profil

Dwa oblicza alkoholu.

poleca 85% 490 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ALKOHOL JAKO ZWIĄZEK CHEMICZNY


Alkohole są pochodnymi węglowodorów , w których cząsteczkach jeden lub kilka atomów wodoru zostało podstawionych jedną lub większą liczbą wodorotlenowych , zwanych też hydroksylowymi-OH.

R - OH
grupa węglowodorowa grupa funkcyjna hydroksylowa

Biorąc pod uwagę liczbę grup hydroksylowych w cząsteczkach , można podzielić alkohole na jednowodorotlenowe lub wielowodorotlenowe . Nazwy pierwszych tworzy się od nazwy węglowodoru od którego pochodzą , z dodaniem końcówki –ol np.: węglowodór-metan , alkohol-metanol.
Alkohole, w których grupy OH byłyby przyłączone bezpośrednio do wiązań wielokrotnych alkenów i alkinów nie występują w formie trwałej, ze względu na to, że ulegają one natychmiast wewnętrznej przemianie prowadzącej do powstania ketonów lub aldehydów.


NAZWY I WZORY ALKOHOLI

WZÓR NAZWA SYSTEMATYCZNA NAZWA ZWYCZAJOWA
CH3-OH metanol alkohol metylowy
C2H5-OH etanol alkohol etylowy
C3H7-OH propanol alkohol propionowy
C4H9-OH butanol alkohol masłowy


Alkohole tworzą szereg homologiczny . Wzór ogólny alkoholi nasyconych jednowodorotlenowych ma postać:

CnH2n + 1OH


gdzie n = 1 , 2 , ...


Metanol jest alkoholem, którego cząsteczka ma najprostszą budowę:

CH3 - OH
grupa węglowodorowa grupa hydroksylowa


model cząsteczki metanolu


Alkohol ten jest jedną z najsilniejszych z trucizn . Wypicie niewielkiej ilości może spowodować śmierć , a wąchanie doprowadzi do paraliżu i ślepoty . Alkohol metylowy otrzymuje się z gazu , stanowiącego mieszaninę tlenku węgla [II] i wodoru .

CO + 2H2 = CH3OH
Etanol jest pochodną etanu . Jego wzór półstrukturalny ma postać: CH3-CH2-OH .


model cząsteczki etanolu
Alkohol etylowy spożyty w większej ilości może zagrażać życiu , a pity w sposób systematyczny prowadzi często do uzależnienia zwanego alkoholizmem .
Metanol i etanol są bezbarwnymi cieczami o charakterystycznym zapachu . Są lotne i łatwo palne . Nie można ich rozróżnić żadnymi „domowymi” sposobami , gdyż mają bardzo podobne właściwości . Rozpuszczają się w wodzie w sposób nieograniczony , są jednocześnie bardzo dobrymi rozpuszczalnikami dla wielu związków organicznych . W alkoholu etylowym dobrze rozpuszcza się jod ; 3-10% roztwór jodu w C2H5OH nazywa się jodyną i jest używany jako środek dezynfekujący rany .
Alkohole są palne; produkty ich spalania to tlenek węgla{IV} i woda .

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O
etanol tlen tlenek węgla{IV} woda

Pomimo obecności w cząsteczkach grup wodorotlenowych alkohole nie wykazują żadnego podobieństwa do zasad . W roztworach wodnych pH alkoholi wynosi 7 , mają więc charakter obojętny . Nie ulegają dysocjacji , co można wykazać , używając wskaźników . Metanol i etanol reagują z aktywnymi metalami , np.:

2CH3OH + 2Na = 2CH3ONa + H2
metanol sód metanolan sodu wodór

W reakcji tej wydziela się wodór i powstaje metanolan sodu , związek należący do grupy alkoholanów .

Alkohol można wykryć w reakcji zwanej probierzem trzeźwości . Roztwór chromianu {VI} potasu w środowisku kwaśnym w obecności alkoholu zmienia się zabarwienie z pomarańczowego na zielony . Zmiana zabarwienia zachodzi nawet pod wpływem oddechu człowieka , który uprzednio pił alkohol .

Etanol otrzymuje się w procesie fermentacji cukrów {np. sacharozy lub skrobi ziemniaczanej} , która zachodzi pod wpływem drożdży . Z soków owoców poddanych fermentacji otrzymuje się wina , w których zawartość alkoholu wynosi 6-16% . Etanol można otrzymać także z etanu {w obecności katalizatora} .

kat.
CH2 = CH + H2O = CH3-CH2-OH
Etanol woda etanol


Bardzo duże ilości alkoholu metylowego i etylowego zużywa przemysł chemiczny . Są one znakomitymi rozpuszczalnikami i substratami stosowanym w wielu reakcjach chemicznych . Etanol służy do produkcji lekarstw i wyrobów perfumeryjnych , kauczuku syntetycznego oraz ekstraktów owocowych .
Wiek XX ukazał światu możliwości krachu energetycznego . Coraz częściej mówi się o zastąpieniu benzyny alkoholem etylowym lub paliwem do silników spalinowych przede wszystkim samochodowych . Wiele koncernów pracuje nad wyprodukowaniem takich samochodów . Zaletami tego paliwa są powszechność , doskonale opanowana i tania technologia produkcji oraz efektywne spalanie bez konieczności dodawania związków ołowiu. Pierwsze samochody spalające etanol pojawiły się w latach. Siedemdziesiątych XX wieku.

Propanotriol , zwany popularnie gliceryną lub glicerolem , jest najprostszym alkoholem trój wodorotlenowym o wzorze C3H5{OH}3 .


CH2-OH

CH -OH

CH2-OH
wzór półstrukturalny gliceryny


model cząsteczki gliceryny


Gliceryna jest bezbarwna , oleistą cieczą bardzo dobrze mieszającą się z wodą i etanolem . Znalazła zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym , kosmetycznym , grabarskim , barwników używa się jej do produkcji tłuszczów syntetycznych oraz materiałów wybuchowych . Gliceryna w reakcji z kwasem azotowym{V} daje produkt zwany popularnie nitrogliceryną . Związek ten jest jednym z najsilniejszych materiałów wybuchowych
Inne alkohole

Pentylowy (n-pentylowy) alkohol, (CH3(CH2)3CH2OH, 1-pentanol, alkohol n-amylowy), ciecz, temperatura wrzenia 137C, słabo rozpuszczalny w wodzie, bardzo dobrze rozpuszczalny w alkoholu etylowym i eterze. Występuje w produktach fermentacji alkoholowej.
Oprócz alkoholu n-pentylowego istnieje siedem izomerycznych alkoholi pentylowych o ogólnym wzorze C5H11OH, spośród których najważniejsze są: 3-metylo-1-butanol (alkohol izopentylowy) i 2-metylo-1-butanol.

Allilowy alkohol, 2-propen-1-ol, H2C=CH-CH2OH, alkohol nienasycony alifatyczny, ciecz o ostrym, drażniącym zapachu i temperaturze wrzenia 97C. Alkohol allilowy rozpuszcza się w alkoholu, eterze, chloroformie, eterze naftowym. Na skalę przemysłową otrzymuje się go przez hydrolizę chlorku allilu lub katalityczną izomeryzację tlenku propylenu. Szeroko stosowany jest w syntezach organicznych do otrzymywania estrów, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i perfumeryjnym oraz tworzyw sztucznych.


Amylowy alkohol, alkohol n-pentylowy, 1-pentanol, CH3(CH2)3CH2OH, bezbarwna ciecz o odurzającym zapachu i temperaturze wrzenia 137C, rozpuszczająca tłuszcze, oleje, parafiny, woski, żywice syntetyczne i naturalne (żywice) oraz częściowo asfalt i smołę węglową. Alkohol amylowy używany jest do wyrobu rozpuszczalników i olejków zapachowych.


Benzylowy alkohol, fenylokarbinol, C6H5CH2OH, bezbarwna ciecz, słabo rozpuszczalna w wodzie. Najprostszy alkohol aromatyczny. Temperatura wrzenia 205,4C.
Alkohol benzylowy występuje (także w postaci estrów) w olejkach eterycznych (np. jaśminu i hiacyntu). Stosowany jest jako rozpuszczalnik i zmywacz farb i lakierów, jego estrów używa się do kompozycji zapachowych w przemyśle perfumeryjnym.


Alkohole aromatyczne zwane inaczej fenolami - czyli takie, w których grupa -OH jest przyłączona do cyklicznego węglowodoru aromatycznego mają zazwyczaj odczyn lekko kwaśny.


Alkohole alifatyczne - czyli takie w których grupa -OH jest przyłączona do reszty pochodzącej z alkanu mają odczyn lekko zasadowy.
Najbardziej znanym tego rodzaju alkoholem jest powszechnie konsumowany alkohol etylowy C2H5-OH. Alkohole alifatyczne mimo własności lekko zasadowych, zachowują się w wielu reakcjach jak kwasy, np. reagują z sodem tworząc sole - alkoholany sodu RO(-)Na(+); jednak w reakcjach z nawet słabymi kwasami zachowują się jak silne zasady.


Alkohol jako źródło zagrożenia

Alkoholizm

Alkoholizm, nałóg alkoholowy, zespół uzależnienia od alkoholu, ogół dysfunkcji fizycznych, psychicznych i osobowościowych (intelektualnych, emocjonalnych), powstałych na skutek uzależnienia od alkoholu etylowego (jednego z najbardziej rozpowszechnionych uzależnień na świecie). Motywem sięgania po alkohol jest jego euforyzujące i rozluźniające działanie.
Na zagrożenie alkoholizmem wskazują m.in.: czynne szukanie okazji do picia, ukrywanie go, wzrost tolerancji na alkohol, koncentracja na sprawach związanych z alkoholem.
Powstania alkoholizmu dowodzą: utrata kontroli nad piciem, występowanie objawów abstynencyjnych (abstynencji syndrom) oraz głód alkoholowy, którym towarzyszy cały system mechanizmów psychologicznych zaprzeczających istnieniu uzależnienia. Ze względu na trudności diagnostyczne i brak jasnych, ogólnie akceptowalnych kryteriów, mimo przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ustaleń, mówi się o chorobie alkoholowej i alkoholizmie przewlekłym, z podkreśleniem złożoności zagadnienia i jego wieloczynnikowych przyczyn (psychologicznych, biologicznych, genetycznych, środowiskowych) oraz mechanizmów i uwarunkowań stanów uzależnieniowych, zróżnicowanych również z punktu widzenia skutków zdrowotnych. Alkoholizm przewlekły jest wynikiem długotrwałego nadużywania alkoholu, które powoduje rozwój zmian chorobowych w różnych tkankach i narządach, a także zaburzenia i zmiany w sferze psych., prowadzące ostatecznie do psychodegradacji alkoholowej i w następstwie do degradacji społecznej.
Wg prawa alkoholizm to zjawisko o charakterze kryminogennym, zwalczane przez organy administracji państwowej i samorządowej. W Polsce rada gminy ustala w drodze uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych (o zawartości alkoholu powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa), usytuowanie miejsc sprzedaży i jej warunki. W prawie polskim zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół, placówek oświatowo-wychowawczych (także domów studenckich) i zakładów pracy, podczas zbiorowych zgromadzeń, w środkach komunikacji krajowej, w budynkach zajmowanych przez wojsko, a także w innych miejscach, jeśli rada gminy wprowadzi czasowy lub stały zakaz obrotu alkoholem. Zabrania się także podawania alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, i osobom w wieku poniżej 18 lat, oraz sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
Zwalczanie alkoholizmu polega także na odpowiednim postępowaniu w stosunku do osób nadużywających alkoholu, m.in. na leczeniu odwykowym, prowadzonym przez stacjonarne i niestacjonarne zakłady lecznictwa odwykowego. Problem alkoholizmu od strony prawnej reguluje kompleksowo ustawa z 26 X 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Napoje alkoholowe

Napoje mające właściwości odurzające, o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Do napojów alkoholowych zalicza się m.in. wina uzyskiwane w drodze fermentacji alkoholowej z moszczu owoców.
Wina
W zależności od zawartości alkoholu rozróżnia się wina: lekkie, średnio mocne, mocne oraz wzmocnione. Inny podział dokonany na podstawie zawartości cukrów rozróżnia wina: wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie oraz bardzo słodkie. Ze względu na sposób konsumpcji, wina podzielono na: stołowe, deserowe oraz specjalne (ziołowe i musujące). Do napojów winnych zalicza się także miody pitne, uzyskiwane z brzeczki miodowej poddawanej fermentacji alkoholowej.

Wódki
Napojami alkoholowymi są także wódki. Zalicza się do nich wódki naturalne owocowe, uzyskiwane ze spirytusu owocowego, np. gin (Gordons Dry Gin, Polish Gin), śliwowice (Śliwowica Paschalna, Śliwowica Mieszana), kirsch (Kirsch of Egger) oraz calvados (Special Apple Brandy Dry). Znane są także wódki naturalne zbożowe, jak: Extra Żytnia, Stołeczna Żytnia oraz Specjalna Żytnia.


Piwo
Niskoprocentowy napój alkoholowy wytwarzany z jęczmienia, chmielu, słodu, wody i drożdży. Znany od kilku tys. lat. Cechy charakterystyczne: złota lub ciemna barwa, chmielowy zapach, gorzki smak oraz obfita piana.
Piwo można podzielić na: jasne i ciemne - w zależności od zabarwienia - oraz lekkie, pełne i mocne - decyduje o tym zawartość ekstraktu. Rozróżnia się także piwo górnej i dolnej fermentacji w zależności od typu stosowanych drożdży.
Do piw górnej fermentacji można zaliczyć angielskie: Stout, Porter, Ale, niemieckie: Weissebier oraz polskie: Grodziskie. Piwa dolnej fermentacji to: jasne pilzneńskie, ciemne typu bawarskiego lub dortmundzkie jasne.

Whisky i koniaki
Do wódek zalicza się także whisky (Polish Whisky, Royal Castle, Johnnie Walker). Inną grupą są wódki naturalne, ze specjalnych spirytusów. Do nich zaliczane są m.in. koniaki będące podwójnym destylatem wina gronowego. Dla koniaków francuskich zastrzeżona jest nazwa Cognac. Są to alkohole pochodzące z sześciu okręgów położonych w departamentach Charente oraz Charente-Maritime. Francuskie koniaki w zależności od wieku są odpowiednio oznaczone: jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami oraz następującymi symbolami: VO (very old), VSO (very superior old), VSOP (very superior old pace) oraz XO (extra old).

Napojami alkoholowymi są także wódki wytrawne, półsłodkie, słodkie oraz piwa, kremy i likiery. Wśród tych ostatnich można wyróżnić likiery: owocowe (Cherry Brandy, Polish Cherry), o smaku owocowym (Curaao, Lemon Liqueur), korzenno-ziołowe i ziołowe (Goldwasser) oraz o smaku specjalnym (Alasz, Likier Miętowy).
Alkohol może poprawić samopoczucie. Działa bowiem uspakajająco na system nerwowy człowieka. Lampka wina czy drink sprawiają, że czujemy się odprężeni, rozluźnieni, swobodniejsi, zapominamy o codziennych troskach i kłopotach. Wystarczy jednak wypić o jeden kieliszek za dużo, aby dobry nastrój minął bezpowrotnie. System nerwowy każdego człowieka inaczej reaguje na nadmiar alkoholu. Jednych ogarnia apatia, chęć do płaczu, inni stają się agresywni. Podobnie jest ze zdrowotnymi właściwościami alkoholu. Jeden drink ułatwi trawienie, pobudzi apetyt, rozgrzeje, może pomóc na przeziębienie. Rozszerzy naczynia krwionośne, co usprawni krążenie krwi. Jednak już każdy następny będzie wydłużał czas trwania i przyswajanie przez organizm pokarmu, przyspieszał utratę ciepła, a także stopniowo osłabiał układ odpornościowy, zwiększając naszą podatność na różne infekcje. W miarę picia będzie wzrastać również ciśnienie krwi, co prowadzi do uszkodzenia naczyń wieńcowych. Tak działają wszystkie tak zwane napoje wyskokowe, a więc również wino i piwo. Jest to także alkohol, tyle że o mniejszym stężeniu. Czym grozi nadużywanie alkoholu?
Regularne picie dużych ilości napojów wyskokowych prowadzi do spustoszeń w całym organizmie. Może być przyczyną uszkodzenia systemu nerwowego, różnych narządów wewnętrznych: żołądka, jelit, trzustki, serca. Ludzie nadużywający alkoholu bardzo często mają powiększone serce, uszkodzony mięsień sercowy, cierpią na arytmię. Dziś już jednak wiadomo, że spożywanie zbyt dużych ilości alkoholu prowadzi przede wszystkim do: uszkodzenie wątroby jeśli wysokoprocentowe trunki docierają zbyt często do wątroby i w dużych ilościach, wcześniej czy później musi dojść do częściowej lub całkowitej marskości wątroby; uszkodzenia mózgu jeśli krew jest przesycona alkoholem, w pracy różnych ośrodków mózgu dochodzi do zakłóceń. Stąd się biorą zaburzenia równowagi, a w stanie tzw. upojenia alkoholowego może nawet dojść do utraty świadomości. Takie zakłócenia w pracy mózgu, jeśli powtarzają się często, zawsze pozostawiają swoje ślady.„Alkoholowe” ciekawostki

Zły duch
Słowo 'alkohol - pochodzi najprawdopodobniej od arabskiego słowa al.-ghul (zły duch)

1mln alkoholików
Mamy w kraju ok. 1 mln. uzależnionych od alkoholu 3-4 milionów żyjących w rodzinach z alkoholikiem. Ok 2,5 mln. to dzieci.

8 litrów rocznie
Spożycie alkoholu to ok. 8 litrów 100% spirytusu rocznie na głowę (licząc z noworodkami). W tym 50 litrów piwa.


120 tys. leczy się
W lecznictwie zarejestrowanych jest 120 ty. uzależnionych w tym 20% kobiet.


20% wypadków przez nietrzeźwych
Nietrzeźwi powodują 20% wszystkich wypadków. W ub. roku nastąpił istotny wzrost udziału nietrzeźwych we wszystkich kategoriach przestępstw. Ilość wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych wzrosła o 100%. Gmina płaci za naprawy po 1 wypadku średnio 150.000 zł. Wzrost interwenci policji w mieszkaniach alkoholowych - 16 % (w 1997) oraz o 20% sądownego zobowiązania do leczenia.

FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy
Już najmniejsza dawka alkoholu pita przez kobietę w czasie ciąży wywołuje poważne skutki u dziecka. Szczególnie silny wpływ alkoholu widać w pierwszym trymestrze ciąży kiedy tworzą się narządy. Nawet wśród osób świadomych (pacjentek Instytutu Matki I Dziecka w Warszawie) 10% pije alkohol nie będąc świadomymi zagrożenia dla dziecka.
Najczęstsze choroby i zaburzenia wywołane piciem przez matkę alkoholu w czasie ciąży
· Niedorozwój psychiczny i emocjonalny
· Ułomność umysłowa
· Uszkodzenia morfologiczne (np. kształt czaszki)
· Zaburzenia wzrostu
· Problemy z nauką, pracą
· Problemy ze sprawnym poruszaniem
· Uszkodzenia układu nerwowego

Uzależnienie również psychiczne
W 2003 Seema Assefi i Maryanne Garry z uniwersytetu Wiktorii udowodnili w doświadczeniu, że efekt upicia ma związek nie tylko z fizycznymi właściwościami trunku. Podawali oni studentom napój mówiąc im że jest to alkohol po czym testowali ich pamięć i osąd sytuacji. Studenci - pomimo tego że nie pili tak na prawdę alkoholu wykazywali znaczne pogorszenie sprawności - czyli zachowywali się tak jak pijani.

Starty większe niż zyski
Straty budżetowe związane z obecnością alkoholu w naszym życiu, z jego nadużyciem są czterokrotnie wyższe od wpływów. (Dane z roku 1997) Wpływy ok. 6,4 mld zł, straty ok. 25 mld zł. czyli 3-5 PKB (produkt krajowy brutto). Nie uwzględniono tu strat niepoliczalnych.

Inne straty
Straty niepoliczalne to m.in. głęboka degradacja ok. 700 tys. uzależnionych, trwałe uszkodzenia zdrowia, wysokie koszty leczenia ok. 2 mln osób, zaburzenia rozwoju młodzieży, szkody doznawane przez członków rodzin alkoholików (ok. 3 mln), zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem, współuzależnianie, demoralizacja, ubóstwo, obniżenie szans w karierze zawodowej, destruktywny wpływ na przezwyciężenie bezrobocia, spadek wydajności pracy obejmujący, absencję, obniżenie wydajności, wypadkowość.

Alkoholizm w Niemczech
Wg danych ONZ 9.3 mln Niemców spożywa więcej alkoholu niż może przyjąć.

Alkoholizm w Danii
W Danii na głowę każdego nastolatka przypada 18 litrów czystego alkoholu


MITY
"Zabranianie nic nie daje". W fabryce w Kwidzyniu ustawiono przy wyjściu z pracy alkomaty. Za 0,2 promila była kara, a za 0,3 promila zwolnienie z pracy. W pierwszym roku zostało zwolnionych 150 osób a produkcja wzrosła 2-krotnie. Wydatnie zwiększyły się zarobki.
"Jeden głębszy nikomu nie zaszkodził" Nikt nie rodzi się alkoholikiem. Każdy alkoholik zaczyna od jednego głębszego. Poziom intelektualny lub wykształcenie nie chroni przez chorobą alkoholową. Wśród alkoholików są ludzie z tytułami naukowymi. Najgorszy jest jednak wzrost spożycia alkoholu u młodzieży.
"Wódka szkodzi - piwo nie szkodzi" W ciągu ostatnich 5 lat utrzymują się tendencje spadku sprzedaży wódki (15%) i wzrostu sprzedaży piwa 200%, jednocześnie notuje się wzrost ilości wypadków i przestępstw z udziałem nietrzeźwych.
"Piwo na pragnienie" Piwo wpływa na korę mózgową tak, że odbiera ona z żołądka fałszywe sygnały o nasyceniu napojem. Dlatego lubimy pić piwo na upałach - bo szybko daje poczucie nasycenia. Jednak mózg daje jednocześnie sygnał do rozpoczęcia procesu wydalania co powoduje szybsze wycieńczenie organizmu. (Medycyna dla Ciebie 2001)
"Wódka na rozgrzewkę" Alkohol zawiera znaczną dawkę kalorii co powoduje że organizm błyskawicznie się rozgrzewa. Jest to jednak wrażenie krótkotrwałe i powierzchowne. Pozostając w ciele zmienia właściwości płynów tak, że szybciej oddają ciepło przez co organizm szybciej się chłodzi. Po krótkim okresie ciepła następuje więc jeszcze szybsze wyziębianie organizmu.

Zarabiają na młodzieży
Wzrost spożycia w grupie młodzieży 15-19 lat stanowi podstawowe źródło wysokich zysków przemysłu piwnego.

