profil

Ważniejsze partie 2003

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (191 posłów)

Cele partii
Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zada nie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz solidarność ludzi pracy. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że równość i wolność są naturalnymi dążeniami ludzi.
Sojusz Lewicy Demokratycznej za swą powinność uważa umacnianie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, obronę jej suwerenności i porządku prawnego w zjednoczonej rodzinie narodów Europy. Sojusz Lewicy Demokratycznej opowiada się za wolnością sumienia i wyznania, tolerancją światopoglądową i świeckością państwa, za równym statusem kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia oraz za poszanowaniem odrębności etnicznych, narodowościowych, kulturowych i seksualnych.
Sojusz Lewicy Demokratycznej wcielać będzie w życie powyższe cele i wartości oraz zadania programowe wyrażone w Deklaracji Ideowej SLD, kierując się zasadami ustrojowymi określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc udział, poprzez swoich przedstawicieli, w funkcjonowaniu władz publicznych.

Kierownictwo
Leszek MILLER - przewodniczący SLD
Marek DYDUCH - sekretarz generalny SLD
CELIŃSKI Andrzej – wiceprzewodniczący
JAKUBOWSKA Aleksandra – wiceprzewodnicząca
JANIK Krzysztof – wiceprzewodniczący
OLEKSY Józef – wiceprzewodniczący
SZMAJDZIŃSKI Jerzy – wiceprzewodniczący

PLATFORMA OBYWATELSKA (56 posłów)

1. POLITYKA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA
Platforma Obywatelska zrodziła się z protestu przeciwko złej polityce. Dobra polityka pozostaje w służbie człowieka, nie zaś jakiejkolwiek doktryny lub interesu. Polityka łączy się z moralnością tylko tam, gdzie pielęgnowane są cnoty obywatelskie. Gdzie patriotyzm stawiany jest ponad walkę o partyjne interesy. Gdzie autorytet państwa wymusza bezwzględne przestrzeganie prawa, także przez rządzących. Gdzie roztropność nakazuje powściągać grupowe spory. Zaś honor ceniony jest bardziej niż spryt.
Platforma Obywatelska chce przywrócić blask tradycyjnym ideałom republikańskim. Ideałowi Państwa jako dobra wspólnego i skutecznego strażnika sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa. Ideałowi obywatela - jako osoby wolnej i odpowiedzialnej za los swój i swojej rodziny.
2. FUNDAMENT WARTOŚCI
Fundamentem cywilizacji Zachodu jest Dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych. Nie chcemy, by Państwo przypisywało sobie rolę strażnika Dekalogu. Ale Państwo nie może pozwalać by jedni łamiąc zawarte w nim zasady - pozbawiali w ten sposób godności i praw innych, albo deprawowali tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego zadaniem Państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne. Zadaniem polityki jest ciągłe wytyczanie granic, których przekroczenie przez człowieka lub grupę ludzi wystawia całą wspólnotę na niebezpieczeństwo. Ale także granic władzy publicznej, których przekroczenie narusza autonomię jednostki. Dobra polityka potrafi obronić obywateli przed anarchią i prywatą.
3. PLATFORMA - RUCH OTWARTY
Tworzymy partię polityczną, by móc wspólnie uczestniczyć w demokratycznych wyborach do parlamentu i samorządu terytorialnego. Demokracja potrzebuje partii politycznych. Ale wiemy zarazem, że partyjniactwo uczyniło wiele zła we współczesnej Polsce. Partie wypełniają zaledwie niewielką część aktywności publicznej Polaków.
Dlatego Platforma Obywatelska chce być miejscem spotkania i wspólnej aktywności dla uczestników zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i organizacji, dla ludzi podzielających nasze ideały lecz poświęcających się nie działalności politycznej, ale pracy w swoim zawodzie lub środowisku. Nie chcemy i nie będziemy budować zamykającej się organizacji własnego aparatu. Dlatego chcemy by władze Platformy były w rękach tych, których Polacy obdarzyli zaufaniem i mandatem wyborczym.
4. UWOLNIĆ ENERGIĘ POLAKÓW
Zdolność człowieka do inicjatywy i przedsiębiorczości stanowi źródło bogactwa społecznego, zaś wolny rynek jest najbardziej skutecznym narzędziem wykorzystywania zasobów i zaspokajania potrzeb. Te słowa Jana Pawła II, pochodzące z encykliki Centesimus Annus (IV, 32, 34), dobrze wyrażają nasze przekonanie o wartości twórczego i aktywnego wysiłku człowieka w procesie gospodarczym. Nie na darmo Platforma postawiła sobie za cel uwolnić energię Polaków.
Niestety, po 12 latach niepodległości, Polska znowu przestała doganiać uciekający w szybkim rozwoju świat. Polskę ogarnia fala stagnacji i niewiary w przyszłość. Główną przyczyną jest paraliżowanie rozwijającej się przedsiębiorczości i obywatelskiej inicjatywy przez biurokrację, złe prawo i grupowe interesy związków zawodowych. Nie ma innej drogi do szybkiego rozwoju i dobrobytu jak powrót do idei wolności. Nie ma innej skutecznej polityki gospodarczej - jak polityka konkurencji, ochrony własności prywatnej i twardego rozprawienia się przez państwo z przyczynami paraliżu przedsiębiorczości.
5. BYĆ POLAKIEM W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
Platformę Obywatelską zrodziło także nasze wspólne marzenie o zjednoczonej Europie. Obecność Polski w procesie budowania Unii Europejskiej traktujemy jako postulat wynikający z dogłębnego zrozumienia polskiego interesu narodowego we współczesnym świecie i racji stanu naszego Państwa. Obecność ta otworzy przed nami nowe możliwości unowocześnienia Państwa, poprawy jakości życia ludzi, a także pogłębienia narodowej tożsamości i współodpowiedzialności za losy Europy. Stąd miłość i poświęcenie dla Ojczyzny, znajomość polskiej historii i kultury, wreszcie świadome przenoszenie narodowej i rodzinnej tradycji - to szczególnie doniosłe zadania dla naszego pokolenia. Pokolenia, które jako pierwsze stanęło przed szansą wprowadzenia Polski na równych prawach do tworzącej się unii narodów europejskich.

Prezydium Klubu PO:
Jan Maria Rokita Przewodniczący
Zbigniew Chlebowski Wiceprzewodniczący
Grzegorz Dolniak Wiceprzewodniczący
Iwona Śledzińska-Katarasińska Wiceprzewodniczący
Grzegorz Schetyna Sekretarz
Łukasz Abgarowicz Członek
Ewa Kopacz Członek
Janusz Lewandowski Członek
Teresa Piotrowska Członek
Elżbieta Radziszewska Członek
Tomasz Szczypiński Członek
Adam Szejnfeld Członek

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (43 posłów)

Oczyszczenie polityki
Naprawa polskiego państwa musi zacząć się od góry. W imię prawa i sprawiedliwości potrzebna jest akcja oczyszczenia świata polityki z ludzi nieuczciwych i powiązanych układami zależności z sferami gospodarczymi a także światem zorganizowanej przestępczości.

Naprawa Państwa - uzdrowienie samorządu
Oczyszczenie świata polityki musi służyć oczyszczeniu i naprawie państwa. Dlatego powinien zostać powołany Urząd Antykorupcyjny elitarna formacja o uprawnieniach policyjnych i kontrolnych, która posłuży do oczyszczenia polskiego wymiary sprawiedliwości, aparatu skarbowego , służb policyjnych i administracji z skorumpowanych funkcjonariuszy, a także będzie prowadzić dochodzenia w sprawach powiązań świata polityki z aferami gospodarczymi.
Zwalczanie choroby państwa wymaga nie tylko oczyszczenia, ale także uporządkowania aparatu państwowego, stworzenia w administracji mocnego pionu kontroli wewnętrznej, w którym będzie pracować elita urzędnicza Rzeczpospolitej. Niezbędne jest także stworzenie jednolitego pionu dyscyplinarnego w całej administracji publicznej oraz uporządkowanie aparatu wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie uprawnień Ministra Sprawiedliwości w sferze administrowania pracą sądów.

Reforma finansów publicznych
Naprawa i oczyszczenie państwa, i życia publicznego nie jest możliwa bez naprawy finansów publicznych i uporządkowania dyspozycji mieniem państwowym. Skala marnotrawstwa i korupcji związana z wypływem środków publicznych poprzez agencje i fundusze celowe paraliżuje państwo i blokuje możliwości jego działania.

Bezpieczeństwo dla obywateli - więzienia dla przestępców
Jednym z najważniejszych kierunków działań jest dziś zdecydowana walka z przestępczością, która na skutek łagodnej polityki kryminalnej, stała się obok bezrobocia największym zagrożeniem społecznym.
"Prawo i Sprawiedliwość" opowiada się za kontynuowaniem zmian w prawie karnym zapoczątkowanych przez Ministra Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego. Prawu karnemu przywrócimy tradycyjna rolę, tj. stania na straży sprawiedliwości i ochrony obywateli przed przestępczością.

