profil

Ogólna charakterystyka UE.

poleca 85% 234 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska Belgia

Ogólna charakterystyka UE - liczba państw tworzących organizację – 15 - powierzchnia 3,2 mln km2 - obywatele – 317 mln osób - w ramach układu Schegen zniesiono granice wew. i wprowadzono przemieszczanie się obywateli.

Rozwój W 1951r powołanie z inicjatywy Schumana europejskiej wspólnoty węgla i stali: Francja RFN Holandia Luksemburg Włochy Belgia W 1957r podpisano przez państwa EWWiS traktatu rzymskiego powołującego EWG.

W 1973r przystąpienie do EWG Grecji.

W 1986r przystąpienie do EWG Hiszpanii i Portugalii W 1991r podpisanie przez państwa EWG traktatu z Maastrich powołanego przez UE.

W 1993r zaczęła funkcjonować UE.

W 1995r przystąpienie do UE Austrii Finlandii i Szwecji Organy UE - Rada europejska - Rada UE - Komisja europejska - Parlament europejski - Trybunał Rewidentów Księgowych Zakres współpracy miedzy państwami członkowskimi - zniesienie barier celnych - wspólna polityka handlowa technologiczna i regionalna - wspólna polityka finansowa - wymiar sprawiedliwości - ochrona środowiska - popieranie demokracji - poznawanie podstawowych praw i wolności człowieka - polityka obronna i zagraniczna.

Siedziba UE znajduje się w Brukseli stolica Belgii w środkowej części kraju Współpraca z UE Polski ma korzyści takie jak - możliwość łatwiejszego uzyskania pożyczki z funduszu wspólnoty - uniknięcie podwójnego opodatkowania towarów na granicach - łatwiejszy eksport towarów - dostosowanie ochronę i wprowadzenie:
a) elementów politycznych
b) elementów prawnych
c) elementów gospodarczych Organizacje gospodarcze - OECD – organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju - IMF – międzynarodowy fundusz Walutowy - Bank Światowy - EFTA – europejska strefa wolnego handlu - CEFTA – środkowoeuropejskie stowarzyszenie wolnego handlu

Handel zagraniczny prowadzony jest w celu wymiany niezbędnych surowców towarów i usług. Handel zagraniczny w Polsce obejmuje - obroty towarowe - usługi transportowe - usługi budowlane - usługi techniczne - usługi bankowe - współpracę naukowo-techniczną i kulturalną - ruch turystyczny bilans handlowy to zestaw wartości towarów uwzględniający wszystkie finansowe należności zobowiązania w imporcie i eksporcie bilans handlowy może być: - dodatni – przewaga eksportu - ujemny – przewaga importu - zrównoważony – równowaga importu i eksportu saldo handlu zagranicznego nazywamy różnice pomiędzy wartością eksportu i importu w określonym czasie Struktura gospodarcza handlu zagranicznego każdego kraju jest uzależniona od jego powiązań gospodarczo-politycznych i ulega całkowitym zmianom

Turystyka to krótkotrwałe i dłuższe poza miejscem zamieszkania przedsiębrane nie w celach zysku. Cele tych podróży obejmują : - wypoczynek dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych – krajoznawstwo – rozwijanie zamiłowań – sport – leczenie – kontakt z rodzina – pielgrzymki a ze względu na ruch turystyczny : - turystyka wypoczynkowa – turystyka krajoznawcza – turystyka specjalistyczna. Rozwój turystyki został uwarunkowany kilkoma czynnikami: - rozwojem transportu – wzrostem zamożności społeczeństwa – koniecznością zmiany otoczenia w związku z przeludnieniem miast - uznaniem znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka.

Na atrakcyjność turystyczną regionu składają się: - walory wypoczynkowe – infrastruktura polityczna – walory specjalistyczne – walory krajobrazowe. Korzystny wpływ na przyjazdy turystów do Polski mają: - tranzytowe położenie – sąsiedztwo Niemiec – walory i atrakcje turystyczno-uzdrowiskowe – kultura nauka folklor zabytki – atrakcyjne ceny niektórych towarów i usług

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata