profil

Umowa kupna – sprzedaży

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Od 1.01.2003 r. Obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumpcyjnej, które zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową
Obowiązki sprzedawcy:
a) Podanie dwóch cen ( cenę towaru oraz cenę jednostkową, chyba że obie te ceny są jednakowe)
b) Sprzedawca jest zobowiązany udzielić kupującemu informacji w języku polskim, które będą zrozumiałe i nie wprowadzające w błąd. W szczególności należy podać: nazwę towaru, producenta lub importera, kraj pochodzenia towaru, znak bezpieczeństwa (jeśli jest wymagany), stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności
c) Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na próbę i za cenę powyżej 2000 zł.
d) Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży warunki techniczno organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towarów, sprawdzenie jakości i kompletności towaru
e) Na żądanie kupującego sprzedawca jest zobowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy
f) Sprzedawca jest zobowiązany wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi i inne wymagane dokumenty
Odpowiedzialność sprzedawcy – zgodność towaru z umową;
a) Towar którego właściwości zostały indywidualnie uzgodnione jest zgodny z umową jeżeli;
- towar odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki
- towar nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru
b) Towar którego właściwości nie zostały indywidualnie uzgodnione jest zgodny z umową jeżeli;
- towar nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany
- właściwości towaru odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
c) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową gdy;
- kupujący wiedział o tej niezgodności
- oceniając rozsądnie powinien wiedzieć o niezgodności
- niezgodność powstała z przyczyn tkwiących w materiale
Uprawnienia kupującego;
a) Jeżeli towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy
b) Może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w sytuacji gdy;
- sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić produktu w odpowiednim czasie
- naprawa lub wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności
Gwarancja polega na tym, że sprzedawca lub producent (gwarant) przyjmuje na siebie obowiązek usunięcia wad towaru, jeżeli wady te powstały w ciągu okresu gwarancyjnego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty