszkodzone
favourable – sprzyjający, korzystny
fee – honorarium
fee – opłata
filing machine – napełniarka
finance director – dyrektor finansowy
financial ratio – współczynnik finansowy
financial standing – sytuacja finansowa
fire insurance – ubezp od pożaru
fixed assets – środki trwałe
fixed job contract – umowa o dzieło
fixed rate – stała stopa oprocentowania
fixed term contract – umowa na czas określony
flexibility – elastyczność
following – następujący
force majeure – siła wyższa
forecast – prognoza, przewidywanie
free on rail (f.o.r.) – franko wagon
free on truck (f.o.t) – franko sam. cężarowy
freedom from tax – zwolnienie od podatku
freehold – posiadanie na własność
fringe benefits – świadczenia będące dodatkiem do pensji
fruitful – owocnyto hear from – otrzymać wiadomość
fruitless – bezowocny
full – pełen
full money back guarantee – gwarancja pełnego zwrotu pieniędzy
full powers – pełnomocnictwa
futures – transakcje terminowe, giełdowe
gauge – miernik
given – biorąc pod uwagę, dany, ustalony
goods – towary
gross – brutto, całkowity
growth – wzrost
heavy industry – przemysł ciężki
hereby – niniejszym
hereunder – poniżej, poniższe
holder – posiadacz
imbalance – nierównowaga
immediately – natychmiast, dać znać
immoral – niemoralny
imperfect – niedoskonały
import quotas – kontyngent importowy
impressed (with) – pod wrażeniem
improbability – nieprawdopodobieństwo
improbable – nieprawdopodobny
in accordance with – zgodnie z, w zgodzie
in advance – z góry, z wyprzedzeniem, uprzednio
in fact – faktycznie, rzeczywyiście
in favour – na korzyść
in person – osobiście
in respect of – pod względem, w stosunku do, odnoszący się do
in the course of – w ciągu, w trakcie
inaccessibility – niedostępność
inaccessible – niedostępny
inaccuracy – niedokładność, nieścisłość
incapability – niezdolność
incapable – niezdolny
incentive bonus – premia motywacyjna
income – dochód, wpływy
incompatibility – niezgodność, niekompatybilność
incompatible – niezgodny, niekompatybilny
increase – wzrost
increase in demand – wzrost popytu
individual – pojedynczy, indywidualny, jednostka, osoba fizyczna
initial – wstępny, początkowy
initial – wstępny, początkowy
injection moulding – formowanie wtryskowe
inquiry – zapytanie ofertowe
insolvency act – ustawa o upadłości
instead of – zamiast
insurance certificate polisa ubezp (dokument)
intangible assets – wartości niematerialne
intention – intencja, zamiar
interim dividend – dywidenda zaliczkowa
interpersonal – interpersonalny
inventory – zapasy, inwentarz
inviting – nęcąca, kusząca
irrevocable – nieodwołalny
issue – emisja, wydanie, wypuszczenie akcji
Italian concept restaurant – retauracja włoska
item – pozycja, punkt, paragraf
joint account – wspólny rachunek
kind – rodzaj
knowledge – wiedza, znajomość
Labour Code – Kodeks Pracy
lease – dierżawa, najem, leasing
leasehold – dzierżawa
legal fee – opłata sądowa, opłata za czynności prawne
legal person – osoba prawna
lessee – dzierżawca, najemca, biorący w dzierżawe, wynajem
lessor – wydzierżawiający, oddający w dzierżawę, wynajem
letter of credit – akredytywa
letter of recommendation – list polecający
liabilities – pasywa, zobowiązania
liability – odpowiedzialność, ciężar finansowy
liberalisation – liberalizacja
licence duty – opłata licencyjna
life insurance – ubezp na życie
line is bus – linia jest zajęta
liquidity – płynność
loading – załadunek
loan-loss provision – rezerwa na długi nieściągalne
long-term investments – lokaty długoterminowe
long-term liabilities – zobowiązania długoterminowe
MA (master of arts) – magister nauk humanistycznych
maintenance – konserwacja, utrzymanie urządzeń
mandatory – zleceniobiorca
mandatory contract – umowa-zlecenie
margin (over) – margines, marża,rezerwa, limit
marine insurance – ubezp morskie
maternity benefit – zasiłek macierzyński
maternity leave – urlop macierzyński
matter – przedmiot, sprawa, kwestia, treść
maurity – termin płatności
measure – mieżyć
media – środki
memorandum association – umowa spółki
mention – wspomnieć, wymienić
merger – połaczenie firm, fuzja
mortgage credit – kredyt hipoteczny
