profil

Straż miejska

drukuj
poleca 82% 863 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Straż Miejska jest umundurowaną formacją samorządową powołaną przez radę gminy do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Ma podstawie art.3 Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży.W porozumieniu ustala się w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin straży i której straż będzie podlegać. W mieście, które jest związkiem komunalnym, utworzonym z mocy ustawy, może działać tylko straż miejska utworzona przez radę miasta. Przepis art. 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o "gminie", "radzie gminy" i "zarządzie gminy" - rozumie się przez to również, odpowiednio, miasto będące związkiem komunalnym utworzonym z mocy ustawy oraz radę i zarząd tego miasta.

Straż jest jednostką organizacyjną gminy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy może postanowić o umiejscowieniu Komendy straży w strukturze urzędu gminy.

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez zarząd gminy po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, natomiast przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).
Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży, a
szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.
Nadzór nad działalnością straży sprawuje zarząd gminy, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.Strażnikiem może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,
- ukończyła 21 lat,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- cieszy się nienaganną opinią,
- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
- nie była karana sądownie,
- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Strażnika zatrudnia się na czas określony, nie dłuższy, niż 12 miesięcy, w ramach, którego odbywa on przeszkolenie podstawowe. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem ogólnym pozytywnym przeszkolenia podstawowego.
Zadania realizowane przez Straż Miejską
Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
Do zadań straży należy w szczególności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, lub innego podobnego zdarzenia, albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Strażnik wykonując powyższe zadania ma prawo do:
- udzielania pouczeń
- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia ich do najbliższej jednostki policji,
- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
- oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
- wydawania poleceń,
- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
- zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność- w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o policji.
Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy straży
Uprawnienia i obowiązki strażników miejskich reguluje Rozdział III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ( z późniejszymi zmianami) o strażach gminnych.
Strażnik może stosować wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań służbowych określonych w w/w ustawie następujące środki przymusu bezpośredniego:
- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
- kajdanki,
- pałki obronne wielofunkcyjne,
- psy obronne,
- paralizatory elektryczne,
- broń gazowa i ręczne miotacze gazu.
Strażnik stosuje w/w środki jedynie w przypadku osiągnięcia celu, jakim jest podporządkowanie się wydanym poleceniom. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte. Przy wykonywaniu czynności służbowych, funkcjonariusze straży muszą korzystać z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Podczas wykonywania obowiązków służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.
Funkcjonariusze straży realizując zadania mają także prawo:
- stosować wobec obywateli naruszających przepisy porządkowe środki oddziaływania wychowawczego w postaci ustnych lub pisemnych upomnień zobowiązujących do przywrócenia naruszonego porządku publicznego do stanu poprzedniego. - w przypadku naruszenia przepisów legitymować w niezbędnym zakresie obywateli w celu ustalenia tożsamości. - wymierzać w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach, kar grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1977 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży miejskiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego /Dz.U.Nr 124, poz. 794/. - kierować wnioski o ukaranie do kolegium d/s wykroczeń i oskarżanie przed kolegium do spraw wykroczeń.
- wnioskować do osób fizycznych, zakładów, jednostek i instytucji o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. - zatrzymywać osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla mienia oraz przekazanie tejże osoby do Policji. - usuwać na koszt właściciela pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane, albo pojazdy bez tablic rejestracyjnych, jeżeli są one dla danego pojazdu wymagane, pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione.
Ponadto strażnicy mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, lecz nie mają prawa do strajku. W trakcie trwania stosunku pracy strażnicy nie mogą także być członkami partii politycznych.
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Do obowiązków strażnika należy:
- przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Strażnik, który przy wykonywaniu zadań przekroczył uprawnienia, lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobra osobiste obywatela, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Podczas wykonywania czynności służbowych strażnik jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający jej odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

Funkcjonariuszom straży przysługuje umundurowanie oraz wyposażenie służbowe. W przypadku nie otrzymania przysługujących składników umundurowania, funkcjonariuszowi straży przysługuje ekwiwalent pieniężny. Funkcjonariusz, który został zwolniony ze służby w straży jest zobowiązany do zwrotu umundurowania i wyposażenia służbowego. W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia służbowego ma obowiązek niezwłocznie zgłosić o tym przełożonemu, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Podczas wykonywania czynności administracyjno - porządkowych funkcjonariusze straży są zobowiązani do noszenia przepisowego umundurowania, wyposażenia i legitymacji służbowej. Poszczególne ubiory nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od pory roku.
Rozróżnia się okres letni od 1 kwietnia do 30 września i okres zimowy od 1 października do 31 marca. W czasie świąt i uroczystości nosi się do munduru białą koszule.

W swojej pracy starałam się jak najdokładniej opisać funkcjonowanie straży miejskiej pod względem prawnym, opisałam zadania i obowiązki funkcjonariuszy straży miejskiej oraz uprawnienia jakie mają pracownicy straży miejskiej.ŹRÓDŁA:
USTAWA o strażach gminnych (miejskich) z dnia 27 sierpnia 1997r.
S. Bolesna, „Prawo administracyjne zagadnienia porządku publicznego”, Warszawa 1997
Strony internetowe – schematy struktury organizacyjnej straży miejskiejPolecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki