profil

Stowarzyszenia i ruchy społeczne.

poleca 85% 120 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi i trwałymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych. Samodzielnie określają swe cele, programy działania i struktóry organizacyjne oraz uchwalają swe statuty. Mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Działają na podstawie ustawy z 07.04.1989r - Prawo o stowarzyszeniach.Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionym praw publicznych. Członkami mogą być także małoletni, z tym, że do ukończenia 16 lat przysługują im prawa ograniczone. Stowarzyszenie może założyć co najmniej 15 osób. Podlegają one rejestrtacji w odpowiednim sądzie okręgowym jako sądzie rejestrowym. Nadzór nad stowarzyszeniem sprawują starostowie właściwi ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Najwyższymi władzami stowarzyszeń są wolne zebrania ich członków lub zebrania delegatów.

Stowarzyszenie zwykłe to uproszczona forma stowarzyszenia, nie mająca osobowości prawnej. Mogą ją zakładać już 3 osoby. Stowarzyszenia nie muszą być rejestrowane, trzeba jednak powiadomić o ich założeniu organ nadzorujący stowarzyszenia.

Ruchy społeczne to grupy społeczne mniej lub bardziej zorganizowane, dążące do spowodowania zmian w życiu społecznym lub w zachowaniach i podstawach i systemach wartości poszczególnych ludzi albo też przeciwdziałajace takim zmianom. np.: ruchy ekologiczne, ruchy antyaborcyjne, ruch obrońców pokoju.

Mianem ruchu bywa też określkany ogół działań o zróżnicowanym zakresie, intensywności i formach organizacyjnych, podejmowanych w ramach określonych - z reguły wielkich - grup społecznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta