profil

Scenariusz lekcji z języka polskiego w klasie IV

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Data realizacji lekcji: 16.11.2011 r.
Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Tomalak
Temat: Korzyści płynące z nauki. Dyskusja
Dział nauczania: Lubię szkołę

Cele ogólne:
1. Tworzenie spójnych wypowiedzi i tekstów na tematy poruszane na zajęciach, związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury
2. Określanie tematu i głównej myśli tekstu
3. Stosowanie w wypowiedzi pisemnej odpowiedniej kompozycji i układu graficznego
Cele operacyjne: Uczeń
1. potrafi odczytać teksty ze zrozumieniem,
2. umie dokonać słownej interpretacji tekstu,
3. wypowiada się w formie ustnej interpretując główną myśl tekstu,
4. umie wyrażać własne opinie na dany temat,
5. potrafi zredagować opinie w formie pisemnej,
6. umie zapisać zdania i stosuje w nich zasady pisowni oraz poprawność ortograficzną.

Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
1. Uczeń rozumie znaczenie nauki w swoim życiu oraz korzyści z niej wypływających.
2. Uczniowie integrują się i poprawnie współdziałają podczas pracy zespołowej.

Metody pracy:
• słowne – praca z tekstem, rozmowa kierowana, dyskusja
• czynne – czytanie tekstów, wypowiadanie się, pisanie
• aktywizujące – mapy pamięci


Formy pracy:
• zbiorowa jednolita,
• grupowa – zróżnicowana,
• indywidualna – zróżnicowana
Środki, materiały dydaktyczne:

Karty dla każdego ucznia z przysłowiami różnych narodów, sentencjami i cytatami sławnych ludzi, napisy z objaśnieniami pojęć „dyskusja”, „korzyść” , szary papier, flamastry, karty dla uczniów z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wiersz pt. „Nauka” – Juliana Tuwima

Przebieg lekcji:

1. Podanie tematu lekcji
2. Podanie uczniom celów lekcji
3. Wyjaśnienie pojęć: dyskusja, korzyść
korzyść – zysk, dobro, pożytek, zaleta, profit, dobrodziejstwo
dyskusja – wymiana zdań, konwersacja, analiza, argumentacja, dialog
4. Ciche czytanie ze zrozumieniem przysłów, cytatów, sentencji
5. Głośne odczytywanie tekstów przez uczniów, interpretowanie treści tekstów, określanie myśli przewodniej
6. Ustalenie z uczniami metod pracy na II część lekcji
- Do wyboru uczniów, praca indywidualna lub grupowa:

1.1 Praca indywidualna – Uczniowie formułują dłuższą wypowiedź pisemną na temat: Dlaczego warto się uczyć?

1.2 Praca w grupach – Tworzenie map pamięci na podane tematy:
I grupa – Sposoby uczenia się
II grupa – Cechy ucznia osiągającego profity z nauki
III grupa – Sukcesy, osiągnięcia ucznia, wynikające w trakcie roku szkolnego
IV grupa – Korzyści z nauki na koniec roku szkolnego
V grupa – Korzyści z nauki w wieku dorosłym
VI grupa – Jak pokonać trudności w nauce?

7. Omawianie opracowanych przez uczniów map pamięci – interpretowanie przydzielonego tematu

8. Praca indywidualna:
Uczniowie z opiniami PP-P formułują 2-3 zdania lub zapisują 3-4 wnioski wynikające z tematu lekcji (na kartach, według podanego wzoru):


a) Warto się uczyć, ponieważ: ………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
b) Z nauki wynikają następujące korzyści:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………

9. Ocena wytworów uczniów: map pamięci, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych
10. Podsumowanie lekcji: Ocena postaw i zaangażowania uczniów w przebiegu lekcji
11. Zadanie pracy domowej:
Przemyślcie treść wiersza i napiszcie kilka zdań na temat myśli przewodniej zawartej w wierszu pt. „Nauka” – Juliana Tuwima

Załącznik 1.

Powiedzenia, cytaty i przysłowia o nauce
1. Adam Mickiewicz (poeta polski)
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.
2. Lew Tołstoj (rosyjski powieściopisarz)
Nauka to pokarm dla rozumu.
3. Przysłowie chińskie
Nauka, która trafia do uszu, lecz nie do serca, jest jak obiad jedzony w marzeniach.
4. George Bernard Shaw (irlandzki dramaturg i prozaik)
Nauka staje się niebezpieczna jedynie wtedy, gdy wyobraża sobie, że osiągnęła swój cel.
5. Benjamin Britten (angielski kompozytor, dyrygent i pianista)
Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu.
6. Ignacy Krasicki (poeta, prozaik)

I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.

7. Przysłowie niemieckie
Ćwiczenie czyni mistrzem.

8. Ignacy Baliński (polski pisarz, publicysta, działacz społeczny, prawnik)
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie.
9. Stefan Wyszyński (prymas Polski)
Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.


Opracowała:
mgr Małgorzata Tomalak
Szkoła Podstawowa nr 14
w Kaliszu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty