profil

Obowiązki pracownika służb porządkowych w związku z kontrolą osób wchodzących i przebywających na imprezie masowej.

poleca 85% 283 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ustawa z dnia 22.08.1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych, nałożyła na organizatorów koncertów, wydarzeń sportowych i kulturalnych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom. Porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych muszą strzec wyspecjalizowane służby porządkowe zatrudnione przez organizatora, a angażowanie znacznych sił policyjnych powinno sprowadzać się do niezbędnego minimum, wynikającego z zagrożeń. W rozumieniu ustawy imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której może być obecnych - w przypadku stadionu, innego obiektu nie będącego budynkiem lub terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej - nie mniej niż 300 osób. W rozumieniu niniejszej ustawy, nie są imprezami masowymi imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe z udziałem sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne.

W ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych pod pojęciem służby porządkowej występuje, obok agencji ochrony, zespół ludzi niebędących pracownikami agencji, w tym również nieposiadający licencji pracownika ochrony fizycznej. Konieczne jest zatem przygotowanie ich zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie zbliżonym do tego, jaki obowiązuje kandydatów ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej. Pracownicy służby porządkowej powinni być oznaczeni identyfikatorami, które powinny zawierać imię i nazwisko pracownika oraz napis "Służba porządkowa", a także nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny oraz zdjęcie pracownika, określoną datę ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.

Odpowiednio oznakowane służby porządkowe, powołane do utrzymania porządku na imprezie mają prawo żądać opuszczenia terenu imprezy przez osoby nieuprawnione (np. bez biletu) oraz osoby zakłócające porządek lub łamiące "regulamin obiektu?. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na imprezie masowej członek służby porządkowej dokonuje przez: sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet wstępu, identyfikator, zaproszenie albo inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie, porównanie okazanego dokumentu ze wzorem. W celu ustalenia tożsamości osoby, służba pożądkowa ma prawo do jej wylegitymowania. Czynność legitymowania podejmuje się podczas przeglądania zawartości bagarzy i odzierzy osoby, gdy zaistnieje podejrzenie, że osoba wnosi na imprezę rzeczy niedozwolone oraz w celu sprawdzenia, czy dane personalne osoby nie zostały umieszczone w rejestrze zakazów uczestnictwa w imprezach masowych prowadzonym przez Komendanta Głównego Policji. W razie legitymowania uczestników imprezy masowej znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, członek służby porządkowej ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby. Pracownik ochrony musi jednak zawsze pamiętać przed czynnością legitymowania o użyciu zwrotu:"służba porządkowa" i podaniu swojego imienia i nazwiska oraz poinformować o przyczynie wydania polecenia.

W określonych wypadkach służby porządkowe są uprawnione do przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób. Z uprawnienia tego mogą skorzystać gdy zachodzi podejrzenie, że osoby te wnoszą broń lub inne niebezpieczne przedmioty oraz materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Przeglądania zawartości bagaży i odzieży powinno dokonywać conajmniej dwóch pracowników służby porządkowej, a odzież dodatkowo powinna być przeglądana przez członka służby porządkowej tej samej płci co osoba kontrolowana. Gdy pracownik służby pożądkowej stwierdzi posiadanie przez osobę kontrolowaną wymienione wyżej przedmioty, to musi uniemożliwić ich wniesienie na imprezę masową oraz powiadamia i tym organizatora imprezy, który w miarę potrzeby występuje o pomoc do Policji. Zawsze należy pamiętać jednak, że przed przystąpieniem do przeglądania bagaży lub odzieży osoby, członek służby porządkowej musi wezwać osobę do okazania ich zawartości.

W przypadku osób zakłócających porządek i nie wypełniających poleceń służby pożądkowe nie mają prawa do użycia środków przymusu bezpośredniego, zatem muszą one zwrócić się o pomoc do policji uczestniczącej w zabezpieczaniu imprezy, jeżeli jednak imprezę będą zabezpieczać pracownicy agencji ochrony posiadający licencję uprawniającą do użycia środków przymusu, będą mogli usuwać osoby, które swoim zachowaniem zakłócają imprezę masową, bez udziału policji. Przez zakłucanie imprezy masowej lub jej porządku rozumie się każde zachowanie uczestnika imprezy polegające na zagrożeniu bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie (np. poprzez rzucanie różnych przedmiotów), niszczeniu, uszkadzaniu lub czynieniu niezdatnym do urzytku mienia (np. niszczenie krzesełek na stadionach piłkarskich) lub też naruszanie innych zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, które zostały określone w postanownieniach regulaminu obiektu imprezy. Niekiedy zakłócenia porządku mogą przybrać postać niektórych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszednemu lub wykroczeń przeciwko porządkowi i spokoju publicznemu a także bezpieczeństwu osób i mienia. W celu usunięcia lub zatrzymania osoby zakłucającej pożądek na imprezie masowej, pracownik służby pożądkowej posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i chwytów obezwładniających. Po ujęciu osoby pracownik służby porządkowej jest zobowiązany poinformować osobę o przyczynach ujęcia, sprawdzić czy zatrzymany nie ma przy sobie broni palnej lub środków niebezpiecznych dla życia lub zdrowia ludzkiego. Jeżeli osoba ujęta posiada któryś z tych przedmiotów należy je niezwłocznie odebrać i przekazać Policji wraz z zatrzymanym. Jeżeli w wyniku działań służb porządkowych osoba ujęta poniosła jakieś obrażenia (widoczne rany, strata przytomności), należy natychmiast udzielić jej pierwszej pomocy medycznej, w granicach dostępnych środków i w zakresie posiadanej wiedzy oraz niezwłocznie wezwać pomoc medyczną zapewnioną przez organizatora imprezy. Angażowanie znacznych sił policyjnych powinno sprowadzać się do niezbędnego minimum, wynikającego z zagrożeń.

Zgodnie z art. 22 ustawy, w razie ukarania za, popełnione w związku z imprezami masowymi, można orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową, w rozumieniu niniejszej ustawy, na czas od 1 roku do 3 lat. Niezastosowanie się ukaranego za wykroczenie środkiem karnym w postaci zakazu wstępu na imprezę masową, w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, nie stanowi wykroczenia. Będąc osobą nieuprawnioną do przebywania na imprezie masowej naraża się tylko na niewpuszczenie na taką imprezę lub usunięcie z niej. Niestety służby porządkowe w przypadku meczy piłkarskich nie zbyt często korzystają ze swojego uprawnienia do nie wpuszczania osób wobec których orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową. Wynika to z nastawienia organizatorów którzy liczą na uzyskanie jak największego zysku z biletów a nie starają się wpłynąć na bezpieczeństwo publiczności na meczach. Stąd też większość meczy polskiej ligi kończy się niebezpiecznymi incydentami. W gorszej sytuacji są osoby, wobec których wydane zostało orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych. W tym przypadku naruszenie obowiązku przez osobę skazaną przez sąd może bowiem pociągnąć za sobą nie tylko nie wpuszczenie jej na imprezę masową lub usunięcie z niej, lecz także zarządzenie wykonania kary.

Pracownicy służby porządkowej swoje uprawnione czynnośći powinni wykonywać w sposóbnajmniej naruszający godność ludzką oraz dobra osobiste osoby, wobec której je podejmują. Muszą również pamiętać o tym, że każda nieudana inerwencja lub jej brak, może nieść skutki śmiertelne lub uszczerbek na zdrowiu dla wielu osób będących uczestnikami imprezy nie zdającymi sobie sprawy z zagrożenia które może być za ich plecami.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut