profil

Historia - daty - od 476 - do końca X w

poleca 85% 241 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Chrzest polski

306-1450 - średniowiecze; 476-1453 - średniowiecze
476 - upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego
496 - chrzest władcy Franków - Klodwiga
507 - Choldwig pokonuje Wizygotów
534 - Frankowie podbijają Burgundów
534 - Bizancjum podbijają Wandalów
565 - śmierć Jusiana I
622 - Mahomet ucieka z Mekki do Medyny
622-625 - utworzenie Państwa Samona na Morawach
680 - budowa państwa Bułgarskiego
711 - Arabowie podbijają Wizygotów
732 - Karol Młot pokonał Arabów pod Poitiers
753 - Pepin Mały powstrzymuje najazd Zongobardów
772-804 - K. Wielki prowadzi wojnę z Sasami
774 - Frankowie podbijają Longobardów
775 - Pepin oddaje ziemie Longobardów papierzowi
800 - koronacja K. Wielkiego na cesarza rzymskiego
833-838 - Einhard napisał "Żywot K. Wielkiego"
843 - .traktat w Verdum podział monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego, Lotara
865 - Bułgaria przyjmuje chrzest
865 - książe Morawski Rościsław chce przyjąć chrzest
882r. początek państwa staroruskiego, zwanego Rusią Kijowską
885 - śmierć Metodego
906 - Węgrzy rozbijają państwo Wielkomorawskie
XI- rozpad Zwi?zku wieleckiego
919-1024 -wzmocnienie Niemiec dzięki dynastii saskiej
929 - zwierzchnictwo Niemiec nad Czechami
955- Mieszko I opanowa? Pomorze Wschodnie
955 - Otton I rozbija Węgrów na Lechowym Polu
960-967 walki z Pomorzanami i Wolinianami ,podporządkowanie części ziem pomorskich
962 - koronacja Ottona I na cesarza rzymskiego z rąk papieża Jana XII
963 - walka Mieszka z Wieletami o dolną Odrę 963 - zwycięstwo Niemiec w walce o pomorze
965 -przymierze Mieszka I z Czechami; ślub z Dobrawą
965 - urodził się św. Wojciech
966 - chrzest Polski (Mieszka I) od Czech początki organizacji kościelnej w Polsce ,utworzenie w Poznaniu biskupstwa misyjnego
967 - urodzenie się Bolesława
968 - Jordan - pierwszy biskup Polski
968-979 wojny z Wieletami i margrabiami niemieckimi
972 r.klęska margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią zakończone układem z cesarstwem.
973- przymierze Mieszka I z cesarzem Ottonem I
973 - oddanie Bolesław w niewolę
979- odparcie wyprawy Ottona II przez Mieszka I
983 - Wojciech biskupem Pragi
987 - śmierć ostat. Karolinga; Hugo Capet władcą
988 - Włodzimierz Wielki przyjmuje chrzest
990 - (ok.) Dagome iudex ustanawia granice Polski świadectwo przynależności Pomorza do Polski Małopolskę, Wielkopolskę, Śląsk, Mazowsze i Pomorze
992 - śmierć Mieszka
992 przejęcie władzy w Polsce , wypędzenie braci przyłączenie Krakowa i Małopolski do państwa Piastów
997 - misja chrystianizacyjna św. Wojciecha; śmierć

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty