profil

System ratowniczy w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

drukuj
satysfakcja 51 % 116 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp
Zdecydowałem się opracować ten temat ponieważ jest on bardzo aktualny oraz chciałem zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. W związku z rosnącym tempem życia i ekspansją człowieka w różnych dziedzinach życia wzrasta zagrożenie ludzi jak i również moje. Potrzeba pomagania poszkodowanym spowodowała powstanie wielu służb ratowniczych. Działalność ratownicza została obwarowana przepisami prawnymi regulującymi wyposażenie służb oraz sposób ich działania.

Pojęcia
Ratownictwo- ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia (np. w czasie sztormu na morzu, zagubienia w górach, wypadku w kopalni), a także służących ratowaniu lub zabezpieczaniu sprzętu, pomieszczeń itp.

Treść
Służb ratowniczych w Polsce mamy bardzo wiele:
-TOPR- Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
-WOPR- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
-GOPR- Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
-górnicze ratownictwo
-straż pożarną
-ratownictwo medyczne
-transportowe, drogowe
-morskie itd.
Nie jestem w stanie opisać na podstawie przepisów prawnych wszystkich służb, dlatego postaram się szczegółowiej opisać WOPR, straż pożarną oraz ratownictwo medyczne.
Zostały wybrane szpitale spełniające określone wymogi do pełnienia całodobowego dyżuru przez lekarzy. Wymogi tych oddziałów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ogłoszone w Dz. U. z dnia 14 czerwca 2002 r oraz Ustawa z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 01.113.1207, zm. Dz. U. 01.154.1801. Oddział ratunkowy jest bardzo ważny, gdyż udziela pomocy ludziom po wypadkach i katastrofach, musi być dobrze wyposażony w aparaturę medyczną, środki lecznicze oraz transport- helikopter i ambulans. Dzięki helikopterowi jest możliwość dostarczenia poszkodowanego człowieka w bardzo krótkim czasie do szpitala, jest to jeden z atutów tej służby.
Następną wszechstronnie wyszkoloną służbą ratowniczą jest straż pożarna. W zakres pomocy straży pożarnej wchodzą:
- Operacje ratowniczo-gaśnicze
- Operacje wodno-nurkowe
- Operacje wysokościowe
- Operacje

poszukiwawczo ratownicze
Każda operacja wymaga wyszkolenia, bardo drogiego i specjalistycznego sprzętu, dlatego zostały stworzone jednostki które specjalizują się w danej operacji i posiadają odpowiedni sprzęt. Jednak jednostka straży pożarnej musi mieć również standardowy sprzęt, który posiada każda straż pożarna. Każda jednostka (nie ważne w jakiej operacji specjalizuje się) musi być wyposażona pojazdy, środki gaśnicze, urządzenia techniczne (np. agregaty prądotwórcze, pompy, aparaty tlenowe). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Z dnia 3 listopada 2000r.) na podstawie art.8 4 pkt 2 i art. 128 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i 54, poz. 254 z 1994r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255) określa obowiązki wyposażenia poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Kolejną służbą ratowniczą jest Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe. W WOPR-ze obowiązują następujące stopnie:
· młodszy ratownik WOPR
· ratownik WOPR
· starszy ratownik WOPR
· instruktor WOPR
· instruktor-wykładowca WOPR
Uprawnienia ratownika o poszczególnym stopniu określa UCHWAŁA NR 1/11/99 PREZYDIUM ZG WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO z dnia 10 grudnia 1999 w sprawie stopni ratowników i instruktorów WOPR . Ratownik WOPR ma bardo trudne zadanie przestrzegania wielu szczegółowych przepisów, `a zarazem racjonalnego stosowania się do nich w praktyce. Ratownik musi dopilnować aby ludzie kąpiący się, pływający byli bezpieczni- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 1997 r. określa warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). Sprzęt obowiązkowy do posiadania oraz organizację na kąpielisku opisuje załącznik nr 4 (powyższego przepisu) o tytule: „Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpielisk i pływalni”. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezach żeglarskich określono w załączniku 7. WOPR należy do specjalistycznych organizacji ratowniczych jak opisuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WENĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1624) i musi wykonywać obowiązki z powyższego rozporządzenia.

Podsumowanie
Każda dziedzina życia niesie ze sobą jakieś zagrożenia. Dlatego w Polsce jest wiele świetnie wyszkolonych służb ratowniczych i są opracowane systemy ratownictwa. Aby być dobrym ratownikiem należy być „na bieżąco” w przepisach prawnych. Sukcesem dobrej akcji ratunkowej jest odpowiednia organizacja i zgranie zespołu.

Wnioski
- aby być bezpiecznym należy przed wszystkim znać i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
- nasza bezmyślność może być przyczyną, że inni będą cierpieli
- lepiej zapobiegać wypadkom, niż ratować
- gdyby wszyscy przestrzegali prawa, wypadków i katastrof byłoby znacznie mniej

Literatura
Dziennik Ustaw, numery: 193, 57, 110, 45, 106, 88, 28, 152, 106, 17, 34, 53, 21, 154, 113
Uchwały WOPR zaczerpnięte ze strony http://www.wopr.plocman.pl/prawa.htm


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
5.5.2011 (18:26)

IW - chodowców?
A nie hodowcUw?
A może... hodowców?
....

26.4.2011 (15:01)

praca ściągnięta i sklejona z innych stron

5.4.2011 (18:41)

Kiedy wejdzie on w życie.N arazie jest na papierze

Nauki