MS (master of science) – magister nauk ścisłych
mutual – wzajemny, wspólny
negotiable check – czek przenoszalny, na zlecenie
net – netto, czysty
network – sieć
nevertheless – mimo tego, niemniej
non-agression – nieagresja
noncomformity – niezgodność
non-executive director – nieetatowy członek zarządu, bez kompetencji wykonawczych
non-moral – poza moralnym osądem
non-payment – niezapłacenie, nieuiszczenie zapłaty, nie wywiązywanie się z płatności
non-profit-making (organization) – organzacja o niezarobkowym charakterze
non-smoker – niepalący
non-violence – (polityka)niestosowania przemocy
notes payable – weksle do zapłaty
notice – uwaga, wypowiedzenie
notice – wezwanie do zapłaty
notice – zawiadomienie, wypowiedzenie
obligation – zobowiązanie
obvious – oczywisty, jasny
of the same – tegoż
on the turn of 1980s – na przełomie lat 80-tych
open account – rachunek otwarty (kredytowy)
operating profits – zysk operacyjny
optimisation – optymalizacja
ordinary – zwykły, normalny
ordinary shares – akcja zwykła
otherwise – w przeciwnym wypadku, inaczej, w inny sposób
outlay – wydatek
outstanding check – czek nie zapłacony, nie pokryty
overdraft – przekroczenie stanu konta
overdraft facility – udogodnienie kredytowe w postaci przekroczenia stanu konta
overdue – opóźniony, zaległy
overhaul – remont kapitalny
owing to – dzięki czemuś, skutkiem czegoś, z powodu
owner’s equity – kapitał właściciela
package insurance – pakiet ubezp
packaging material – materiał opakowaniowy
paid in capital – kapitał wpłacony
partnership – spółka cywilna
party – strona umowy, partia
peak – szczyt
per annum – rocznie
performance – działanie, praca, osiągi, wydajność
performance capacity – możliwość działania
period – okres
personally – osobiście
pledge – zastaw
poin of view – punkt widzenia
poor – słaby
post – stanowisko
post (sales) – po sprzedaży
potential – potencjał, możliwości
preferably – najlepiej, najchątnie
preference shares – akcje preferencyjne
premises – teren, nieruchomość, pomieszczenia, lokal
premium rate – stawka ubezp
pre-tax profits – zyski przed opodatkowaniem
price\performsnce ratio – stosunek ceny do osiągów
prices on application – ceny na żądanie
principal – suma główna, nominalna, podlegającą oprocentowaniu
principals only – bez pośredników
principle – zasada
prior – wczesniejszt, uprzedni
prior to – przed, zanim
private limited company – spółka z ograniczoną odpow
process control – sterowanie prcesem technologicznym
proper – właściwy, odpowiedni
prospective – przyszły, oczekiwany
protectionist trade barriers – protekcjonistyczne ograniczenia w handlu
provided – o ile, zakładając, że, pod warunkiem że
provision – postanowienie umowy
proxy – pełnomocnictwo, prokura, pełnomocnik, prokurent
public – publiczny, jawny
public limited company – spółka akcyjna
purpose – cel
pursuant to – zgodnie z
quality – jakość
quality inspector – kontroler jakości
quantity – ilość
quotation – oferta cenowa
quotation – oferta cenowa
qurterly – kwartalnie
radically – zasadniczo, radykalnie, gruntownie
range of – gama, zakres, zasięg
rapidly – gwałtownie, szybko
rarely – rzadko
rate – stawka
rate of intrest – stopa procentowa
reasonable – rozsądny
receipt – kwit, przyjęcie, otrzymanie, pokwitowanie
receipts – przychody
records – dokumentacja, akta
recruitment – nabór, rekrutacja
recyclable – wtórny
redundancy – nadmiar siły roboczej
redundancy pay – rekompensata wypłacana przy zwolnieniu
refers to – dotyczy
registration charge – opłata rejestracyjna
reinsurance – reasekuracja
relatively – względnie, stosunkowo
relevant – odpowiedni, stosowny
reliable – rzetelny, godny zaufania, solidny
reliable – solidny, rzetelny, wiarygodny, pewny, wytrzymały
remainder – reszta, pozostałość
reminder – monit, upomnienie
remote – odosobniony, daleki
remuneration – wynagrodzenie
remuneration package – pakiet wynagrodzenia
repair – naprawa, remont
repayable – podlegający zwrotowi, zwrotny, spłacalny
replacement – wymiana, zamian, zastąpienie
report – sprawozdanie, raport
requirements – wymagania
resolution – uchwała, rezolucja
responsibility – obowiązek, odpowiedzialność
result – wynik
retail – detal, handel detaliczny
retained profits – zyski zatrzymane
return on investment – zysk z inwestycji
revenue – dochód, dochody, aparat skarbowy, władze podatkowe
reviawable – poddawany przeglądowi
revolving credit – kredyt odnawialny
said – wyżej wymieniony, rzeczony
salaried employee – pracownik umysłowy
sample – próbka
savings account – rach oszczędnościowy
scale – skala
sealed – zapieczętowany
section – paragraf, rozdział
security – zabezpieczenie, bezpieczeństwo
self motivated – z wewnętrzną motywacją
semi-automatic – półautomatyczny
senior debt – najstarszy dług (ma pierwszeństwo zaspokojania)
service – staż pracy u jednego pracodawcy
service charge (on loans) – obciążenie pożyczek procentami
share – akcja
share capital – kapitał zakładowy (akcyjny)
sheet – kartka, arkusz
shipment – ładunek
shipping documents – dokumenty przewozowe
shipping lawyer – specjalista od prawa morskiego
short-sighted – krótkowzroczny
short-term debt – dług krótkoterminowy
should – jeżeli
simplicity – prostota
so far – do tej pory
social balance sheet – bilans zatrudnienia
soft drinks – napoje chłodzące
sole proprietorship – firm prywatna
solution – rozwiązanie
sound – solidny, rozsądny, logiczny, zdrowy
stability – stałość, stabilność, trwałość
staff – personel
stage – etap
standing order – stałe polecenie
state – państwo, państwowy
statement – wyciąg z konta
state-of-the-art. – najnowocześniejszy, powstały zgodnie z aktualną wiedzą
steady – stały, równomierny, ustalony, ustabilizowany
study – opracowanie, studium
subject to – zgodnie z , z uwzględnieniem
submission – przedłożenie, przedstawienie, złożenie
subsidiary – filia, przedsiębiorstwo zalezne
substantial – istotny, poważny, znaczny
sum insured – suma ubezp
superb – wspaniały, rewelacyjny
supervision – nadzór, kontrola, kierownictwo
supply – dostawa
surplus – nadwyżka
survey – badanie, ankieta, ekspertyza
synchronized – zsynchronizowany
target – cel, docelowy
tax rate – stawka podatku
tax relief – ulga podatkowa
taxes payable – należne podatki, podatki do zapłaty
termination – wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie umowy
terms – warunki
the clothing industry – przemysł odzieżowy
the diary industry – przemysł mleczarski
the engineering industry – przemysł maszynowy
the food industry – przemysł spożywczy
the footwear industry – przemysł obuwniczy
the mining industry – przemysł górniczy
thriving – prosperujący, kwitnący
to accompany – towarzyszyć
to acknowledge a claim – uznać roszczenie
to add to – powiększać coś
to advert to – nadmieniać o, wzmiankować o
to advise – powiadomić, poradzić
to aim at – dążyć do, mieć na celu
to amount to – stanowić, wynosić
to answer a call – porozmawiać przez telefon, odebrać telefon
to appoint – mianować na stanowisko
to appoint – wyznaczyć, mianować
to approve – zatwierdzić, zaaprobować
to arrange a meeting – zorganizować spotkanie
to ascertain – stwierdzić, upewnić się, ustalić (np. cenę)
to assure (of) – zapewniać o
to attend – być obecnym na, chodzić do, brać udział, uczęszczać
to attend – uczestniczyć, być obecnym
to authorize – upoważnić, upełnomocnić, uprawomocnić
to be based on – być opartym na
to be biding upon – być wiążącym dla, wiązać (kogoś)
to be convinced – być przekonanym
to be effected – zostać wykonanym, dokonanym, wejść w życie
to be entitled to – być uprawnionym, mieć prawo do
to be governed – być regulowanym
to be granted – otrzymać
to be listed on the stock exchange – być notowanym na giełdzie
to be up to – zależeć od kogoś
to belong to – należeć do
to blame – winić
to call about – dzwonić w sprawie
to call back – oddzwonić
to cancel – odwołać
to carry interest – być oprocentowanym
to carry out – przeprowadzić, wykonać
to cast an eye – rzucić okiem
to catch – zrozumieć, dosłyszeć
to check up (in diary) – sprawdzić w terminarzu
to clarify – wyjaśnić
to collect – zbierać, inkasować
to compare – porównywać
to concern – dotyczyć
to conclude – zawrzeć (umowę)
to consider – rozważyć
to contract (with, for) – zawrzeć umowę z, na, kurczyć się
to convert – przekształcić, zamienić
to convince – przekonać
to cover – obejmować, zawierać, przykrywać
to credit to – dopisać do rachunku
to declare – oświadczyć, zdeklarować
to discharge – spłacić dług
to dismiss – zwolnić się
to draw up – sporządzić umowę
to earn intrest – uzyskiwać oprocentowanie, być procentowanym
to enclose – załączać
to endorse – indosować czek, tzn. przepisac na inną osobę
to ensure – zapewnić, zagwarantować
to estimate – szacować, oceniać
to expire – wygasać, kończyć się, tracić ważność, upływać
to fill in – wypełnić
to find interesting – uważać za interesujące
to fix an appointment – ustalić termin spotkania
to flood – zalać
to get going – rozpoczynać
to go out – wyjść
to grant – przyznać
to have an appointment with – być umówionym z
to hesitate – wahać się
to hold an account – mieć konto
to implement – wprowadzić w życie, wypełnić, spełnić
to impose duty on – nałożyć cło na
to improve – poprawiać, polepszać
to incur – ponosić
to inspect – kontrolować, robić przegląd, nadzorować
to intend – zamierzać
to interrupt – przerywać
to invalidate – unieważnić
to issue – wydawać, emitować
to launch – rozpocząć, wszcząć, uruchomić
to let in – wpuścić
to lodge – złożyć, wpłacić pieniądze, wysunąć roszczenie, zakwaterować
to maintain – utrzymywać (np.cenę)
to make remittance – dokonać przelewu
to manufacture – produkowac, wytwarzać
to mark – oznaczać
to mention – wymienić, wspomnieć
to mind – pamiętać, zwracać uwagę, mieć na uwadze, coś przeciwko
to neglect – pomijać, zaniedbywać
to negotiate – negocjować
to observe – przestrzegać, obserwować
to obtain – otrzymać, uzyskać
to pay into – wpłacoć na
to pay off – spłacać
to perform – spełnić, wykonać, wywiązać się, występować na scenie
to perform – wykonać umowę
to postpone – odłożyć, przełożyć
to precede – poprzedzać
to prevent – zapoboegać
to proceed with – kontynuować, prowadzić dalej
to process – przerabiać, załatwiać
to promote – awansować
to provide – zapewniać, dostarczać, zaopatrywać
to purchase – nabyć, kupić, zakupić
to put down – zapisać
to put into liquidation – postawić w stan likwidacji
to quote – powoływać się na, cytować
to receive – otrzymać
to recommend – polecić
to reconsider – ponownie rozważyć
to reflect – odzwierciedlać, odbijać
to register – rejestrować
to reimburse – zwracać
to reject – odrzycić
to relocate to – przenieśc się do
to rely on – polegać na
to remain – pozostać, zostać
to renew – odnowić np. umowę
to repay – zapłacić, spłacić, oddać, zwrócić
to report – składać raport, zawiadamiać
to represent a threat – stanowić zagrożenie
to respond to – odpowiadać na
to re-take possession of – ponownie wejść w posiadanie
to review – rozpatrywać, poddawać przeglądowi
to seek – poszukiwać
to settle – załatwić, uregulować, zapłacić, zaspokoić
to shrink – kurczyć się
to strengthen – umocnić
to submit – dostarczyć, poddać, złożyć
to take advantage of – skorzystać z
to take into account – brać pod uwagę
to take steps – podjąć kroki
to terminate – wypowiedzieć, rozwiązać umowę
to transfer – przenosić, transferować, przelewać
to try get a connection – próbować uzyskać połączenie
to turn out – okazać się
to vote – głosować
to work out – opracować
tough – ostry, twardy
tough – twardy, mocny, ostry
transfer of profits – podział zysku
tray – tacka
trial – okres próbny
turnaround – zwrot
twofold – dwukrotny, podwójny
ultimate – ostateczny, podstawowy, maksymalny
unable – niezdolny, nie będący w stanie
unbelief – niewiara
uncerrtain – niepewny
uncertainity – niepewność
underwriter – ubezpieczyciel
uniform – jednakowy, jednolity
unit price - cena jednostkowa
unregistered – niezarejestrowana
unspoilt – nie zepsuty
up to – przekaz, przekazanie
urgent – pilne
value – wartość
various – różny, różnorodny
visitor – gość
vital – żywotny, o żywotnym znaczeniu
volume – wielkość, rozmiar, wolumen
whatsoever – jakikolwiek
wholesale business - hurtownia
willingness – chęć
within – w ciągu, w terminie
working hours – godziny pracy

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut

Ciekawostki ze świata