Zniesienie barier rozwoju
Likwidacja patologii państwa, życia publicznego i finansów publicznych to wielki pozytywny czynnik gospodarczy. Uwolnienie naszej gospodarki od wielkiego "podatku korupcyjnego", uwolnienie części marnotrawionych lub nawet rozkradanych środków publicznych samo przez się powinno ułatwić rozwój gospodarczy, a także zwiększyć swobodę działania państwa w sferze gospodarczej. Decyzje gospodarcze będą mogły być podejmowane bez partykularnych nacisków, ciągłego pośpiechu związanego z poszukiwaniem grosza budżetowego i doraźności. Umożliwi to wprowadzenie w życie nowej strategii gospodarczej oderwanej od interesów grup kapitałowych, - importerów i banków - które ze szkoda dla rozwoju gospodarczego dominował w minionym dziesięcioleciu .

Nasze miejsce w Europie
Naprawa państwa, życia publicznego i gospodarki ma służyć każdemu uczciwemu Polakowi, ale ma służyć także narodowi. Sprawne państwo z rozwijającą się szybko gospodarką to potężne atuty w walce o zapewnienie godnego miejsca Polski w Europie i świecie. Skuteczna polityka zagraniczna obejmująca także umiejętną i skuteczną obronę dobrego imienia Polaków może być realizowana tylko przez odnowiona klasę polityczną dobieraną według kryterium kompetencji. Ważne jest to szczególnie dziś, gdy Polska stoi przed zasadniczymi i trudnymi wyborami. Chodzi przede wszystkim o wejście do Unii Europejskiej. "Prawo i Sprawiedliwość" stoi na stanowisku, że podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie musi poprzedzić rzetelna analiza doraźnych i możliwych do przewidzenia długofalowych skutków integracji oraz kosztów rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej. Naród musi zadecydować świadomie.

Władze naczelne
Prezes Partii
Jarosław Kaczyński
Vice Prezesi
Ludwik Dorn
Adam Lipiński
Marek Jurek
Kazimierz Ujazdowski

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE (38 posłów)

Celem PSL jest:
a) zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli;
b) zdobycie i utrzymanie równoprawnej pozycji społecznej i materialnej wsi w społeczeństwie polskim;
c) zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla
Władze
Prezes – Jarosław Kalinowski
Rada Naczelna
Przewodniczący - Franciszek Jerzy Stefaniuk
Aleksander Bentkowski
Andrzej Grzyb
Aniela Bukała

SAMOOBRONA RP (31 posłów)

Chcemy więc, by nasze państwo było organizatorem "przyszłości" dla młodego pokolenia, by jego działania były wyrazem woli politycznej obywateli i narodu jako całości. Wykonawczo rolę tę realizuje rząd, musi więc być on wyłaniany metodą demokratyczną i jego skład ma być odbiciem struktury społecznej i politycznej kraju.
Chcemy, by nasze państwo było niepodległe, suwerenne - musi więc posiadać własne prawo, wojsko, walutę, niezależny system finansowo-bankowy, musi posiadać kontrolę nad procesami informacyjnymi, nad podstawowymi bogactwami naturalnymi, musi inspirować rozwój oświaty, nauki i kultury narodowej.
Chcemy, by nasze państwo posiadało mocny fundament ekonomiczno- gospodarczy - tzn. silną gospodarkę narodową z odpowiednimi możliwościami "światłej" ingerencji w życie gospodarcze i istnieniem własności państwowej- czyli narodowej - w strategicznych działach tej gospodarki.
Chcemy, by Polska rządzona była mądrze i sumiennie przez ludzi uczciwych, kompetentnych, patriotów w sensie patriotyzmu racjonalnego i humanistycznego.
Chcemy Polski, w której nie będzie drastycznych różnic materialnych -tzn. "oceanu nędzy" i drobnych "wysepek" bogactwa i dobrobytu. Chcemy więc równości i sprawiedliwości społecznej - w odpowiednich proporcjach do wkładu obywateli we wspólne dobro i wspólne obowiązki względem państwa i społeczeństwa.
Chcemy Polski, w której równoprawne będą wszystkie formy własności dóbr.
Chcemy Polski, w której mniejszości narodowe cieszyć się będą pełną swobodą obywatelską i możliwościami pielęgnowania swoich tradycji ale nie kosztem praw obywatelskich narodu polskiego.
Chcemy ustroju i stosunków w pełni demokratycznych - jednak bez biurokracji i różnych "przybudówek" ustrojowych - różnych urzędów specjalnych, pełnomocników, rzeczników, itp. Do rozważenia jest zasadność istnienia Senatu jako tworu nie pasującego do nowoczesnych pojęć systemu rządzenia.
Chcemy, by Polska była państwem, w którym nauka na wszystkich szczeblach była bezpłatna a dostępność do niej była powszechna. Nie wyklucza to istnienia innych pozapaństwowych form nauczania.
Chcemy, by w Polsce bezrobocie ograniczone było do minimum, by nie istniała kategoria ludzi bezdomnych, wyrzucanych na bruk z mieszkań, wyrzucanych poza "nawias życia".
Chcemy, by w Polsce emerytom i rencistom zapewnione zostały sprawiedliwie waloryzowane świadczenia na odpowiednim poziomie zapewniającym minimum potrzeb życiowych na powszechną skalę.
Chcemy, by w Polsce utrwalił się szacunek dla każdego przejawu życia, dla przyrody żywej, respektowanie praw ochrony środowiska naturalnego, chcemy by wyrażało się to w odpowiedniej polityce pro-ekologicznej i koncepcji tzw. "ekorozwoju".
Generalnie więc chodzi o to, by nasza Ojczyzna, Polska, nasze państwo polskie, było krajem, w którym najwyższym podmiotem będzie człowiek, obywatel, osoba ludzka we wszystkich działaniach i procesach jakie będą w nim funkcjonowały, by przestrzegane były uniwersalne prawa człowieka, w tym prawa socjalne - do pracy, dachu nad głową, bezpieczeństwa, zdrowia i oświaty, do godnego życia polskich rodzin - które w sumie stanowią podłoże bytu społecznego i narodowego. Nade wszystko chcemy Polski wolnej, niepodległej, nie poddanej żadnej obcej ingerencji, żadnej presji i żadnej formie agresji - nie tylko politycznej czy militarnej ale ekonomicznej, informacyjnej czy kulturowej.
Chcemy zdrowej samowystarczalności żywnościowej kraju.
Chcemy, by w życiu społecznym i politycznym respektowane były uniwersalne wartości moralno-etyczne, w szczególności, by te wartości respektowane były w polityce ekonomicznej.
Społecznej dezaprobacie i potępieniu poddane być muszą gnębiące nas patologie, w tym przejaw nienawiści politycznej, prywaty i egoizmu posunięte nieraz aż do granic zdrady Ojczyzny.

Rada Krajowa:
Przewodniczący – Andrzej Lepper
Z-cy przewodniczącego :
Stanisław Łyżwiński
Krzysztof Filipek
Genowefa Wiśniowska
Teresa Marmucka – Lalka
Tadeusz Dębicki
Sekretarz Generalny – Renata Beger
Skarbnik – Danuta BojarskaLIGA POLSKICH RODZIN (28 posłów)

Udział w sprawowaniu władzy pragniemy oprzeć na tradycyjnym ładzie moralnym Narodu Polskiego z fundamentalną rolą chrześcijaństwa, które stanowi rdzeń naszej tożsamości, oraz na autorytecie i sile władzy - mądrze kontrolowanej i ograniczonej w swych funkcjach.
Celem prowadzonej przez nas polskiej polityki narodowej jest trwanie i rozwój Narodu Polskiego. Naród tworzą trzy nierozerwalnie ze sobą związane elementy, tj. ludzie, ich tożsamość narodowa i zajmowane przez nich terytorium. Dlatego zasadniczymi celami naszej działalności jest realizacja interesu państwowego Rzeczypospolitej, na którą składają się:
*dobrobyt obywateli i korzystna sytuacja demograficzna Narodu;
*przetrwanie tradycji i kultury narodowej oraz podniesienie poziomu moralności publicznej;
*zachowanie całości terytorium państwa.

UNIA PRACY (16 posłów)
Swój program gospodarczy i społeczny opiera na bogatym, sprawdzonym w praktyce dorobku socjaldemokratycznych lewicowych partii Europy Zachodniej, które od wielu dziesięcioleci budują dobrobyt i bezpieczeństwo socjalne swych społeczeństw. Unia Pracy nawiązuje też do pięknej tradycji polskiego niepodległościowego socjalizmu, który już przed ponad stu laty podjął bój z niewolą narodową i połączył go z walką z niesprawiedliwością i krzywdą społeczną. Chcemy ożywić to dziedzictwo, bezprawnie zawłaszczone i zakłamane przez system komunistyczny.
Naszymi głównymi wartościami są: wolność, demokracja, ekonomiczna efektywność, społeczna sprawiedliwość, bezpieczeństwo socjalne, obywatelska samorządność, tolerancja - w tym religijna i światopoglądowa.

Władze naczelne:
Przewodniczący – Marek Pol
Prezydium Rady Krajowej:
Aleksander Małachowski – przewodniczący
Andrzej Łężak – wiceprzewodniczący
Jerzy Mller – wiceprzewodniczący
Magdalena Rogozińska - sekretarz

PARTIA LUDOWO – DEMOKRATYCZNA (9 posłów)

PLD jest partią centrum. Główną część swego programu odnosi do gospodarki, uznając, że jej sprawność przesądzi o powodzeniu transformacji i rozwoju Rzeczypospolitej.
Program adresujemy zwłaszcza do klasy średniej, przedsiębiorców, kupców, rzemieślników, producentów rolnych, uznając jednocześnie doniosłą rolę w społeczeństwie inteligencji: twórców, ludzi wolnych zawodów, menedżerów, pracowników sfery budżetowej.
Stawiamy na konieczność podnoszenia operatywności obywateli i usprawnienia funkcji państwa, jako drogi do łagodzenia niekorzystnych różnic społecznych i podniesienia bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Sprawiedliwość społeczną kojarzymy z podziałem dóbr według efektów i społecznej rangi wykonywanej pracy.
Jesteśmy za daleko idącą pomocą społeczną, ale tylko dla pokrzywdzonych przez los obywateli lub dla słabszych grup społecznych, zwłaszcza - dzieci i młodzieży, których objąć trzeba (w razie potrzeby) specjalną troską państwa. Jednocześnie chcemy ograniczyć patologię wykorzystywania socjalnej pomocy państwa, przez ludzi nieuczciwych i żerujących na lukach w istniejących przepisach prawa.
Uznajemy prawo własności oraz zasady rynku jako mechanizmy, regulujące gospodarkę gwarantujące wzrost dobrobytu społecznego. Nadeszła nowa era - wykorzystania dla rozwoju zdobyczy nauki, wiedzy i informacji. Inwestycje w człowieka zdecydują, jakie miejsce na mapie dobrobytu zajmie Polska.
Nadrzędnym celem naszego pomysłu na zarządzanie państwem, jest takie przebudowanie jego funkcji aby:
· usprawnić bieżące monitorowanie wszystkich zjawisk społeczno-gospodarczych,
· prognozując skutki, podejmować wyprzedzające działania systemowe, zabezpieczające państwo i jego obywateli przed zagrożeniami;
· mechanizmy rynku łączyć z aktywnością państwa, którego polityka powinna przyczyniać się do przyspieszania rozwoju społeczno – gospodarczego a nie tylko, jak wskazuje dotychczasowa praktyka, do walki ze skutkami źle podjętych decyzji.
Zarząd Krajowy:
Roman Jagieliński - Przewodniczący
Cezary Marek Graj - Wiceprzewodniczący
Roman Kupijaj - Wiceprzewodniczący
Mariusz Lipiński - Wiceprzewodniczący
Andrzej Witosławski - Sekretarz
Stanisław Marciniak - Skarbnik

STRONNICTWO KONSERWATYWNO – LUDOWE (8 posłów)

POLSKI BLOK LUDOWY (6 posłów)

POLSKA RACJA STANU (5 posłów)

RUCH KATOLICKO – NARODOWY (5 posłów)

Ruch Katolicko-Narodowy jest partią polityczną zmierzającą do odrodzenia życia narodowego i zapewnienia Państwu Polskiemu niepodległego bytu. Gromadzimy w swoich szeregach ludzi, którzy z zasad wiary katolickiej i z patriotycznej tradycji narodowej czerpią siły do przywrócenia uczciwości, ładu i porządku w naszej Ojczyźnie. Naszym celem jest budowa Rzeczpospolitej jako państwa nowoczesnego, silnego, realizującego interesy Narodu Polskiego, gwarantującego Polakom godne miejsce w społeczności międzynarodowej i kontynuującego tradycje niepodległego Państwa Polskiego.

POROZUMIENIE POLSKIE (3 posłów)

RUCH ODBUDOWY POLSKI (3 posłów)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 16 minut