profil

Historia - daty - XXw.

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1900r. powstanie SDKPiL
1904- Wybuch wojny między japonią a rosją o wpływy na dalekim wschodzie
1904 ? poroz Francji z W.Brytania
1905- rosyjska flota zniszczona przez japońską flote . Krwawa Niedziela
1905-1907 rewolucja w Rosji
1906 ? Premier Rosji wpr. Uwłaszczenie
1906 ? wpr. powszechnego wykształcenia podst.
1907- premier Piotr Stołpin coś do rządów terroru i reakcji .
1907 ? poroz Francji z Rosja i W.B (konferencja w Hadze)
1907r. Trójporozumienie. Rozłam w PPS na PPS-Frakcje Rewolucyjną
1914r. wybuch I wojny światowej
02.08.1914 ? Turcja podpisała akces do Kolaicji Państ Centralnych
03.08.1914 ? wojna Francji i Niemiec
04.08.1914 ? wojna Angli i Niemiec
16.08.1914r. powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego
06-10.09.1914 ? na froncie wsch b.u. Marnę
25.05.1915 ? Włochy przystąpiły do wojny
02.08.1915 ? Warszawa zajęta
14.10.1915 ? Bułgaria wyp. wojnę Serbii
12.1915r. okupacja Królestwa przez wojska państw centralnych
Luty1916 ? atak na Sommę (Serbia poddaje się)
12.02.1916 ? atak na Verdum
31.05.1916 ?bitwa jutlandzka (morska)
05.11.1916r. akt 5 listopada
15.08.1917r. powstanie Komitetu Narodowego Polski
06.04.1917r. przystąpienie USA do wojny
1917r. wybuch rewolucji w Rosji i obalenie caratu ,twożenie nowego ustroju ? komunizmu
6/7.11.1917r. wybuch rewolucji październikowej
08.01.1918r. orędzie prezydenta Wilsona
1918: - 1918 do 1921 - w Rosji ustrojem jest komunizm wojenny/komunizm właściwy
październik - rozpad Austro-Węgier
28.10.1918r. utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej
listopad - kapitulacja Niemiec - organizacja oddziałów zbrojnych we Lwowie
07.11.1918r. powstanie Tymczasowego Ludowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie
26 grudnia - przyjazd do poznania Jgnacego Jana Paderewskieg
27 grudnia - początek powstania Wielkopolskiego
koniec grudnia - pierwszy rząd Jędrzeja Morawskiego (ordynacja wyborcza)
1919: - Bonito Mussolini zakłada organizacje kombatancką
26 stycznia - pierwsze wybory do sejmu
20.02.1919r. Mała Konstytucja
połowa lutego - rozejm w Trewirze
pierwsza polsko-rosyjska bitwa pod Mostami
20 luty - przyjęcie małej konstytucji
od 18 stycznia do 28 czerwca - Traktat Wersalski
kwiecień - kontr ofensywa wojsk Polskich na wojska Rosyjskie (zdobycie Wilna na krótko)
28.06.1919r. traktat wersalski
10.07.1919r. reforma rolna
16 na 17 sierpnai - I Powstanie Śląskie
5 listopada - porozumienie o niewprowadzanie swych wojsk na Śląsk Cieszyński
koniec roku - Niemcy powołują specjalną komisję mającą zbadać przyczyny ich klęski w I Wojnie Śiatowej
w Bawarii powstaje Niemiecka Oartia Robotników
1920: - Adolf Hitler przekształca NIemiecką Partię Robotników na Nowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą
decyzja o budowie portu Gdynia
w Polsce obowiązują 3 waluty
21 kwietnia - polsko-ukraiński układ sojuszniczy
kwieciń - zamiana waluty państw zabrczych na wspólną walute marke polską
koniec kwietnia - polsko-ukraińskie wojska ruszają na Kijów
7 maja - zdobycie Kijowa
10 maja - wojsaka polsko-ukraińskie ewakuują Kijów
maj - ofensywa Rosjan
11.07.1920r. plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach, zakończony przegrana dla Polski
lipiec - połowa Śląska cieszyńskiego idzie do Czech
10.07.1920r. uchwała reformy rolnej
początek sierpnia - Rosjanie wypychają wojska polskie za Bug(Tworzenie Komitetu Rewolcyjnego Polski)
13 do 21 sierpnia - bitwa warszawska
16 sierpnia - Cud nad Wisłą
19 na 20 sierpnia - II Powstanie Śląskie
wrzesień - Rosjanie przegrywają bitwe nad Niemnem
październik - podpisanie polsko-rosyjskiego rozejmu
9 października - początek odzyskiwania Wilna
1921: - Benito Mussolini przekształca organizacje kombatancką na Nową Partię Faszystowską
1921 do 1924 - w Rosji realizowana jest Nowa ekonomiczna Polityka
19.02.1921r. układ polsko - francuski
17 marca - przyjęcie Konstytucji Marcowej
18 marca 1921 - pokój ryjski korzystny dla Polski
20.03.1921r. plebiscyt na Górnym Śląsku
2 na 3 maja - III Powstanie śląskie
20 października - przyznanie obszarów plebiscytowych
1922: - włączenie Litwy Środkowej do Polski
1922r. układ w Rapallo i konferencja w Genui
29 października - "Marsz na Rzym" Mussoliniego i przejęcie przez niego władzy we Włoszech
listopad - wybory do sejmu i senatu
9 grudnia - wybory na prezydenta (Gabriel Narutowicz)
16 grudnia - zabójstwo prezydenta
20 grudnia - nowy prezydent (prof. Stanisław Wojciechowski)
30 grudnia - utworzona ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik radzieckich)
1923: - Mussolini powołuje Wielką Rade Faszystowską
spadek wartości polskej marki o 36000%
28 kwietnia - reforma walutowa
Hittler postanawia, wzorem Mussiliniego przepowadzić "marsz na Berlin", co kończy się jego aresztowaniem
1924: - śmierć Lenina
Mussolini i faszyści zdobywają większość głosów w parlamęcie Włoskim
28.12.1925r. przyjęcie ustawy o parcelacji
1925: - Hitler wychodzi z więzienia i zaczyna odbudowywać NSDAP
1925r. układ w Locarno
1926: - koniec procesu naprawy polskiej waluty
12-14.05.1926r. przewrót majowy
02.08.1926r. nowelizacja konstytucji marcowej
12.1927r. utworzenie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
1928 powstanie Centrolewu
1928r. pakt Brianda-Kelloga
1929: - wzrost o 50% przemysłu we Włoszech
1929-1933r. światowy kryzys ekonomiczny
1929 do 1933 - I stalinowski program szybkiego rozwoju rosji
1929 do 1937 - II stalinowski program szybkiefo rozwoju rosji
1929 do 1933 - kryzys gospodarczy w Niemczech
11.1930 wybory brzeskie
1930r. kongres Centrolewu w Krakowie
1932r. pakt o nieagresji z ZSRR
1932: - listopad - partia Hitlera zdobywa większość głosów w Niemieckim Parlamęcie
1933: - 30 stycznia - Hitler zostaje kanclerzem Niemiec
luty - podpalenie Reichstagu, oskarżenie o to komunistów, liczne aresztowania
śmierć przezydenya niemiec Paula von Hindenburga, Hitler zostaje prezydentem
czerwwiec - "noc długich noży", wymordowanie kierownictwa SA przez SS
1934: - w ZSRR obowiązjuje prawo odpowiedzialności zbiorowej
1934r. polsko niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy
1935: - 15 września - ustanowienie "ustaw norymberskich", pozbawienie niemieckich Żydów praw obywatelskich
07.03.1936r. remilitaryzacja Nadrenii
1936-1937 powstanie ?osi Berlin-Rzym -Tokio?
1936-1939 wojna domowa w Hiszpanii
1937: - w rosyjskich łagrach (obozy pracy) przebywa huż o.k. 6 mln ludzi
29-30.09.1938r. konferencja monachijska
09.11.1938r. ?kryształowa noc? pogrom Żydów
15-16.03.1939r. zajęcie Czechosłowacji przez wojska niemieckie
22.03.1939r. zajęcie Kłajpedy przez wojska niemieckie
23.08.1939r. pakt Ribbentrop-Mołotow
25.08.1939r. polsko-brytyjski układ sojuszniczy
01.09.1939r. wybuch pierwszej wojny światowej
09-18.09.1939r. bitwa pod Bzurą
17.09.1939r. Agresja ZSRR na Polskę
28.09.1939r. kapitulacja Warszawy
30.09.1939r. utworzenie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej we Francji
2-5.10.1939r. bitwa pod Kockiem
13.11.1939r. utworzenie Związku Walki Zbrojnej, komendantem głównym został gen. Sosnkowski
30.11.1939r. atak ZSRR na Finlandie
09.04.1940r. agresja niemiecka na Danię i Norwegie
10.05.1940r. zajęcie Luksemburga, Belgii i Holandii
27.05.1940r. bitwa flandryjska
06.1940r. atak na Litwę, Łotwę i Estonię
22.06.1940r. zajęcie Francji
08.08.1940r. ?Luftwaffe? rozpoczęła nalot na Anglie
27.09.1940r. pakt trzech (Włochy, III Rzesza i Włochy)
28.10.1940r. atak na Grecję
1940-1941 deportacje w głąb Rosji
17.04.1941r. zajęcie Jugosławii
20.05.1941r. inwazja na Kretę
22.06.1941r. atak Niemiec na ZSRR
30.07.1941r. układ Sikorski-Majski
12.08.1941r. podpisanie Kart Atlantyckiej prze Churchilla i Roosevelta
07.12.1941r. atak wojsk japońskich na Pearl Harbor
05.01.1942r. utworzenie PPR
01.1942r. załamanie się planu ?wojny błyskawicznej?Niemców pod Moskwą
14.02.1942r. ZWZ zmieniony na AK, dowódcą został gen. Grot-Rowecki
3-6.06.1942r. bitwa o Midway
01.1943r. konferencja w Casablance
02.1943r. klęska Armii Paulusa pod Stalingradem
19.04.1943r. powstanie w getcie warszawskim
04.07.1943r. śmierć gen. Sikorskiego w Gibraltarze
10.07.1943r. lądowanie aliantów na Sycylii
03.09.1943r. rozejm rządu włoskiego z aliantami
12-13.10.1943r. bitwa pod Lenino
28.11-01.12.1943r. konferencja w Teheranie
1943r. walka na łuku Kurskim
5/6.06.1944r. inwazja w Normandii
1.01.1944r. w noc sylwestrową powstała Krajowa Rada Narodowa
09.01.1944r. utworzenie Rady Jedności Narodowej
21.07.1944r. powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego,przewod Edward Osóbka-Morawski
01.08.1944r. wybuch powstania warszawskiego
17-26.09.1944r. bitwa o Arnhem
02.10.1944r. kapitulacja dowództwa powstania warszawskiego
23-26.10.1944r. największa bitwa morska pod Leyte
12.1944r. kontrofensywa niemiecka w Ardenach
4-11.02.1945r.- konferencja na Jałcie
19.02.1945r. oficjalny rozkaz gen. Okulickiego o rozwiązaniu AK
16.04.1945r. operacja berlińska
08.05.1945r. kapitulacja III Rzeszy
21.06.1945r. porozumienie moskiewskie w sprawie utworzenia TRJN
26.06.1945r. Karta Narodów Zjednoczonych
28.06.1945r. powstanie Tymczasowego Rządy Jedności Narodowej
01.07.1945r. rozwiązanie Rady Jedności Narodowej
17.07-02.08.1945r. konferencja w Poczdamie
15.08.1945r. cesarz Hirohito ogłasza kapitulacje Japonii
22.08.1945r. reaktywacja działalności PSL
02.09.1945r. gen. MacArthur przyjmuje kapitulacje Japonii, koniec II wojny światowej
06-13.12.1945 I zjazd PPR
03.01.1946r. ustawa o nacjonalizacji
19-21.01.1946r. kongres PSL
09.02.1946r. przemówienie Stalina na wiecu w Moskwie
27.04.1946r. KRN wydał ustawę o głosowaniu ludowym
05.1946r. początek zimnej wojny
30.06.1946r. referendum 3xTAK
19.01.1947r. wybory do Sejmu Ustawodawczego
19.02.1947r. Mała Konstytucja
1947r. powstanie Republiki Indii i Muzułmańskiej republiki Pakistanu
31.08-03.09.1948r. na plenum KC PPR odwołano Gomułke ze stanowiska
15-21.12.1948r. kongres zjednoczeniowy, utworzenie PZPR, przewodniczącym został Bolesław Bierut
1948r. powstanie państwa Izrael
01.1949r. powołano w Moskwie RWPG
04.1949r. powstanie Trizonii
01.10.1949r. proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej
1949r. powstanie RFN i NRD, Rady Europy, NATO
1950-1953 wojna koreańska
1952r. konstytucja PRL
05.03.1953r. śmierć Stalina
09.1953r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Chruszczow
1953r. prezydentem USA zostaje Eisenhower
14.05.1955r. Układ Warszawski
28.06.1956r. ?czarny czwartek? w Poznaniu
19-21.10.1956r. obrady VIII Plenum KC PZPR, pierwszym sekretarzem został Gomułka
10-11.1956 powstanie węgierskie
1956r. XX Zjazd KPZR. Nacjonalizacja Kanału Sueskiego przez rząd Egiptu
1957r. Traktaty Rzymskie, powstanie EWG. Pierwszy sztuczny satelita Ziemi sputnik ?Wostok?
1959r. rewolucja socjalistyczna na Kubie
1960r. lot Gagarina w kosmos
1962-1965 Sobór Watykański II
1964r. funkcję sekretarza generalnego KC KPZR obejmuje Breżniew
20/21.08.1968r. ?praska wiosna
1967r. pierwszy udany przeszczep serca ludzkiego
08.03.1968r. protesty studentów UW
1969r. pierwszy człowiek na księżycu
12.1970r. tragiczne wydarzenia na Wybrzeżu
20.12.1970 odsunięcie od władzy Gomułki a na jego miejsce wstępuje Gierek
01.01.1973r. reforma administracji
1973r. pucz wojskowy Pinocheta w Chile
24.06.1976r. wydarzenia czerwcowe w Płocku, Ursusie i Radomiu
23.09.1976r. powstał Komitet Obrony Robotników
16.10.1978r. głową Kościoła rzymskokatolickiego zostaje Polak Jan Paweł II
01.09.1979r. działalność rozpoczyna Konfederacja Polski Niepodległej
2-9.06.1979r. pierwsza pielgrzymka papieża do Polski
1979r. rewolucja islamska w Iranie
08.1980r. strajki w zakładach, 21 postulatów ?Solidarności?
17.09.1980r. utworzenie NSZZ ?Solidarność?
1980-1988 wojna iracko-irańska
13.12.1981r. wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
16.12.1981r. zajścia w kopalni ?Wujek?
31.12.1982r. zawieszenie stanu wojennego
1986r. Polska została przyjęta do Międzynarodowego Funduszu Walutowego
01.1989r. rozmowy w Magdalence
04.06.1989r. wybory czerwcowe
19.07.1989r. Jaruzelski prezydentem
1989r. zburzenie Muru Berlińskiego
01.01.1990 reforma Leszka Balcerowicza
21.11.1990r. podpisanie Karty Paryskiej Nowej Europy
1990r. Wałęsa prezydentem
1990-1991r. wojna w Zatoce Perskiej
1993r. utworzenie Unii Europejskiej
1994r. koniec apartheidu w RPA, Mandela prezydentem
21.09.1997r. wybory parlamentarne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut

Ciekawostki ze świata