Ogromne dochody
Rocznie za dochody firm alkoholowych można by wybudować 10.000 mieszkań.

Wysoka akcyza !!
Połowa roku 2001. "Nieprawdopodobnie wysoka" akcyza na piwo i wino wynosząca ok. 1,5 gr. za butelkę zostanie podwyższona do ok. 2 gr. !!!! To straszne. Przemysł piwowarski twierdzi, że to podcina im korzenie. !!!!!

Dużo abstynentów
16% deklaruje abstynencję ale 8% spożywa ponad połowę wszystkich napojów alkoholowych na rynku.

Zagrożona młodzież
15% młodzieży w wieku 15-18 lat doznaje poważnych uszkodzeń rozwoju psychofizycznego na skutek picia.

Reklama nastawiona na młodzież
Z badań agencji "PENTOR" wynika, że największą liczbą nowych konsumentów na rynku alkoholowym są ludzie bardzo młodzi.


Wzrost sprzedaży piwa
Bogusław Prajsner w piśmie Charaktery pisze o piwie, które jest częścią kultury techno: "Od 10 lat systematycznie Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prowadzi badania wśród 15-latkow warszawskiej dzielnicy Mokotów. W badanym okresie prawie trzykrotnie spadła liczba uczniów którzy nigdy nie pili piwa. Dwuipółkrotnie wzrósł odsetek młodych ludzi, którzy są częstymi konsumentami piwa (tj. pili je w ciągu ostatnich 30 dni) a o 300 procent zwiększyła się liczba dziewcząt które w ciągu ostatniego roku upiły się piwem. Dane te są w bezpośredniej korelacji z danymi policyjnymi pokazującymi wyraźny wzrost przestępstw popełnianych przez nietrzeźwych nieletnich. Rośnie też liczba nietrzeźwych nieletnich ofiar wypadków i przestępstw."

Wódka = forsa
9.01.2003 SLD przedstawiło projekt ustawy w którym dopuszcza się nieograniczoną reklamę mocnego alkoholu na ulicach, oraz przesuwa rozpoczęcie wyświetlania w TV z 23.00 na 20.00. Chodzi o wpływy dla ministerstwa sportu. Dla posłów nie ma znaczenia (w Sejmie wyśmiali to) że wszystkie światowe raporty wykazują ogromną korelację między obniżeniem czasu antenowego i alkoholizmem u dzieci.

2 mililitry alkoholu
Już mała dawka alkoholu (0,3-0,5 promila) powoduje (pomimo tzw. mocnej głowy) zaburzenie korelacji wzrokowo-ruchowej, obniżenie krytycyzmu, zaburzenia równowagi.

Objawy początku uzależnienia
Alkohol odpręża i daje ulgę, ośmiela, ułatwia zaśnięcie itp.
Organizowanie okazji do wypicia, wyprzedzanie kolejek
Picie alkoholu w miejscach, gdzie nie powinno się tego robić
Coraz mocniejsza głowa
Słaba pamięć zdarzeń z okresu wypicia
Picie alkoholu w samotności
Próby ograniczania picia
Unikanie rozmów, agresja, gniew na rozmowy o piciu
Reagowanie rozdrażnieniem w sytuacjach utrudniających dostęp do alkoholu
Picie alkoholu pomimo zaleceń lekarskich
Prowadzenie samochodu po wypiciu

Jak wyjść z alkoholizmu
Pierwszym i podstawowym krokiem do wyjścia alkoholizmu jest uznanie że: Alkohol jest silniejszy od człowieka - na tej bazie można zbudować stosunek do grupy pomocnej, do samych siebie, odbudować wiarę w siebie itd.

Źródła:
1. Internet (Encyklopedia Multimedialna Onetu „WIEM”; Wolna Encyklopedia „Wikipedia”)
2. Szkolna Encyklopedia OXFORD; Warszawa 1991
3. Podręcznik „Chemia dla gimnazjum”cz.3; Warszawa 2003

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 19 minut