profil

Unia Eropejska otwiera przed nami nowe bramy...

poleca 85% 113 głosów

Unia Europejska

Szanowni Polacy!
Po długotrwałych negocjacjach z Unią Europejską, Polska otrzymała prawo członkostwa we Wspólnocie. Stało się to 13.XII.2002 r. w Kopenhadze. Wywalczyliśmy wówczas dogodne warunki wejścia do Unii, ale to dopiero połowa sukcesu.
Pozostała jeszcze jedna najważniejsza kwestia, mianowicie referendum mające odbyć się w czerwcu 2003 roku. Teraz to Wy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej będziecie decydować o losie swojego kraju, to Wy będziecie opowiadać się za lub przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Każdy z Was ma obywatelski obowiązek wzięcia udziału w referendum, a przygotowanie do akcesji to nie tylko zadanie Rządu, ale wyzwanie dla każdego z nas. Aby temu sprostać potrzebna jest świadomość, co tak naprawdę oznacza wejście Polski do struktur Wspólnot. Z chwilą przystąpienia otworzą się dla nas ich rynki, uniwersytety, przedsiębiorstwa, urzędy. Poniżej zaprezentowane korzyści to tylko niewielka część tego, co oferuje nam UE. Polacy staną się równoprawnymi obywatelami Unii mającymi prawo korzystania z czterech swobód Rynku Wewnętrznego:
• Swoboda przepływu towarów
polegająca na dostosowaniu lub wzajemnej akceptacji norm oraz przepisów, harmonizacji podatków, zniesieniu kontroli granicznych.
• Swoboda przepływu kapitału
to m. in. dążenie do wspólnego rynku usług finansowych oraz liberalizacji obrotu papierami wartościowymi.
• Swoboda przepływu usług
polegająca na zliberalizowaniu usług finansowych, otwarciu rynku usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacji metod kontroli banków i ubezpieczeń.
• Swoboda przepływu osób
to przede wszystkim prawo do życia, osiedlania się, pracy oraz korzystania z wszelkich dóbr socjalnych w miejscu pobytu na terenie Unii.
A także z praw obywateli UE:
• Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terenie państw należących do Wspólnoty.
• Prawo do głosowania i kandydowania w wyborach samorządowych w tym państwie członkowskim, na terenie którego się mieszka, ale którego nie jest się obywatelem.
• Prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
• Prawo do przedkładania petycji do Parlamentu Europejskiego i korzystania z pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich (Ombudsmana).
• Prawo do korzystania z opieki misji dyplomatycznych i konsularnych jakiegokolwiek z państw członkowskich Unii, jeżeli w miejscu pobytu nie ma służb dyplomatycznych państwa, którego jest się obywatelem.
• Prawo dzieci i młodzieży do ochrony podczas zatrudnienia (nie wolno zatrudniać młodzieży poniżej 15 lat, a do prac nocnych w wieku poniżej 18 lat).
• Prawo do podjęcia pracy w każdym państwie UE na takich samych warunkach, na jakich zatrudnieni są obywatele państwa przyjmującego.
• Prawo do poprawy warunków pracy i życia.
• Prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przede wszystkim międzynarodowymi.
• Prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania.
• Prawo osób niepełnosprawnych do integracji zawodowej i społecznej.
• I wiele innych.
Członkostwo pozwala również na zwiększenie rozwoju naszego kraju poprzez np. środki finansowe. Powiększyć się wówczas będą mogły możliwości handlowe, gospodarcze, inwestycyjne oraz, co chyba najważniejsze, edukacja Wasza, Waszych dzieci i wnuków. Istnieje kilka programów edukacyjnych Unii Europejskiej:
• Program „MŁODZIEŻ DLA EUROPY” stworzony w celu ułatwienia współpracy między organizacjami młodzieżowymi krajów UE oraz państw z nią stowarzyszonych.
• Program „LEONARDO DA VINCI” adresowany do wszystkich instytucji
zaangażowanych w rozwój kształcenia zawodowego.
• Program „SOKRATES” mający na celu doskonalenie jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, w skład niego wchodzą:
1. „Adult education” promujący kształcenie dorosłych w ramach tzw. kształcenia ustawicznego.
2. „Arion” obejmujący wizyty studyjne przedstawicieli ministerstw, kuratoriów oraz organów niższych szczebli.
3. „Comenius” realizowany na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich wszystkich typów.
4. „Erasmus” obejmujący szkolnictwo wyższe, współpracę między uczelniami UE.
5. „Lingua” promujący nauczanie języków obcych.
6. „NARIC (Network of National Academic Recognition Information Centers)” stworzony do wykorzystania pełnych możliwości otwartego europejskiego obszaru edukacji.
7. „ODL (Open and Distance Learning)” promujący stosowanie nowych środków w dziedzinie nauczania, daje możliwość kształcenia na odległość.
• Program „TEMPUS” mający na celu wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego. Jest to program pomocy bezzwrotnej UE w ramach PHARE*, adresowany do krajów Europy Wschodniej i Środkowej.
Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie, dlatego nie wolno nam zaniedbywać swoich obowiązków, do których należy również wzięcie udziału w czerwcowym referendum. Po przeczytaniu pytania: „Czy jesteś za przyłączeniem się Polski do Unii Europejskiej?” żaden obywatel Rzeczpospolitej Polskiej nie powinien mieć wątpliwości, gdzie postawić krzyżyk, ponieważ nie zrobienie tego byłoby największym błędem jaki możemy popełnić.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty