profil

Sojusz Lewicy Demokratycznej- cele, członkowie

poleca 85% 458 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cele SLD
Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz solidarność ludzi pracy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że równość i wolność są naturalnymi dążeniami ludzi.

Sojusz Lewicy Demokratycznej za swą powinność uważa umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, obronę jej suwerenności i porządku prawnego w zjednoczonej rodzinie narodów Europy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za wolnością sumienia i wyznania, tolerancją światopoglądową i świeckością państwa, za równym statusem kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia oraz za poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturowych i seksualnych.

Sojusz Lewicy Demokratycznej wcielać będzie w życie powyższe cele i wartości oraz zadania programowe wyrażone w Deklaracji Ideowej SLD, kierując się zasadami ustrojowy-mi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział, poprzez swoich przedstawicieli, w funkcjonowaniu władz publicznych.

Członkowie partii SLD
1. Członkiem partii może być ten, kto:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ukończył 18 lat,
c) korzysta z pełni praw obywatelskich,
d) złożył pisemną deklarację członkowską w dowolnym kole,
e) uiścił opłatę wpisową,
f) uzyskał pisemną rekomendację od co najmniej jednego członka SLD, należącego od 2 lat do partii, jako osoby wprowadzającej
2. Członek SLD nie może być członkiem innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do organów władzy publicznej z listy wyborczej innej niż lista wyborcza SLD, chyba że na kandydowanie wyrazi zgodę rada właściwego szczebla.
3. Członkowie partii w swoim postępowaniu kierują się Kartą zasad etycznych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta